NOU 1997: 23

Seksuallovbrudd— Straffelovkommisjonens delutredning VI

Til innholdsfortegnelse

Til Justisdepartementet

Justisdepartementet nedsatte i desember 1995 et underutvalg under Straffe­lovkommisjonen for å vurdere behovet for endringer i sedelighetskapitlene kapittel 19 og 38) i straffeloven. Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til nytt kapittel 19 om seksuallovbrudd i straffeloven. Utredningen legges frem som Straffelovkommisjonens delutredning VI. Utredningen inneholder enkelte dissenser. Det er gitt en samlet fremstilling av dissensene i kapittel 9 i innstillingen.

Oslo, den 11. juli 1997

Mary-Ann Hedlund

Grete Kvalheim

Wenche Fliflet Gjelsten

Lisbeth Bang

Knut Lindboe

Thore Langfeldt

Johan Kr. Øydegard

Martin Blikra

Til forsiden