Meld. St. 9 (2019–2020)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over stortingsmeldinger, handlingsplaner og strategier

Stortingsmeldinger:

Meld. St. 11 (2014–2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-11-20142015/id2345641/

Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/

Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20142015/id2412810/

Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/

Meld. St. 12 (2015–2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20152016/id2464147/

Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-34-20152016/id2502758/

Meld. St. 13 (2016–2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20162017/id2524141/

Meld. St. 39 (2016–2017) Evaluering av bioteknologiloven: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-39-20162017/id2557037/

Meld. St. 6 (2017–2018) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20172018/id2581316/

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/

Meld. St. 11 (2018–2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20182019/id2622527/

Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn:

Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2019/id2639770/

Handlingsplaner og strategier:

Demensplan 2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2020/id2465117/

Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet 2017–2017: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-kunnskapsloft-for-oral-helse/id2569994/

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-antibiotikaresistens-i-helsetjenesten/id2469646/

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-og-selvskading-2014-2017/id758063/

HelseOmsorg21: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/HelseOmsorg21/id764389/

Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-beredskapsplan-pandemisk-influensa/id2354614/

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-handlingsplan-for-bedre-kosthold-20172021/id2541870/

Nasjonal helseberedskapsplan: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/

Nasjonal-helseberedskapsplan/id761213/

Nasjonal overdosestrategi: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/

Nasjonal-overdosestrategi-20142017/id757507/

Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015–2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-mot-antibiotikaresistens-2015-2020/id2424598/

Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-arbeidet-mot-virale-leverbetennelser-hepatitter/id2504728/

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015–2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/frivillighetsstrategi/id2429965/

Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringa-sin-handlingsplan-for-oppfolging-av-helseomsorg21-strategien/id2463030/

Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omsorg-2020/id2410456/

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/flere-ar--flere-muligheter/id2477934/

Regjeringens strategi for god psykisk helse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-39-20162017/id2557037/

Regjeringens strategi for ungdomshelse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ungdomshelse/id2503980/

Strategi for seksuell helse: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/snakk-om-det/id2522933/

Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017-2021: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/redusert-tilbakefall-til-ny-kriminalitet/id2556905/

Nasjonal diabetesplan 2017-2021: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-diabetesplan-2017-2021/id2582010/

Nasjonal hjernehelsestrategi 2018-2024: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-hjernehelsestrategi-20182024/id2581669/

Nasjonal kreftstrategi 2018-2022: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/leve-med-kreft/id2598282/

Nasjonal strategi mot hepatitter: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-mot-hepatitter/id2618584/

Strategi for mennesker med funksjonsnedsettelse – Et samfunn for alle: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelse--et-samfunn-for-alle/id2623105/

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-overdosestrategi-2019-2022/id2636987/

Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-mot-voldtekt-20192022/id2637644/

Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023: https://www.regjeringen.no/no/dokument/id2000006/?from=01.01.2019&to=31.12.2019&documenttype=dokumenter/planer&ownerid=421

Mat, mennesker og miljø: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/matsystemer/id2661208/

Handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019-2023: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-et-bedre-smittevern/id2675233/

Til forsiden