Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold— (Naturmangfoldloven)

Til innholdsfortegnelse

10 Oversikt over forpliktelser i internasjonale avtaler, rødlistestatus og vernestatus i Norge

Utarbeidet av sekretariatet

I tabell 10.1 til 10.4 er det gjort en sammenstilling av forpliktelsene etter Bernkonvensjonen, Bonnkonvensjonen og CITES og av norsk rødlistestatus og vernestatus i Norge for pattedyr, fuglearter, karplanter og virvelløse dyr. Hva konvensjonsforpliktelsene innebærer fremgår av kap. 13.3.2, 13.3.3 og 13.3.4. Til sammenligning er det også inntatt hvilke arter som omfattes av EUs naturverndirektiver, selv om Norge ikke er bundet av disse direktivene. For nærmere omtale av habitatdirektivet og fugledirektivet, se vedlegg 8.

Tabell 10.1 gir en oversikt over pattedyr i Norge som omfattes av en eller flere av konvensjonene om vern av arter som Norge har sluttet seg til, eller som omfattes av EUs habitatdirektiv. Det er i tillegg tatt med en oversikt over artenes status på den norske rødlisten, 1 og hvorvidt de er omfattet av fredningsprinsippet i norsk rett. Arter som Norge har reservert seg mot er merket med ”Reserv.” etter listestatus. Når det gjelder artene omfattet av Bernkonvensjonen, er det for enkelte arter kun middelhavsbestanden (M) som er listet.

Tabell 10.2 tar utgangspunkt i fuglearter som finnes på den norske rødlisten. Bern- og Bonnkonvensjonenes lister omfatter flere arter.

Tabell 10.3 omfatter karplanter i Norge som omfattes av CITES og Bernkonvensjonen, og angir hvilken status artene har på den nasjonale rødlisten og status for fredning i Norge. Som et eksempel er det for planter også undersøkt om flere norske arter ville vært underlagt regulering enn det som følger av Bernkonvensjonen, dersom Norge hadde vært forpliktet av habitatdirektivet.

Tabell 10.4 omfatter virvelløsedyr i Norge som omfattes av Bernkonvensjonen, og angir hvilken status artene har på den nasjonale rødlisten og status for fredning i Norge.

Tabell 10.1 Pattedyr i Norge som omfattes av CITES, Bern- eller Bonnkonvensjonen eller inngår i EUs habitatdirektiv

Art Status på norsk rødliste Ikke jaktbar

Det vil si at arten faller inn under fredningsprinsippet og det er ikke åpnet for jakt.

CITES Bern Bonn EUs habitatdirektiv
Bever ( Castor fiber ) - ­­- - III - II1, IV1
Bjørkemus ( Sicista betulina ) DM X - II - IV
Bjørn ( Ursus arctos ) V X II II - II* 1, IV1
Brandtflaggermus ( Myotis brandtii ) DM X - II II IV
Bredøreflaggermus ( Barbastellabarbastellus ) DM X - II II II, IV
Børsteflaggermus ( Myotis nattereri ) DM X - II II IV
Dvergflaggermus ( Pipistrellus pipistrellus ) DM X - III II IV
Ekorn ( Sciurus vulgaris ) - - - III - -
Fjellrev ( Alopex lagopus ) E X - II - II* 2, IV2
Gaupe ( Lynx lynx ) DM - II III - II, IV
Grevling ( Meles meles ) - - - III - -
Ilder ( Mustela putorius ) DM X - III - V
Jerv ( Gulo gulo ) R X - II - II*, IV
Langøreflaggermus ( Plecotus auritus ) DM X - II II IV
Lappspissmus ( Sorex caecutiens ) DM X - III - -
Liten dvergspissmus ( Sorex minutissimus ) DM X - III - -
Mår ( Martes martes ) - - - III - V
Oter ( Lutra lutra ) DM X I II - II, IV
Piggsvin ( Erinaceus europaeus ) DM X - III - -
Skimmelflaggermus ( Vespertilio murinus ) DM X - II II IV
Skjeggflaggermus ( Myotis mystacinus ) DM X - II II IV
Storflaggermus ( Nyctalus noctula ) R X - II II IV
Svartrotte ( Rattus rattus ) Ex X - - - -
Taigaspissmus ( Sorex isodon ) DM X - - - -
Trollflaggermus ( Pipistrellus nathusii ) DM X - II II IV
Ulv ( Canis lupus ) E X II II - II* 3, IV3, V4
Vannflaggermus ( Myotis daubentonii ) - X - II II IV
Havområdene
Blåhval ( Balaenoptera musculus ) R X I II I IV
Blåsel/storkobbe ( Erignathus barbatus ) - X - III - V
Delfin ( Delphinus delphis ) - X II II II NØ+ IV
Finnhval ( Balaenoptera physalus ) DM X I Reserv II Reserv - IV
Grindhval ( Globicephala melaena ) - X II II II NØ IV
Grønlandshval ( Balaena mysticetus ) E X I II I IV
Grønlandssel ( Pagophilus groenlandicus ) - - - III - V
Havert ( Halichoerus grypus ) - - - III II Ø II, V
Hvithval ( Delphinapterus leucas ) - X II III II IV
Klappmyss ( Cystophora cristata ) - - - III - V
Knølhval ( Megaptera novaeangliae ) DM X I II I IV
Kvitnos ( Lagenorhynchus albirostris ) - X II II II NØ IV
Kvitskjeving ( Lagenorhynchus acutus ) DM X II II II NØ IV
Narhval ( Monodon monocerus ) DM X II II Reserv II IV
Nebbhval ( Mesoplodon ampullatus ) DM X I III II IV
Nise ( Phocoena phocoena ) DM X II II II NØ+ II, IV
Nordkaper ( Eubalaena glacialis ) Ex X I II I IV
Seihval ( Balaenoptera borealis ) DM X I Reserv II M - IV
Spekkhogger ( Orcinus orca ) - X II II Reserv II IV
Spermhval ( Physeter macrocephalus ) - X I Reserv II M - IV
Spisshval ( Mesoplodon bidens ) DM X II II - IV
Steinkobbe ( Phoca vitulina ) DM - - III II ØV II, V
Tumler ( Tursiops truncatus ) - X II II II NØ+ II, IV
Vågehval ( Balaenoptera acutorostrata ) - - I Reserv II M - IV
Svalbard
Hvalross ( Odobenus rosmarus ) DM X III II -
Isbjørn ( Ursus maritimus ) DM X II II -
Ringsel ( Phoca hispida ) - - - III - V
Øvrige hvalarter ( cetacea ) III

* - arten inngår i habitatdirektivet som en prioritert art.

1 – foruten svensk og finsk populasjon

2 – foruten finsk populasjon

3 – foruten finsk populasjon, spansk og gresk populasjon bare delvis.

4 – spansk og gresk delpopulasjon som ikke er med i annex II og IV.

Tegnforklaringer Bonnkonvensjonen:

N = Nordsjøen

Ø = Østersjøen

NØ+ = Nordsjøen, Østersjøen, Middelhavet, Svartehavet og noen andre regioner

V = Vadehavet

Tabell 10.2 Fuglearter på den norske rødlisten som omfattes av CITES, Bern- eller Bonnkonvensjonen eller inngår i EUs fugledirektiv

Art Status på norsk rødliste Ikke jaktbar 2 CITES Bern Bonn EUs fugle-direktiv
Bergand ( Aythya marila ) DM X - III II II/2, III/2
Dobbeltbekkasin ( Gallinago media ) DC X - II II I
Dverggås ( Anser erythropus ) E X - II I I
Dverglo ( Charadrius dubius ) R X - II II -
Dvergspett ( Dendrocopos minor ) DC X - II - -
Engelsk gulerle ( Motacilla flava ssp. flavissima ) E X - II - -
Fiskeørn ( Pandion haliaetus ) R X II III II I
Fjellerke ( Eremophila alpestris ) V X - II - -
Fjellmyrløper ( Limicola falcinellus ) DC X - II II -
Glente ( Milvus milvus ) Ex X II - - I
Gråspett ( Picus canus ) DC X - II - I
Havelle ( Clangula hyemalis ) DM - - III II II/2
Havørn ( Haliaeetus albicilla ) DC X I III I I
Hortulan ( Emberiza hortulana ) E X - III - I
Hubro ( Bubo bubo ) V X II II II I
Hvitbrystlo (Charadrius alexandrinus ) Ex X - II II I
Hvitryggspett ( Dendrocopos leucotos) V X - II - I
Hønsehauk ( Accipiter gentilis ) V X II III II -
Jaktfalk ( Falco rusticolus ) V X I II II I
Klippedue ( Columba livia ) Ex X - III - II/1
Kongeørn ( Aquila chrysaetos ) R X II III II I
Kornspurv ( Miliaria calandra ) Ex X - III - -
Lappfiskand ( Mergus albellus ) R X - II II I
Lappugle ( Strix nebulosa ) R X II II - I
Lerkefalk ( Falco subbuteo ) R X II II II -
Lomvi ( Uria aalge ) V X - III - -
Lunde ( Fratercula arctica ) DC X - III - -
Myrhauk ( Circus cyaneus ) R X II III II I
Myrrikse ( Porzana porzana ) R X - II II I
Nattravn ( Caprimulgus europaeus ) DM X - II - I
Nordlig sildemåke ( Larus fuscus ssp. fuscus ) E X - - II/2
Rapphøne ( Perdix perdix ) Ex X - III - II/1, III/1
Sangsvane ( Cygnus Cygnus ) R X - II II I
Sjøorre ( Melanitta fusca ) DM X - III II II/2
Skjeand ( Anas clypeata ) R X - III II II/1, III/2
Skogdue ( Columba oenas ) V X - III - II/2
Slagugle ( Strix uralensis ) R X II II - I
Smålom ( Gavia stellata ) DC X - II II I
Snøugle ( Nyctea scandiaca ) V X II II - I
Stjertand ( Anas acuta ) R X - III III II/1, III/2
Storlom ( Gavia arctica ) DC X - II II I
Svartand ( Melanitta nigra ) DM - - III II II/2, III/2
Svarthalespove ( Limosa limosa ) R X - III II II/2
Sædgås ( Anser fabalis ) DC X - III - II/1
Sørlig gulerle ( Motacilla flava ssp. flava) E X - II - -
Sørlig myrsnipe ( Calidris alpina ssp. schinzii ) E X - II II I
Teist ( Cepphus grylle ) DM X - III - -
Topplerke ( Galerida cristata ) Ex X - III - -
Trane ( Grus grus ) DM X II II II I
Trelerke ( Lullula arborea ) R X - III - I
Vandrefalk ( Falco peregrinus ) V X I II II I
Vannrikse ( Rallus aquaticus ) R X - III - II/2
Vendehals ( Jynx torquilla ) V X - II - -
Vepsevåk ( Pernis apivorus ) DC X II II II I
Åkerrikse ( Crex crex ) E X - II II I

Tabell 10.3 Karplanter i Norge som omfattes av CITES eller Bernkonvensjonen eller inngår i EUs habitatdirektiv

Art Status på norsk rødliste Fredet i Norge CITES Bern EUs habitat- direktiv
Aurlandsrabarbra ( Rheum rhaponticum) - I
Drakehode ( Dracocephalum ruyschiana ) foreslått fredet - I
Dvergarve ( Arenaria humifusa ) R - II, IV
Dverggress ( Coleanthus subtilis ) Ex - I II, IV
Dvergmarinøkkel ( Botrychium simplex) E X - I II, IV
Evjeslirekne ( Persicaria foliosa ) V - II, IV
Fettblad ( Liparis loeselii ) Ex - I II, IV
Finnmarksnøkleblomst ( Primula nutans ) - II, IV
Fjellnøkleblom ( Primula scandinavica ) - II, IV
Fjellvalmue ( Papaver radicatum ssp. hyperboreum ) - II, IV
Flytegro ( Luronium natans ) E X - I II, IV
Grårublomst ( Draba cinerea ) V - II, IV
Høstmarinøkkel ( Botrychium multifidum ) X - I
Hengegress ( Arctophila fulva ) V - II, IV
Honningblomst ( Herminium monorchis ) E X II
Huldregress ( Cinna latifolia ) - II, IV
Huldrenøkkel ( Botrychium matricariifolium ) DC X - I
Hvitkurle ( Leucorchis albida ssp. albida ) DC II
Knottblomst ( Microstylis monophyllos ) E X II
Kolavalmue ( Papaver lapponicum ) V X - I
Korshesterumpe ( Hippuris tetraphylla ) R - II, IV
Kveinhavre ( Trisetum subalpestre ) V X - I II, IV
Lappsolie ( Ranunculus lapponicus ) R - II, IV
Læstadiusvalmue ( Papaver laestadianum ) R X - II, IV
Marisko ( Cypripedium calceolus ) DC X II I II, IV
Masimjelt ( Oxytropis deflexa ssp norvegica ) R X - I
Mykt havfruegress ( Najas flex ilis) E X - I II, IV
Myrsildre ( Saxifraga hirculus ) R X - I II, IV
Nordlandsrørkvein ( Calamagrostis chalybaea ) - II, IV
Oslosildre ( Saxifraga osloensis ) - II, IV
Polarflokk ( Polemonium boreale ) E X - I
Purpurkarse ( Braya purpurascens ) V X - I
Rosekarse ( Braya linearis ) - II, IV
Russearve ( Moehringia lateriflora ) R - II, IV
Russeburkne ( Displazium sibiricum ) R - II, IV
Russegress ( Arctagrostis latifolia ) R - II, IV
Rød skogfrue ( Cephalanthera rubra ) V X II
Sandnellik ( Dianthus arenarius ) - II, IV
Sibirnattfiol ( Platanthera obtusata ssp. oligantha ) R X II I II, IV
Sibirstjerne ( Aster sibiricus ) E X - I
Småjonsokblomst ( Silene furcata ssp. angustiflora ) V X - I II, IV
Snøfrytle ( Luzula arctica ) - II, IV
Sudetlok ( Cystopteris sudetica ) V -
Svartkurle ( Gymnadenia nigra ) V X II
Teppesaltgress ( Puccinellia phryganodes ) - II, IV
Tinderublomst ( Draba cacuminum ) R - II, IV
Øvrige orkide-arter ( Orchidaceae ) II

Tabell 10.4 Virvelløse dyr i Norge som omfattes av Bernkonvensjonen eller inngår i EUs habitatdirektiv

Art Status på norsk rødliste Fredet i Norge Bern EUs habitat- direktiv
Biller
Eremitten ( Osmoderma eremita ) Ex? II II*, IV
Kjempevannkalv ( Dytiscus latissimus ) X II II, IV
Sinoberbille ( Cucujus cinnaberinus ) E X II II, IV
( Graphoderus bilineatus ) DC foreslått fredet II, IV
Sommerfulger
Apollosommerfugl ( Parnassius apollo ) DC X II IV
Herosommerfugl ( Coenonympha hero ) V X II IV
Mnemosynesommerfugl ( Parnassius mnemosyne ) V X II IV
Libeller
Grå torvlibelle ( Leucorrhinia albifrons ) V X II IV
Torvlibelle ( Leucorrhinia pectoralis ) R X II IV
Vannliljetorvlibelle ( Leucorrhinia caudalis ) V X II IV
Storkreps
Edelkreps ( Astacus astacus ) DC III V
Igler
Legeigle ( Hirudo medicinalis ) R X III V

Fotnoter

1.

Direktoratet for naturforvaltning 1999b.

2.

Det vil si at arten faller inn under fredningsprinsippet og det er ikke åpnet for jakt.

Til dokumentets forside