Meld. St. 25 (2016–2017)

Humaniora i Norge

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Acemoglu, D. og J. A. Robinson. Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Profile 2012.

Aksnes, Dag W. og Hebe Gunnes. Evaluation of research in the humanities in Norway: Publication and research personnel. Statistics and analyses. NIFU Report 2016: 14.

American Academy of Arts and Sciences. The Heart of the Matter: The Humanities and Social Sciences for a vibrant, competitive and secure nation. 2013.

Ariely, Daniel. Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. Harper Collins, 2010.

Arthur, M.B. og D.M. Rousseau. The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era. Oxford University Press, 1996.

Beard, Mary. Confronting the Classics. Profile Books, 2013.

Benneworh, Paul, Magnus Gulbrandsen og Ellen Hazelkorn. The Impact and Future of Arts and Humanities Research. Palgrave Macmillan, 2016.

Berg, S. L. m.fl. Kostnader ved mangelfull utdanning av barn med innvandrerbakgrunn. Samfunnsøkonomisk analyse, rapport nr. 32, 2016.

Berge, Kjell Lars. «Skolen og humaniora: noen begrunnelser for gjenopprettelse av et ødelagt forhold». Nytt Norsk Tidsskrift 32 (1–2) 2016, s. 166–173.

Berntsen, Tor Arne S., Gjert Lage Dyndal og Sigrid R. Johansen, red. Når dronene våkner. Cappelen Damm akademisk, 2016.

BI Centre for Creative Industries. Kreativ næring i Norge 2008–2011.

Bibel 2011. Bibelselskapet.

Bratholm, Berit. Godkjenningsordningen for lærebøker 1889–2001: En historisk gjennomgang. Høgskolen i Vestfold, 2001.

Brynjolfsson, Erik og Andrew McAfee. The second machine age: Work, progress and prosperity in a time of brilliant technologies. Norton, 2014.

Carlsten, Tone Cecilie og Jørgen Sjaastad. Evaluering av program for skolebibliotekutvikling 2009–2013. NIFU-rapport 2014:14.

Caspersen, Joakim, Hanna Bugge og Sigurd Martin Nordli Oppegaard. Humanister i lærerutdanningene: Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning. HiOA, 2017.

Colom, Roberto, m.fl. «The Long-term Impact of Philosophy for Children: A Longitudinal Study (Preliminary Results)». Analytic Teaching and Philosophical Praxis 35:1, 2014.

Dahl, Thomas m. fl. Om lærerrollen: Et kunnskapsgrunnlag. Fagbokforlaget, 2016.

Drakeman, Donald. Why We Need the Humanities: Life Sciences, Law and the Common Good. Palgrave Macmillan, 2016.

European Commission.

– Dropout and Completion in Higher Education in Europe. 2015.

– Getting cultural heritage to work for Europe. 2015.

– Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020: Participants, budgets and disciplines. 2015.

Faira, F. m.fl.. «Socrates in the schools from Scotland to Texas: Replicating a study on the effects of a Philosophy for Children program». Journal of Philosophy in Schools, 2(1), 2015.

Forskerforbundet. Lærerutdannere om lærerutdanning – forutsetninger for kvalitet. Rapport fra en undersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer ansatt ved ulike lærerutdanninger, våren 2016. 2016.

Goodwin, Morten. «Vi blir alle utkonkurrert av kunstig intelligens». Forskning.no 09.05.16.

Gorard, S., N. Siddiqui og B.H. See.»Philosophy for Children: Evaluation report and Executive summary». Referert fra Murphy, P.K. m.fl. «Examining the effects of classroom discussion on students’ comprehension of text: A meta-analysis». Journal of Educational Psychology, 101(3) 2009, s. 740–764.

Gulbrandsen, Magnus. The humanities in Norway: Research, research organisation and external engagement. NIFU Report 2016:36.

Hamre, Pål. Norskfaget og skjønnlitteraturen: Ein studie av norskfaglege normtekstar1739–2013. UiB, 2014.

Helpman, E. General purpose technologies and economic growth. MIT Press, 1998.

Helsvig, Kim G. Pedagogikkens grenser. Abstrakt, 2005.

Hodgson, Janet, Wenche Rønning og Peter Tomlinson. Sammenhengen mellom undervisning og læring: En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet. Nordlandsforskning, 2012.

Hoem, Knut. «Norskpensum på villspor». NRK Ytring, 28.11.2016.

Holm, Paul, Arne Jarrick og Dominic Scott. Humanities World Report. Palgrave Macmillan, 2015.

Innst. O. nr. 4 (2007–2008).

Innst. S. nr. 111 (1964–65).

Innst. 137 S (2014–2015).

Innst. 399 S (2015–2016).

Innst. 19 S (2016–2017).

Innst. 62 S (2016–2017).

Isaksen, Torbjørn Røe.

– «Melding til alle humanister». Morgenbladet, 11. desember 2015.

Jakobsen, Erik W. og Anne Espelien. Et kunnskapsbasert reiseliv. Menon Economics Rapport nr. 11 2010.

Jordheim, Helge og Tore Rem, red. Hva skal vi med humaniora. Fritt Ord, 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 2014.

Kahneman,Daniel. Thinking Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, 2011.

Kennedy, D. Academic Duty. Harvard University Press, 1999.

Kunnskapsdepartementet.

– Grunnskulelærarutdanningane etter fem år: Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport frå følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 5 2015.

– Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016.

Kurzweil, Ray.

– The Age of Intelligent Machines. MIT Press, 1990.

– The Age of Spiritual Machines. Viking, 1999.

Kyvik, Svein. The relationship between research and teaching in the humanities. NIFU Working Paper 2015.

Libell, Henrik Pryser, «Samfunnsviterne har vunnet Staten», Stat & styring 03/2009, s. 10–11.

Lillejord, Sølvi og Kristin Børte. Lærerutdanning som profesjonsutdanning – Forutsetninger og prinsipper fra forskning. Et kunnskapsgrunnlag. KSU, 2017.

Lindbekk, Tore. Mobilitets- og stillingsstrukturer innenfor tre akademiske profesjoner 1910–63. Universitetsforlaget, 1967.

Lipsey, R. G., K. Carlaw and C. Bekar. Economic transformations: General purpose technologies and long-term economic growth. Oxford University Press, 2005.

Mangset, Marte. «Hva er det toppbyråkrater er så flinke til?». I Grunnlovas borgar: Politisk kompetanse 1814–2014. Pax, 2014.

Meld. St. 14 (2012–2013) Kompetanse for en ny tid.

Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter.

Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Meld. St. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet: Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren.

Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet.

Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse.

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.

Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse: En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk.

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands. The Value of Knowledge: Strategic Agenda for Higher Education and Research 2015–2025. 2015.

Mokyr, J. A culture of growth: The origins of the modern economy. Princeton University Press, 2016.

Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag. «Humanioras samfunnsmandat – program for fornyelse». 2015.

NAVF. Arbeidsmuligheter for filologer: Noen regneeksempler over fremtidig behov og tilgang. 1976.

Nicolaysen, Bjørn Kvalsvik. «Utskiljing og deltaking i norskfaget». Dag og tid, 23.12.2016.

Nordhagen, Inger C., Malin Dahle og Øyvind Skjerven. Utdanningsplaner – et virkemiddel for gjennomføring? ideas2evidence-rapport 08:2016.

NOU 1988: 28 Med viten og vilje.

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.

NOU 2015: 8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser.

NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit: Langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Nussbaum, Martha. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press, 2010.

OECD.

– Educational Research and Innovation: Governing Education in a Complex World. 2016.

Science, Technology and Innovation Outlook 2016.

Oreskes, Naomi og Eric M. Conway. Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. Bloomsbury, 2010.

Orwell, George. 1984. Oversatt av Trygve Width. Gyldendal, 1950.

Ot.prp. nr. 36 (1972–73) Lov om lærarutdanning.

Ot.prp. nr. 67 (2006–2007).

Pajarinen, Mika, Petri Rouvinen og Anders Ekeland, Computerization and the future of jobs in Norway. Rapport til Kunnskapsdepartementet. 2015.

Pedersen, David Budtz, Simo Køppe og Frederik Stjernfelt, red. Kampen om disciplinerne: Viden og videnskabelighed i humanistisk forskning. Reitzels, 2015.

Pellegrino, James W. og Margaret L. Hilton, red. Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. National Academy of Sciences, 2001.

Piketty, Thomas. Kapitalen i det 21. århundre. Cappelen Damm, 2014.

Reymert, I., P.O. Aamodt, P. Børing og T. Næss. Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo? Resultater fra en undersøkelse i et utvalg virksomheter i 2016. NIFU, 2016.

Riksantikvaren. Kulturminner i bruk – verdi, vekst og vern. 2011.

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning. Dokument 3:8 (2014–15).

Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft: Langtidsplan for forsvarssektoren.

Rambøll. Universitetet i Oslo: Kandidatundersøkelsen 2014.

Riseth, Jan Åge, Niklas Labba og Hans Tømmervik. «Samisk tradisjonskunnskap om snø og is – en veiviser i klimaforskningen». Ottar 4/2012, 28–34.

Rittel, Horst W.J. og Melvin M. Webber. «Dilemmas in a General Theory of Planning». Policy Sciences 4/1973, 155–69.

Roos, Merethe. «Verdien av en bredere humanioradebatt». Nytt norsk tidsskrift 04/2016.

Seip, Åsmund Arup. Lektorene: profesjon, organisasjon og politikk 1890–1980. Fafo, 1990.

Sivertsen, Gunnar, Nalini Løver, Elin Seim Mæsel og Cathrine Tømte. Læremidler og formidling i høyere utdanning: En evaluering av tilskuddsordningen og en vurdering av insentivene. NIFU Rapport 2016:18.

Skogvoll, Sigurd. Demografiske endringer i Kunnskapsdepartementet 1973–2013. Masteroppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 2015.

Slagstad, Rune. De nasjonale strateger. Pax, 1998.

Small, Helen. The Value of the Humanities. Oxford University Press, 2013.

Solberg, Espen, Pål Børing, Kristoffer Rørstad og Tone Cecilie Carlsten. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2016. NIFU, 2016.

St.meld. nr. 20 (2004–2005) Vilje til forskning.

St.meld. nr. 15 (2007–2008) Tingenes tale.

St.meld. nr. 23 (2007–2008) Språk bygger broer.

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining: Ein heilskapleg norsk språkpolitikk.

St.meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren. Rollen og utdanningen.

St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning.

Strøm-Olsen, Nicolai. «Museum ved milepælen». KUNSTforum, 9. februar, 2017.

Støren, Liv Anne.

Høyere utdanning og arbeidsmarked – i Norge og Europa: Norsk rapportering fra EU-prosjektet «REFLEX». NIFU, 2008.

Kandidatundersøkelsen 2015. NIFU, 2016.

– m.fl. Arbeidsgivers vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning. Underveisrapport, første delrapport. NIFU, 2016.

Suchman, L. A. Human-machine reconfigurations: Plans and situated actions. Cambridge University Press, 2007.

Susskind, Richard og Daniel Susskind. The future of the professions: How technology will transform the work of human experts. Oxford University Press, 2015.

Sörlin, Sverker og Anders Ekström. Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle. Norstedts, 2012.

Telhaug, Alfred Oftedal og Odd Asbjørn Mediås. Grunnskolen som nasjonsbygger: Fra statspietisme til nyliberalisme. Abstrakt, 2003.

Thaler, Richard og Cass Sunstein. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press, 2008.

Thue, Fredrik W.

– «Det humanistiske fagfeltets histore», i Forland, Astrid og Anders Haaland, red., Universitetet i Bergens historie, bind 2. Universitetet i Bergen, 1996.

– og Kim G. Helsvig. «1945–1975. Den store transformasjonen». I Collett, John Petter, red. Universitetet i Oslos historie. Uniped, 2011.

– «Universitetslærerne». I Slagstad, Rune og Jan Messel, red. Profesjonshistorier. Pax, 2015.

– «Humaniora: Fra ‘lærdomskultur’ til ‘forskersamfunn’». Nytt norsk tidsskrift 02/2012.

– og Håvard Brede Aven. Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence og nasjonalt samfunnsoppdrag: Et dilemma i historisk og aktuell belysning. HiOA Rapport nr. 1, 2017.

Thune, Taran Mari, Per O. Aamodt og Magnus Gulbrandsen. Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren. NIFU, 2014.

TNS Gallup. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): Kandidatundersøkelsen 2013. 2014.

UNESCO.

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 2003.

The Globalisation of Cultural Trade: A Shift in Consumption. 2016

Universitets- og høgskolerådet.

Vekt på forskning: Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR. 2004.

Sammen om kunnskap – Nytt system for dokumentasjon av formidling. Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg I til UFD. 2005.

Sammen om kunnskap II – Operasjonalisering av indikatorer for formidling. Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg II til KD. 2006.

Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet. 2012.

SAK i humaniora 2010–2014: erfaringer og anbefalinger. 2014.

Utdanningsdirektoratet. Utdanningsspeilet 2016.

Waagene, Erica og Cay Gjerustad. Valg og bruk av læremidler. NIFU, 2015.

Wiers-Jenssen, Jannecke m.fl. Humanister i arbeidslivet. HiOA, 2016.

Wiggen, Geir. «Fagdidaktiske reflekser i hundre års nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger (1906–2007)». I Knudsen, Geir og Trude Evenshaug, red. Universitetet og lærerutdanningen: Historiske perspektiver. Unipub, 2008.

Zuboff, Shoshana. In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power. Basic Books, 1998.

Aagaard, Kaare m.fl. Evaluering af den norske publiceringsindikator. Aarhus universitet Rapport 2014/1/16.

Aamodt, Per O., Elisateth Hovdhaugen og Tine Sofie Prøitz, Utdanningskvalitet i høyere utdanning: Noen empiriske eksempler. Resultater fra en undersøkelse blant faglig ansatte våren 2013. NIFU, 2014.

Til forsiden