Meld. St. 13 (2022–2023)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv— Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Angell, E., Kårtveit, B., Nygaard, V., Riseth, J.Å. (2022): Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskomunene. Rapport 11–2022, NORCE Helse og samfunn.

Bjerklund, M., Åmodt, I., (2020): Livsmestring i den samiske barnehagen. Nordisk tidskrift for pedagogikk og kritikk 6/2020.

Buljo, M.G. (2023, 10. februar) Skrikende behov for samisktalende fagfolk i skoler og barnehager. https://www.nrk.no/sapmi/mangel-pa-kompetanse-i-skolen-forer-til-stengt-barnehage-og-skoleklasser-uten-laerere-1.16269219

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Database for statistikk om høyere utdanning.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022, Rapport nr. 9/2022

Dokument 3:5 (2019–2020) Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk.

Homme, A., Danielsen, H., Ludvigsen, K., (2020): Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport. Rapport 37-2020, NORCE Samfunn.

Lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen.

Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven).

Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Forskrift 7. februar 2017 nr. 137 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).

Forskrift 17. juni 2005 nr. 137 om forvaltningsområdet for samisk språk.

Forskrift 30. august 2013 om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning.

Forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgare utdanning.

Forskrift 24. april 2017 nr. 487 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Forskrift 6. september 2017 nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger.

Grunnloven § 108

Johansen, K. (2019): Lule- og sørsamisk fjernundervisning. Samiske tall forteller 12 – Kommentert samisk statistikk 2019. Faglig analysegruppe for samisk statistikk.

Johansen, K. (2015): Samisk fjernundervisning. Samiske tall forteller 8 – Kommentert samisk statistikk 2015. Faglig analysegruppe for samisk statistikk.

Johansen, K. (2020): Samisk språktilbud i barnehagen. Samiske tall forteller 13 – Kommentert samisk statistikk 2020. Faglig analysegruppe for samisk statistikk.

Kunnskapsdepartementet (2022) Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023–2025.

Kunnskapsdepartementet (2023) Barnehagen for en ny tid – Nasjonal barnehagestrategi mot 2030.

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017

Pasanen, A., Päiviö, A-M., Baal, B.A.B., Mikkelsen, I.L.S (2022): Sterke språmodeller.

Prop. 86 L (2020–2021) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Sametingets budsjett 2023.

Sametingets strategi for samiske barnehagetilbud 2021–2025 – Et krafttak for samiske barnehager.

Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning – revisjon 2022 av melding fra 2016.

Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler.

Meld. St. 14 (2022–2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge.

Norges institusjon for menneskerettigheter (2020) En menneskerettighetsbasert tilnærming til samisk statistikk i Norge.

NOU 2020: 15 Det handler om Norge – Berekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

NOU 2016: 18 Hjertespråket – Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk.

NOU 2022: 13 Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Universitets- og høyskolelovutvalget.

NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling

NOU 1985: 14 Samisk kultur og utdanning

NOU 1987: 34 Samisk kultur og utdanning

NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler.

Rundskriv F-02-22 – Forskrift om opptak til høgare utdanning

Store norske leksikon.

Utdanningsdirektoratet Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

Utdanningsdirektoratet Statistikk - Fagvalg i den videregående skole – elever.

Utdanningsdirektoratet Statistikkbanken

Vangsnes, Ø.,A (2021): Den samiske lekkasjen i grunnskulen. Samiske tall forteller 14 – Kommentert samisk statistikk 2021. Faglig analysegruppe for samisk statistikk.

Til forsiden