NOU 2011: 18

Struktur for likestilling

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Agenda og PWC (2010) Styrket toppledelse – turnover og likestilling. Rapport nr R654.

Arbeidsdepartementet (2011) Jobbstrategi for unge med nedsatt funksjonsevne. Vedlegg til Prop. 1 S (2011 – 2012) – Statsbudsjettet 2012.

Barne- og likestillingsdepartementet (2006) Veileder til likestillingsvurderingen og omtalen i departementenes budsjettproposisjoner. http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bld/bro/2006/0008/ddd/pdfv/283615-veileder_til_likestillingsvurdering.pdf.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2009) Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering – Veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten. Q 1135 B. http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Veileder%20diskriminering%20og%20likestilling%202009/Veileder_diskriminering_web.pdf.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010) Konsekvenser for likestilling – Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv.Q1180 B. http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Likestilling/2010/BLDveiledernett.pdf.

Bendixen, Mons og Leif Edward Ottesen Kennair (2008) Seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående skole: En resultatrapport. Psykologisk Institutt, NTNU, Trondheim.

Bendixen, Mons og Leif Edward Ottesen Kennair (2009) Bruk av nedsettende bemerkninger om og overfor gutter og jenter i videregående skole: En kvalitativ studie. Psykologisk Institutt, NTNU, Trondheim.

CEDAW: General Recommendation no. 28 on the core obligations of State parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW /C/GC/28.

Craig, Ronald (2007) Systemic Discrimination in Employment and the Promotion of Ethnic Equality. Leiden: Martinus Nijhoff Publishing.

Crenshaw, Kimberlé (1989) «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics». University of Chicago Legal Forum, side 139–67.

Crenshaw, Kimberlé (1991) «Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color». Stanford Law Review 43, 1241-1279.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) (2008) Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press? Rapport 2008:14.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) (2009) På sporet av kjønnsperspektivet – Integrering av et kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet. Rapport 2009:1.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) (2010) Organisering av internasjonalt arbeid. En gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Rapport 2010:16.

Eckhoff, Torstein og Eivind Smith (2010) Forvaltningsrett. Oslo: Universitetsforlaget.

ECON (2007) Aktivitetsplikt mot diskriminering utarbeidet på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapport 2007-027.

ECON Pöyry (2009) Arbeidsgivers likestillingsarbeid – Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag for Diskrimineringslovutvalget. Rapport 2009-070.

ECON Pöyry (2008) Toppledere i kommunesektoren. Rapport 2008-102.

Edstrøm, Helene (2008) Boken om Sthlm Jämt – en regional plattform før langsiktig och strategisk jämstelldhetsarbete i Stockholms län. ISBN 91-7281-247-8, Sthlm Jämt.

Egeland, Cathrine og Cecilie B. Neumann (2009) Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Arbeidsforskningsinstituttet. Rapport 1/09.

Egeland, Cathrine og Cecilie B. Neumann (2010) Evalueringsrapport: Regionale sentre for likestilling og mangfold. AFI-rapport /2010.

Eggebø, Helga, Beatrice Halsaa, Cecilie Thun og Hege Skjeie (2007) Organisasjonslandskapet i eit kjønnsperspektiv 1990–2007. Working Paper No 4. Rapport for Femcit og Plureq. http://www.stk.uio.no/til_nedlasting/WP4_WorkingpaperNo1.pdf

Emerek, Ruth og Martin Bak Jørgensen (2011), Lige rettigheder - Ligestilling i Danmark. Rapport til det norske Likestillingsutvalg over lovgivning om antidiskriminering og handhævning af ligestilling, ligestillingsministerens mål og planer, og implementering og tilsyn af ligestillingen. CoMID, Aalborg Universitet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/likestillingsutvalget.html?id=612638

European Commission (2007) Tackling Multiple Discrimination – Practices, policies and laws.

European Commission (2010) Strategy for equality between women and men 2010-2015.

European Commission against Racism and intolerance (ECRI) (1997) General Recommendation No 2 on specialised bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level.

European Commission against Racism and intolerance (ECRI) (2008) ECRI’s rapport om Norge. Fjerde overvåkingssyklus. Vedtatt 20. juni 2008. offentliggjort 24. februar 2009.

European Commission against Racism and intolerance (ECRI) (2002) General Recommendation No 7 on specialised bodies to promote equality and/or to combat discrimination.

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2011) Access to Justice in Europe: an overview of challenges and opportunities.

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2010) Data in Focus Report Multiple Discrimination, EU-midis 2010:05.

Evalueringsteamets rapport (2011) Protecting and promoting human rights in Norway. Review of the Norwegian Centre for Human Rights in its capacity as a National Human Rights Institution. Utenriksdepartementet.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010) Statlige virksomheters redegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten. P 0963 B. http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/Lønns-%20og%20personalpolitikk/Veileder_likestillingsredegjorelser.pdf

Fredman, Sandra (2005) «Double Trouble. Multiple Discrimination and EU Law». European Anti-Discrimination Law Review, No. 2, pp. 13-18.

Freidenvall, Lenita (2011), Faktarapport om jämställdhet i Sverige. Stockholms Universitet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/likestillingsutvalget.html?id=612638

Gotaas, Nora, Yngvild Grøvdal, Knut Papendorf og Kristian Andenæs (2003) SMED underveis. En prosessevaluering av Sentar mot etnisk diskriminering. Skriftserie 75/2003 fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avd. for rettssosiologi. Oslo: Universitetet i Oslo.

Guldbrandsen, Trygve og Guro Ødegård (2011) Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Guldvik, Ingrid og Janneke Van der Ros (2008) Selvsagt - kvinner i politiske maktposisjoner, ØF- rapport nr. 22/2008.

Guldvik, Ingrid, Mona Renolen, Signe Psahl, Tonje Lauritzen, Tina Mathisen, Janneke van der Ros, Dag Eirik Orbakk og Goro Ree-Lindstad (2011) Vedvarende vikeplikt. En kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid. Likestillingssenteret og Østlandsforskning. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/likestillingsutvalget.html?id=612638

Halsaa, Beatrice (1995) Forsøk til nytte? Erfaringer med likestillingsarbeid lokalt. Rapport nr. 1/1995, Høgskolen i Lillehammer.

Hellum, Anne og Else McClimans (2011) Kartlegging av Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyn med FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon. En utredning foretatt av avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD), Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/likestillingsutvalget.html?id=612638

Helsedirektoratet (2010) Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne – full arbeidsevne. Et hefte utgitt i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. http://www.ldo.no/Global/Brosjyrer%20PDF/Overser_du_kompetanse.pdf

Helseth, Hannah (2007) Kunnskapsstatus om kjønnsrelatert mobbing blant barn og unge. Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Nesna.

Hoel, Anette, Vegard Johansen og Mona Renolen (2010) Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør og hva vi tror. Status for likestillingsarbeid i norske barnehager 2010. Likestillingssenteret.

Holst, Cathrine (2009) «Når ombudet ordner opp». Nytt Norsk Tidsskrift.26(3-4), s 395-407.

Innst. S. nr. 341 (2008-2009). Innstilling frå justiskomiteen om offentleg rettshjelp. Rett hjelp.

Innst. S. nr. 35 (2008-2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Per-Kristian Foss og Olemic Thommessen om å utrede en omgjøring av Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet til organer under Stortinget.

Innst. O. nr. 71 (2004-2005). Innstilling frå familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven).

Innst. O. nr. 69 (2004-2005). Innstilling frå arbeidskomiteen om lov om forbod mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).

Innovasjon Norge (2010) Årsrapport 2010. http://www.innovasjonnorge.no/PageFiles/5161/aaret_2010.pdf

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 (IA-avtalen). http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/web-publikasjoner/2010/IA-avtale_24022010.pdf

Jon, Nina og Tor Inge Martinsen (2010) Pappapermen. Et arbeidshefte. Oslo: Reform og Vofo.

Justesen, Pia (2007) «Generelt saklighedskrav». Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr 2 2007.

Kantola, Johanna and Kevät Nousiainen (2009) «Institulionalizing intersectionality in Europe». International Feminist Journal of Politics. Volum 11 No 4 2009.

KUN senter for kunnskap og likestilling og Likestillingssenteret (2011) Regionalt senter for likestilling og mangfold 2010. Rapport 6. januar 2011.

Kvinnepanelet (2010) Kvinnepanelets rapport. Q 11 75 B. http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2010/Kvinnepanelets_rapport_2010.pdf

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2009a) Håndbok for arbeidslivet. Likestilling og mangfold. Tips og sjekklister for arbeidsplassen. http://www.ldo.no/Global/Brosjyrer%20PDF/LDO_Haandbok%2010-09-09.pdf

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2009b) PRAKSIS 2009. Diskrimineringsjuss i PRAKSIS.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2010) Tre år med kontroll av kommuners likestillingsredegjørelser. Erfaringer 2007-2009. http://www.ldo.no/Global/Rapporter/LDO_ARP_erfaringsrapport_PDF.PDF

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2011a) LDOs klagesaker 2007-2010 for utvalgte diskrimineringsgrunnlag og områder. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/likestillingsutvalget.html?id=612638

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2011b) Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til formøte i CEDAW-komiteen – 1.juni 2011. http://www.ldo.no/Global/Rapporter/CEDAWrapport_PDF.pdf

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2011c) Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til CERD – komiteen. http://www.ldo.no/no/Aktuelt/publikasjoner/rapporter/CERD-rapport/

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (2008). Bør håndhevingsapparatet/Nemnda gis kompetanse til å ilegge oppreisning? En pro/contra-vurdering. Innspill til Diskrimineringslovutvalget.

Likestillingsutvalget (2011) Notat om arbeid med kjønnslikestilling i departementene. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/likestillingsutvalget.html?id=612638

Lorentzen, Håkon (2011) Statstilskudd til frivillige, familie- og likestillingspolitiske organisasjoner. En evaluering. ISF Rapport (2011:005) Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Lotherington, Ann Therese (2010) «LDO er løsningen – hva er problemet? En analyse av opprettelsen av likestillings- og diskrimineringsombudet» i Berg, Anne-Jorunn, Anne Britt Flemmen og Berit Gullikstad (red.) Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet, Trondheim: Tapir Akademiske Forlag.

Makkonen, Timo (2002) Multiple, compound and intersectional discrimination: Bringing the experiences of the most marginalised to the fore. http://www.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf

McClimans, Else (2008) Rettspraksis om diskrimineringslovgivning. Avgitt til diskrimineringslovutvalget august 2008.

McClimans, Else (2011) Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law. National Report on Norway. Brussels: Milieu Ltd.

Meld. St. 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsdepartementet.

Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi. Nærings- og handelsdepartementet.

Meld. St. 6 (2010-2011) Likestilling for likelønn. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Milieu (2011) Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law, Synthesis Report. Brussels: Milieu Ltd.

Model National Legislation for the Guidance of Government in the Enactment of further legislation against Racial Discrimination. UNCHR, Third Decade to combat Racism and Racial discrimination (1993-2003).

Moen, Rose Mari (2009) Jo visst nytter det - Likestilling i det pedagogiske arbeidet i Kvinesdal 2007-2009. KUN senter for kunnskap og likestilling.

NGO Shadow report to CEDAW 2011 – Supplementing and commenting on Norway´s 8th Periodic Report on the Implementation of CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women).

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) (2008) Flerdimensjonal diskrimineringspolitik i Norden- en oversigt. Oslo: NIKK/Nordisk Ministerråd. http://www.nikk.no/filestore/Publikasjoner/Diskriminationsrapport-netudgave.pdf

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern. Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK.

NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn.

NOU 2003: 2 Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet.

NOU 2002: 12 Et rettslig vern mot etnisk diskriminering.

NOU 1997: 19 Et bedre personvern - forslag til lov om behandling av personopplysninger.

NOU 1995: 15 Et apparat for likestilling. En gjennomgang av vurdering av det sentrale likestillingsapparatet med forslag til omorganisering av Likestillingsrådet.

Nousiainen, Kevät (2011). Gender equality and anti-discrimination law, equality bodies, equality planning and cooperation in equality matters in Finland. University of Turku. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/likestillingsutvalget.html?id=612638

Nytt om nasjonale minoriteter (2006) Utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2006 nr 2, Same- og minoritetspolitisk avdeling.

Ot.prp. nr. 93 (2008-2009) Om lov om endringer i menneskerettsloven (inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen).

Ot.prp. nr. 74 (2008-2009) Om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven.

Ot.prp. nr. 10 (2008 – 2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen).

Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) Om lov om forbod mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Ot.prp. nr. 35 (2004-2005) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlamentets rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN- konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov).

Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) Om lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven).

Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) Om lov om forbod mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).

Ot.prp. nr. 77 (2000-2001) Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling).

Ot.prp. nr. 51 (1996-97) Om lov om endring i lov 9. juni 1978 nr 45 om likestilling mellom kjønnene.

Prop. 1 S (2011-2012), Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Prop. 1 S (2011 – 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Kommunal- og regionaldepartementet.

Prop. 1 S (2010 – 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Arbeidsdepartementet.

Prop. 1 S (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Prop. 1 S (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Prop 2007/08:95. Regeringens propotion. Ett starkare skydd mot diskriminering. Stockholm 6. mars 2008.

Rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe (2003) Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet. http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/rap/2003/0015/ddd/pdfv/182685-handhevingdiskriminering.pdf

Rasmussen, Paal, Pål Klethagen og Helge Svare (2010) Bærekraftige familier – likestilte livsløp. Arbeidsforskningsinstituttet.

Regeringens skrivelse 2009/10: 234. Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2009/10&bet=234&typ=prop.

Riksrevisjonen (2008) Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet. Dokument nr. 3:4 (2007-2008).

Rundskriv Q 17/11, Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2011. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Schiek, Dagmar og Victoria Chege (2008) European Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives on Multidimensional Equality Law. London: Routledge.

SINTEF (2009) Evaluering av IA-avtalen 2001-2009. Rapport A11947.

Skjeie, Hege og Trude Langvasbråten (2009) «Intersectionality in practice? Antidiscrimination reforms in Norway». International Feminist Journal of Politics, vol. 11, nr. 4.

Smith, Eivind (1997) «Den konstitusjonelle adgang til å legge vedtaksmyndighet til ”uavhengige” organer»: I: NOU:19 Et bedre personvern- forslag til lov om behandling av personopplysninger. Vedlegg 5. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, s 214-222.

Sosial- och Hälsovärdsministeriet (2010) Statsrådets redogörelse om jämställheten mellan kvinnor och män. Publikation 2010:9 Sosial- och Hälsovärdsministeriet, Finland.

SOU 2007:15 Gender Equality in Public services.

Squires, Judith, (2005) «Is Mainstreaming Transformative? Theorizing Mainstreaming in the Context of Diversity and Deliberation» Social Politics, 12(3): 366-388.

Statskonsult (2007) Ja vel, statsråd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse. Rapport 2007:27.

Statskontoret i Sverige (2011) Aktiva åtgärder mot diskriminering, effekter og kostnader. Rapport 2011: 4.

St.meld. nr. 26 (2008-2009) Rett hjelp. Justis- og politidepartementet.

St. meld nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

St.meld. nr. 8 (2008 – 2009) Om menn, mannsroller og likestilling. Barne- og likestillingsdepartementet.

St.meld. nr. 12 (2006 – 2007) Regionale fortrinn – regional framtid. Kommunal- og regionaldepartementet.

St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn. Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

St.meld. nr. 70 (1991-92) Likestillingspolitikk for 1990-årene. Barne- og familiedepartementet.

St.meld. nr. 69 (1984 – 85) Om tiltak og virkemidler i likestillingspolitikken. Forbruker- og familiedepartementet.

Støren, Liv Anne, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen (2010) ”Likestilling er jo ikke lenger det helt store….” Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010. Rapport 15/2010 Nifu Step.

The Paris’ Principles, «Principles relating to the status of National Institutions. Competence and responsibilities » vedtatt av Human Rights Commission 1992/54 og FNs Generalforsamling i resolusjon 48/134 1993.

Tronstad, Kristian Rose (2010) Mangfold og likestilling i arbeidslivet – Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte. FAFO rapport 2010: 39.

Verloo, Mieke, (2002) «The Development of Gender Mainstreaming as a Political Concept for Europe » Conference Gender Learning, Leipzig 6-8 September.

Wollebæk, Dag og Karl Henrik Sivesind (2010) Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

World Bank (2012) World Development Report 2012: Gender Equality and Development.

Yuval-Davis, Nira, (2005) «Gender mainstreaming och intersektionalitet». Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3: 19-29.

Til forsiden