NOU 2011: 5

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011

Til innholdsfortegnelse

Forord

Beregningsutvalget la 21. februar 2011 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. Utvalget legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale. Dette gjelder særlig tall for lønnsutviklingen, for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn etter utdanning og lederlønn. Dessuten legges det fram en del statistikk som kaster lys over fordelingen av inntekt for personer.

Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjørene i 2011. Dette materialet offentliggjøres som en nettversjon i juni, og blir trykket i NOU-serien i april til neste år.

Ådne Cappelen fra Statistisk sentralbyrå overtok som leder av utvalget fra 1. januar 2011. Torill Lødemel kom i november 2010 inn som nytt medlem fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 16. november 2007 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2011 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeidsdepartementet.»

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Pål Skarsbak, HSH, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Klemet Rønning-Aaby, Landsorganisasjonen i Norge, Rolf Stangeland, Unio, Eirik Solberg og Anders Kleppe, KS, Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Svein Sjølie, Akademikerne, Arnulf Leirpoll, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Roger Bjørnstad, Hilde Midsem og Kornelie Korsnes, Statistisk sentralbyrå.

Oslo, 5. april 2011

Ådne Cappelen

leder

Statistisk sentralbyrå

Ann Lisbet Brathaug Statistisk sentralbyrå

Stein Gjerding Arbeidsgiverforeningen Spekter

Ellen Horneland Landsorganisasjonen i Norge

Lars Haartveit HSH

Grete Jarnæs Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Torill Lødemel Næringslivets Hovedorganisasjon

Synnøve Nymo Arbeidsdepartementet

Erik Orskaug Unio

Stein Reegård Landsorganisasjonen i Norge

Tove Storrødvann Akademikerne

Bjørn Tore Stølen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Per Kristian Sundnes KS

Yngvar Tveit Finansdepartementet

Tormod Belgum, Arbeidsdepartementet, sekretariatsleder

Runar Aksnes, Finansdepartementet

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå

Ragnhild Nersten, Arbeidsdepartementet

Victoria Sparrman, Finansdepartementet

Siri A. Holte Wingaard, Finansdepartementet

Til forsiden