Meld. St. 27 (2014-2015)

På rett spor — Reform av jernbanesektoren

Til innholdsfortegnelse

2 Kjennetegn ved norsk jernbane i fremtiden

Regjeringen vil at norsk jernbane i fremtiden skal kjennetegnes ved følgende egenskaper:

Jernbanen skal være sentral i løsningen på transportutfordringene

Norge står overfor betydelige transportutfordringer i årene som kommer. Befolkningsveksten, spesielt rundt storbyene, og veksten i godstransport må håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte, jf. for øvrig Meld. St. 21 (2011–2012) Klimameldingen og Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. Regjeringen ser jernbanen som en sentral del av løsningen på denne utfordringen og vil legge til rette for at jernbanen blir en integrert og viktig del av utvikling av trafikknutepunkter og bymiljøer. Det må også legges til rette for at godstransport flyttes fra veg til sjø og bane.

Jernbanen som et offentlig ansvar

Regjeringen mener at jernbanen må være et offentlig ansvar. Beslutninger om hvor det skal gå tog og hvor ofte de skal gå skal fortsatt fattes i organer under politisk kontroll, som ivaretar samfunnets og brukernes/kundenes behov og ser hen til mer enn rene bedriftsøkonomiske vurderinger. Ansvaret for jernbaneinfrastrukturen skal ligge til en offentlig eid virksomhet.

Kunden i sentrum

Jernbanesektoren må sette brukeren i fokus, enten dette er en reisende eller en godskunde. Det er brukerens behov jernbanen skal løse. Aktørene i sektoren må innrettes slik at brukerfokuset blir tydelig i alle ledd i produksjonskjeden.

Langsiktige mål som styrende for utviklingen

Jernbanevirksomhet må styres og utvikles etter en langsiktig plan. Det overordnede for denne planen må være hvilket transporttilbud som ønskes realisert 10, 20 eller 30 år frem i tid basert på prognostiserte transportbehov. Investeringsbeslutninger må prioriteres etter hvilke kostnader de representerer (både investeringskostnader og langsiktige konsekvenser for drift- og vedlikeholdskostnader til infrastruktur og togdrift) og etter hvilken forventet effekt de har på ønsket fremtidig trafikk. Bevilgninger til løpende drift og vedlikehold må knyttes tydelig opp mot beslutningene som er tatt i de langsiktige planprosessene, slik at realiserte prosjekter også får tilstrekkelig finansiering til drift og vedlikehold.

En sektor som er attraktiv for ansatte og leverandører

Regjeringen vil at jernbanesektoren skal være attraktiv både for ansatte og leverandører. For ansatte betyr dette ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og muligheter til utvikling og læring. For leverandører betyr det forutsigbarhet, åpenhet om fremtidige behov, like konkurransevilkår og tydelig ansvars- og oppgavefordeling i sektoren.

Sterk statlig koordinering kombinert med aktører som har operasjonell frihet og hensiktsmessige rammebetingelser

Jernbanesektoren er et sammensatt system, hvor et stort antall innsatsfaktorer må fungere sammen for at helheten skal gi de ønskede resultater. Dette forutsetter en tydelig koordinering og styring.

Regjeringen ønsker en jernbanesektor hvor denne koordineringen kombineres med en utstrakt operasjonell frihet hos aktørene. Dette vil gi sektoren ny dynamikk og bedre mulighet til å forbedre driften fortløpende.

Sikkerhet og beredskap

Sektoren må ivareta hensynet til sikkerhet og beredskap minst like godt som i dag.

Til forsiden