Høring Forslag til forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i den midlertidige loven om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige lovene er 30. juni 2021. Kunnskapsdepartementet foreslår at loven forlenges til 31. desember 2022. Departementet foreslår også at enkelte regler som er knyttet til spesifikke skoleår forlenges. For øvrig foreslår departementet at loven videreføres uten innholdsmessige endringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2022

Vår ref.: 22/299

Høring - Forslag til forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i den midlertidige loven om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende varighet for de midlertidige lovene er 30. juni 2021.

Kunnskapsdepartementet foreslår at loven forlenges til 31. desember 2022. Departementet foreslår også at enkelte regler som er knyttet til spesifikke skoleår forlenges. For øvrig foreslår departementet at loven videreføres uten innholdsmessige endringer.

Ettersom de midlertidige lovene oppheves 30. juni i år, haster det å fremme et eventuelt lovforslag om forlengelse for Stortinget. Det er derfor satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er mandag 28. mars 2022. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2903086

 

 

Med hilsen


Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                              Daniel Bradley
                                                                                             Seniorrådgiver
                                                                                            

 • Abelia
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes kontaktforum
 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Norsk Lektorlag
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes Landsforbund
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdag
 • Statsforvalteren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet