NOU 2004: 7

Statens forretningsmessige eierskap— Organisering og forvaltning av eierskapet

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og handelsdepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. november 2002 for å utrede en bedre forvaltning og organisering av det statlige eierskapet, leverer med dette sin innstilling.

Vedlegg 8 er skrevet av økonomiprofessor Thore Johnsen på oppdrag fra utvalget. Utvalget har tatt utredningen til etterretning.

Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 16. mars 2004

Trond R. Reinertsen,

Sven Ole Fagernæs

Erlend Grimstad

Benedicte Berg Schilbred

Grete Faremo

Arnulf Ingebrigtsen

Steinar Stokke

Roar Flaathen

Brit K.S. Rugland

Siri Pettersen Strandenes

Hans Robert Zuna,sekretariatsleder

Anders Berg

Bent Rølland

Til forsiden