NOU 1999: 31

Oppkjøp og inndriving av fordringer m.v.— Utredning nr. 5 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Banklovkommisjonen ble oppnevnt for å gjennomgå finansinstitusjons- og kredittlovgivningen med sikte på modernisering, samordning og revisjon, samt vurdere behovet for lovregler om betalingsformidling og om vern for forbrukerens interesser i avtaler om banktjenester.

Kommisjonens første utredning, NOU 1994:19 Finansavtaler og finansoppdrag førte til vedtagelse av lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) 25. juni 1999. På bakgrunn av stortingsbehandlingen av loven og Stortingets vedtak av 15. juni 1999, ba Justisdepartementet ved brev 22. juni 1999 kommisjonen om å foreta en nærmere vurdering av spørsmål knyttet til oppkjøp av fordringer og utarbeide forslag til lovbestemmelse som nevnt i stortingsvedtaket.

I samsvar med dette legger kommisjonen nå frem Utredning nr. 5, Oppkjøp og inndriving av fordringer m.v.

I samråd med Finansdepartementet avgis denne utredning til Justisdepartementet.

Oslo, 18. november 1999

Erling Selvig

Bernt Nyhagen,  nestleder

Torfinn Bjarkøy

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Kjersti Elvestad

Grete Faremo

Asbjørn Fidjestøl

Ragnhild Fusdahl

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Jan A. Halvorsen

Øivind Fegth Knutsen

Tor Kobberstad

Øystein Løining

Per Melsom

Sigrid Melsom

Frank Myhre

Eva Nygaard Ottesen

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Per Anders Stalheim

Olav Vannebo

Sven Iver Steen

Arne Lyng

Kari Lærum

Til dokumentets forside