NOU 2010: 14

Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Aas, Sigrid (2009) Lokal-TVs nye virkelighet. Hvordan påvirkes lokal-TV bransjen av digitalisering av bakkenettet? Masteroppgave, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Andenæs, Ivar (1988) Pressestøtten og dens virkninger. Volda: Møre og Romsdal distriktshøgskule.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (2002) Vedrørende nye retningslinjer for statens annonsering i dagspressen – avvikling av regler for stillingsannonser – orientering. Pressemelding av 22. februar 2002.

Brandtzæg, Petter Bae og Marika Lüders (2009) Privat 2.0: Person- og forbrukervern i den nye medievirkeligheten. Oslo: Sintef IKT.

Bron, Christian M. (2010) Public Service Media: Money for Content. Iris Pus. European Audiovisual Observatory.

Bruns, Axel (2005) Gatewatching. Collaborative Online News Production. New York: Peter Lang.

Copenhagen Economics (2007) Taxation Papers – Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union. Working Paper No 13 2007 European Commission.

Dagbladsnævnet (2009) Treårig evalueringsrapport. Dagbladsnævnet.

Dahl, Hans Fredrik & Guri Hjeltnes (red.) (2010) Norsk Presses Historie 1660–2010. Bind 3. Imperiet vakler 1945–2010. Oslo: Universitetsforlaget.

Enli, Gunn Sara, Hallvard Moe, Vilde Schanke Sundet og Trine Syvertsen (2010) Tv – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.

EU Kommisjonen (2010) «VAT rates applied in the member states of the European Union», av 1. mai 2010.

FOR-1997-03-17 nr. 248 Forskrift om tilskudd til samiske aviser.

FOR-2001-09-07 nr. 1108 Forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål.

FOR-2003-10-22 nr. 1256 Forskrift om tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner.

FOR-2009-11-26 nr. 1409 Forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser.

Gillmore, Dan (2006) We the media. Grassroots Journalism by the people, for the people. Cambridge: O’Reilly.

Gustafsson, Karl Erik (2004) «Stability and Change. Success and Failure of New Newspapers in Europe since the 1970s», i Robert G. Picard (red.) Strategic Responses to Media Market Changes. JIBS Research Reports 2004–2.

Gustafsson, Karl Erik, Henrik Örnebring og David A. Levy (2009) «Press Subsidies and Local News: The Swedish Case». Working paper. Reuters Institut for the Study of Journalism. University of Oxford.

Gynhild, Astrid (2010) «Tidsskifte for den undersøkende journalistikken?», Vox Publica, 11. oktober 2010.

Hellerud-innstillingen (1967) Innstilling om tiltak for å opprettholde en differensiert dagspresse, av 28. september 1967.

Høst, Sigurd (2009) Avisåret 2008. Volda: Høgskulen i Volda.

Høst, Sigurd (2010a) «Hvordan blir vi oppdatert? Kontakt med forskjellige nyhetskilder 1994–2009». Paper presentert på Norsk medieforskerlagskonferanse i Ålesund, 28. til 29. oktober 2010.

Høst, Sigurd (2010b) Avisåret 2009. Volda: Høgskulen i Volda.

Høst, Sigurd og Ronny Severinsson (1997) Avisstrukturen i Norge og Sverige – 1960 til 1995. Rapport nr. 5. Fredrikstad: Institutt for Journalistikk.

Høyer, Rolf (red.) (1998) Det trykte ord – likhet for loven? Om konkurransesituasjonen mellom aviser og ukeblader. Sandvika: Senter for medieøkonomi BI.

Høyer, Svennik (1982) «Rapporten om massemedier», vedlegg til NOU 1982:20 Maktutredningen.

Høyer, Svennik (1995) Pressen mellom teknologi og samfunn. Norske og internasjonale perspektiver på pressehistorien fra Gutenberg til vår tid. Oslo: Universitetsforlaget.

Innst. S. nr. 142 (2001–2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om i ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken.

Innst. S. nr. 24 (2007–2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om kringkasting i en digital fremtid.

Innst. S. nr. 169 (2007–2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om NRK-plakaten «Noe for alle. Alltid».

Kanal4 (nå Radio Norge) Konsesjonsavtale 2004–2013.

Keen, Andrew (2008) The Cult of the Amateur. How blogs, MySpace, YouTube, and the rest of today’s user-generated media are destroying our economy, our culture, and our values. New York: Doubleday.

Kind, Hans Jarle (2010) «Kommentarer til uredning af den fremtidige offentlige mediestøtte». Presentasjon for Mediestøtteutvalget, Universitetet i Bergen, 8. april 2010.

Konkurransetilsynet (2007) Vedtak V2007–13 – Media Norge ASA – Aftenposten AS – Bergens Tidende AS – Fædrelandsvennen AS – Fædrelandsvennens Trykkeri AS – Stavanger Aftenblad ASA – Konkurranselove § 16 – Inngrep mot foretakssammenslutning, av 11. juni 2007.

Krumsvik, Arne H. (2006) «What Is the Strategic Role of Online Newspapers?», Nordicom Reveiw, vol. 27:2; 285–297.

Kulturdepartementet (2009) Kunngjøring – formidlingspliktig kommersiell allmennkringkasting i fjernsyn.

Kulturdepartementet (2010) Avtale mellom Staten ved Kulturdepartementet og TV 2 AS om status som formidlingspliktig allmennkringkaster.

Lavik, Randi (2009) «Noen reklamer ergrer mer enn andre. SIFO-survey hurtigstatestikk 2009». Prosjektnotat nr. 9–2009. Oslo: SIFO.

Lov om redaksjonell fridom i media.

Lund, Anker Brink (red.) (2000) Først med det sidste – En nyhedsuge i Danmark. Århus: Ajour.

Lyshagen, Guttorm (2008) Fra Storhusholdning til moderne mediekonsern. Norsk Arbeiderpresses historie. A-pressen.

Massø, Arnt, Vilde Schanke Sundet & Trine Syvertsen (2007) »‘Fordi de fortjener det’. Publikumsdeltakelse som strategisk utviklingsområde i mediebransjen», Norsk Medietidsskrift, vol. 14:2; 126–154.

MBL (2010a) Helt i sin tid – en mediepolitikk for morgendagen. Mediepolitisk utvalg. Mediebedriftenes Landsforening.

MBL (2010b) Vedlegg til Helt i sin tid – en mediepolitikk for morgendagen. Mediepolitisk utvalg. Mediebedriftenes Landsforening.

Medienorge (2010) «Sosiale medier – et overblikk». Mediefakta 2/2010. Bergen: Universitetet i Bergen.

Medietilsynet (2009) Økonomi og eierskap i norske medieselskaper 2004–2008. Fredrikstad: Medietilsynet.

Medietilsynet (2010a) Evaluering av støtteordninger for minoritetsspråklige medier. Fredrikstad: Medietilsynet.

Medietilsynet (2010b) «Nordiske Mediestøtteordninger». Intern rapport. Fredrikstad: Medietilsynet.

Medietilsynet (2010c) «Mediestøtte i Europa. Supplement til tidligere notat om Pressestøtte i Norge og Norden». Intern rapport. Fredrikstad: Medietilsynet.

Medietilsynet (2010d) «Consolidated table on media support in Europe». Intern rapport. Fredrikstad: Medietilsynet.

Medietilsynet (2010e) Allmennkringkastingsrapporter. Kringkastingsåret 2008. Fredrikstad: Medietilsynet.

Murscbetz, Paul (1998) «State Support for the Daily Press in Europe: A Critical Appraisal», European Journal of Communication, vol. 13:3; 291–313.

Murschetz, Paul (2009) «Examining Effects of Public Financial Subsidies to Daily Newspapers in Europe – Do They Avoid Market Failure?», pp. 295–319 i «Die österreichische Medienlandschaft im Umbruch», Relation, N.F. Bd. 3. Wien: Österr. Akademie der Wissenschaften.

Møen, Jarle (2010a) «Mer enn mangfold», kronikk i Aftenposten 26. april 2010.

Møen, Jarle (2010b) «Samfunnsøkonomiske perspektiver på pressestøtten». SNF arbeidsnotat 49/2010.

NOU 1973: 22 Dagspressens økonomi. Delutredning I fra dagspresseutvalget.

NOU 1974: 57 Samarbeid i dagspressen. Delutredning II fra dagspresseutvalget.

NOU 1982: 30 Maktutredningen. Rapporten om massemedier.

NOU 1982: 44 Pressestøtten. Mål og midler.

NOU 1983: 3 Massemedier og mediepolitikk.

NOU 1988: 36 Om eierforhold i dagspresen.

NOU 1992: 14 Mål og midler i pressepolitikken.

NOU 1999: 27 «Ytringsfrihed bør finde Sted».Forslag til ny Grunnlov § 100.

NOU 2000: 15 Pressepolitikk ved et tusenårsskifte.

NOU 2003: 9 Skatteutvalget. Forslag til endringer i Skattesystemet.

O’Reilly, Tim (2005) «What Is Web 2.0? Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software», O’Reilly Network, 30. september 2005.

OECD (2010) The Evolution of News and the Internet. Working Paper on the Information Economy. DSTI/ICCP/IE (2009) 14/Final.

Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 – lovendringer.

Ot.prp. nr. 81 (2008–2009) Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.

Ottosen, Rune og Arne. H. Krumsvik (2008) Journalistikk i en digital hverdag. Kristiansand: IJ-forlaget.

P4 Konsesjonsavtale 1993–2002.

P4 Konsesjonsavtale 2003–2013

PewResearchCenter (2010) Understanding the Participatory News Consumer. How Internet and Cell Phone Users have Turned News into a Social Experience. Project for Exellence in Journalism.

Picard, R. G. og M. Grönlund (2003) «Development and Effects of Finnish Press Subsidies», Journalism Studies, vol. 4:1; 105–119.

Picard, Robert G. (1991) «Competitive Effects of State Press Policies: An Analytical Framework for Policy Proposals», paper presentert på The Economy and Future of Print Media Research Program, University of Salzburg, 4. til 5. oktober 1991.

Picard, Robert G. (2003) «Press Support and Company Performance», pp. 96–107 i Ulla Carlsson (red.) Pennen, Penningen & Politiken: Medieföretag förr och nu. Göteborg: Nordicom.

Picard, Robert G. (2006) «Issues and Challenges in the Provision of Press Subsidies», pp. 211–220 i Isabel Fernandez Alonso, Miquel de Moragas, Jose Joaquin Blasco Gil og Nuria Almiron (red.) In Press Subsidies in Europe. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Picard, Robert G. (2007) «Subsidies for Newspapers: Can the Nordic Model Remain Viable?», pp. 236–246 i Hans Bohrmann, Elisabeth Klaus og Marcel Machill (red.) Media Industry, Journalism Culture, and Communication Policies in Europe. Köln: Halem.

Picard, Robert G. (2010) «Contemporary Developments in State Support for Media». Presentasjon for Mediestøtteutvalget, Oslo, 3. september 2010.

Porter, Michael E. (1979) «How Competitive Forces Shape Strategy», Harvard Business Review, mars/april 1979.

Porter, Michael E. (1987) «From Competitive Advantage to Corporate Strategy», Harvard Business Review, mai/juni 1987.

Porter, Michael E. (2008) «The Five Competitive Forces That Shape Strategy», Harvard Business Review, januar 2008.

Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet).

Proposition 2009/10:199 Nye vilkor för stodet till dagspressen.

Rambøll Management Consulting (2009) Utredning af den fremtidige offentlige mediestøtte. København: Rambøll Management Consulting.

Regjeringserklæringen (2005) Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, av 20. desember 2005. (Soria Moria Erklæringen).

Robstad, Ørjan og Øyvind Hagen (2010) Optimal merverdibeskatning av mediemarkeder: En tosidig analyse. Arbeidsnotat nr. 32/10 SNF-Bergen.

Rochet, J.C og Tirole, J. (2002) «Cooperation Among Competitors: Some Economics Of Payment Card Associations», RAND Journal of Economics, vol. 33; 549–570.

Rochet, J.C. og Tirole, J. (2006) «Two-sided markets: a progress report», RAND Journal of Economics, vol. 35; 645–667.

Roppen, Johann (1993) Journalistikk i bygdeaviser. Ein innhaldsanalyse av Møre, Møre-Nytt, Vest-Avisa og Sulaposten 1965–1990. Volda: Møre og Romsdal distriktshøgskule.

Rosen, Jay (1999) What are Journalists for? New Haven & London: Yale University Press.

Rosse, J.N. og J. Dertouzos (1978) «Economic Issues in Mass Communication». Paper presentert for the Federal Trade Commission Media Symposium, Washington, D.C.

Rådsdirektiv 1989/552/EF av 3. oktober 1989 (fjernsynsdirektivet).

Rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 (merverdiavgiftsdirektivet).

Rådsdirektiv 2007/65/EF av 11. desember 2007 (direktivet for audiovisuelle tjenester).

Shapiro, Carl og Hal R. Varian (1999) Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

Simensen, Jens O. (1999) Meningsbærer eller meningsløs? Om avisenes samfunnsrolle. Fredrikstad: Institutt for Journalistikk.

Skogerbø, Eli (1997) «The Press Subsidy System in Norway», European Journal of Communication, vol. 12:1; 99–118.

Spilker, Hendrik (2005) Den store oppdragelsen: Utviklingen av kommersielle internettjenester i Norge ca 1997–2003. Doktorgradsavhandling, NTNU.

SSB (2010) Norsk mediebarometer 2009. Oslo-Kongssvinger: Statistisk Sentralbyrå.

St.meld. nr. 58 (1967–1968) Om tiltak for å opprettholde en differensiert dagspresse.

St.meld. nr. 34 (1975–1976) Om vår dagspresse – økonomi og samarbeid.

St.meld. nr. 32 (1992–1993) Media i tida.

St.meld. nr. 42 (1999–2000) Om endring av Grunnloven § 100.

St.meld. nr. 57 (2000–2001) I ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken.

St.meld. nr. 44 (2002–2003) Om digitalt bakkenett for fjernsyn.

St.meld. nr. 26 (2003–2004) Om endring av Grunnloven § 100.

St.meld. nr. 30 (2006–2007) Kringkasting i en digital fremtid.

St.meld. nr. 6 (2007–2008) NRK-plakaten. «Noe for alle. Alltid».

St.meld nr. 6 (2008–2009) NRK-plakaten – NRKs samfunnsoppdrag.

St.prp. nr. 1 (2006–2007) For budsjettåret 2007, fra Kultur- og kirkedepartementet.

St.prp. nr. 1 (2007–2008) For budsjettåret 2008, fra Kultur- og kirkedepartementet.

St.prp. nr. 1 (2008–2009) For budsjettåret 2009, fra Kultur- og kirkedepartementet.

St.prp. nr. 1 (2009–2010) For budsjettåret 2010, fra Kulturdepartementet

Statskonsult (1998) Om pressestøtten og statens annonseregelverk. Rapport 1998:2. Oslo: Statskonsult.

Svenska Bokhandlarförening (2004) «Kulturmoms på böcker – En utvärdering av de tre første åren». Rapport från Svenska Bokhandlerföreninen och Svenska Förleggareforeningen

Syvertsen, Trine (2004) Mediemangfold. Styring av mediene i et globalisert marked. IJ-forlaget: Kristiansand.

Thorsen, Hilde (2010) «Representerer tv-nyhetene en felles offentlighet i form av en bredt sammensatt seergruppe?». Paper presentert på Norsk medieforskerlagskonferanse, Ålesund 28. til 29. oktober 2010.

TV 2 (2009) Søknad om avtale med staten som gir status som formidlingspliktig allmennkringkaster, av 7. desember 2009.

TV 2 Konsesjonsavtale 1992–2002.

TV 2 Konsesjonsavtale 2003–2009

Wilberg Management as (2010) Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010–2015. Analyse og beregninger. Rapport skrevet på oppdrag av MBL. Oslo: Wilberg Management as.

Østbye, Helge (1995 [1988]) Mediepolitikk. Skal medieutviklingen styres? Oslo: Universitetsforlaget.

Østbye, Helge (2010) «Mediestøttens betydning for kvalitet, mangfold og utvikling i det norske medielandskapet». Presentasjon for Mediestøtteutvaget, Universitetet i Bergen, 10. april 2010.

Til forsiden