Meld. St. 13 (2022–2023)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv— Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Stortingsmeldingen beskriver pågående tiltak og prosesser og regjeringens mål og ambisjoner for økt kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.

Tiltak i denne stortingsmeldingen blir dekket innenfor gjeldende budsjettrammer.

Eventuelle nye tiltak vil bli behandlet som del av den ordinære budsjettprosessen.

Til forsiden