Meld. St. 45 (2016–2017)

Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Til innholdsfortegnelse

1 Mål og måloppnåelse i avfallspolitikken

Regjeringen har to nasjonale miljømål som er særlig relevante for avfallspolitikken:

 • Utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer skal stanses.

  Relevant indikator: Mengden farlig avfall med ukjent disponering (god måloppnåelse).

 • Veksten i avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og ressursene i avfallet skal utnyttes best mulig gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse.

  Indikatorer: Total mengde avfall generert per år sett i forhold til økonomisk vekst målt i BNP (ikke nådd). Delen av ordinært avfall som går til gjenvinning, basert på total generert mengde avfall som går til kjent behandling (80 prosent gjenvinnes).

For elektrisk og elektronisk avfall er det satt ulike krav for ulike typer avfall i avfallsforskriften kapittel 1.:

 • For store husholdningsartikler og salgsautomater skal minst 85 prosent av avfallet gjenvinnes.

 • For datautstyr, lyd/bildeutstyr og solcellepaneler skal minst 80 prosent av avfallet gjenvinnes.

 • For små husholdninsartikler, verktøy, leker etc., skal minst 75 prosent av avfallet gjenvinnes, hvorav minst 55 prosent av avfallet skal forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes.

 • For lyskilder skal minst 80 prosent av EE-avfallet materialgjenvinnes.

For kasserte kjøretøy er det satt følgende krav i avfallsforskriften kapittel 4:

 • Produsenter skal innen 1. januar 2015 sørge for at 95 prosent, målt etter vekt, gjenvinnes, hvorav 85 prosent materialgjenvinnes og resten energiutnyttes

Gjeldende mål i EUs avfallsregelverk:

Mål for materialgjenvinning innen 2008:

 • 55 prosent samlet for alle emballasjematerialer (nådd for samtlige fraksjoner unntatt treemballasje)

 • 60 prosent for papir- og pappemballasje og glassemballasje

 • 50 prosent for metallemballasje

 • 22,5 prosent for plastemballasje

 • 15 prosent for treemballasje (status 2014: 8 prosent)

Mål for forberedelse til ombruk og materialgjenvinning innen 2020:

 • 50 prosent av husholdningsavfall og lignende avfall (status 2014: 37 prosent)

 • 70 prosent av bygg- og anleggsavfall (status 2014: 61 prosent)

 • 35 prosent reduksjon i den totale mengde biologisk nedbrytbart kommunalt avfall produsert i 1995 (nådd).

 • sikre separat innsamling og miljømessig forsvarlig behandling av biologisk avfall

Til forsiden