NOU 2007: 3

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007

Til innholdsfortegnelse

Forord

Beregningsutvalget la 26. februar 2007 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. Utvalget legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal- og norsk økonomi.

Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, herunder nye tall for lønnsutviklingen, bl.a. for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn etter utdanning og utviklingen i topplederlønninger.

Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjørene i 2007, og gi oppdaterte tall for utviklingen i lønns- og inntektsfordelingen. Dette offentliggjøres som en nettversjon i juni, og blir trykket i NOU-serien i mars neste år.

Beregningsutvalget ble ved kronprinsregentens resolusjon av 5. desember 2003 gjenoppnevnt for en ny periode fram til 30. september 2007 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.»

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Stein Gjerding, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Anders Kleppe, Akademikerne, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ivar Jørgensen og Sverre Molandsveen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Rolf Stangeland, Unio, Eirik Solberg, KS, Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Steinar Nodland, Landsorganisasjonen i Norge, Grete Jarnæs og Anne Katrine Eide, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Arnulf Leirpoll, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Line Asker, Finansdepartementet, Roger Bjørnstad, Kristian Gimming, Ayfer Storrud og Pål Boug, ­Statistisk sentralbyrå.

Oslo, 28. mars 2007

Øystein Olsen

Nina Bjerkedal

Ann Lisbet Brathaug

Ellen Horneland

Lars Haartveit

Solveig Lie

Olav Magnussen

Synnøve Nymo

Erik Orskaug

Stein Reegård

Jørn Skille

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Per Kristian Sundnes

Yngvar Tveit

Tormod Belgum

Torbjørn Eika

Andreas Follestad

Knut Håkon Grini

Frank Emil Jøssund

Reidun Grue Nerheim

Ragnhild Nersten

Til dokumentets forside