NOU 2003: 24

Mer effektiv bygningslovgivning

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Bygningslovutvalget legger med dette fram sin første delutredning. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mars 2002, der også mandatet ble fastsatt. I brev av 18. mars 2003 ble mandatet supplert med en anmodning om å ferdigstille arbeidet med emnet utbyggingsavtaler i delutredning I.

Oslo, 21. oktober 2003

Nils Terje Dalseide, leder

Elisabeth Stenwig

Audun Sture

Bente Haugrønning

Halvor Westgaard

Anne E. Prøsch Hage

Tor Saghaug

Liv Zimmermann

Louise Olsrud

Grethe Sibbern

Øistein Langbakk

Til forsiden