NOU 2012: 12

Ventetid – et spørsmål om tillit — En evaluering av statens karanteneregelverk

Til innholdsfortegnelse

Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Ved kongelig resolusjon 24. oktober 2011 ble det oppnevnt et utvalg til å evaluere statens karanteneregler. Utvalget skal gjennomgå erfaringene med retningslinjene knyttet til karantene og saksforbud, og utvalget skal vurdere om de aktuelle karantenereglene har virket etter sin hensikt. På denne bakgrunn skal utvalget til slutt vurdere behovet for endringer i regelverket.

Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Utredningen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo, 27. juni 2012

Inge Lorange Backer

(leder)

Åse Gunhild Woie Duesund

Inger S. Enger

Lars Erik Flatø

Gunnar Kvassheim

Åge R. Rosnes

Liv Røssland

Kjell Arne Røvik

Thorhild Widvey

Øyvind Østerud

Eli Aasheim

Erling Thormod Narum

(sekretariatsleder)

Nina Therese Evensen

Didrik Tårnesvik

Til forsiden