NOU 1999: 27

«Ytringsfrihed bør finde Sted»— Forslag til ny Grunnlov § 100

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 23. august 1996 en kommisjon som skulle foreta en grunnleggende gjennomtenkning av ytringsfrihetens stilling i vårt samfunn. Et kjernepunkt for arbeidet skulle være en revisjon av ytringsfrihetens grunnlovsvern. Kommisjonen legger med dette fram sin utredning og sitt forslag til ny Grunnlov § 100. Kommisjonen er enstemmig i sitt forslag til ny § 100. I det alt vesentlige står den også samlet bak utredningen forøvrig. På noen få punkter er det angitt meningsforskjeller. Ut over dette vil kommisjonens medlemmer ta forbehold om at de på enkelte mindre vesentlige punkter anser seg å stå fritt til å hevde synspunkter som kan komme til å avvike fra utredningens tekst.

Utredning en leveres i to bind, dvs. dette bindet som inneholder kommisjonens egne drøftelser, vurderinger og forslag, samt et særskilt vedlegg. Vedlegget inneholder to større utredninger utført på oppdrag av kommisjonen. Det er "Ytringsfrihetens historie i Norge i det 20. århundre" skrevet av Hans Fredrik Dahl og Henrik G. Bastiansen, og "Norges internasjonale forpliktelser på ytringsfrihetens område" skrevet av Kyrre Eggen.

22. september 1999

Francis Sejersted

Vigdis Moe Skarstein

Jon Bing

Thor Bjarne Bore

Tove Bull

Diis Bøhn

Kristin Høgdahl

Nazneen Khan

Ole Henrik Magga

Helge Rønning

Gunnar Skirbekk

Eivind Smith

Hans Stenberg-Nilsen

Ellen Stensrud

Kjeld Vibe

Maria Fuglevaag Warsinski

Ørnulf Røhnebæk

Mona Aarhus

Til forsiden