Meld. St. 45 (2016–2017)

Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Til innholdsfortegnelse

8 Forskning og innovasjon

Det vil være behov for økt kunnskap på mange områder knyttet til utviklingen av en bedre avfallspolitikk og en sirkulær økonomi. Dette inkluderer kunnskapsgrunnlag i forvaltningen, akademia og næringsliv. Det finnes allerede et bredt sett med initiativ og programmer som er relevant for meldingens tema.

I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024 er to av hovedmålene at forskning skal bidra til styrket konkurransekraft og innovasjonsevne og bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Utvikling av produkter, prosesser eller løsninger som bidrar til å møte store samfunnsutfordringer, kan i mange tilfeller også være utgangspunkt for næringsutvikling, økt konkurransekraft og innovasjonsevne.

For å understøtte dette er det behov for kunnskap som kan bidra til å fremme utvikling av bærekraftige produkter og løsninger som minimerer bruk av ressurser og miljøbelastning og inkluderer livssyklusperspektivet. Utvikling av en sirkulær økonomi reiser komplekse problemstillinger fordi ulike systemer, infrastruktur og virkemidler henger sammen med hverandre. En ønsket og nødvendig samfunnsomstilling krever kunnskap om effektiv virkemiddelbruk, samt forbrukeratferd og hvordan forbrukerne kan tilegne seg kunnskap om, og mobiliseres til, grønnere og mer miljøvennlige valg.

Horisont 2020 (2014–2020) er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norge er medlem i programmet, og norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Under Horisont 2020 er det store muligheter for finansiering av forskning, teknologiutvikling og innovasjon som fremmer en sirkulær økonomi. I det inneværende arbeidsprogrammet (2016–2017) er sirkulær økonomi en av flere tverrfaglige fokusområder. Blant annet er en stor utlysing særlig rettet mot næringslivet, «Industry 2020 in the Circular Economy». Delprogrammet for klima og miljø, «Climate action, environment, resource efficiency and raw materials» finansierer flere av de sentrale delutlysningene. Utlysningene innenfor sirkulær økonomi i Horisont 2020 har blant annet hatt fokus på vann i hele verdikjeden, nye forretningsmodeller tilpasset en sirkulær økonomi, og store demonstrasjonsprosjekter for en økoinnovativ tilnærming til den sirkulære økonomien. Forskningsrådet jobber aktivt med å mobilisere relevante miljøer til å søke disse utlysningene, og vil blant annet arrangere en workshop med dette for øye høsten 2017.

Forskningsrådet har flere programmer som er relevante for en sirkulær økonomi. De viktigste er: Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling (MILJØFORSK), program for klima (KLIMAFORSK), program for energi (ENERGIX), programmet for verdiskaping innenfor mat- og biobaserte næringer (BIONÆR), HAVBRUK2 og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

Boks 8.1 Forskningsprogrammer

Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling – MILJØFORSK dekker landbasert miljø, ferskvann og luft. Hovedmålene er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig utvikling og en grønn omstilling av samfunnet. Sirkulær økonomi er relevant på tvers av programmets faglige prioriteringer, spesielt i hovedtemaet Løsninger for omstilling som omfatter forskningsområdet Bærekraftige løsninger i samfunn og næringsliv.

Stort program for klima – KLIMAFORSK har som et av sine sentrale mål omstilling til lavutslippssamfunnet og vektlegger blant annet de mulighetene som teknologi- og næringsutvikling, «grønne» arbeidsplasser, endrede normer, og mer bærekraftig ressursutnyttelse kan gi. KLIMAFORSK finansierer mange prosjekter av relevans for en sirkulær økonomi.

Stort program for energi – ENERGIX har en stor prosjektportefølje innenfor energigjenvinning fra avfall. Hovedsatsingen er biovarme fra fast avfall og biogass fra flytende avfall. ENERGIX finansierer også prosjekter innenfor spillvarme i industrien og natur- og samfunnsvitenskapelige prosjekter innenfor LCA (Life Cycle Analysis).

BIONÆR-programmet skal gi verdiskaping innenfor mat- og biobaserte næringer – bioøkonomien. Bioøkonomi er en sentral del av den sirkulære økonomien, og BIONÆR vektlegger det sirkulære perspektivet i finansieringen av både forskningsprosjekter og innovasjonsprosjekter. Programmet finansierer store prosjekter, 15-40 mill. kroner per prosjekt, som muliggjør tverrfaglig, tverrinstitusjonelt samarbeid, samt bruker- og næringsinvolvering.

HAVBRUK2 skal levere kunnskap og løsninger for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk. Programmet er et sentralt virkemiddel innenfor Forskningsrådets satsing på blå bioøkonomi og er derfor meget relevant for den sirkulære økonomien.

Brukerstyrt innovasjonsarena – BIA finansierer prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. BIA støtter innovasjonsprosjekter i næringslivet og kompetanseprosjekter for næringslivet. En tredel av BIAs midler går til prosjekter med klar relevans for miljø og lavutslippssamfunnet, flere av disse innenfor sirkulær økonomi, ombruk og materialgjenvinning.

Til forsiden