Meld. St. 45 (2016–2017)

Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene i meldingen er ikke nå mulig å fastslå nøyaktig. Etter hvert som forslag konkretiseres vil de samfunnsøkonomiske virkningene og eventuelle konsekvenser for private og offentlige parter bli utredet i tråd med utredningsinstruksen.

Forslag varslet i meldingen vil dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammene. Den årlige budsjettmessige oppfølgingen vil blant annet være avhengig av den økonomiske utviklingen og budsjettsituasjonen.

Til forsiden