Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold— (Naturmangfoldloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

Andersen, R., Landa, A., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2002. Instruks for yngleregistrering av jerv. A – bakgrunnsinformasjon og overvåkingsmetodikk. Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr.

Andersen, S. (red.) 2002. Samiske landskap og Agenda 21. Kultur, næring, miljøvern og demokrati. Diedut nr. 1/2002. Nordisk Samisk Institutt.

Arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet, 2002. Nedbeiting av tareskog i Norge. Rapport til Fiskeridepartementet.

Ariansen, P. 1992. Miljøfilosofi, en innføring. Universitetsforlaget, Oslo.

Austad, I. & Skogen, A. 1988. Havråtunet i Osterøy kommune. En botanisk-økologisk analyse og plan for istandsetting og skjøtsel av kulturlandskapet. Økoforsk rapport 1988:13. 119 s.

Backer, I.L. 1986. Naturvern og naturinngrep – forvaltningsrettslige styringsmidler. Universitetsforlaget. 900 s.

Backer, I.L. 2002. Innføring i naturressurs- og miljørett. 4. utgave.

Basse, E.M. (red.): Miljøretten I – Almindelige emner. København 2001.

Basse, E.M. (red.): Miljøretten II – Arealanvendelse, natur- og kultubeskyttelse. København 2001.

Bengtsson, B. Miljöbalkens återverkningar. Stockholm 2001.

Bengtsson, B., Bjällås, U., Rubenson, S. & Strömberg, R. 2001. Miljöbalken. En kommentar. Del II. Stockholm 2001.

Berg, E. 1999. Erstatning etter naturvernloven § 20. Miljørettslige studier nr. 17. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/1999. Oslo.

Bevanger, K. 1992. Vilt i bymiljø. – NINA Utredning 030.

Bevanger, K., Brøseth, H. & Sandaker, O. 1998. Dødelighet hos fugl som følge av kollisjoner mot kraftledninger i Mørkedalen, Hemsedalsfjellet. – NINA Oppdragsmelding 531: 1–41.

Bevanger, K. & Thingstad, P. G., 1988. Forholdet fugl - konstruksjoner for overføring av elektrisk energi. En oversikt over kunnskapsnivået. Økoforsk utredning 1988:1. 133 s.

Birnie, P. & Boyle, A. 2002. International Law and the Environment. 2nd ed., Oxford 2002.

Blom, H.H., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Kvamme, T., Ødegaard, F. & Framstad, E. 2004. Rødlister som redskap i forvaltningen av biologisk mangfold i skog – utfordringer og forbedringsmuligheter. Aktuelt fra skogforskningen 1-04.

Bokn, T. & Lein, T.E. 1978. Long-term changes in fucoid association of the inner Oslofjord, Norway. Norwegian Journal of Botany 25: 9–14.

Bokn, T.L. & Kroglund, T. 2003. Development of the rocky shore community in a former highly eutrophicated fjord in Norway. Third Europeian Phycological Congress, Queen"s University Belfast, abstract.

Brabrand, Å., Saltveit, S.J., Bremnes, T. & Raastad, J.E. 2002. Tuneflua: Larveutvikling og fordeling i Ågårdselva, Østfold. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Zoologisk museum, UiO.

Brattegard, T. 2001. Klimaets påvirkning på bunndyrenes utbredelse. I Fosså, J.H. (red.) Havets miljø 2001. Fisken og havet, særnr. 2-2001: 97–100.

Bruteig, I.E., Austrheim, G. & Norderhaug, A. 2003. Utgreiingar i samband med ny rovviltmelding. Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvaltning. – NINA Fagrapport 071: 65 s.

Bruås, L. & Weideborg, M. 2002. Overvåkning av rotenon og piperonylbutoksid under rotenonbehandlingen av Steinkjervassdraget, høsten 2002. Aquateam – Norsk vannteknologisk senter A/S. Rapport nr: 02-044. Prosjekt nr: O-02097.

Bugge, H.C. 1999. Forurensningsansvaret. Oslo 1999.

Bustnes, J.O. & Nilsen, S. 1995. Populasjonsøkologiske vurderinger rundt vårjakt på ender i Kautokeino. – NINA Oppdragsmelding 379.

Chapin, F.S., III, Zavaleta, E.S., Eviner, V.T., Naylor, R.L., Vitousek, P.M., Reynolds, H.L., Hooper, D.U., Lavorel, S., Sala, O.E., Hobbie, S.E., Mack, M.C. & Díaz, S. 2000. Consequences of changing biodiversity. Nature, vol 405, 11. mai 2000: 234-242.

Colchester, M. 2003. Salvaging nature. Indigenous Peoples, Protected Areas and Biodiversity Conservation.

Direktoratet for naturforvaltning, 1996a. Status for verneområde der verneverdiane er trua. DN-rapport 1996-1.

Direktoratet for naturforvaltning, 1996b. Plan for tiltak i verneområde 1997-2003. DN-rapport 1996-4.

Direktoratet for naturforvaltning, 1999a. Biologisk mangfold - kartlegging av naturtyper. Verdsetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13-1999.

Direktoratet for naturforvaltning, 1999b. Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.

Direktoratet for naturforvaltning, 2000a. Naturens verdier og tjenester – en vurdering av norsk natur ved tusenårsskiftet. Pilotstudie 2000. DN-rapport 2002-1.

Direktoratet for naturforvaltning, 2000b. Viltkartlegging. DN-håndbok 11. Rev. 2000.

Direktoratet for naturforvaltning, 2001a. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15-2001.

Direktoratet for naturforvaltning, 2001b. Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001.

Direktoratet for naturforvaltning, 2001c. Områdevern og forvaltning. DN-håndbok 17-2001.

Direktoratet for naturforvaltning, 2002. Bestandsstatus for laks i Norge 2001. Rapport fra arbeidsgruppe. DN-utredning 2002-8.

Direktoratet for naturforvaltning, 2003. Handlingsplan for fjellrev. Rapport 2003-2.

Ebbesson, J. 2000. Internationell miljörätt. 2. uppl. Uppsala 2000.

Ebbeson, J. 2003. Miljörätt. Uppsala 2003.

Eckhoff, T. 1983. Statens styringsmuligheter – særlig i ressurs- og miljøspørsmål. Oslo 1983.

Elgersma, A. & Asheim, V. 1998. Landskapsregioner i Norge – landskapsbeskrivelser. NIJOS rapport 2/98.

Ellegren, H., Savolainen, P. & Rosén, B., 1996. The genetical history of an isolated population of the endangered wolf Canis lupus: a study of nuclear and mitochondrial polymorphisms. Phil. Trans. R. Soc. London. B (1996) 351: 1661–1669.

Ervik, A. 2003. Lokalisering av oppdrettsanlegg. I Havbruksrapport 2003: Vekselsvirkninger mellom miljø og havbruk. Havforskningsinstituttet.

Evans-Illidge, E.A. & Murphy, P.T. A New Approach to Benefit Sharing in Bioprospecting. Australian Institute of Marine Science.

Fjellheim. S., Grieg, Z., Rognli, O.A. 2003. AFLP-marker analyses of genetic structure in Nordic meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) – Tracing the origin of Norwegian cultivars and local populations. Czech J Genet Plant Breed 39: 134-139.

Fleischer, C.A. 1972. Makt og rett. Oslo 1972.

Fleischer, C.A. 1980. Naturvern, erstatningsansvar og juristholdninger. Tidsskrift for rettsvitenskap 1980.

Flydal, K. 2002. Noise perception and behavioural responses of reindeer when in close vicinity of power lines and windmills. Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Follestad, A. & Reitan, O. 2003. Bestands- og reproduksjonskontroll av havørn i 2003 etter utbygging av trinn 1 av Smøla vindpark. – NINA notat, 05.08.2003.

Fosså, J.H. 1995. Forvaltning av stortare. Prioriterte forskningsoppgaver. Havforskningsinstituttet.

Framstad, E. 1998. Jordbrukets kulturlandskap – en utfordring for forskning og forvaltning. I Framstad, E. og Lid, I.B. (red.) Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier. Oslo: Universitetsforlaget.

Framstad, E. & Kålås, J.A. 2001. TOV 2002. Nytt program for overvåking av terrestrisk biologisk mangfold – videreutvikling av dagens naturovervåking (TOV). – NINA Oppdragsmelding 702: 1–49.

Framstad, E., Romstad, E., Svendsrud, A. & Solberg, B. 2000. Bioloigsk mangfold i skog i de nordiske land. TemaNord 2000:607. Nordisk Ministerråd, København.

Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T.E. 2002. Evaluering av skogvernet i Norge. – NINA Fagrapport 54: 1-146.

Fremstad, E. & Moen, A. (red.) 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. – NTNU Vitenskapsmuseet Rapp. bot. Ser. 2001-4: 1–231.

Fry, G.L.A. & Rinde, E. 2002. Usprøyta åkerkanter – effekter på biologisk mangfold og anbefalte tiltak. – NINA Oppdragsmelding 739: 1–21.

Frønes, I. & Brusdal, R. 2000. På sporet av den nye tid. Kulturelle varsler for en nær framtid. Bergen: Fagbokforlaget.

Fylkesmannen i Hordaland, 2003. Folgefonna nasjonalpark med tilliggjande område for landskapsvern. Konsekvensutgreiing av tiltaket. Verneframlegg. Høyringsutgåve august 2003. 92 s.

Gärdenfors, U. (ed.) 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000 - The 2000 Red List of Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Glette, J., Bergh, Ø., Jørstad, K.E. & Otterå, H. 2002. Miljørelaterte problemstillinger relatert til fremveksten av torskeoppdrett. Notat til arbeidsgruppe under Regjeringsutvalget for marin verdiskaping. Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk.

Gaare, E. & Tømmervik, H. 2000a. Overvåking av lavbeiter i Finnmark. – NINA Oppdragsmelding 638: 1–33.

Gaare, E. & Tømmervik, H. 2000b. Overvåking av lavbeiter i Øst-Finnmark. – NINA Oppdragsmelding 669: 1–26.

Hall, D. & Kingi, H.P. 2003. ”Who has ultimate responsibility for protected areas?” World Parks Congress 2003, Durban, South Africa.

Hammersmark, M. 1998. Artsdannelse – arter forsvinner og nye dannes. Apollon nr. 4/1998 – 8. årgang. Tidsskrift fra Universitetet i Oslo.

Hansen, L.P., Fiske, P., Holm, M., Jensen, A.J. & Sægrov, H. 2003. Bestandsstatus for laks i Norge 1002. Rapport fra arbeidsgruppe. Utredning for DN 2003-2, 56 sider.

Hansen, R.B. 2003. Straffeutmåling for miljøkriminalitet. Tidsskrift for strafferett 2003 nr. 3 s. 337–361.

Hardeng, G. 1998. Bever ved Østfoldkysten. Natur i Østfold 17 (1-2): 55–56.

Heggberget, T.M. 1987. Utviklingen i den norske bestanden av kanadagjess inntil 1984. Fauna 40: 1–9.

Hellevik, O. (2002). Beliefs, Attitudes and Behaviour Towards the Environment. I Lafferty, W.M., Norskag, M. & Aakre, H.A. (red.) Realizing Rio in Norway. Oslo: Prosus.

Henriksen, T. 2001. Utviklingen av internasjonal forvaltning av vandrende fiskebestander: Mot et lukket hav? En analyse av funksjonen til sub-/regionale forskeriforvaltningsorganisasjoner etter Avtalen om fiske på vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander. Det juridiske fakultets skriftserie nr. 47/2001. Tromsø 2001.

Hessen, D.O. 2000a. Fremmede arter i ferskvann. I Borgstrøm, R. & Hansen, L.P. (red.) Fisk i ferskvann. Landbruksforlaget: 172–178.

Hessen, D.O. 2000b. Mennesket – fremmed i naturen? I Kolstad, H. (red.) 2000. Har fjellet ansikt? Naturfilosofiske essays. Naturfilosofisk seminar: 65–80.

Hessen, Rueness og Stabell, 2004a. Circumpolar analysis of morphological and genetic affinities in the Notostracan Lepidurus arcticus. Hydrobiologia 2004.

Hessen, D.O., Skurdal, J. & Braathen, J.E. 2004b. Plant exclusion of a herbivore; crayfish population decline caused by an invading waterweed. Biological Invasions 6: 133–140.

Hogstad, O. 2000. Flora og fauna i endring. Skogbruk. ”Vite mer-ark”. NTNU,

Vitenskapsmuseet.

Holdgate, M. 1999. The Green Web, A Union for World Conservation. London: Routledge.

Holme, J., Lyssand, A. & Axelsen, T. 1994. Faunakriminalitet og annen naturkriminalitet – etterforskning og påtalebehandling. ØKOKRIMs skriftserie nr. 8.

Holme, J. (red.) 2001. Kulturminnevern. Lov, forvaltning, håndhevelse. Bind II Kulturminneloven med kommentarer. Økokrim.

Hopkins, C.C.E. 2001. Actual and potential effects of introduced marine organisms in Norwegian waters, including Svalbard. Research report 2001-1.

Hovik, S. & Johnsen, V. 1994. Fra forsøk til reform. Evaluering av MIK-programmet. NIBR-rapport 1994:23. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Hågvar, S. & Berntsen, B. (red.) 2001. Norsk Naturarv. Våre naturverdier i internasjonalt lys. Andresen & Butenschøn AS.

IUCN 1994. Guidelines for Protected Area Management Categories. CNPPA with the assistance of WCMC. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. x + 261pp.

IUCN 1996. Factors Influencing Sustainability. A report of the activities of the IUCN Sustainable Use Initiative to IUCN members in compliance with Recommendation 19.54. IUCN Sustainable Use Initiative Program.

IUCN 1999. Guidelines for Protected Area Management Categories. Interpretation and Application of the Protected Area Management Categories in Europe.

IUCN 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commision. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 30 pp.

Iversen, T., Fremstad, E., Hogstad, O. & Moen, O. 2000. Flora og fauna i endring. Klima. ”Vite mer-ark”. NTNU, Vitenskapsmuseet.

Jahren, V. & Løvstad, J.P. (red.) 2001. Utmarksbeite og store rovdyr. Delrapport 3 fra forskningsprogrammet Bruk og forvaltning av utmark. Norges forskningsråd.

Kalland, A. & Rønnow, T. (red.) 2001. Miljøkonflikter: om bruk og vern av naturressurser. Unipub forlag.

Kaltenborn, B., Riese, H. & Hundeide, M. 1999. National Park Planning and Local Participation: Some Reflections from a Mountain Region in Southern Norway. Mountain Research and Development, vol. 19, No. 1, pp. 51–61.

Kaplan, R. & Kaplan, S., 1989. The Experience of Nature. New York, Cambridge University Press.

ten Kate, K. & Laird, S.A. 2000. The Commercial use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit Sharing. London 2000.

Kellert, S.R. & Wilson, E.O. 1993. The Biophilia Hypothesis. Island Press. 484 pp.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 2001. Forslag til etablering og drift av artsdatabank i Norge. Rapport 2001

Kleineman, J. … Juridisk Tidskrift 1995–96.

Landbruksdepartementet 1995. Skogbruksplanlegging – Veiledning i organisering og gjennomføring av takstarbeidet. (B-302 M-0657B).

Landbruksdepartementet 2000. Nasjonal forvaltning av genetiske ressurser for husdyr, kulturplanter og skogstrær. Rapport fra Arbeidsgruppe.

Larsson, M.-L. 1999. The Law of Environmental Damage. Stockholm 1999.

Levende Skog 1998a. Standardutredninger fra Levende Skog. Rapport 9 d.

Levende Skog, 1998b. Sluttrapport fra Delprosjekt 2. Rapport 11.

Levende Skog, 1998c. Sluttrapport fra sertifiseringsutvalget. Rapport 12.

Lomberg, B. 2001. The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World. Cambrigde University Press. Cambrigde 2001.

Lorentsen, S.-H. 2003. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2003. – NINA Oppdragsmelding 803. 34 pp.

Lyster, S. 1985. International Wildlife Law. Cambridge 1985.

McLean, J. & Stræde, S. 2003. Conservation, Relocation, and the Paradigms of Park and People Management – a Case Study of Padampur Villages and the Royal Chitwan National Park, Nepal. Society and Natural Resources, 16: 509–526.

McManus, R. & Bräutigam, A. 2004. Marine extinctions: into the light. World Conservation, vol 15, No. 1, 2004: 18–20.

Michalsen, K. (red.) 2003. Havets ressurser 2003. Fisken og havet, særnr. 1-2003. Havforskningsinstituttet.

Michalsen, K. (red.) 2004. Havets ressurser 2004. Fisken og havet, særnr. 1-2004. Havforskningsinstituttet.

Millennium Ecosystem Assessment 2003. Ecosystems and human well-being: a framework for assessment; authors, Joseph Alcamo [et al.]; contributing authors, Elena M. Bennet [et al.].

Mooney, H.A. & Drake, J.A. 1989. Biological invasions: a SCOPE program overview.

Mork, K.A. 2004. Økosystemet i Norskehavet. Havklima. I Sjøtun, K. (red.) Havets miljø 2004. Fisken og havet, særnr. 2-2004: 14–17.

Myking, T.& Skrøppa, T. 2001. Bevaring av genetiske ressurser hos norske skogstrær. Aktuelt fra skogforskningen 2/01. SKOGFORSK, NLH.

Møse, E. 2002. Menneskerettigheter. Oslo 2002.

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, 2002. Rapport fra arbeidsgruppe for skog. Sluttversjon 18.10.2002.

Natur- og miljøbarometeret, 2003. Nordmenns holdninger og atferd i natur- og miljøvernspørsmål. Oslo: TNS Gallup.

Naturvårdsverket 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket förlag.

Naturvårdsverket 2002. Biotopskydd för vattenanknutna biotoper. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 5262.

Nellemann, C., Vistnes, I., Jordhøy, P., Strand, O. 2002. Regionale effekter av kraftledninger. I Rapport fra REIN-prosjektet. Norges forskningsråd 2002.

Nielsen G. 2001. Norge – et annerledes billand. I Hompland, A. (red.) Byens veier. Bergen: Fagbokforlaget 2001.

Nilssen, J.P., Solberg, Ø., Wærvågen, S.B. 2002. Spredning av gjedde og karpefisk i Sør-Norge – en ukjent miljøkatastrofe? Skogeieren nr. 7/8, 17. juni 2002: 28–29.

Nordisk Ministerråd 2001. Bæredygtig udvikling – En ny kurs for Norden. TemaNord 2001:505.

Norges forskningsråd 2002. Rikets miljøtilstand 2030 – et fremtidsbilde.

Næss, A. 1973. The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary. Inquiry 16: 95.

Parmesan, C. & Yohe, G. 2003. A globally coherent fingerprint of climate change impacts across natural systems. Nature, vol 421, 2. januar 2003: 37–42.

Pimm, S.L., Russell, G.J., Gittleman, J.L. & Brooks, T.M. 1995. The future of biodiversity. Science 269: 347–350.

Posey, D.A. (red.) 1999. Cultural and Spiritual Values of Biodiversity. UNEP.

Root, T.L., Price, J.T., Hall, K.R., Schneider, S.H., Rosenzweig, C. & Pounds, J.A. 2003. Fingerprints of global warming on wild animals and plants. Nature, vol 421, 2. januar 2003: 57–60.

Ruud, M. & Ulfstein, G. 2000. Innføring i folkerett. 2. utg., Oslo 2002.

Ruud, M., Ulfstein, G. & Fauchald, O.K. 1997. Utvalgte emner i folkerett. Oslo 1997.

Rådgivende utvalg for marin verneplan, 2003. Råd til utforming av marin verneplan for marine beskyttede områder i Norge. Foreløpig tilråding pr. 17. februar 2003.

Rådgivende utvalg for marin verneplan, 2004. Råd til utforming av marin verneplan for marine beskyttede områder i Norge. Endelig tilråding med forslag til referanseområder, 30. juni 2004.

de Sadeleer, N. & Born, C.-H. 2004. Droit international et communautaire de la biodiversité. Paris 2004.

Sands, P. 2003. Principles of International Environmental Law. 2nd ed., Cambridge 2003.

Sandvik, B. 2002. Miljöskadeansvar. Åbo 2002.

Schanche, A. (red.) 2001. Naturressurser og miljøverdier i samiske områder: forvaltnings- og forskningsutfordringer. Diedut nr. 2/2001. Nordisk Samisk Institutt.

Schei, A. 2003. Norsk rovviltforvaltning og folkeretten. Institutt for offentlig rett. Universitetet i Oslo: 1-50.

Schei, A. 2004. Biologisk forurensning. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 3/2004, Miljørettslige studier nr. 24. Universitetet i Oslo.

Shine, C., Williams, N. & Gündling, L. 2000. A Guide to Designing Legal and Institutional Frameworks on Alien Invasive Species. Environmental Policy and Law Paper No. 40. IUCN – Environmental Law Centre.

Simolin, P., Johansen, R., Grimholt, U., Sterud, E., Kvellestad, A., Evensen Ø. & Horsberg, T.E. 2002. Miljøproblemer i forbindelse med oppdrett av torsk – med fokus på sykdommer og mulighet for spredning av disse til ville bestander. Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet.

Sinclair, A.R.E, Mduma, S. & Brashares, J.S. 2003. Patterns of predation in a diverse predator-prey system. Nature, vol 425, 18. september 2003: 288-290.

Skogcentralen, Tapio & Jord- och skogbruksministeriet, 2001. Särskilt viktiga livsmiljöer i skogslagen – allmän presentation. Brosjyre. Finland.

Skurdal, J., Hansen, L.P., Skaala, Ø., Sægrov, H. & Lura, H. 2001. Elvevis vurdering av bestandsstatus og årsaker til bestandsutviklingen hos laks i Hordaland og Sogn og Fjordane. Utredning for DN 2001-2.

Statistisk sentralbyrå 2001. Naturressurser og miljø 2001.

Statistisk sentralbyrå 2003. Naturressurser og miljø 2003.

Statlig program for forurensningsovervåking 2002. Overvåking av langtransporterte forurensninger 2002. Sammendragsrapport.

Statskonsult 1999. Styrt selvstyre? Om samhandling og virkemiddelbruk i forholdet mellom regional statsforvaltning og kommunesektoren. Rapport nr.21, 1999.

Statskonsult 2001. Sektorvise miljøhandlingsplaner. Notat nr.2, 2001.

Statskonsult 2003. Evaluering av sektorvise miljøhandlingsplaner. Rapport nr. 6, 2003.

Stavang, E. 2000. Bør vi bygge på alminnelige rettsgrunnsetninger? Et kritisk blikk på naturvernloven § 20 b. Lov og Rett 2000.

Strohmeier, T., Strand, Ø., Jørstad, K.E., Mortensen, S. & Agnalt A.-L. 2002. Potensielle miljøkonsekvenser ved havbeite. Kamskjell og hummer. Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk.

Strumse, E. & Aarø, L.E., 2000. Menneske, miljø og livskvalitet. Faglig sluttrapport for forskningsporgram om Miljøbetinget livskvalitet. Norges forskningsråd.

Svarstad, H., Dhillion, S.S & Bugge, H.C. 2000. From Norway to Novartis: cyclosporin from Tolypocladium inflatum in an open access bioprospecting regime. I: Biodiversity and Conservation, Vol. 9 (2000) Nr. 11, s. 1521–1541. ISSN: 0960-3115.

Sæther, B.-E., Heim, M., Solberg, E.J., Jakobsen, K., Olstad, R., Stacy, J. & Sviland, M. 2001. Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega. – NINA Fagrapport 049: 1–39.

Taugbøl, T., Vistad, O.I., Nellemann, C., Kaltenborn, B., Flyen, A-C., Swensen, G., Nybakken, A., Horgen, B.C., Grefsrud, R., Lein, K., Sivertsen J.B. & Gurigard, K. 2001. Hyttebygging i Norge. En oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige effekter av hyttebygging i fjell- og skogtraktene i Sør-Norge. NINA Oppdragsmelding 709.

Teigland, J. et al. 1999. Konsekvensutredning av større verneprosjekt: Erfaringer fra Stabbursdalen nasjonalpark. Vestlandsforskning. Rapport 7/99.

Thomas, C.D., Cameron, A., Green, R.E., Bakkenes, M., Beaumont, L.J., Collingham, Y.C., Erasmus, B.F.N., de Siqueira, M.F., Grainger, A., Hannah, L., Hughes, L., Huntley, B., van Jaarsveld, A.S., Midgley, G.F., Miles, L., Ortega-Huerta, M.A., Peterson, A.T., Phillips, O.L. & Williams, S.E. 2004. Extinction risk from climate change. Nature, vol 427, 8. januar 2004: 145–148.

Tømmerås, B.Å. (red.) 1994. Introduksjoner av fremmede organismer til Norge. – NINA Utredning 62: 1–141.

Tømmerås, B.Å., Hofsvang, T., Jelmert, A, Sandlund, O.T., Sjursen, H., Sundheim, L. 2003. Introduserte arter. Med fokus på problemarter for Norge. NINA Oppdragsmelding 772.

Tømmerås, B.Å., Jelmert, A, Rafoss, T., Sundheim, L., Ødegaard, F. & Økland, B. 2002 Globalisation and Invasive Alien Species. – Utenriksdepartementet. The Globalisation Project, Report no. 15: 1-88.

Uggerud, K. 2003. Rovdyrvern og menneskerettigheter i reindriftens områder. Betenkning utarbeidet etter oppdrag av Norske reindriftsamers landsforbund.

Ulfstein, G. 2001. Folkeretten og norsk miljøpolititikk – muligheter og begrensninger. I Tranøy, B. S. & Østerud, Ø. (red.) Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom. Oslo: Gyldendal Akademisk/Makt- og demokratiutredningen.

Ulrich, R.S. 1981. Natural versus urban scenes. Some psychophysiological effects. Environ Behav 1981; 13: 523–556.

UNEP, 1999. Cultural and spiritual values of biodiversity, A complementary contribution to the Global Biodiversity Assessment.

Venetoulis, J., Chazan, D., Gaudet, C. 2004. Ecological Footprint of Nations 2004. Sustainability Indicators Program. Redefining progress. http://www.redefiningprogress.org/

Vila, C., Sundqvist, A.K., Flagstad, O., Seddon, J, Bjornerfeldt, S., Kojola, I., Casulli, A., Sand, H., Wabakken, P. & Ellegren, H. 2003. Rescue of a severely bottlenecked wolf (Canis lupus) population by a single immigrant. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological Sciences, 270 (1510): 91–97 Jan 7 2003.

Wagle, F. 1998. Menneske – herre eller forvalter? Naturforvaltning som forsonet liv. Hovedrapport: Som gjester på jorden… Om etikk og naturforvaltning. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nidaros Biskop.

Weidema, I.R. (ed.) 2000. Introduced species in the Nordic countries. NORD 2000:13. Nordisk Ministerråd, København.

Wetterstein, P. (ed.) 1997. Harm to the Environment. Oxford 1997.

Worldwatch Institute, 2002. Jordens tilstand (2002). Oslo: Cappelen.

Åhman, K. Egendomsskyddet. Uppsala 2000.

Aall, C., Lafferty, W.M. & Lindseth, G. 2001. Ansvars- og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet. Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern. Prosus-rapport nr. 3, 2001.

Aardal, B. et al. 1999. Velgere i 90-årene. Oslo: NKS-forlaget.

Til dokumentets forside