Meld. St. 24 (2016–2017)

Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over forkortelser

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

AU

Den afrikanske union

BNI

Bruttonasjonalinntekt

BNP

Bruttonasjonalprodukt

CEP MAP

Capacity, Emergency and Post-Emergency Map

CEPI

Koalisjonen for epidemisk beredskap og innovasjon

CERF

FNs nødhjelpsfond

DAC

Development Assistance Committee

EU

Den europeiske union

FAO

FNs organisasjon for ernæring og landbruk

FN

Forente nasjoner

GAVI

Den globale vaksinealliansen

GEF

Den globale miljøfasiliteten

GFATM

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria

GIEK

Garantiinstituttet for eksportkreditt

GPE

Det globale partnerskapet for utdanning

IDA

Det internasjonale utviklingsfond

IFAD

Det internasjonale fondet for landbruksutvikling

IMF

Det internasjonale pengefondet

KLD

Klima- og miljødepartementet

MOPAN

Multilateral Organisation Performance Assessment Network

MUL

Minst utviklede land

Norad

Direktoratet for utviklingssamarbeid

NOREPS

Norwegian Emergency Preparedness Systems

Norfund

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

ODA

Official Development Assistance

OECD

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

OGP

Open Government Partnership

OHCHR

FNs høykommissær for menneskerettigheter

SIDS

Små øystater under utvikling

TWh

Terrawattimer

UN Women

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling

UNAIDS

FNs AIDS-program

UNCAC

FN-konvensjonen mot korrupsjon

UNDP

FNs utviklingsprogram

UNEP

FNs miljøprogram

UNESCO

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon

UNFPA

FNs befolkningsfond

UNHCR

FNs høykomissær for flyktninger

UNICEF

FNs barnefond

WFP

Verdens matvareprogram

WHO

Verdens helseorganisasjon

WTO

Verdens handelsorganisasjon

Til forsiden