NOU 2011: 18

Struktur for likestilling

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Arbeidsmiljøloven

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

BLD

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Diskrimineringsloven

Lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion m.v.

Diskrimineringsombudsloven

Lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

ECRI

European commission against racism and intolerance.

EMK

Den europeiske menneskerettskonvensjon.

EU

Den europeiske union.

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Forvaltningsloven

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

ILO

International Labour Organization.

KDK

FNs konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner.

LDN

Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

LDO

Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Likestillingsloven

Lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene.

NOU

Norges offentlige utredninger.

Ot.prp

Odelstingsproposisjon.

RDK

FNs konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.

SOU

Statens offentliga utredningar (Sverige).

SP

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

ØSK

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Til forsiden