Meld. St. 2 (2022–2023)

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Til innholdsfortegnelse

1 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 1.1 Strukturelt oljekorrigert overskudd i statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Tabell 1.2 Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i statsbudsjettet. Mill. kroner

Tabell 1.3 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. kroner

Tabell 1.4 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2023. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.6 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.7 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente. Prosent

Tabell 1.8 Finansdepartementets anslag for 2023 på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før

Tabell 1.9 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Tabell 1.10 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.11 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.12 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 1.13 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

Tabell 1.14 Finanspolitiske indikatorer

Tabell 1.15 Indikatorer for kommuneøkonomien

Tabell 1.16 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

Tabell 1.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

Tabell 1.18 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner

Tabell 1.19 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2022. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

Tabell 1.20 Statens pensjonsfond utland, 3 prosent realavkastning og strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd. Mrd. kroner og prosent

Tabell 1.21 Nøkkeltall Revidert nasjonalbudsjettet 2023. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

Tabell 1.1 Strukturelt oljekorrigert overskudd i statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

NB07

-4,6

RNB07

-4,3

NB08

-4,3

-4,5

RNB08

-3,6

-4,3

NB09

-3,6

-4,3

-5,0

RNB09

-3,5

-4,2

-7,2

NB10

-3,5

-4,2

-7,2

-7,8

RNB10

-3,4

-3,9

-6,0

-6,8

NB11

-3,3

-3,8

-5,9

-6,4

-6,3

RNB11

-3,0

-3,5

-5,5

-5,7

-5,5

NB12

-2,9

-3,4

-5,4

-5,5

-5,3

-5,6

RNB12

-2,8

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,2

NB13

-2,8

-3,2

-5,1

-5,1

-4,4

-5,2

-5,3

RNB13

-2,9

-3,2

-5,1

-5,1

-4,3

-5,2

-5,3

NB14

-2,9

-3,2

-5,0

-5,0

-4,2

-4,7

-5,2

-5,5

RNB14

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,4

-4,9

-5,1

-5,8

NB15

-2,9

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-4,9

-5,1

-5,8

-6,4

RNB15

-3,0

-3,3

-5,2

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

NB16

-2,9

-3,3

-5,1

-5,2

-4,5

-5,0

-5,2

-5,8

-6,4

-7,1

RNB16

-2,6

-3,0

-4,9

-4,9

-4,3

-4,9

-5,1

-5,9

-6,4

-7,5

NB17

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,5

-7,5

-7,9

RNB17

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,5

-4,9

-5,2

-5,9

-6,5

-7,2

-7,7

NB18

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,9

-5,2

-5,9

-6,6

-7,2

-7,7

-7,7

RNB18

-2,6

-3,0

-4,8

-5,0

-4,4

-4,9

-5,2

-5,9

-6,6

-7,3

-7,5

-7,6

NB19

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,6

-7,3

-7,5

-7,4

-7,5

RNB19

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,4

-4,9

-5,3

-6,0

-6,7

-7,4

-7,6

-7,2

-7,7

NB20

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,4

-4,9

-5,3

-6,0

-6,7

-7,4

-7,7

-7,2

-7,8

-7,6

RNB202

-2,6

-3,0

-5,0

-5,1

-4,6

-5,1

-5,5

-6,3

-7,1

-7,8

-8,0

-7,6

-8,0

-13,1

NB21

-2,6

-3,0

-4,9

-5,1

-4,6

-5,1

-5,5

-6,3

-7,0

-7,7

-8,0

-7,5

-7,9

-12,3

-9,4

RNB21

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,9

-5,3

-6,1

-6,8

-7,7

-7,9

-7,4

-7,8

-11,7

-12,3

NB22

-2,6

-2,9

-4,8

-5,0

-4,4

-4,8

-5,2

-6,0

-6,7

-7,6

-7,9

-7,3

-7,7

-11,5

-12,1

-9,5

RNB22

-2,6

-3,0

-4,9

-5,0

-4,4

-4,8

-5,2

-5,9

-6,5

-7,3

-7,4

-6,9

-7,3

-11,4

-10,8

-10,3

NB23

-2,5

-2,9

-4,8

-4,9

-4,3

-4,7

-5,0

-5,8

-6,4

-7,2

-7,3

-7,0

-7,5

-11,3

-10,5

-9,3

-8,8

RNB23

-2,5

-2,8

-4,6

-4,9

-4,1

-4,7

-5,1

-5,8

-6,5

-7,4

-7,6

-7,3

-7,8

-11,6

-10,6

-9,5

-10,0

1 Anslag gitt i nasjonalbudsjettet (NB) og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for det enkelte år.

2 Som lagt frem i Meld. St. 2 (2019−2020) Revidert nasjonalbudsjett 2020. Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i 2020 ble betydelig redusert etter Stortingets behandling av RNB20 og Prop. 127 S og anslås til -13,4 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge i vedtatt revidert budsjett.

Kilde: Finansdepartementet.

Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i statsbudsjettet. Mill. kroner

Overføringer fra Norges Bank og netto renteinntekter utover beregnet trendnivå (B)

Strukturelt oljekorrigert overskudd

Oljekorrigert overskudd

(A)

Særskilte regnskapsforhold (C)

Aktivitetskorreksjoner (D)

Mill. kroner (E=A-B-C-D)

Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Endring fra året før, prosentenheter

1980

-15 305

-3 761

-14

1 085

-12 615

-4,6

0,3

1981

-16 559

-2 718

-67

3 905

-17 678

-5,8

-1,2

1982

-20 139

-2 077

-129

-30

-17 903

-5,3

0,5

1983

-23 204

-2 729

-795

-229

-19 451

-5,2

0,1

1984

-18 488

-325

703

-2 838

-16 028

-3,9

1,3

1985

-14 378

514

805

7 254

-22 951

-5,1

-1,2

1986

-3 641

2 341

-208

18 680

-24 454

-4,9

0,1

1987

44

273

128

21 878

-22 234

-4,1

0,8

1988

1 840

6 939

335

5 758

-11 192

-1,9

2,2

1989

-13 517

11 943

-151

-4 588

-20 721

-3,3

-1,4

1990

-31 182

12 928

-1 162

-12 032

-30 916

-4,7

-1,4

1991

-59 212

10 283

-10 778

-20 833

-37 885

-5,4

-0,8

1992

-65 372

4 937

332

-23 761

-46 880

-6,4

-1,0

1993

-71 896

2 106

2 053

-30 057

-45 997

-6,0

0,4

1994

-54 499

901

1 470

-15 586

-41 284

-5,1

0,9

1995

-34 436

-877

7 581

-13 129

-28 011

-3,3

1,8

1996

-22 730

-2 915

5 276

-848

-24 242

-2,7

0,6

1997

-20 068

-9 111

1 181

7 139

-19 276

-2,0

0,7

1998

-17 454

-11 935

-1 923

17 603

-21 199

-2,1

-0,1

1999

-12 066

-7 252

1 770

12 970

-19 554

-1,8

0,3

2000

-7 943

1 321

-6 712

15 308

-17 860

-1,6

0,3

2001

-1 640

2 567

3 436

9 186

-16 829

-1,4

0,2

2002

-62 392

-8 278

-19 356

-2 376

-32 382

-2,5

-1,1

2003

-66 150

-9 535

5 334

-25 818

-36 131

-2,7

-0,1

2004

-79 246

-11 764

1 994

-27 261

-42 215

-2,9

-0,3

2005

-64 763

-10 521

792

-10 660

-44 375

-2,9

0,0

2006

-44 002

-16 570

1 645

14 060

-43 137

-2,6

0,3

2007

-1 342

-4 217

2 292

43 199

-42 617

-2,5

0,2

2008

-11 797

-2 201

858

40 765

-51 219

-2,8

-0,3

2009

-96 561

-6 789

-6 058

6 660

-90 374

-4,6

-1,9

2010

-104 070

-7 245

-1 180

5 406

-101 050

-4,9

-0,3

2011

-79 399

-3 829

4 465

8 127

-88 163

-4,1

0,8

2012

-100 898

-6 084

-1 552

13 775

-107 037

-4,7

-0,6

2013

-116 454

-7 840

-11

12 448

-121 052

-5,1

-0,4

2014

-160 008

-7 484

-648

-7 799

-144 077

-5,8

-0,7

2015

-185 312

1 658

-503

-18 336

-168 131

-6,5

-0,7

2016

-208 388

17 510

514

-26 323

-200 090

-7,4

-0,9

2017

-222 826

10 621

-2 769

-16 650

-214 027

-7,6

-0,2

2018

-218 513

4 897

1 002

-10 779

-213 633

-7,3

0,3

2019

-227 623

4 893

7 061

2 088

-241 665

-7,8

-0,6

2020

-370 525

6 929

2 926

-5 758

-374 623

-11,6

-3,8

2021

-368 969

-1 484

-3 527

-5 347

-358 610

-10,6

1,0

2022

-282 742

75

-22 692

79 322

-339 447

-9,5

1,0

2023

-301 059

11 708

-12 863

72 677

-372 581

-10,0

-0,4

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.3 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. kroner

2022

2023

Bruttonasjonalprodukt

5 569,2

5 155,9

BNP Fastlands-Norge

3 569,3

3 797,2

Overskudd på driftsbalansen

1 690,6

969,0

Bruttonasjonalinntekt

5 745,7

5 280,9

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.4 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971–1980

1981–1990

1991–2021

1971–2021

2022

2023

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,6

1,9

0,0

0,8

Private fastlandsnæringer2

2,9

1,7

1,8

2,0

0,2

1,4

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,7

1,2

1,3

0,5

0,1

Private fastlandsnæringer2

2,0

0,8

1,4

1,4

0,9

0,2

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2023. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet AKU1

Danske Bank

Mai 2023

1,0

4,8

5,0

-

DNB

Apr 2023

1,0

5,0

5,5

3,8

Handelsbanken

Apr 2023

1,2

4,9

5,2

-

LO

Apr 2023

1,4

5,0

-

3,7

Nordea

Mai 2023

0,5

5,3

5,6

-

Norges Bank

Mar 2023

1,1

4,9

5,1

-

NHO

Mar 2023

1,3

4,8

-

3,7

OECD

Nov 2022

0,7

4,5

-

3,6

SEB

Mai 2023

0,8

5,5

5,4

3,5

Statistisk sentralbyrå

Mar 2023

1,3

5,0

5,0

3,6

Swedbank

Apr 2023

1,0

5,1

5,3

3,7

Gjennomsnitt

1,0

5,0

5,3

3,7

Finansdepartementet

Apr 2023

1,0

5,4

3,6

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilder: Som angitt i tabellen.

Tabell 1.6 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Euroområdet

3,5

0,8

8,4

5,3

6,8

6,8

Sverige

2,6

-0,5

8,1

6,8

7,5

7,8

Storbritannia

4,0

-0,3

9,1

6,8

3,7

4,2

USA

2,1

1,6

8,0

4,5

3,6

3,8

Danmark

3,6

0,0

8,5

4,8

4,5

5,1

Kina

3,0

5,2

1,9

2,0

4,2

4,1

1 Prosent av arbeidsstyrken. AKU-ledighet.

Kilder: IMF, Eurostat og Finansdepartementet.

Tabell 1.7 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2022

2023

Nasjonalbudsjettet 2023

2,1

3,7

Revidert nasjonalbudsjett 2023

2,1

3,9

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilder: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 1.8 Finansdepartementets anslag for 2023 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

NB23

RNB23

Handelspartnerne

BNP

1,4

0,6

Norge

BNP Fastlands-Norge

1,7

1,0

Sysselsatte personer

0,8

0,8

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

3,2

3,6

Årslønn

4,2

5 ¼

Konsumprisindeksen (KPI)

2,8

5,4

Råoljepris, USD per fat, nivå2

91

75

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå3

1 415,0

1 050,4

Underliggende, reell utgiftsvekst

1,3

1,5

Strukturelt oljekorrigert underskudd4

8,8

10,0

1 Revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB23) og Nasjonalbudsjettet 2023 (NB23).

2 Løpende priser.

3 Inklusive Statens pensjonsfond.

4 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.9 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2021

2022

2023

Offentlig konsum

972,2

0,1

1,4

Statlig

483,0

0,8

2,6

Kommunalt

489,2

-0,6

0,2

Offentlige investeringer

218,1

0,9

1,2

Statlig

132,9

-0,8

2,0

Kommunalt

85,1

3,5

0,0

Bruttoprodukt

736,7

2,2

1,8

Statlig

346,2

2,4

2,9

Kommunalt

390,5

2,0

0,9

Sysselsetting, mill. timeverk

1 189,3

1,2

1,1

Statlig

482,3

1,9

2,4

Kommunalt

707,0

0,7

0,2

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.10 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2019

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

A. Totale inntekter

2 071 676

1 904 384

2 473 600

3 633 977

3 219 134

-8,1

29,9

46,9

-11,4

Formuesinntekter

443 990

367 442

491 016

946 856

812 546

-17,2

33,6

92,8

-14,2

Skatt- og pensjonspremier

1 440 171

1 345 027

1 788 123

2 478 049

2 189 570

-6,6

32,9

38,6

-11,6

2.1 Oljeskatter

119 721

22 514

300 203

892 127

548 000

-81,2

1 233,4

197,2

-38,6

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

429 119

434 853

465 340

501 482

517 974

1,3

7,0

7,8

3,3

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

891 331

887 660

1 022 580

1 084 440

1 123 597

-0,4

15,2

6,0

3,6

Andre overføringer, bøter mv.

29 255

36 864

33 281

30 243

27 475

26,0

-9,7

-9,1

-9,2

Gebyrinntekter mv.

158 260

155 051

161 180

178 829

189 542

-2,0

4,0

11,0

6,0

B. Totale utgifter

1 837 063

1 994 430

2 033 918

2 180 371

2 325 549

8,6

2,0

7,2

6,7

Renteutgifter og utbytte

19 327

14 632

10 986

23 014

40 695

-24,3

-24,9

109,5

76,8

Overføringer til utlandet

38 806

43 355

44 990

50 889

60 303

11,7

3,8

13,1

18,5

Subsidier mv.

72 446

100 811

97 063

118 405

108 740

39,2

-3,7

22,0

-8,2

Stønader til husholdninger

524 244

579 328

593 892

612 863

653 187

10,5

2,5

3,2

6,6

Overføringer til ideelle organisasjoner

63 217

70 422

73 577

74 371

78 088

11,4

4,5

1,1

5,0

Lønnskostnader

545 218

556 718

585 907

618 228

661 127

2,1

5,2

5,5

6,9

Produktinnsats

271 777

287 931

311 331

340 068

356 790

5,9

8,1

9,2

4,9

Produktkjøp til husholdninger

78 235

78 347

86 399

92 132

97 091

0,1

10,3

6,6

5,4

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

214 169

217 404

217 438

236 429

249 916

1,5

0,0

8,7

5,7

Netto kjøp av tomter og grunn

274

-8 648

83

-4 683

509

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

9 350

54 130

12 252

18 655

19 103

478,9

-77,4

52,3

2,4

C. Nettofinansinvestering (A-B)

234 613

-90 046

439 682

1 453 606

893 586

-138,4

-588,3

230,6

-38,5

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

866 988

904 650

972 185

1 036 090

1 104 491

4,3

7,5

6,6

6,6

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.11 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2019

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

A. Totale inntekter

1 737 455

1 572 377

2 075 683

3 250 372

2 817 835

-9,5

32,0

56,6

-13,3

Formuesinntekter

422 393

352 234

473 567

921 669

787 137

-16,6

34,4

94,6

-14,6

Skatt- og pensjonspremier

1 216 249

1 116 830

1 499 972

2 221 306

1 921 216

-8,2

34,3

48,1

-13,5

2.1 Oljeskatter

119 721

22 514

300 203

892 127

548 000

-81,2

1 233,4

197,2

-38,6

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

414 371

420 035

449 774

485 449

501 215

1,4

7,1

7,9

3,2

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

682 157

674 281

749 995

843 731

872 001

-1,2

11,2

12,5

3,4

Overføringer innen offentlig forvaltning

2 498

2 438

2 877

3 169

3 475

-2,4

18,0

10,1

9,7

Andre overføringer, bøter mv.

22 464

28 646

24 633

21 166

17 712

27,5

-14,0

-14,1

-16,3

Gebyrinntekter mv.

73 850

72 229

74 634

83 061

88 294

-2,2

3,3

11,3

6,3

B. Totale utgifter

1 467 501

1 637 756

1 653 393

1 746 815

1 885 471

11,6

1,0

5,7

7,9

Renteutgifter og utbytte

7 706

5 954

4 126

9 984

15 700

-22,7

-30,7

142,0

57,2

Overføringer til utlandet

38 806

43 355

44 990

50 889

60 303

11,7

3,8

13,1

18,5

Subsidier mv.

62 197

87 378

82 187

105 272

95 114

40,5

-5,9

28,1

-9,6

Stønader til husholdninger

504 830

560 366

574 921

593 244

632 816

11,0

2,6

3,2

6,7

Overføringer til ideelle organisasjoner

41 567

47 950

50 432

49 301

52 058

15,4

5,2

-2,2

5,6

Overføringer innen offentlig forvaltning

257 729

279 116

287 249

280 421

316 611

8,3

2,9

-2,4

12,9

Lønnskostnader

232 838

240 843

255 458

269 770

293 118

3,4

6,1

5,6

8,7

Produktinnsats

137 243

147 932

156 415

173 841

185 747

7,8

5,7

11,1

6,8

Produktkjøp til husholdninger

49 914

50 486

55 671

60 726

64 481

1,1

10,3

9,1

6,2

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

127 194

130 563

132 312

141 598

152 050

2,6

1,3

7,0

7,4

Netto kjøp av tomter og grunn

546

-8 000

-417

-4 683

509

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

6 931

51 813

10 049

16 452

16 964

647,6

-80,6

63,7

3,1

C. Nettofinansinvestering (A-B)

269 954

-65 379

422 290

1 503 557

932 364

-124,2

-745,9

256,0

-38,0

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

423 297

449 755

483 031

520 976

564 117

6,3

7,4

7,9

8,3

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.12 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2019

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

A. Totale inntekter

597 104

614 217

661 390

701 623

720 299

2,9

7,7

6,1

2,7

Formuesinntekter

21 188

14 858

16 984

24 717

24 939

-29,9

14,3

45,5

0,9

Skatteinntekter

224 099

222 264

256 307

286 117

266 738

-0,8

15,3

11,6

-6,8

Skatt på inntekt og formue1

209 351

207 446

240 741

270 084

249 980

-0,9

16,1

12,2

-7,4

Produksjonsskatter

14 748

14 818

15 566

16 033

16 758

0,5

5,0

3,0

4,5

Overføringer fra statsforvaltningen

260 616

286 055

292 905

285 943

317 611

9,8

2,4

-2,4

11,1

Gebyrinntekter mv.

84 410

82 822

86 546

95 768

101 248

-1,9

4,5

10,7

5,7

Andre overføringer

6 791

8 218

8 648

9 077

9 763

21,0

5,2

5,0

7,6

B. Totale utgifter

630 245

639 047

671 252

718 499

761 416

1,4

5,0

7,0

6,0

Renteutgifter

11 621

8 678

6 860

13 030

24 994

-25,3

-21,0

89,9

91,8

Overføringer til private

51 313

54 867

56 992

57 822

60 027

6,9

3,9

1,5

3,8

Overføringer til statsforvaltningen

2 954

3 257

3 478

4 522

4 727

10,3

6,8

30,0

4,5

Lønnskostnader

312 380

315 875

330 449

348 458

368 009

1,1

4,6

5,4

5,6

Produktinnsats

134 534

139 999

154 916

166 227

171 043

4,1

10,7

7,3

2,9

Produktkjøp til husholdninger

28 321

27 861

30 728

31 406

32 610

-1,6

10,3

2,2

3,8

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

86 975

86 841

85 126

94 831

97 866

-0,2

-2,0

11,4

3,2

Netto kjøp av tomter og grunn

-272

-648

500

0

0

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

2 419

2 317

2 203

2 203

2 139

-4,2

-4,9

0,0

-2,9

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-33 141

-24 830

-9 862

-16 876

-41 117

-25,1

-60,3

71,1

143,6

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

443 691

454 895

489 153

515 114

540 366

2,5

7,5

5,3

4,9

1 Inkludert trygde- og pensjonspremier.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.13 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2019

2020

2021

2022

2023

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 216 249

1 116 830

1 499 972

2 221 306

1 921 216

Skatt på inntekt, formue og kapital

417 627

308 503

640 586

1 299 340

946 619

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

85 811

80 047

102 692

151 195

149 772

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

114 241

16 800

294 940

885 120

540 200

Fellesskatt

190 974

193 447

221 171

237 499

234 394

Finansskatt

5 554

4 404

4 344

4 900

5 200

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

21 047

13 805

17 438

20 627

17 053

Produksjonsskatter

419 851

425 749

455 037

492 456

509 015

Merverdiavgift

307 000

311 600

338 900

370 700

383 852

Avgifter på oljeutvinning

5 480

5 714

5 263

7 007

7 800

Andre produksjonsskatter

107 371

108 435

110 874

114 749

117 364

Trygde- og pensjonspremier

378 772

382 578

404 349

429 510

465 582

Fra arbeidstakere

150 537

155 527

165 205

172 518

182 390

Fra arbeidsgivere

228 235

227 051

239 143

256 992

283 191

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

223 922

228 196

288 151

256 742

268 354

Skatt på inntekt og formue

205 087

209 146

268 250

236 029

246 733

Produksjonsskatter

14 748

14 818

15 566

16 033

16 758

Trygde- og pensjonspremier

4 087

4 232

4 335

4 680

4 863

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 440 171

1 345 027

1 788 123

2 478 049

2 189 570

Skatter som andel av BNP

40,0

38,9

42,5

44,5

42,5

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,1

43,1

45,2

44,4

43,2

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.14 Finanspolitiske indikatorer

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Statsbudsjettet

Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

113,0

148,6

257,4

276,7

-39,2

142,2

1 281,8

1 050,4

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-208,4

-222,8

-218,5

-227,6

-370,5

-369,0

-282,7

-301,1

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-200,1

-214,0

-213,6

-241,7

-374,6

-358,6

-339,4

-372,6

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-7,4

-7,6

-7,3

-7,8

-11,6

-10,6

-9,5

-10,0

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

2,6

1,9

0,7

1,7

8,9

-1,3

1,1

1,5

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

2,5

2,1

2,9

3,0

1,5

4,2

5,7

5,3

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

125,8

164,7

279,4

234,6

-90,0

439,7

1 453,6

893,6

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

4,0

5,0

7,8

6,5

-2,6

10,4

26,1

17,3

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-7,2

-8,0

-7,5

-8,0

-13,3

-8,2

-7,7

-8,6

Påløpte skatter. Prosent av BNP

39,0

38,8

39,4

40,0

38,9

42,5

44,5

42,5

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,4

43,0

43,0

43,1

43,1

45,2

44,4

43,2

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

51,2

50,1

48,5

51,1

57,6

48,3

39,2

45,1

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

59,3

59,5

59,2

59,9

65,0

61,9

61,1

61,2

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP1

281,4

297,7

269,1

318,8

356,4

335,1

256,8

317,5

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

247,8

262,5

237,2

287,9

323,5

301,3

228,6

287,9

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

37,0

37,5

38,9

39,9

45,2

42,5

37,4

41,8

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

29,0

28,8

27,8

29,7

32,7

27,3

21,2

24,0

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.15 Indikatorer for kommuneøkonomien

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

14,2

14,4

14,4

14,5

14,8

14,9

14,4

14,2

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

18,7

18,9

18,7

18,6

19,4

19,4

18,8

18,1

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

17,1

17,3

17,3

17,2

17,5

17,5

17,0

17,0

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

19,5

19,6

19,6

19,5

19,7

19,7

19,0

19,0

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før1

3,0

2,0

0,7

1,3

1,4

2,2

-0,8

-1,3

Kommunal deflator. Prosent endring

2,6

2,4

3,1

3,2

1,0

4,3

6,7

5,2

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

72,6

72,2

71,7

71,3

71,7

72,0

72,6

71,8

Frie inntekter, reell endring fra året før1

2,8

1,4

0,2

1,1

-0,2

3,5

-1,8

-2,4

Aktivitetsendring i pst. fra året før

2,9

1,5

2,6

2,7

-1,0

1,8

0,2

0,1

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

14,0

13,2

14,2

15,3

14,6

13,3

14,1

14,2

Netto driftsresultat i prosent. Kommunekonsern

4,2

3,9

2,8

2,0

3,1

4,7

3,5

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-2,6

-2,4

-3,8

-5,8

-4,2

-1,5

-2,5

-6,0

Netto gjeld. Prosent av inntekter2

39,4

39,4

40,5

43,7

39,1

37,4

39,0

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer og midlertidige tiltak.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.16 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2021

2022

2023

Inntekter

501 579

1 552 665

1 335 193

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

287 513

1 285 223

1 015 493

– Renteinntekter og utbytte mv

214 066

267 442

319 700

Utgifter

390 066

309 875

301 059

– Overføring til statskassen

390 066

309 875

301 059

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

111 513

1 242 790

1 034 134

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi1

12 355 169

12 413 461

15 400 000

1 Medregnet netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten på 83,5 mrd. kroner i 2022, som overføres til Statens pensjonsfond utland.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2021

2022

2023

A

Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 502 720

2 668 416

2 503 739

A.1

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

312 245

1 313 601

1 042 493

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

91 849

720 931

660 101

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

220 396

592 670

382 392

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

181 937

528 720

273 700

– Renteinntekter

2 331

2 378

2 700

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

25 634

26 314

29 400

– Andre petroleumsinntekter

10 494

35 258

76 592

A.2

Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 190 476

1 354 815

1 461 246

Skatter fra Fastlands-Norge

1 099 480

1 240 659

1 334 850

– Skatt på inntekt, formue og kapital

656 605

769 607

837 059

– Produksjonsavgifter

442 876

471 052

497 792

Overført fra Norges Bank

15 169

11 108

8 094

Renteinntekter

9 117

14 508

33 759

Andre inntekter

66 710

88 540

84 543

B

Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 584 176

1 665 936

1 789 305

B.1

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

24 732

28 378

27 000

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

24 732

28 378

27 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 559 444

1 637 557

1 762 305

Kjøp av varer og tjenester

249 851

275 868

290 955

– Sivile formål

183 247

201 256

211 703

– Forsvarsformål

66 603

74 612

79 252

Overføringer

1 309 594

1 361 689

1 471 350

– Til kommuneforvaltningen

271 559

266 039

300 886

– Renteutgifter

9 871

8 255

11 430

– Til private og utlandet

1 028 164

1 087 395

1 159 034

C.1

Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

-81 456

1 002 480

714 434

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

287 513

1 285 223

1 015 493

C.2

Oljekorrigert overskudd

-368 969

-282 742

-301 059

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

390 066

309 875

301 059

C.3

= Overskudd før lånetransaksjoner

21 097

27 133

0

D

Lånetransaksjoner, netto

83 358

101 399

8 780

1 Utlån

9 353

91 856

-85 677

2 Gjeldsavdrag

74 005

9 543

94 457

E.1

Finansieringsbehov (D­C.3)

62 261

74 267

8 780

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.18 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Sum eiendeler

396

469

937

2 044

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

14 323

14 394

60. Kontantbeholdning

98

93

85

110

137

82

131

89

116

101

147

162

188

188

313

344

305

61. Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

2

8

421

1 418

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

8 743

8 504

10 374

11 269

12 765

12 813

hvorav: Statens pensjonsfond utland

0

2

387

1 390

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

8 484

8 243

10 086

10 907

12 355

12 413

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

135

129

145

168

186

198

212

240

239

269

292

333

318

62. Verdipapir

9

11

53

93

364

301

277

226

150

151

157

176

179

179

169

177

179

hvorav: Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

224

160

133

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63. Utlån og utestående fordringer

145

182

191

222

305

332

387

445

489

481

487

479

481

507

522

553

584

hvorav: Utlån til Statsbankene

140

153

170

192

238

250

265

285

300

314

325

339

353

367

386

406

427

64. Ordinære fond

0

0

8

51

132

133

55

77

106

151

197

196

129

130

162

163

162

65. Forskudd

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

2

3

3

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

68. Fast kapital i forvaltningsbedrifter

128

168

176

148

185

190

197

213

227

233

233

238

239

244

245

255

262

hvorav: SDØE

55

113

151

129

154

158

163

176

193

193

192

195

193

195

194

201

203

69. Egenbeholdning statspapirer

0

0

0

14

48

41

45

60

64

68

82

78

59

42

75

75

89

70.–72. Mellomværender

8

6

0

-10

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

-3

-5

-4

-10

-4

2

77. Overkurs/underkurs statspapirer

0

-3

0

-4

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

-9

-7

-5

-7

-5

-1

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

0

-10

-8

-7

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum gjeld og egenkapital

396

469

937

2 044

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

14 323

14 394

80. Statsgjelden

165

291

286

334

653

557

617

604

485

483

516

522

524

511

638

653

733

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

56

140

142

64

86

116

162

208

208

141

141

171

172

171

82. Virksomheter med særskilte fullmakter

0

0

1

8

11

12

13

14

16

17

18

19

20

20

23

24

25

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

7

9

1

13

-1

6

-8

6

3

-6

4

-1

15

-15

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

7

11

44

13

14

12

11

14

15

17

16

26

27

22

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

1 631

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

9 294

9 072

10 964

11 882

13 432

13 459

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

215

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

683

745

727

Korrigert for kontolån2

211

178

285

326

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

683

745

727

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.

2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.20 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2022. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1.

Saldert budsjett

2. Endring

3. Nysaldert budsjett

4. Endring

5. Regnskap

6=5-1 Memo: Endring fra saldert

A. Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 254 986

76 694

1 331 680

23 135

1 354 815

99 829

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 169 030

51 744

1 220 774

19 884

1 240 659

71 628

Renteinntekter

13 281

1 282

14 563

-54

14 508

1 228

Overføringer fra Norges Bank

10 113

995

11 108

0

11 108

995

Andre inntekter

62 562

22 673

85 235

3 305

88 540

25 978

B. Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 555 063

86 492

1 641 555

-3 997

1 637 557

82 495

Renteutgifter

10 469

-1 961

8 508

-253

8 255

-2 213

Dagpenger

14 257

-1 557

12 700

229

12 929

-1 328

Andre utgifter

1 530 337

90 010

1 620 347

-3 974

1 616 373

86 036

C. Oljekorrigert overskudd (A-B)

-300 076

-9 798

-309 875

27 133

-282 742

17 334

D. Kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

277 511

1 038 058

1 315 569

-30 346

1 285 223

1 007 712

E. Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

-22 565

1 028 259

1 005 694

-30 346

975 348

997 913

F. Overskudd før lånetransaksjoner (C+D-E)

0

0

0

27 133

27 133

27 133

G. Rente og utbytteinntekter Statens pensjonsfond

237 870

14 400

252 270

27 042

279 312

41 442

H. Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F+G)

211 235

1 047 259

1 258 494

23 299

1 281 793

1 070 558

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.21 Statens pensjonsfond utland, 3 prosent realavkastning og strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd. Mrd. kroner og prosent

Løpende priser

Faste 2023-priser

Strukturelt underskudd

Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året1

3 pst. av fondskapitalen

Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd

3 pst. av fondskapitalen

Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd

Avvik fra 3 pst. banen

Pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge

Pst. av fondskapitalen

2001

386,6

-

16,8

-

36,5

-

1,4

4,4

2002

619,3

-

32,4

-

67,3

-

2,5

5,2

2003

604,6

-

36,1

-

72,2

-

2,7

6,0

2004

847,1

-

42,2

-

82,0

-

2,9

5,0

2005

1 011,5

-

44,4

-

83,6

-

2,9

4,4

2006

1 390,1

-

43,1

-

78,4

-

2,6

3,1

2007

1 782,8

-

42,6

-

73,9

-

2,5

2,4

2008

2 018,5

-

51,2

-

83,8

-

2,8

2,5

2009

2 279,6

-

90,4

-

142,4

-

4,6

4,0

2010

2 642,0

-

101,1

-

153,6

-

4,9

3,8

2011

3 080,9

-

88,2

-

129,3

-

4,1

2,9

2012

3 307,9

-

107,0

-

152,1

-

4,7

3,2

2013

3 824,5

-

121,1

-

166,4

-

5,1

3,2

2014

5 032,4

-

144,1

-

192,3

-

5,8

2,9

2015

6 430,6

-

168,1

-

219,3

-

6,5

2,6

2016

7 460,8

-

200,1

-

254,8

-

7,4

2,7

2017

7 509,9

-

214,0

-

266,9

-

7,6

2,8

2018

8 484,1

254,5

213,6

308,5

258,9

-49,6

7,3

2,5

2019

8 243,4

247,3

241,7

291,0

284,3

-6,6

7,8

2,9

2020

10 086,2

302,6

374,6

350,8

434,3

83,5

11,6

3,7

2021

10 907,1

327,2

358,6

364,1

399,0

34,9

10,6

3,3

2022

12 355,2

370,7

339,4

390,1

357,3

-32,8

9,5

2,7

2023

12 413,5

372,4

372,6

372,4

372,6

0,2

10,0

3,0

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.22 Nøkkeltall Revidert nasjonalbudsjett 2023. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

2022

2023

2024

Realøkonomien

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge

3,8

1,0

1,0

BNP

3,3

1,3

1,2

Etterspørsel

Privat konsum

6,8

-0,4

0,7

Offentlig konsum

0,1

1,4

-

Bedriftsinvesteringer, fastlandsforetak

14,5

0,6

2,0

Boliginvesteringer

-1,4

-5,3

-2,1

Petroleumsinvesteringer

-5,5

3,0

4,0

Offentlige investeringer

0,9

1,2

-

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, vekst i personer

3,9

0,8

0,2

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,2

3,6

3,7

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

1,8

1,8

2,0

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

4,3

5 ¼

-

KPI

5,8

5,4

3,7

KPI-JAE

3,9

5,8

3,8

Rente, valuta og oljepris. Prosentvis endring fra året før

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.1

2,1

3,9

3,5

Importveid kursindeks, årlig endring i pst.2

1,2

8,2

0,9

Råoljepris, USD per fat (løpende priser)

99

75

71

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

282,7

301,1

-

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

339,4

372,6

-

Prosent av fondskapitalen

2,7

3,0

-

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

9,5

10,0

-

Budsjettimpuls, prosentenheter3

-1,0

0,4

-

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

1,1

1,5

-

1 Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser i mai.

2 Negativt tall angir sterkere krone.

3 Positivt tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Budsjettimpulsen tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

Kilder: ICE, Macrobond, Nav, Thomson Reuters, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.