Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold— (Naturmangfoldloven)

Til innholdsfortegnelse

9 Undersøkelse om bruk av plan- og bygningsloven § 25 første ledd nr. 6 Spesialområde naturvern

Utarbeidet av sekretariatet

Utvalget rettet ved brev av 19. september 2002 en henvendelse til alle landets kommuner med forespørsel om bruk av regulering til spesialområde naturvern etter plan- og bygningsloven § 25 første ledd nr. 6. Utvalget mottok svar fra til sammen 258 kommuner, en svarprosent på 59 %. Svarene er oppsummert i tabell 9.1.

Av dem som svarte på undersøkelsen, oppga 173 kommuner enten at de ikke hadde regulert noen områder til spesialområde naturvern, eller de oppga områder som er vernet etter naturvernloven. I noen tilfeller fremgikk det at områder er regulert til spesialområde naturvern i tillegg til at de er vernet etter naturvernloven.

De resterende 85 kommunene oppga at de hadde reguleringsplaner som inneholdt spesialområde naturvern eller var i ferd med å utarbeide slik plan eller hadde slik plan til behandling. Også blant de kommunene som ikke hadde eller var i ferd med å utarbeide eller behandle slik plan, var det flere som signaliserte at det kunne bli aktuelt å bruke dette virkemiddelet i tiden som kommer. Ett forhold som ble trukket frem som begrunnelse for at virkemiddelet kunne bli mer aktuelt, var forbedret beslutningsgrunnlag som følge av kartlegging av biologisk mangfold.

Samtidig oppga flere kommuner at spesialområde naturvern ikke brukes fordi kommunen ikke ser seg i stand til å møte eventuelle krav om erstatning, jf. at kommunen ved regulering av naturvernområder ifølge plan- og bygningsloven § 32 skal betale erstatning som ved vern etter naturvernloven.

De verneverdiene som ble oppgitt å finnes innenfor områdene som er regulert til spesialområde naturvern, varierer. De aller fleste områdene innehar verneverdier som er direkte relatert til biologisk mangfold, mens det for noen få områder er f.eks. verneverdier knyttet til geologi eller kvartærgeologi som har ligget til grunn for reguleringen. Samlet representerer de regulerte naturvernområdene et stort spenn av naturtyper.

Størrelsen på områdene varierer mye, men en stor del av områdene er relativt små.

Svarprosenten var for lav til at det er mulig å si noe sikkert om regionale forskjeller. I enkelte fylker oppga en stor andel av kommunene å ha regulert områder til spesialområde naturvern, mens andelen som oppga ”ingen” var i klar overvekt i andre fylker.

Gjennom undersøkelsen kom det også frem at en del kommuner søker å sikre biologisk mangfold gjennom bruk av andre virkemidler enn spesialområde naturvern. Blant annet er det i flere tilfeller benyttet andre reguleringsformål etter plan- og bygningsloven § 25 som også – i større eller mindre grad – kan ivareta hensyn til biologisk mangfold. Eksempler på slike reguleringsformål er friluftsliv, klimavernsoner og vegetasjonsbelter rundt vassdrag. Enkelte kommuner har foretatt en ”sonering” av LNF-områder 1 i kommuneplanen ved å kalle områder LNF-N områder, NF-områder, e.l. Det ble også nevnt virkemidler som f.eks. makeskifte med kommunal skog og administrativt vern av kommunal skog.

En del kommuner bemerket at til dels store deler av kommunen er vernet etter naturvern-loven.

Tabell 9.1 Oversikt over svar innkommet i utvalgets undersøkelse høsten 2002 om bruk av plan- og bygningsloven § 25 første ledd nr. 6.

Fylke/ kommune Omr. reg. til spes.omr. naturvern

dels også andre reguleringsformål

Verneverdier Areal År Merknader
Østfold (13)
Hvaler Ørekroken camping Naturtype, planter 3 daa 2001
Putten Golfpark Sopp 10 daa 2002
Råde Del av reguleringsplan for Saltholmen Rikt marint gruntvannsområde 0,4 daa 2000 Flere områder av betydning for bmf. er regulert etter samme bestemmelse, men f.eks. som klima-­vernsoner.
Rygge Vegetasjonsbelter langs veier Kulturlandskap, økosystem ca. 0,5 daa under beh. Forslag til reg. plan for Ekholt golfpark.
Klodskjæret i Larkollen Sjøfugl ca. 9 daa under beh. Forslag til reguleringsplan for ­Larkollveien - Hvitnesbukta.
Evjesund, Evjeåa Edelløvskog, barskog, bekk, grunne sjøområder 1 072 daa 2000 Reguleringsplan for Evje golfbane.
Årvolltangen Barskog og landskap ca. 450 daa 1998 Reguleringsplan for Årvoll- skogen.
Rakkestad Litt areal regulert til naturvernformål ved regulering av et boligområde.
Trøgstad Trøgstad Fort usikkert usikkert under utarb.
Hobøl ingen Det foreligger regulering til friområder og enkelte fortidsminner m.m. De fleste planene er over 10 år gamle.
Eidsberg ingen
Skiptvet Område innenfor reg.plan Kirkengen ”Salte-leirbakke” (ravine) med grunnvannsutsig, viktig lokalitet for vilt og fugl 1,9 daa 2001
Østfold (13)
Halden Nedre del av Schulzedalen Edelløvskog 29 daa 1993 I tillegg oppgis to edelløvskogområder (Store deler av Remmendalen og Tistedalen nordside) som i k.-­planen er båndlagt for 4 år fra 2001.
Brattøya Barskog med sjeldne og truete arter av planter og dyr 440 daa 2000
Marker Strandsone v/Rødenes prestegård Varmekjær løvskog, birkelund ca. 16 daa 1995
Rømskog ingen
Sarpsborg Høysand sør Naturvern 6,1 daa 1996
Løkkevika Naturvern 52 daa 2001
Olseng Marina Naturvern 7 daa 2002
Nordre Karlsøy 12,3 daa under utarb.
Stoltangen 15,9 daa under utarb.
Våler ingen Det kan bli aktuelt å bruke § 25 ­første ledd nr. 6 på noe areal.
Akershus (16)
Nesodden ingen
Gjerdrum ingen
Eidsvoll Del av reg.plan for Eidsvollsbygningen og kulturmiljø langs Andelva Kulturmiljø, vegetasjonsbelte ca. 17,5 daa under utarb.
Lørenskog Losbydalen spesialområde Landskap, bmf. 6 186 daa under beh. Deler av området foreslås regulert til naturvernområde sjø og vassdrag og som mark- og vegetasjonsvern (gjelder raviner og vassdragsnære områder).
Aurskog-Høland ingen Har flere områder fredet etter nl.
Akershus (16)
Rælingen Båthavn ved Henrik Sørensensveg Våtmark 18,1 daa 1996 Forholdsvis store områder er fredet som naturreservat.
Hurdal Gjøding Våtmarksområde, elvedelta 60 daa 1998
Enebakk ingen I k.planens arealdel er 20 000 daa avsatt til viktige vann og vassdrag (m/buffersone) for bmf.
Sørum Styggdalen Biologisk mangfold 33 daa 1999
Nittedal Område innenfor golfbane på Aas gård 30-50 daa under beh. Områder med verdifull natur er hittil i hovedsak avsatt som friområder. Aktuelt å benytte spes.omr. naturvern til regulering av områder med et stort mangfold eller sjeldne/­truete arter, særlig i tilknytning til større utbyggingsområder. ­Kommunen benytter i to tilfeller makeskifte med kommunal skog. Det vil bli tinglyst servitutt om ­skjøtsel som ivaretar biologiske ­verdier.
Bærum Alle reguleringene er blitt hovedsakelig utløst av en større reg.plan knyttet til bebyggelse.
Grini v/Ankerv. 1 665 m2 1980
Haslumskogen Bl.a. viktige bekkedrag 3 410 m2 1984 Fordelt på tre naturvernomr.
Steinbruddet på Steinshøgda 1 695 m2 1986
Sleiverud 3 869 m2 1986
Granfosslinjen Rike kulturlandskapssjøer 751 m2 1987 Fordelt på to naturvernomr.
Akershus (16)
Ostøya Rike kulturlandskapssjøer, strand-eng og strandsump, ur- skog/gammelskog, kalkskog, kalkrike strandberg, kalkrike enger, rik edelløvskog 282 982 m2 1988 Fordelt på ni naturvernomr.
Sandvika nord Bl.a. rike kulturlandskapssjøer 10 430 m2 1989 Fordelt på tre naturvernomr.
Trulsrudmarka, adkomstvei 2 274 m2 1990
Trulsrudmarka 7 208 m2 1991 Fordelt på to naturvernomr.
Strømstangen, søndre del Bl.a. hekke-lokaliteter for sjøfugl 19 423 m2 1994 Fordlet på seks naturvernomr.
Emma Hjort-området Bl.a. viktige bekkedrag 44 282 m2 1995 Fordelt på fire naturvernomr.
Nordre Nes 3 313 m2 1995
Turvei mellom Isiveien Kjaglidalsveien 13 299 m2 1995 Fordelt på to naturvernomr.
Fossveien med omgivelser Bl.a. rik edel-løvskog og viktige bekkedrag 4 288 m2 1997 Fordelt på fire naturvernomr.
Ny kirkegård i Østre Bærum v/Godthåp 16 783 m2 1997 Fordelt på 13 naturvernomr.
Snarøykilen 1 430 m2 1997 Fordelt på to naturvernomr.
Del av Krydsby gård 4 790 m2 1998
Lommedalen skole og idretts-anlegg 3 387 m2 1998
Tjernmyrområdet Rike kulturlandskapssjøer 20 917 m2 1998
Fossum terrasse 4 212 m2 1998
Seterstuveien - salamanderdam Dammer 2 241 m2 2000 Fordlet på to naturvernomr.
Haga golfbane I hovedsak viktige bekkedrag og gråor-heggeskog 111 533 m2 2000 Fordelt på 31 naturvernomr. ­(varierer fra 7 til 40441 m2)
Akershus (16)
Tanumveiområdet Bl.a. store gamle trær, dammer og rikere sumpskog 8 319 m2 2000 Fordelt på åtte naturvernomr.
Skallum Bl.a. rike kulturlandskapssjøer 9 874 m2 2000 Fordelt på åtte naturvernomr.
Ropern Dammer 9 055 m2 2000
Del av Jarmyra 3 587 m2 2001
Del av Kolsås-Dælivann lvo. mv. 27 576 m2 2001 Fordelt på to naturvernomr.
Borkenholm, ny ungdomsskole 1 815 m2 2002
Fet ingen
Asker Askerbrubakken Bekkedrag, lokal verneverdi 1,0 daa 2001 Besvarelsen er begrenset til et utvalg planer som er digitalisert, og gjelder 158 av i alt 270 nyere planer (etter 1986). Tot ant gjeldende reg.planer er 645. ”Spesialområde natur” er i første rekke benyttet der området allerede er vernet etter naturvern­loven, i tilfeller hvor områdene rundt reguleres til andre formål. Seks slike områder oppgis.
Sørvestre hjørne av Leangbukta Gruntvannsomr., lokal vernev. 20,9 daa (sjøomr.) 1996
Vettrekroken Tre felter med edelløvskog, lokal verneverdi 7,4 daa 1991 Skogbruk tillatt, men reguleringsbest. stiller krav til skjøtsel av hensyn til artsrik vegetasjon.
Vestby Son golfbane Botanikk, fugl, insekter, sopp ca. 200 daa 2001
Nannestad Reg.plan for hestesportsenter/travbane Vilttrekk, bmf. 135 daa 2000
Kringlerdalen Vegetasjonsvern ca. 14 daa 2000
Reg.plan for gjenbruksstasjon, biobrensel og kommunal virksomhet Lite berørt, godt utviklet ravine- område. Nøkkelbiotop ca. 88 daa 2000
Akershus (16)
Skedsmo Sogna Rike kulturlandskapssjøer – våtmarksomr. m. zoo. interesse 98 350 m2 1991 Kommunen har i tillegg startet prosess med regulering av deler av Leirelvområdet som spes.omr. etter pbl. Prosessen har stoppet noe opp, i påvente av en avklaring av mulighetene for golfbane i området.
Riksvei 159 Dynea – Fetveien Del av område med kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti 21 537 m2 1993
Geoparken Geologiske verdier 12 548 m2 1992
Rolf Olsens vei Rik edelløvskog 763 m2 1987
Løken (friluftsområde – naturpark) Oppfylt ­ravineomr. 1995 Angitt som naturvernområde etter pbl. i k.planen 2001-2012.
Oslo (1)
Oslo Ljanselvdalen verneområde Naturtyper, friluftsliv, rekreasjon ikke beregn. under utarb. Elvestrekning ca. 6–7 km. I tillegg kommer tilgrensende arealer.
Nedre Vettakollen Dam - stor og liten salamander 500 m2 under utarb. Reg.planen vil inkludere spesialområde naturvern. I tillegg til oppgitt areal kommer buffersone 10–200 m.
Møllesvingen 20 Dam - stor og liten ­salamander 2 900 m2 under utarb.
Hedmark (18)
Folldal ingen
Hamar Furuberget vest (regulert til spes.omr. skogbruk/bevaring) Sopparten Hyphondontiajuniperi 69 daa 1997 I tillegg vil vernet gi et betydelig tilskudd til reservat noe lenger syd når det gjelder ivaretakelse av den type bmf. man finner i kalkfuruskogen her.
Vang grustak (spes.omr. ­naturvern) stor og liten salamander 12 daa 2001 Kommunen oppgir i tillegg å ha 7 områder fredet etter nl.
Hedmark (18)
Løten ingen To store omr. er i k.planen båndlagt som fredet naturvernområde (myr og barskog).
Tynset ingen
Nord-Odal ingen I k.planen er fire omr. båndlagt etter § 20-4, første ledd nr. 4 for vern etter nl. Ett av vernevedtakene er gjennomført, for de tre andre omr. er det pbl. som ”verner” dem i overskuelig framtid.
Engerdal ingen
Rendalen ingen
Åsnes Losmyra naturvernområde Eksentrisk høgmyr/fugleliv 1 860 daa 1991
Elverum ingen
Tolga ingen Biomangfoldkartlegging pågår. Kan bli aktuelt å benytte seg av slik regulering, men i lite omfang.
Os ingen Storparten av de viktigste områdene for bmf. er vernet etter nl. (29% av kommunens areal)
Kongsvinger Vingersjøen nord Sump/beitelandskap/flommark, rastelokalitet, 6 rødlistede karplanter 50 daa (?) under utarb. I tillegg er Kongsvinger festning regulert til spes.omr. bevaring kulturvern. Dette er et interessant område for flora i kulturlandskapssammenheng. Sørenden av Vingersjøen er et interessant flommarks-område som er vernet i form av verneplan for kommunalt vannverk.
Hedmark (18)
Ringsaker ingen Nevner flere reg.planer der deler av arealet er regulert etter § 25 til bl.a. klimavernsoner, vegetasjonsbelter rundt vassdrag, landskapselementer, kulturverdier mv. (Reg.planer for Brummundal sentrum, Fjellstad gård, Møllergården m.fl., bl.a. på Sjusjøen).
Grue ingen Oppgir fire omr. vernet etter nl.
Eidskog ingen
Våler ingen I k.planen er Gjerdåsen avsatt som ”administrativt fredet område” – ­fullstendig vern mot bebyggelse og skogbruk.
Stange foreløpig ingen I gjeldende k.plan er flere omr. båndlagt for regulering til naturvernomr. Gjelder eikeskog på Temmen, edelløvskog ved Strandlykkja kapell, grusforekomster på Sotenodden, fornminner på Sotenodden og kalkrygger på Ottestad. Foreløpig uregulert, da det for noen av områdene er innledet godt samarbeid med grunneiere for gjennomføring av nødvendige skjøtselstiltak for å ta vare på naturverdier.
Sør-Odal ingen
Oppland (21)
Sør-Aurdal ingen
Østre Toten ingen Har vurdert muligheten for nasjonalt viktig kalkfuruskogområde, men ønsker ikke påta seg erstatningsansvar. LNF-status.
Lesja Kvitmyrin Våtmark ca. 5 km2 1991 Oppgir i tillegg tre omr. som i dag ligger innenfor omr. vernet etter nl. I arbeidet med k.delplan for Lesjaskogvatnet foreslås noen LNF-omr. der verneverdiene gjelder våtmarksområder.
Dørtjønnin Geologi ca. 3 km2 1991
Asbjørnsdalen Geologi ca. 64 km2 1991
Vetahaugen Geologi ca. 8 km2 1991
Oppland (21)
Lordalen Geologi ca. 16 km2 1991
Vålåflye Geologi ca. 16 km2 1991
Søndre Land ingen Har i k.plan benyttet § 20-4, første ledd nr. 5 for å bevare omr. med elveperlemusling og flere gyteomr. for Randsfjordørret.
Dovre ingen
Vestre Toten ingen Har på bakgrunn av kartlegging av bmf. gitt flere omr. betegnelsen LNF-omr., sone D = særlig verdifulle naturområder.
Nordre Land ingen Har i gjeldende k.plan knyttet bestemmelser til § 20-4, første ledd nr. 5 for å sikre gyteplasser for Randsfjordørreten i Dokkavassdraget.
Lom Juvvassområdet Kvartærgeologi/polygonmark ca. 7 500 daa 1998
Medalen (del av Bøverdalen)* Vassdrag i vpl. IV - elveører ca. 180 daa 1998 * Disse planene er utarbeidet for å avklare forholdet bruk/vern i vassdrag med masseuttak. Vassdragene Bøvra og Finna inngår i vpl. IV for vassdrag. Biologisk mangfold har ikke blitt spesielt trukket frem i noen av disse planene - heller ikke i planen for Juvassområdet.
Kvandalsvoll (Bøverdalen)* Vassdrag ca. 15 daa 1998
Galdebygde (Bøverdalen)* Vassdrag ca. 10 daa 1998
Bøvermunningen* Vassdrag ca. 85 daa 1998
Lauva* Vassdrag (del av Finna) ca. 9 daa 1998
Borgasanden (Bøverdalen)* Vassdrag (Bøvra) ca. 80 daa 1998
Privat reg.plan, del satt av som spes.omr. kulturlandskap Gårdstun, vernete og verneverdige hus 18 daa 2001 Rydningsrøyser skal ikke røres, ikke tillatt med oppfylling/bakkeplanering/bekkelukking. Området har kanskje større betydning for bmf. enn områdene regulert til naturvern.
Sel ingen Oppgir fire omr. vernet etter nl.
Nord- Aurdal ingen
Oppland (21)
Skjåk Aurmo naturvern­område Genetisk avart av vanlig furu 57,5 daa 2001
Etnedal ingen
Gjøvik Viken/Rambekkvika Naturlig sandstrand og tilhørende vegetasjonsbelte ca. 40 daa (halvp. i vann) 2000 I k.planen er fem områder angitt som verdifulle naturområder, men disse er ikke regulert.
Sør-Fron ingen
Nord-Fron Samsgarden/Snubbmoen (Skåbu) Kvartærgeologi 4 513 daa 1990
Vinstra nord (Gudbrandsdals-lågen) Strandsone, vannareal 22 daa 1997 Kombinert spes.omr. naturvern og friluftsliv, omfatter bare vannstreng.
Lunner foreløpig ingen I gjeldende k.plan er elleve omr. oppført i tekstdelen som bevaringsverdige, hovedsakelig knyttet til bmf. (f.eks. våtmarksomr., kransalgesjøer og ulike veg.typer). Det kan være aktuelt å regulere disse områdene til spes.omr. naturvern i videre plan­arbeid.
Gran ingen Etter bmf. kartlegging kan det bli aktuelt å vurdere planformålet. Vilkårene knyttet til erstatning gjør det til en tung prosess både politisk og praktisk. Har brukt § 20-4 nr. 5 (omr. for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag) i k.planens arealdel.
Øystre Slidre ingen
Lillehammer Lågendeltaet Natur/landskap, dyreliv og vegetasjon 1987
Jørstadmoen nord Fuglefredningsområde 1,5 daa 1992
Øyer ingen
Vang i Valdres ingen
Buskerud (9)
Hole ingen Ett område regulert til klimavernsone.
Hemsedal Fjellstølane og Holstein sameige Større område uberørt av vesentlige inngrep 24 km2 1988 Ligger inntil landskapsvernområde i Hydalen og inntil drikkevannsforsyning
Rjukandefossen Vakker foss - viktig rekr.omr./ turistattr. Områder med stort bmf. Kulturminner. 82 daa 1995
Drammen Langemyrdammen Biomangfold - fugl 75 daa 1998 Største antall fuglearter i Drammen.
Stordammen Gruntvannsomr., ender/vadefugl ca. 20 daa 1998 Begge områdene ligger inne i kommuneplanens arealdel 1998-2010.
Sigdal ingen Mer enn 300 km2 nedbørsfelt er vernet ihht. RPR for vernete vassdrag, og kommunen praktiserer bygge- og anleggsforbud i 100 m sonen. Ett naturreservat og tre foreslåtte verneområder i kommunen.
Flesberg ingen
Nes ingen
Nore og Uvdal ingen
Nedre Eiker ingen
Ringerike ingen
Vestfold (10)
Tjøme Bustangen Gruntvannsomr./lokal verneverdi 20 daa 1998
Tangenkilen Gruntvannsomr./lok.-reg. verneverdi 180 daa 1998
Hagakilen Gruntvannsomr./lokal verneverdi 50 daa 1998
Mostranda Gruntvannsomr./lokal verneverdi 10 daa 1998
Ottersti Gammel løvskog/lokal verneverdi 60 daa
Andebu Vestby Skogreservat ca. 40 daa 1996 Ikke definert som reservat, men avsatt i gjeldende reg.plan. Kommunen eier teigen med det formål at skogen skal stå urørt. Administrativt vern er planlagt. Oppgir også to områder vernet etter nl.
Holmestrand ingen
Hof ingen
Svelvik Blindsandodden Eldre kystfuruskog 11 daa 1995
Bryggåsen Eldre kystfuruskog 33 daa 1995
Ebbestadvannet nordomr. Stor variasjon av arter. Meget verneverdig iflg. barskograpport 1990 192 daa
Nedre Hellumsetervann Viltbiotop/gammel furuskog 131 daa 1997
Knemsbekken elvedelta Elvedeltaområde 16 daa 1998
Mølledalen sør Edelløvskogområde, rikt 37 daa 1999
Lardal Berganmoen Torvmyr 200 daa 1993
Vestfold (10)
Sande ingen Fire skogsområder er administrativt vernet. Disse utgjør totalt 1330 daa.
Sandefjord Holmen Intakt lavlandsmyr, dammer, amfibier 97,4 daa 2002
Lahellefjordens bunn Brakkvannsdelta, rikt fugleliv 257 daa arb. påbeg.
Askelund/Galten Hamburgkilen Kvartærgeologi, strandsump, skog 119 daa arb. påbeg.
Re Våle prestegår/Våle sykehjem ca. 110 daa 1999
Nøtterøy Øhrebukta Strandsone 84 daa 1989 58 daa i sjø
Teieskogen Vernet skog 103 daa under utarb.
Mallaåsen Skog/kolle 3 daa 2000
Brattås Bøkeskog 70 daa 1994
Strengsdalvannet Vann og myrområde 142 daa 1995 37 daa i sjø
Aråsbukta Sivområde 26 daa 1995 13 daa i sjø
Ulvøbukta Sivområde 25 daa 1995 16 daa i sjø
Brevikbukta Sivområde 28 daa 2000 12 daa i sjø
Oserød Skog/kolle 21 daa 2002
Telemark (11)
Notodden ingen Vil i k.planens arealdel legge inn registrering av bmf som dekker de mest utbyggingstruete områdene i kommunen. Formål: LNF, områdene gis retningslinjer for bevaring.
Siljan ingen
Kragerø ingen
Porsgrunn Marmorbruddet Kalkfuruskog, fredede plantearter 17 095 m2 1990 Del av reg.plan.
Telemark (11)
Flere små arealer i reg.plan Hvalenområdet Ikke beskrevet tot. 19 182 m2 1998 Reguleringsformål ”Bevaring av vegetasjon” uten underliggende bruksformål. Noen av omr. skal tilplantes i hht. reguleringsbest., og disse gir ingen føringer som passer med ”naturvern”. Fem andre planer inneholder delområder med ”spesialområde vegetasjonsvern”, men bestemmelsene likner ikke på tilsvarende for naturvernområder.
Vinje ingen
Skien Røymyr-Gulset Ombrotroft myrkompleks 12,3 daa 2000
”Katteberget”-Venstøihøgda Geologiske formasjoner 1,9 daa 2001
Kjerringteigen Viktig område for flora og fauna 1,8 daa 1999
Tinn foreløpig ingen I k.plan for Rjukan-Gausta området legges det opp til at et nasjonalt viktig område for biomangfold (A-område) skal reguleres til spes.omr. naturvern.
Tokke ingen
Kviteseid ingen
ingen
Sauherad Haukvik/Vaalanes på Akkerhaugen Edelløvskog, potensielt 10-20 rødlistearter 20-25 daa under beh. Del av reg.plan. Innehar flere svært gamle og store lindekjemper. Noe usikkerhet når det gjelder formålskategori.
Aust-Agder (12)
Tvedestrand ingen
Bygland ingen Mye vernet etter nl.
Birkenes ingen
Aust-Agder (12)
Vegårshei Storelva/Ubergsvann Våtmark/fugleområde 35 daa 1989 Siste 500 m. av elv med bredde samt utløpssona i Ubergsvann.
Bykle ingen Oppgir fem omr. vernet etter nl., hvorav Setesdal-Vesthei lvo. dekker 60 % av kommunen.
Gjesdal ingen
Risør Kvernhusholmen Hekkebiotop 3 daa 2002
Utløp Hammerkjennbekken Svartorbiotop 10 daa 1998
Åmli ingen Oppgir seks naturreservater vernet etter nl. og avsatt i kommuneplanen.
Froland ingen Agder-Telemark skogeierforening har laget forslag til miljøplaner for alle medlemmenes skogarealer i Froland. Planene forutsetter at 79 medlemmer til sammen verner 3 740 daa i 10 år for fortsatt å kunne stå som leverandør av tømmer til foreningen.
Valle ingen Oppgir to omr. vernet etter nl.
Grimstad Moåsen Vernesoner for eksisterende vegetasjon 6,5 daa 1988
Morviksanden Oreskog langs bekkefar 7,2 daa 1996
E18 Temse-Arendal grense Leveomr. for salamander 15,4 daa 1995
Lillesand Hæstadneset Natur, kultur 1994
Kassenkanalen 1993
Nedre Tingsaker 2002
Storemyr industriområde 2002
Høvåg kirkested 1997
Vest-Agder (9)
Åseral ingen
Sirdal ingen
Vest-Agder (9)
Mandal foreløpig ingen I et par planer som er under arbeid/behandling er det forslag om regulering til naturvern.
Kristiansand Sidebekker til Otra, Høiebekken, Straisbekken, Glattetrebekken samt geologiske forekomster Gytebekker for laks/sjøørret, vegetasjon, geolo-giske forekomster 171 daa 1995
Nodøyna Svartor-strandskog 6 daa 1995
Prestebekken Natur og kultur 30 daa 1997
Eftevåg Våtmarksområde 49 daa 1997
Fidjekilen Vegetasjon ca. 22 daa 1994
Dvergsnestjønna Vegetasjon, våtmark, stein-
gjerder 33 daa 1990
Buvannsområdet Landskap 420 daa 1998 I tillegg er to områder båndlagt i k.plan ifm. verneplan IV for vassdrag.
Søgne Søylekilen, Oftenes 10 daa 2002 Bemerker at spes.omr. naturvern også brukes for å verne landskapsbilde
Leirkilen, Aaros 10 daa 2001
Hægebostad ingen
Vennesla ingen
Farsund ingen
Flekkefjord ingen
Rogaland (17)
Hjelmeland ingen
Sola ingen
Tysvær ingen I k.planen er verdifulle naturområder avmerket som LNF-N områder.
Rogaland (17)
Klepp Jakobskrånå Geologisk formasjon ca. 50 daa 1997 Spesialområde naturvern, men ikke på grunn av bmf.
Strand Svinesholmane Hekkeomr./oppholdssted for sjøfugl ca. 70 daa 2001 Landområde ca 11,5 daa, resten sjø.
Litleholmen Hekkeomr./oppholdssted for sjøfugl ca. 35 daa 2001 Landområde ca. 1,9 daa, resten sjø.
Strand kommune har også vurdert en verdifull svartorsumpskog, men vern av dette er ikke vedtatt, da det ikke finnes økonomiske midler ved eventuelt erstatningskrav.
Lund ingen
Sokndal ingen
Haugesund Røyrvatnet Våtmark, fugleliv 99,4 daa 2000
Jodalen Stor salamander 1,2 daa 2000
Løkavatnet Våtmark 60,7 daa 1999
Karmøy Melstokke Edelløvskog 160 daa 2000 For alle områdene inkluderer oppgitt areal også andre reguleringsformål enn spes.omr. naturvern.
Bøvatn Våtmark 75 daa 1998
Indre Vikevågen Gruntvannsområde ca. 140 daa under utarb.
Suldal ingen Det vil bli lagt mer vekt på avsetting til friluftsområde mv. enn kategorien naturvern.
Forsand Oppgir fire områder vernet etter nl.
Eigersund ingen En del områder er båndlagt i k.plan.
Bjerkreim ingen Nord-østre side Ørsdalsvann (4 000 daa) er avsatt i k.plan 2002.
Rogaland (17)
Vindafjord ingen Har merket av to sjøfuglreservater, ett våtmarksomr. og ett vernet vassdrag i k.plan.
Gjesdal ingen Oppgir at det kan være et problem når biomangfoldverdier står mot f.eks. jord-/skogbruksutnytting eller kraftutbygging.
Stavanger ingen
Time Njåskogen Fugleliv ca. 15 daa 1995 Arealene regulert til spes.omr. naturvern er del av større reg.plan.
Serigstad Våtmark ca. 10 daa under utarb. I tillegg oppgis et regulert område innenfor Søndre Frøyland lvo. og fuglefredningsområde.
Hordaland (20)
Etne Etneosen Elvedelta – sjøfugl/vadere/ kantvegetasjon/sumpskog ca. 114 daa under beh. Forslag utlagt til offentlig ettersyn. Oppgir også et område vernet etter nl. og regulert i tillegg.
Stord ingen Oppgir ett omr. som er sammenfallende med reservat vernet etter nl. At ikke flere omr. er regulert skyldes manglende faglig dokumentasjon/politisk skepsis til vern av privateide områder.
Osterøy Oppgir ett omr. vernet etter nl.
Samnanger ingen
Lindås ingen Har gjennom k.planen ”forsterket” LNF-områder mht. bmf. ­(rødlistearter).
Jondal ingen
Fedje Oppgir fire omr. vernet etter nl.
Hordaland (20)
Meland Mjukebakkane Edelløvskog ca 20 daa 2001 Bratt løvskogli ned mot fjorden, boligområde ovenfor.
Granvin ingen Boimangfoldkartlegging nettopp sluttført. Det kan bli påfølgende reguleringsplanarbeid etter vedtatt k.plan.
Vaksdal Nesheimsvatnet Våtmarksreservat 112 daa 1995
Austrheim ingen
Eidfjord ingen
Fjell ingen
Voss Myrkdalsdeltaet Våtmark (fugl) 150 daa 1998
Lundarosen Våtmark (fugl) ca. 25 daa 1997
Melsvatnet Våtmark (fugl) ca. 30 daa under utarb.
Austevoll ingen
Ølen ingen Har ett naturreservat. Boimangfold- og naturtypekartlegging pågår.
Kvam ingen
Bergen Apeltunvassdraget Vassdrags-natur 1998 Spes.omr. naturvern
Laksevåg, Alvøen-Kongshavn-Ramsvik Landskap 1994 Spes.omr. landskapsvernområde
Askøy ingen
Tysnes ingen Biomangfoldkartlegging ferdig des. 2002.
Sogn og Fjordane (13)
Gloppen ingen Rikelig med areal venet eller foreslått vernet etter nl.
Jølster ingen
Stryn Storeleira Elvedelta ca. 1,5 daa 1999
Kjeldeflata Rest av elvedelta ca. 3 daa 1999
Sogn og Fjordane (13)
Loen Elveos, strandeng, hekkekoloni for måker 44 daa 1989 (Oppgitt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane).
Leikanger ingen
Solund ingen
Eid ingen
Flora ingen
Sogndal ingen
Gaular ingen
Aurland Omr. mellom Svabrui og Bellsbrui i
Vassbygdi (i reg.plan for Vassbygdi sør) Oppvekstomr. for anadrom fisk ca. 7 500 m2 1999
Lærdal ingen Reguleringsplan for Lærdalsøyri (15 daa sentrumsareal m/strandeng, del av elvedelta, voksested for sjelden plante; fjøreknapp) fra 1988 ble opphevet i 1992. Er omregulert til friluftsområde i tilknytning til ”Villakssenteret”. (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.)
Gaular ingen
Luster Heggmyrane Fin gammel furuskog 30 daa under utarb.
Møre og Romsdal (19)
Vanylven ingen
Ørsta Hustadneset naturvernområde Almeskog ca. 55 daa 1995
Del av reg.plan Melsgjerde (industriomr.) regulert til spes.omr. friluftsliv Myr/vassdrag, dels elveperlemusling ca. 140 daa
Møre og Romsdal (19)
Molladalen natur og friluftsområde Friluftsliv/unike landskapsverdier
Flere små områder i mange planer regulert til spes.omr. natur og friluftsliv Kantskog langs vassdrag o.l.
Gjemnes Høgsetleira (del av) Strandeng/gruntvannsområde ca. 15 daa 1986
Herøy ingen Har brukt § 20-4 nr. 4 for båndlegging av områder som er vernet etter nl.
Rindal ingen Krav om utløsning etter pbl. setter ofte stopper for slike planer.
Ålesund ingen
Hareid ingen
Fræna Farstadsanden (også vern etter nl.) De nordligste sanddyner av sørlig type i verden 148+41 daa (sjø/land) 2002 Spes.omr. naturvern benyttet for å legge til rette for bade- og friluftsaktiviteter i tillegg til naturvern. Grensene sammenfaller med grenser satt i forbindelse med verneplan for havstrand og elveos. Reg.plan egengodkjent før sentralt vernevedtak. For spes.omr. naturvern gjelder verneplanens forskrifter.
Kristiansund ingen
Molde foreløpig ingen Har i kommunedelplan for Moldemarka båndlagt området Meknakken-Arsdalen (reg./nasj. verneverdi) med tanke på utarbeidelse av reg.plan. Formål naturvern og friluftsliv enten hver for seg eller i kombinasjon. Mål å ivareta naturskogpreg. Området er på 5 000 daa.
Halsa ingen
Møre og Romsdal (19)
Stordal ingen Oppgir ett naturreservat vernet etter nl.
Volda ingen Oppgir tre sjøfuglområder som i kystsoneplan 1994 er båndlagt for framtidig vern etter nl.
Aure Aureelva (inngår i reg.plan for sentrum) Elvedelta, regional verdi 9 370 m2 1996
Tingvoll Del av Bøifoten hyttefelt Lokale botaniske/ornitologiske 7,1 daa 1997
Frei Fugløya Sjøfugl 220 daa under beh.
Averøy ingen Oppgir Kårvåg - LNF verneomr/myrreservat (ca 850 daa), avsatt 1986
Tustna ingen
Skodje ingen
Sør-Trøndelag (16)
Roan ingen
Orkdal Råbygdfjæra Strandenger, rastepl. vadefugl 281 daa 1993
Nebbmælen Sjøareal, rasteplass/område
for vannfugl 51 daa 1991
Osen Buholmen/Sandholmen Sjøfugl 500 daa 1994
Svesøya Sjøfugl 281 daa 1994
Sønnaholmen Sjøfugl 62 daa 1994
Agdenes ingen
Bjugn ingen
Meldal ingen Kan endre seg på bakgrunn av bmf.rapport.
Sør-Trøndelag (16)
Oppdal ingen 53 % av kommunens areal er vernet i medhold av nl.
Klæbu ingen
Rissa Velta naturvernområde Rik edelløvskog. 119 karplantearter registrert, hvorav enkelte sjeldne. Store forekomster av blåveis og kusymre Botanisk interessante omr. reg. til naturvernformål, øvrige deler til frilutslivsformål. Kommunen vil ikke selv sette i gang reguleringsarbeid med tanke på bevaring, men dersom det fremmes reguleringsplaner på eiendommer som berører verneverdige lokaliteter eller søkes om tiltak som krever reguleringsplan, vil det bli vurdert om spesialområde naturvern vil være egnet reguleringsformål.
Åfjord ingen
Rennebu ingen
Hemne ingen
Trondheim Spes.omr. landskapsvern v/Brennebukta Edelløvskog 6 daa 1996 Verdi for biologisk mangfold er et viktig kriterium for avgrensnig av grønnstruktur i byen. Grønnstruktur er lagt inn i k.planens arealdel. Formål: § 20-4.1 Byggeområde eksisterende grønnstruktur (arealer som er regulert til ulike grønne formål) og Byggeområde framtidig grønnstruktur (arealer i byggeområder som i fremtiden skal være ubebygd pga. grønne verdier).
Spes.omr. friluftsliv, Leangenbukta Sjøfugl/våtmark 1975
Spes.omr. landskapsvern, Rye Kulturlandskap 1985
Spes.omr. naturvern, Belvedere Edelløvskog/blandingsskog ca. 120 daa 2000
Malvik ingen
Sør-Trøndelag (16)
Melhus ingen I kommunedelplaner inngår det eller vil det inngå retningslinjer eller planbestemmelser som til en viss grad ivaretar biologisk mangfold. Egen kommunedelplan for differensiert forvaltning av Gaula under utarbeidelse, jf. RPR for vernede vassdrag.
Selbu ingen
Nord-Trøndelag (17)
Leka ingen
Inderøy ingen
Mosvik ingen
Flatanger ingen
Frosta ingen
Høylandet ingen
Namdalseid ingen
Levanger ingen
Leksvik Ratvikdalen boligfelt - område Knabben i Vanvikan Vegetasjonsvern, viktig botanisk 3,46 daa 2001
Verran ingen
Grong ingen Åtte områder vernet etter nl. er båndlagt i arealplan.
Namsskogan ingen
Lierne ingen
Verdal ingen
Overhalla ingen Oppgir tre reservater vernet etter nl.
Nord-Trøndelag (17)
Røyrvik ingen Oppgir sju områder vernet etter nl.
Namsos Strandli naturvernområde Strandeng 80,4 daa 1993
Bjørumstranda Våtmark 82 daa 1995
Rv769 Spillum-Namdalsvegen Våtmark 101,2 daa 2002
Nordland (22)
Fauske ingen Oppgir tre områder som også er vernet som naturreservat.
Bindal ingen
Leirfjord ingen
Vefsn ingen
Hemnes ingen Naturverdier er hovedelement i vurderingen ved bl.a. klassifisering av LNF-omr. i kat. 1 og 2.
Meløy ingen Kommuneplan under revisjon. Forslag om å båndlegge sjøfuglområde med tanke på å få regulert dette til naturvernformål.
Tjeldsund ingen
Alstahaug ingen
Gildeskål ingen I k.planens arealdel er det satt av tre naturområder i sjø (pbl. § 20-4 første ledd nr. 5) og sju LNF-områder der Natur er dominerende (to av disse omfatter både land og sjø). Disse kommer i tillegg til områder som er eller er foreslått vernet etter nl.
Rødøy ingen
Andøy ingen
Steigen ingen
Nordland (22)
Træna ingen I arealplaner for de forskjellige øyene i kommunen, er områder ”regulert båndlagt” med formål kulturminner og vern av sjø/vassdrag (kaste og låssettingsplass, gyte- og oppvekstplass).
Herøy Prestegarden - områdefredning rundt Helgelandskatedralen 1987 Oppgir også tre områder vernet etter nl.
Rana Straumholmen Fugleliv, hekkeplass (dunvær) ca 70 daa 1995 I tillegg kommer flere naturområder som er båndlagt i k.planens arealdel (§ 20-4 nr. 4) og sjøområder angitt som ”naturområder” (§ 20-4 nr. 5)
Moholmen Fugleliv ca. 15 daa 2002
Lurøy ingen Har fire områder i kystverneplan Nordland.
Brønnøy ingen
Nesna ingen Biomangfoldkartlegging ikke avsluttet. Oppgir tre naturreser­vater, samt tre regulerte frilufts­områder.
Vevelstad ingen Det er planlagt vern av store deler av Vistenfjorden med tilhørende fjellheier – vil svare til ca. 75 % av kommunens totalareal. Har pr. i dag ett naturreservat.
Narvik ingen
Sortland foreløpig ingen En del omr. (26) er merket av som NF-omr. i arealplanen. Dette er lokalt verneverdige naturvern-, vilt- og friluftsomr. Kystsoneplan under utarbeidelse, fire områder foreslås vernet.
Værøy ingen Oppgir fire verneområder i kystverneplanen.
Troms (5)
Sørreisa ingen
Bardu Viken Verdifull vannfuglbiotop beh. nov. 2002 Omfatter Vika i Barduelva og en sone rundt på land.
Lyngen ingen
Harstad ingen
Dyrøy ingen
Finnmark (9)
Gamvik Nedre del/utløpet av Mehamnelva Sjø/vassdrag 77 daa 1999 Regulert til ”naturvernområde i sjø/vassdrag”. Inngår i reg.plan for industriområde.
Område langs Mehamnelva Elveside og topp av elveforbygning fra 1928-30 4 daa 1999 Regulert til ”bevaringsområde for anlegg av historisk og kulturell verdi”. Inngår i samme reguleringsplan som området ovenfor.
Område i Mehamn sentrum Steinkai fra århundreskiftet 0,7+0,7 daa (land/sjø) 2000 Regulert til ”bevaringsområde for anlegg av historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi”. Bestemmelsen omfatter vegetasjon. Denne skal ikke skades eller fjernes.
Hammerfest ingen
Hasvik ingen Har i k.planen båndlagt flere omr. av hensyn til naturvern. Disse er vernet eller foreslått vernet etter nl.
Alta Aronnes–Heggeli Kroksjøer 10 646 m2 1992
Solbakken–Korsfjord Rik løvskog 475 m2 1984
Melsvika strandsone Strandeng 14 317 m2 1992
Vina Bollo Vassdragsvern 308 097 m2 1994
Transfarelvmoen Furumo mot sjøen 244 446 m2 1996
Gamleveien–­Øksfjordbotn Kulturminne 33 539 m2 1997
Regpl for g/s-veg Alta sentrum–Elvestrand Ravinelandskap 10 777 m2 1999
Arnebyvann hytte­område–Kviby Generelt naturvern 20 259 m2 1984
Finnmark (9)
Fista–Masi ­naturvernområde Vassdragsnatur og vilt 8 187 daa 1998
Kvibystranda natur- og friluftsområde Strandeng og vassdragsvern 11 366 m2 under beh.
Vadsø Vadsøya naturreservat 0,3 km2 1996 Inngår i reg.plan. To reservater vernet etter nl. er avsatt i k.planens arealdel.
Sør-Varanger foreløpig ingen Har flere planer under utarbeidelse hvor det er foreslått områder avsatt til spes.omr. naturvern.
Loppa Sør-Tverfjord elva i Sør-Tverfjord Vassdrag Oppgir i tillegg et reservat vernet etter nl.
Lebesby ingen Oppgir tre reservater vernet etter nl.
Vardø ingen Oppgir fire omr. vernet etter nl. og to varig fredete elver.
Forkortelser:
nl. – naturvernloven
pbl. – plan- og bygningsloven
spes.omr. – spesialområde
reg.plan – reguleringsplan
k.plan – kommuneplan
bmf. – biologisk mangfold
lvo. – landskapsvernområde
vpl. – verneplan

Fotnoter

1.

Landbruks-, natur- og friluftsområder.

Til dokumentets forside