NOU 1999: 8

Materiellforvaltningen i Forsvaret— Framtidig virksomhet, styring og organisering

Til innholdsfortegnelse

Til Forsvarsdepartementet

Prosjektet som ble oppnevnt av Forsvarsdepartementet 20 februar 1997, avgir med dette sin rapport. Prosjektet fikk navnet STYFOR og skulle utrede prinsipielle hovedalternativer for hvordan materiellforvaltningen i Forsvaret i framtiden bør styres og organiseres. Prosjekt STYFOR legger fram fem ulike hovedalternativer på hvordan man kan styre og organisere denne virksomheten.

Materiellforvaltning er virksomhet knyttet til anskaffelse, forsyning, vedlikehold, kontroll, utfasing og avhending av materiell og drift av systemer.

Prosjektet ble organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og prosjektadministrasjon. Styringsgruppens funksjon har vært å sikre at oppdraget ble gjennomført i henhold til mandatet og å påse at rapporten danner et godt grunnlag for høring og for de forslag som departementet vil fremme for regjeringen og Stortinget. Prosjektgruppens medlemmer ble fordelt på de ulike deloppdragene som NOU-rapporten bygger på. Prosjektadministrasjonen (PA) har vært sekretariat for styringsgruppen og har vært sammensatt av prosjektleder og delprosjektlederne. Utarbeidelsen av selve NOU-rapporten har vært prosjektadministrasjonens ansvar.

Oslo, 5 mars 1999

Leonhard Revang

Kjell Høgberg

Arnold Schytte Blix

Nils Vingdal

Espen Christiansen

Til forsiden