Norsk næringsvirksomhet - Kjemisk industri

Antall bedrifter557
Antall sysselsatte21973
Eksportandel i bransjen59
Bruttoprodukt i pst.2,2

Den kjemiske industrien i Norge er svært mangfoldig, og består av alt fra små nisjebedrifter som produserer for hjemmemarkedet, til store industrikonsern som Dyno og Hydro, med store produksjonsanlegg i flere land. Industrien kjennetegnes ved at ulike stoffer foredles til finere produkter for ferdiganvendelse, eller brukes direkte i annen industriproduksjon. Store deler av kjemisk industri i Norge har vokst fram som følge av god tilgang på vannkraft, gass og olje, men også som en naturlig følge av etterspørsel etter kjemiske produkter fra annen industri og næringsvirksomhet. Eksempler på ferdigprodukter er legemidler og industrigass, bensintanker og akebrett i plast. Hovedtyngden av den kjemiske industrien i Norge produserer kjemiske råvarer og store produsenter er Hydro og Borealis. Store anlegg er et av kjennetegnene i produksjonen av kjemiske råvarer og ofte en forutsetning for å drive lønnsomt. Kjemisk råvare-industri er lokalisert over det meste av landet, med konsentrasjon i Østfold og Grenland.

Kjemiske tekniske produkter er ferdigvarer av til dels svært ulik karakter, og dekker alt fra maling og lim til legemidler. Lim- og bindemiddel anvendes bl.a. i produksjonen av sponplater og limtrekonstruksjoner. Legemiddelindustrien i Norge utgjøres av et fåtall bedrifter, hvorav enkelte, som Alpharma og Nycomed Amersham, er verdensledende innenfor sine områder. Markedet for legemidler er preget av at det offentlige både er en stor innkjøper, men også finansiør av store deler av legemiddelbruken i Norge.

Raffinering av olje foregår ved to raffinerier i Norge. Raffineriene produserer i hovedsak bensin, diesel, fyringsolje og lettere oljeprodukter, men også koks til aluminiumsindustrien. Over 65 pst. av produksjonen eksporteres til andre europeiske land, hvor konkurransen er hard. I løpet av de siste årene har nye miljøkrav på drivstoff og produksjonsprosesser blitt en svært viktig rammebetingelse for bransjen.

AktørProdukt
Hydro petrokjemi, BorealisKjemiske råvarer
Norsk Hydro Kunstgjødsel
JotunMaling og lakk.
Weifa, Nycomed Pharma, og Fresenius Kabi Halden ANSLegemidler, f.eks paracet og globoid
Nycomed AmershamKontrastmidler til diagnostisering
Alpharma Fôrtilskudd
LilleborgVaskemidler og toalettartikler
Dyno Nobel Sprengstoff
RaufossAmmunisjon og forsvarsmateriell
Pronova BiopolymerAlginater fra tang og tare for bruk i div. industri
Statoil Mongstad, Esso-raffinerietRaffinering av råolje

Kjemisk industri

Forrige | Innhold | Neste