NOU 2003: 14

Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II— Planlovutvalgets utredning med lovforslag

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Planlovutvalget legger med dette fram sin andre delutredning, med forslag til planbestemmelser i det vi mener bør bli en helt ny plan- og bygningslov.

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. oktober 1998. Vi la i januar 2001 fram vår første delutredning, NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven, hvor vi drøftet mange sider ved planleggingen og skisserte løsninger. Utredningen ble sendt på en bred høring. Med over 300 høringsuttalelser og drøftinger i en rekke møter med berørte parter, har utvalget hatt et omfattende materiale som grunnlag for å utforme endelig lovforslag med motiver og merknader.

Oslo, 13. mai 2003

Hans Chr. Bugge

Eirik Akerlie

Lise Christoffersen

John Henrik Eira

Torfinn Evensen

Gunn Karin Karlsen

Hadle Nevøy

Arne Slettebøe

Marianne Svensli

Margrethe Toven

Audun Østerås

---------------------------

Karl Inge Rommensekretariatsleder

Bjørn Casper Horgen

Margaret Andrea Mortensen

Asle Moltumyr

Anita Johansen Klem

Til dokumentets forside