NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor— Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

1 Norges avtaler med EU

Norge har i de senere år inngått en lang rekke folkerettslige avtaler med EU. Nøyaktig hvor mange avhenger av hvordan man måler. Utfordringen er at EØS-avtalen og avtalen om norsk tilknytning til Schengen er rammeavtaler. Innenfor EØS og Schengen overtar Norge løpende en rekke nye EU-rettsakter. Hver rettsakt krever egen votering og er strengt tatt en ny folkerettslig forpliktelse. Da EØS-avtalen ble undertegnet i 1992 inneholdt den 1849 rettsakter, og frem til januar 2011 var det vedtatt ytterligere 6426. Men disse regnes ikke som egne «avtaler», til tross for at mange av rettsaktene kan være vel så omfattende og viktige som andre traktater. Da Schengen-avtalen ble undertegnet i 1999 inneholdt den 147 rettsakter, og frem til i dag er det vedtatt ytterligere 158.

Videre kommer at Norge og EU innenfor rammene av EØS-avtalen i tillegg til de nye rettsaktene også løpende vedtar andre avtaler, herunder om norsk deltakelse i EU-byråer og EU-programmer. Disse regnes noen ganger som egne avtaler, men som oftest ikke.

En egen kategori er de mange avtalene som Norge i de senere år har inngått med EU-stater om nærmere vilkår for tildeling av EØS-midler, det vil si innenfor rammene av de generelle avtalene med EU om «finansieringsordningene». Disse betegnes som MOUer (memorandum of understanding), men regnes folkerettslig som egne avtaler.

Listen over avtaler med EU i UDs register fanger opp enkelte av de handelsavtaler som Norge innenfor rammene av EØS har inngått med EU om handel med landbruksprodukter, men ikke alle. Derimot fanger den ikke opp de mange avtalene som løpende inngås mellom Norge og EU på fiskeriområdet, herunder om forvaltning av felles bestander, kvoter, kontroll med ulovlig fiske m.m.

En annen utfordring er at tilleggsprotokoller (endringer og tilføyelser) til eksisterende avtaler ofte regnes som egne avtaler. Det samme gjør formell diplomatisk «brevveksling».

Det er to steder man kan finne en offisiell oversikt over avtalene mellom Norge og EU. Det ene er Utenriksdepartements Traktatregister. Det andre er EUs traktatregister. Ifølge UDs register var det november 2011 til sammen 128 gjeldende avtaler mellom Norge og EU. Ifølge EUs traktatregister var det 164. Avviket reflekterer ikke noen reell forskjell, men bare forskjellige måter å oppstille på. I det norske tallet på 128 er medregnet avtalene med EU-stater om kriterier for tildeling av EØS-midler, som formelt ikke er med EU som organisasjon, og derfor ikke medtatt i EUs liste. Trekker man fra disse er antallet avtaler med EU i UDs base 74. På EUs liste er medtatt multilaterale avtaler som er undertegnet av både EU og Norge, men gjelder andre saker enn samarbeidet mellom de to. Dersom man siler bort disse, er det på EUs liste 67 egne avtaler mellom EU og Norge.

Oversikten nedenfor viser de 74 avtalene som fremgår av UDs liste. Listen omfatter bare avtaler som er gjeldende per november 2011, og ikke tidligere avtaler som nå er bortfalt.

 1. 14–05–1973 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (Frihandelsavtalen av 1973)

 2. 27–02–1980 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om fiskerier

 3. 06–11–1980 nr 1 Bilateral Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 4. 11–04–1983 nr 1 Bilateral Midlertidig arrangement i form av avtalte regler mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap vedrørende samhandelen med ost

 5. 14–07–1986 nr 1 Bilateral Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 6. 20–05–1987 nr 1 Multilateral Konvensjon om en felles transitteringsprosedyre mellom EFTA og EF

 7. 20–05–1987 nr 2 Multilateral Konvensjon om forenkling av formelle vilkår i varehandelen mellom EFTA og EF

 8. 26–10–1987 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og De europeiske fellesskaps kommisjon om opprettelse i Norge av en delegasjon for De europeiske fellesskaps kommisjon og dens privilegier og immunitet

 9. 19–04–1989 nr 1 Bilateral Andre tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 10. 09–06–1989 nr 1 Bilateral Tredje tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 11. 26–07–1989 nr 1 Bilateral Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 12. 23–11–1989 nr 1 Bilateral Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om forskning og utvikling på miljøvernområdet

 13. 08–12–1989 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om systemer for elektronisk utveksling av handelsdata

 14. 19–12–1989 nr 1 Multilateral Avtale mellom Det europeiske økonomiske fellesskap, på den ene side, og Finland, Island, Norge, Sveits, Sverige og Østerrike, på den annen side, om fastsettelse av prosedyre for utveksling av informasjon om tekniske forskrifter

 15. 09–03–1990 nr 1 Bilateral Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap på området medisin- og helseforskning

 16. 09–03–1990 nr 2 Bilateral Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om en plan for å stimulere det internasjonale samarbeid og den internasjonale utveksling som er nødvendig for europeiske vitenskapelige forskere (SCIENCE)

 17. 09–10–1991 nr 2 Bilateral Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap vedrørende opprettelse av et samarbeid om utdanning og opplæring innenfor rammen av ERASMUS-programmet

 18. 02–05–1992 nr 1 Multilateral Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

 19. 30–06–1992 nr 2 Multilateral Avtale mellom Norge, Sverige og Det europeiske økonomiske fellesskap om sivil luftfart

 20. 28–09–1992 nr 1 Bilateral Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om forskning og utvikling på miljøsektoren: Vitenskap og teknologi for beskyttelse av miljøet (STEP)

 21. 28–09–1992 nr 2 Bilateral Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om en europeisk stimuleringsplan for økonomisk vitenskap (SPES)

 22. 28–07–1993 nr 1 Multilateral Endring av Avtale mellom Norge, Sverige og Det europeiske økonomiske fellesskap om sivil luftfart

 23. 28–09–1994 nr 2 Multilateral Avtale om overgangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union

 24. 25–07–1995 nr 1 Bilateral Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 25. 20–12–1995 nr 1 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med ost

 26. 22–11–1996 nr 2 Multilateral Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske fellesskap og Island, Norge og Sveits om endring av konvensjonen av 20–05–1987 om en felles transitteringsprosedyre

 27. 10–04–1997 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om tollsamarbeid

 28. 02–06–1997 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kommisjonen for De europeiske fellesskap om en løsning av «Laksesaken«

 29. 18–05–1999 nr 2 Multilateral Avtale mellom Rådet for Den europeiske Union og Island og Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket

 30. 30–06–1999 nr 1 Multilateral Avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Island og Norge om fastsettelse av rettigheter og forpliktelser mellom Irland og Storbritannia og Nord-Irland på den ene side og Island og Norge på den annen side på de områder av Schengen-regelverket som gjelder for disse statene

 31. 28–08–2000 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap i form av brevveksling om utvidelse av det felles kommunikasjonssystemet CCN/CSI innen rammen av konvensjonen av 20–05–1987 om en felles transitteringsprosedyre

 32. 19–10–2000 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk

 33. 19–01–2001 nr 1 Multilateral Avtale mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat (Dublin-avtalen)

 34. 29–01–2001 nr 1 Multilateral Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske fellesskap og hvert enkelt EFTA-land som gir tollpreferanser etter GSP (Norge og Sveits) om at varer med opprinnelse i Norge eller Sveits ved ankomst til Fellesskapets tollområde skal behandles som varer med innhold som har sin opprinnelse i Fellesskapet (gjensidig avtale)

 35. 28–06–2001 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Den europeiske politienhet (Europol)

 36. 19–12–2001 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges tilslutning til Rådets felles handling av 20–07–2001 om opprettelse av et EUs satellittsenter

 37. 24–01–2002 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Nederland om immunitet og privilegier for norske sambandsmenn til EUROPOL

 38. 27–11–2002 nr 1 Bilateral Avtale om Protokoll 2 til Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap (EF)

 39. 19–12–2002 nr 1 Bilateral Samarbeidsavtale mellom Norge og Den europeiske union (EU) om Norges deltakelse i EUs politioperasjon i Bosnia-Hercegovina (EUPM)

 40. 17–06–2003 nr 21 Bilateral Avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges deltaking i Den europeiske unions styrke (EUF) i den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia

 41. 20–06–2003 nr 22 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske fellesskap og Norge om ytterligere handelspreferanser for landbruksvarer på grunnlag av EØS artikkel 19

 42. 14–10–2003 nr 70 Bilateral Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap som følge av Tsjekkias, Estlands, Kypros’, Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias tiltredelse til Den europeiske union

 43. 14–10–2003 nr 121 Bilateral Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om en norsk finansieringsordning for perioden 2004–2009

 44. 14–10–2003 nr 124 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om visse landbruksvarer

 45. 14–10–2003 nr 187 Multilateral Avtale om Tsjekkias, Estlands, Kypros, Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

 46. 19–12–2003 nr 77 Multilateral Avtale mellom Island, Norge og Den europeiske union om anvendelsen av visse bestemmelser i konvensjonen av 29–05–2000 om gjensidig hjelp i straffesaker mellom Den europeiske unions medlemsstater og i protokoll av 2001 til denne konvensjon

 47. 01–04–2004 nr 5 Bilateral Avtaler i form av brevveksling om midlertidig anvendelse av avtalen om Tsjekkias, Estlands, Kypros, Ungarns, Latvias, Litauens, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og midlertidig anvendelse av fire tilknyttede avtaler

 48. 09–09–2004 nr 33 Bilateral Avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges deltakelse i Den europeiske unions politioperasjon i Makedonia

 49. 22–11–2004 nr 47 Bilateral Avtale mellom Norge og Den europeiske union om sikkerhetsprosedyrene ved utveksling av gradert informasjon

 50. 03–12–2004 nr 48 Bilateral Avtale mellom Norge og Den europeiske union om opprettelse av et rammeverk for Norges deltakelse i Den europeiske unions krisehåndteringsoperasjoner

 51. 13–12–2004 nr 50 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Protokoll 2 til den bilaterale frihandelsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 52. 17–12–2004 nr 77 Multilateral Avtale mellom Norge, Sveits og Island om gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket, og om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad fremsatt i Norge, Sveits eller Island

 53. 28–04–2005 nr 16 Bilateral Avtale mellom Norge og Eurojust

 54. 29–06–2005 nr 43 Multilateral Protokoll til Avtale mellom Norge, Island og Det euroepiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat

 55. 09–06–2006 nr 11 Multilateral Multilateral avtale mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater, Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Koratia, Montenegro, Norge, Romania, Serbia og FN’s midlertidige administrasjon i Kosovo om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked

 56. 28–06–2006 nr 20 Multilateral Avtale mellom Den europeiske union og Island og Norge om overleveringsprosedyre mellom medlemsstatene i Den europeiske union og Island og Norge (Den europeiske arrestordren)

 57. 08–12–2006 nr 28 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om justering av preferanser for handel med ost i henhold til artikkel 19 i EØS-avtalen

 58. 14–12–2006 nr 27 Bilateral Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap (EU) om justering av Norges økonomiske bidrag fastsatt i Avtalen mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)

 59. 01–02–2007 nr 6 Multilateral Avtale mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om Norge og Islands deltakelse i Det europeiske byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i Den europeiske union (Frontex)

 60. 25–07–2007 nr 16 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om midlertidig anvendelse av avtalen om Republikken Bulgarias og Romanias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, og midlertidig anvendelse av tre tilknyttede avtaler

 61. 25–07–2007 nr 20 Multilateral Avtale om at Bulgaria og Romania deltar i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

 62. 25–07–2007 nr 21 Bilateral Tilleggsprotokoll til Avtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap

 63. 25–07–2007 nr 22 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om et samarbeidsprogram for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i Bulgaria

 64. 25–07–2007 nr 23 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om et samarbeidsprogram for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i Romania

 65. 26–10–2009 nr 79 Multilateral Avtale mellom Den europeiske union og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i Rådsbeslutning 2008/615/JIS om en intensivering av det grenseoverskridende samarbeidet, særlig ved bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet, og Rådsbeslutning 2008/616/JIS om gjennomføring av Beslutning 2008/615/JIS om en intensivering av det grenseoverskridende samarbeidet, særlig ved bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet, med vedlegg

 66. 19–03–2010 nr 19 Multilateral Avtale mellom Det europeiske fellesskap og Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om utfyllende regler for fondet for de ytre grenser for perioden 2007–2013

 67. 28–07–2010 nr 40 Multilateral Avtale mellom Den europeiske union, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsordning for 2009–2014

 68. 28–07–2010 nr 41 Bilateral Avtale mellom Norge og Den europeiske union om en norsk finansieringsordning for perioden 2009–2014

 69. 28–07–2010 nr 42 Bilateral Tilleggsprotokoll til avtalen mellom Det eurpoeiske økonomiske fellesskap og Norge

 70. 22–09–2010 nr 43 Multilateral Samarbeidsavtale om satellittnavigasjon mellom Norge, Den europeiske union og dens medlemsstater

 71. 15–04–2011 nr 11 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom EU og Norge om ytterligere handelspreferanser for landbruksvarer på grunnlag av artikkel 19 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)

 72. 16–06–2011 nr 37 Multilateral Luftfartsavtale mellom USA, EU og EUs medlemsstater, Island og Norge

 73. 16–06–2011 nr 48 Multilateral Tilleggsavtale mellom Den europeiske union og dens medlemsstater, som den første part, Island, som den andre part, Norge, som den tredje part, om anvendelsen av luftfartsavtalen mellom De forente stater, som den første part, Den europeiske union og dens medlemsstater, som den andre part, Island, som den tredje part, og Norge som den fjerde part

 74. 22–09–2011 nr 47 Avtale mellom Den europeiske union og Island Liechtenstein, Norge og Sveits om disse statenes deltakelse i arbeidet i komiteene som bistår Europakommisjonen i utøvelsen av dens myndighet ved gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket.

Til forsiden