NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor— Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

4 Saker debattert i Stortingets Europautvalg 1994–2011

Etter Stortingets forretningsorden § 13a skal regjeringen konsultere Stortingets Europautvalg (tidligere «EØS-utvalget») om viktige saker som gjelder EØS-avtalen og andre avtaler med EU. Det tas referater fra møtene, som er offentlig tilgjengelige. Disse referatene utgjør dermed en viktig kilde for å få en oversikt over hvilke enkeltsaker under EØS og de andre avtalene som det politiske Norge har ansett for å være viktige i perioden 1994–2010. Ved siden av å konsultere om enkeltsaker, får Europautvalget også fremlagt oversikt over de nye EU-rettsakter som skal tas inn i EØS-avtalen på neste møte i EØS-komiteen, men det er sjelden dette leder til debatt.

En full oversikt over de sakene som utvalget opp igjennom årene er konsultert om, ville bli meget omfattende, og sprenge rammene her. Listen nedenfor viser derimot de sakene som det har vært en viss debatt om i utvalget, der representantene har hatt spørsmål eller innspill. Slik sett gir den et inntrykk av hvilke saker som har vært ansett politisk interessante. Unntatt fra listen er saker som har vært diskutert bak lukkete dører. Listen er basert på en gjennomgang av de skriftlige referatene, som er tilgjengelige på Stortingets hjemmesider.1

Tabell 4.1 Saker debattert i Stortingets Europautvalg 1994–2011

1994–1995

Vinmonopolets virksomhet

Grensekontroll

Legemiddelomsetning

EØS-komiteens virkemåte

Matsminkedirektivet

Patentdirektivet

Skipsbyggingsdirektivet

Konsesjonsdirektivet

Sommertidsdirektivet

Integrasjon veterinærområdet

Liberalisering telekommunikasjon

Emballasjedirektivet

Handel med landbruksvarer

Fôrvaredirektivene

1995–1996

Emballasjedirektivet

Miljømerking

Bosman-dommen

Matsminkedirektivet

Legemiddelomsetning

Patentdirektivet

Kobling fisk og landbruk i EU

Konsesjonsdirektivet

Fôrvaredirektivet

Sommertidsdirektivet

Rammeverk for teletjenester

Transport farlig gods

Skipsbyggingsdirektivet

Solvensdirektivet

1996–1997

Patentdirektivet

Plantevernmidler

Laksedumping

GMO-direktivet

Differensiert arbeidsgiveravgift

Miljødirektivene

Gassmarkedsdirektivet

Barnematdirektivet og GMO

Liberalisering telekommunikasjon

Veterinære forhold

Fjernsynsstandarddirektivet

1997–1998

Veterinære forhold

Vinmonopolet

Differensiert arbeidsgiveravgift

Patentdirektivet

Gassmarkeddirektivet

Plantevernmidler

Kellog-saken

Konkurranseevne skipsfart

Landbruksavtalen

Liberalisering posttjenester

Schengen-forhandlinger

1998–1999

Matdirektivene og cyklamat

Kellog-saken

Sommertidsdirektivet

Veterinæravtalen

Differensiert arbeidsgiveravgift

Gassmarkedsdirektivet

Patentdirektivet

Miljømerking

Personregister

Låne- og finansieringsordningen

Fisekeriforhandlinger

Forbrukervern

1999–2000

Sammenslåing Telenor/Telia

GMO og barnematdirektivet

Gassmarkedsdirektivet

Laksesaken

Patentdirektivet

Landbruksforhandlinger m/Sverige

Fôrvaredirektivet

Utflagging skip

Kellog-saken

Trygderettigheter

Konkurranselovgivning

ESA Scoreboard

2000–2001

Matsminkedirektivene

Landbruksforhandlinger m/Sverige

Gassmarkeddirektivet

Patentdirektivet

Programdeltakelse

Rusbrus

Barnematdirektivene

Avvikling av GFU

Kontantstøtte

ESA Scoreboard

Representasjon ekspertgrupper

Single European Sky

Kellog-saken

Finangersaken

2001–2002

Differensiert arbeidsgiveravgift

EØS-avtalens eksistens

Patentdirektivet

Matsminkedirektivene

Plantevern

Dyrevern i matproduksjon

Ståltoll

Lakseavtalen

Barnematdirektivet

GFU-saken

Innveksling av studenter

Protokoll 3 (landbruksvarer)

2002–2003

EØS-utvidelsesavtalen

Patentdirektivet

Laksesaken

Finansieringsmekanismen

Arbeidsgiveravgift

Kvotesystem og CO2-avgift

Norsk deltakelse Lisboa-strategi

Matsminkedirektivet

Bruk av ODA-avtalen

2003–2004

Laksesaken

Tilsetningsstoffer i dyrefôr

Arbeidsgiveravgift

Antidumping norsk ørret

Finansieringsmekanismen

Norske landbruksvarer og

EU-utvidelse

Lisboa-strategien

Barnetrygd

Pakking av matvarer (emballasje)

Fritidsbåtdirektivet

GMO-forordninger

2004–2005

Tjenestedirektivet

Kvotedirektivet

Laksesaken

Statsstøtte og subsidier

Overgangsordninger EØS-utvidelse

Finmarkstillegg barnetrygd

Finansieringsmekanismen

Norsk fiskeeksport

Differensiert arbeidsgiveravgift

2005–2006

Statsstøtteregelverket

Differensiert arbeidsgiveravgift

REACH

Tjenestedirektivet

Datalagringsdirektivet

Overgangsordninger

Hjemfallsrett

Posttjenester

Grønnbok energi

Konkurranseregler

Finansieringsmekanismen

2006–2007

Rammeprogrammer

Helsetjenester og pasientmobilitet

Hjemfallsinstituttet

Kvotehandelsdirektivet

Postdirektivet

Tjenestedirektivet

REACH

Fôrtilsetningsstoffer

2007–2008

Hjemfallssaken

Datalagringsdirektivet

Tjenestedirektivet

Prüm-samarbeidet

EØS-finansieringsordningene

Europautvalgets funksjon og oppmøte

REACH

Kvotehandel – allokeringsplan

Rüffert-dommen (sosial dumping)

Mongstad-finansiering

Grensekryssende helsetjenester

2008–2009

Tjenestedirektivet

Postdirektivet

Eurovignett (bompenger)

Datalagringsdirektivet

EØS-finansieringsmekanismen

Selsaken

Vikarbyrådirektivet

Finanskrisen og EU

Europautvalgets virkemåte

Parlamentarisk kontakt med EP

Prüm-samarbeidet

Kreditttilsyn i Europa

Fornybardirektivet

REACH

2009–2010

EØS-avtalen og Lisboatraktaten

AMT-direktivet og alkoholreklame

Icesave og Island

Statsstøtte/subsidier

EØS-finansieringsordningene

Postdirektivet

Forbrukerverndirektivet

Ministerdeltakelse på uformelle møter

Rammeprogrammene forskning

EU 2020-strategien

Norsk formannskap Østersjøområdet

ESDP

Grønnbok fiskeri

Likebehandling kjønn v/forsikringspremier

Makrellstriden

Fornybardirektivet

2010–2011

Kreditttilsyn i Europa

Innskuddsgarantidirektivet

Fornybardirektivet

EUs utenrikstjeneste og Norge

AMT-direktivet og alkoholreklame

Grønnbok fiskeri

Makrellstriden

Fjernsynsstandarddirektivet

Norsk hjelp til finanskriserammede land

Flysikkerhetsbyråets myndighet

Energi/gass

Island (EU-søknad og Icesave)

EØS-finansieringsordningene

EUs nye fiskeripolitikk

Programdeltakelse

Vikarbyrådirektivet

Fotnoter

1.

Se: http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Europautvalget/

Til forsiden