Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold— (Naturmangfoldloven)

Til innholdsfortegnelse

12 Høstbare arter etter gjeldende rett

Utarbeidet av sekretariatet

Tabell 12.1 Høstingstid og område varierer

Fuglearter Landpattedyr Virvelløse dyr på land Planter på land Sjø- pattedyr Andre arter i saltvann Arter i ferskvann
Brunnakke ( Anas ) Enkeltbekkasin ( Gallinago gallinago )Fasan ( Phasianus colchicus )Fiskemåke ( Larus canus )Fjellrype ( Lagopus mutus )Grågås ( Anser anser )Gråmåke ( Larus argentatus )Gråtrost ( Turdus pilaris )Havelle ( Clangula hyemalis )Heilo ( Pluvialis apricaria )Hettemåke ( Larus ridibundus )Jerpe ( Bonasa bonasia )Kanadagås ( Branta canadensis )Kortnebbgås ( Anser brachyrhyncus ) Krikkand ( Anas crecca )Krykkje ( Rissa tridactyla )Kråke ( Corvus corone )Kvinand ( Bucephala clangula )Laksand ( Mergus merganser )Lirype ( Lagopus lagopus ) Nøtteskrike ( Garrulus gladarius )Orrfugl ( Tetrao tetrix )Ravn ( Corvus corax )Ringdue ( Columba palumbus )Rugde ( Scolopax rusticola )Rødvingetrost ( Turdus iliacus ) Bever ( Castor fiber )Beverrotte ( Myocastor coypus )Bisamrotte ( Ondrata zibethicus )Dåhjort ( Cervus dama )Ekorn ( Sciurus vulgaris )Elg ( Alces alces )Gaupe (kvote)( Lynx lynx )Grevling ( Meles meles )Hare ( Lepus timidus )Hjort ( Cervus elaphus )Kanin ( Oryctolagus cuniculus )Muflon ( Ovis musimon )Mår ( Martes martes )Rødrev ( Vulpes vulpes )Røyskatt ( Mustela erminea )Rådyr ( Capreolus capereolus )Sørhare ( Lepus capensis )Villrein ( Rangifer tarandus ) Jakttid hele landet hele året Mink ( Mustela vison )Mårhund ( Nyctereutes procyonides )Villsvin ( Sus scrofa ) Alle arter, med unntak for de som er fredet etter naturvern-loven, jf. vedlegg 11 Alle arter, med unntak for de som er fredet etter naturvern-loven, jf. vedlegg 11 Svalbard Ringsel ( Phoca hispida )Storkobbe ( Erignathus barbatus ) Vesterisen ogØstisen Grønnlandssel( Pagophilus groenlandicus )Klappmyss ( Cystophora cristata ) Norskekysten Alle arter etter særskilt tillatelse Vågehval ( Balaenoptera acutorostrata ) Alle arter med unntak for makrellstørje Alle arter med unntak for de som er fredet etter naturvernloven, jf. vedlegg 11 Edelkreps ( Astacus astacus ) Elveperlemusling ( Margaritifera margaritifera ) etter særskilt tillatelse
Siland ( Mergus serrator )Skjære ( Pica pica )
Stokkand ( Anas platyrhynchos )Storfugl ( Tetrao urogallus )Storskarv ( Plalacrocorax carbo )Stripegås ( Anser indicus )Svartand ( Melanitta nigra )Svartbak ( Larus marinus )Toppand (Aythya fuligula )Toppskarv ( Plalacrocorax aristotelis)penelope ) Ærfugl ( Somateria mollissima )

Kilde: Forskrift 11. februar 2002 nr. 149 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007, forskrift 24. juni 2002 nr. 712 om høsting på Svalbard, forskrift 11. februar 2003 nr. 150 om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2003, forskrift 24. juli 1998 nr. 745 om forbud mot å fiske makrellstørje, forskrift 27. november 1992 nr. 877 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk, forskrift 30. desember 1992 nr. 1230 om fangst av elveperlemusling.

Til dokumentets forside