Meld. St. 25 (2016–2017)

Humaniora i Norge

Til innholdsfortegnelse

2 Forskningsrådets panelinndeling

I evalueringen av humaniora har Norges forskningsråd delt inn fagfeltet i åtte paneler med utgangspunkt i fagrådsstrukturen i Universitets- og høgskolerådet. Sammensetningen av fag er basert på organisatoriske, historiske og vitenskapelige likhetstrekk. Dette kan tjene som et supplement til NUS, jf. vedlegg 1, når det gjelder hvilke fag som inngår i begrepet «humaniora». I meldingen er de utøvende estetiske fagene holdt utenfor med mindre annet er spesifisert.

Panel

Panelnavn

Fag

Merknader

1

Estetiske fag

Dans

Drama- og teaterfag

Musikk

Kunsthistorie

2

Nasjonale språkfag og allmenn lingvistikk

Nordisk språk (og litteratur)

Samisk og finsk

Norsk som andrespråk

Tegnspråk og tolkning

Lingvistiske fag

Fellesnevner i dette panelet er språkvitenskap og nasjonale språkfag som inkluderer samisk. Nordisk litteratur er skilt ut og plassert sammen med allmenn litteraturvitenskap.

3

Litteraturvitenskap

Allmenn litteraturvitenskap

Nordisk (språk og) litteratur

4

Fremmedspråk, litteraturer og områdestudier

Asiatiske og afrikanske fag

Engelsk

Romanske språk og litteratur

Slavisk-baltiske språk og litteratur

Tysk

Gresk og latin

5

Kulturvitenskap og historiske fag

Arkeologi og konservering

Historie

Kulturvitenskap og kulturhistorie

6

Filosofi og vitenskapsstudier

Filosofi og idéhistorie

Vitenskap og teknologistudier

Institusjonene vil ha mulighet til å plassere idéhistorie sammen med de historiske fagene om de finner det formålstjenlig.

7

Religion

Kristendomskunnskap og religionsvitenskap

8

Medier

Mediestudier

Til forsiden