Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold— (Naturmangfoldloven)

Til innholdsfortegnelse

13 Arter som etter gjeldende rett kan felles uavhengig av jakttidsbestemmelser dersom de gjør skade eller vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon

Utarbeidet av sekretariatet

Tabell 13.1 

Arter som uten særskilt tillatelse kan felles av eier/bruker/rettighetshaver dersom de gjør skade av vesentlig økonomisk betydning Arter som kan felles etter tillatelse fra kommunen dersom de gjør skade Arter som kan felles etter tillatelse fra fylkesmannen dersom de gjør skade Arter som kan felles etter tillatelse fra Direktoratet for natur-forvaltning dersom de gjør skade
Fugler Bydue ( Columba livia var. domestica )Fiskemåke ( Larus canus) Gråmåke ( Larus argentatus )Gråspurv ( Passer domesticus )Gråtrost ( Turdus pilaris )Hettemåke ( Larus ridibundus )Kråke ( Corvus corone cornix )Måltrost ( Turdus philomelos )Ravn ( Corvus corax )Ringdue ( Columba palumbus )Rødvingetrost ( Turdus iliacus )Skjære ( Pica pica )Svartbak ( Larus marinus )Svarttrost ( Turdus merula ) Pattedyr Grevling ( Meles meles )Hare ( Lepus timidus )Mink ( Mustela vison )Mår ( Martes martes )Rødrev ( Vulpes vulpes )Røyskatt ( Mustela erminea ) Fugler Bokfink ( Fringilla coelebs )Bjørkefink ( Fringilla montifringilla )Dompap ( Pyrrhula pyrrhula )Flaggspett ( Dendrocopus major )Grønnfink ( Carduelis chloris )Grønnspett ( Picus viridis )Grågås ( Anser anser )Gråhegre ( Ardea cinerea )Gulspurv ( Emberiza citrinella )Kaie ( Corvus monedula )Kanadagås ( Branta canadensis )Kjøttmeis ( Parus major )Kornkråke ( Corvus frugilegus )Krykkje ( Rissa tridactyla )Laksand ( Mergus merganser )Pilfink ( Passer montanus )Siland ( Mergus serrator )Storskarv ( Plalacrocorax carbo )Stær ( Sturnus vulgaris )Svartspett ( Dryocopus martius ) Tjeld ( Haematopus ostralegus )Toppskarv( Plalacrocorax aristotelis )Ærfugl ( Somateria mollissima ) Pattedyr Ekorn ( Sciurus vulgaris )Kanin ( Oryctolagus cuniculus ) Hijakt på rødrev ( Vulpes vulpes ) dersom denne forårsaker vesentlig skade på beitende bufe Fugler Hønsehauk ( Accipiter gentilis )Knoppsvane ( Cygnus olor )Kongeørn ( Aquila chrysaetos )Kortnebbgås ( Anser brachyrhyncus )Makrellterne ( Sterna hirundo )Rødnebbterne ( Sterna paradisaea )Spurvehauk ( Accipiter nisus )PattedyrFlaggermus ( Chiroptera )Oter ( Lutra lutra ) Viltarter utenom ordinær jakttid dersom disse vesentlig reduserer andre arters reproduksjon Andre viltarter etter særskilte regler

Kilde: Forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon. Gitt med hjemmel i viltloven §§ 14 og 14a.

Til dokumentets forside