NOU 2011: 18

Struktur for likestilling

Til innholdsfortegnelse

Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 12. februar 2010 ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. I tillegg til utredningen som avgis høsten 2012 skal utvalget, etter presisert mandat datert 21. oktober 2010, levere en gjennomgang og vurdering av virkemiddelapparatet knyttet til likestillings- og diskrimineringsfeltet.

Likestillingsutvalget legger med dette frem sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 15. november 2011

Hege Skjeie

(leder)

Ronald Craig

Helga Eggebø

Anne Britt Flemmen

Cathrine Holst

Øystein Gullvåg Holter

Anders Todal Jenssen

Kjell Erik Lommerud

Marjan Nadim

Sevil Sümer

Mari Teigen

Thomas Michael Walle

Elin Rønningen

Kari Framnes

Ane Lindholt

Til forsiden