NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor— Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

3 Stortingets samtykke til nye forpliktelser overfor EU 1992–2011

Etter grunnloven § 26 annet ledd må alle nye folkerettslige forpliktelser som regjeringen har inngått fremlegges for Stortinget til samtykke før de kan bli bindende for Norge dersom det gjelder «Sager af særlig Vigtighed og i alle Tilfælde Traktater hvis Iværksættelse efter Konstitutionen nødvendiggjør en ny Lov eller Storthingsbeslutning». Bestemmelsen kom inn i grunnloven i mellomkrigstiden, og regnes som en konstitusjonelt og demokratisk viktig garanti i utenriksstyret, selv om sakene sjelden fører til særlig politisk debatt på dette stadiet. Formelt skjer fremleggelsen ved en stortingsproposisjon, som behandles i komité og vedtas i plenum.

Etter en viss debatt, ble det i 1992 lagt til grunn at nye «rettsakter» under EØS-avtalen skal anses som nye forpliktelser i henhold til grl § 26 annet ledd, selv om de formelt sett bare er utvidelser av den eksisterende EØS-avtalen. Det betyr at de nye EØS-rettsaktene som anses som særlig viktige, eller som man vet vil kreve lovendring, fremlegges for Stortinget med egen proposisjon, til særlig samtykke. Det samme vil selvsagt gjelde andre nye avtaler med EU, ved siden av EØS.

Listen nedenfor inneholder samtlige proposisjoner som regjeringen har fremmet for Stortinget etter grl § 26 annet ledd i saker som gjelder EU/EØS fra og med stortingsperioden 1991–1992 til og med stortingsperioden 2010–2011, som vil si frem til utløpet av september 2011. Slik sett viser den alle de konstitusjonelt viktigste folkerettslige forpliktelsene som Norge har påtatt seg siden EØS-avtalen ble fremlagt til samtykke i 1992 og frem til i dag.

Tabell 3.1 Stortingets samtykke til nye forpliktelser overfor EU 1992–2011

Proposisjon

Komitéinnstilling

Kategoriområde

Prop. 137 LS (2010–2011)

Innst. 67 S (2011–2012)

Overleveringsavtale Norge, Island og EU

Prop. 87 S (2010–2011)

Innst. 438 S (2010–2011)

UCITS IV-direktivet

Prop. 67 S (2010–2011)

Innst. 266 S (2010–2011)

Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania

Prop. 68 S (2010–2011)

Innst. 259 S (2010–2011)

Luftfartskvotedirektivet

Prop. 62 S (2010–2011)

Innst. 290 S (2010–2011)

Utvidet handel med landbruksvarer

Prop. 50 S (2010–2011)

Innst. 292 S (2010–2011)

Datalagringsdirektivet

Prop. 20 S (2010–2011)

Innst. 160 S (2010–2011)

MEDIA mundus (audiovisuelt samarbeid)

Prop. 8 S (2010–2011)

Innst. 195 S (2010–2011)

Stabilitet i finansmarkedet

Prop. 2 S (2010–2011)

Innst. 148 S (2010–2011)

Schengen – returdirektivet

Prop. 160 S (2009–2010)

Innst. 22 S (2010–2011)

EØS-finansieringsordning 2009–2014

Prop. 155 S (2009–2010)

Innst. 88 S (2010–2011)

Skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar

Prop. 154 S (2009–2010)

Innst. 86 S (2010–2011)

Rapporteringskrav ved fusjoner og fisjoner

Prop. 129 S (2009–2010)

Innst. 55 S (2010–2011)

Schengen – EFTA-landenes komitedeltakelse

Prop. 120 S (2009–2010)

Innst. 353 S (2009–2010)

Geodata (INSPIRE)

Prop. 110 S (2009–2010)

Innst. 260 S (2009–2010)

EU-program: fellesløsninger for europeisk offentlig forvalting

Prop. 100 S (2009–2010)

Innst. 243 S (2009–2010)

Plikt til å sette opp konsernregnskap

Prop. 92 S (2009–2010)

Innst. 259 S (2009–2010)

Tilknytningsavtalen og tilleggsavtalen luftfart

Prop. 90 S (2009–2010)

Innst. 258 S (2009–2010)

Øk. sanksjoner v/overtredelse av markedsføringstillatelse

Prop. 72 S (2009–2010)

Innst. 202 S (2009–2010)

Likebehandling kjønn (varer og tjenester)

Prop. 71 S (2009–2010)

Innst. 201 S (2009–2010)

Norsk medlemskap Bilbao-kontoret

Prop. 60 S (2009–2010)

Innst. 140 S (2009–2010)

Schengen – Yttergrensefondet (2007–2013)

Prop. 38 S (2009–2010)

Innst. 113 S (2009–2010)

Forbrukervern Timeshare/langtidsferieprod.

St.prp. nr. 95 (2008–2009)

Innst. 60 S (2009–2010)

Schengen – videreutvikling personvern

St.prp. nr. 94 (2008–2009)

Innst. 56 S (2009–2010)

Overvåkning utgangsstoffer (narkotika)

St.prp. nr. 93 (2008–2009)

Innst. 57 S (2009–2010)

Godkjennelse legemidler & opprettelse EMEA

St.prp. nr. 71 (2008–2009)

Innst. S. nr. 303 (2008–2009)

Forenkling av kontroll ved godstransport

St.prp. nr. 69 (2008–2009)

Innst. S. nr. 340 (2008–2009)

Norsk deltakelse europeiske år mot fattigdom

St.prp. nr. 63 (2008–2009)

Innst. S. nr. 311 (2008–2009)

Forbrukerkredittavtaler

St.prp. nr. 62 (2008–2009)

Innst. S. nr. 302 (2008–2009)

Miljøansvarsdirektivet

St.prp. nr. 56 (2008–2009)

Innst. S. nr. 216 (2008–2009)

Erasmus Mundus II-programmet 2009–2013

St.prp. nr. 55 (2008–2009)

Innst. S. nr. 257 (2008–2009)

Modernisering nærings- og handelsstatistikk

St.prp. nr. 54 (2008–2009)

Innst. S. nr. 258 (2008–2009)

Norsk deltakelse Galileo og EGNOS (2008–2013)

St.prp. nr. 52 (2008–2009)

Innst. S. nr. 241 (2008–2009)

Videreutvikling Schengen og VIS

St.prp. nr. 48 (2008–2009)

Innst. S. nr. 218 (2008–2009)

Sertifisering av lokomotivførere

St.prp. nr. 44 (2008–2009)

Innst. S. nr. 194 (2008–2009)

Fellesskapsprogrammet for vern av barn

St.prp. nr. 34 (2008–2009)

Innst. S. nr. 196 (2008–2009)

Tjenestedirektivet

St.prp. nr. 33 (2008–2009)

Innst. S. nr. 153 (2008–2009)

Betalingstjenester i det indre marked

St.prp. nr. 84 (2007–2008)

Innst. S. nr. 110 (2008–2009)

Stiftelse av allmennaksjeselskaper og kapital

St.prp. nr. 83 (2007–2008)

Innst. S. nr. 17 (2008–2009)

Prosedyreregler erverv finansiell sektor

St.prp. nr. 82 (2007–2008)

Innst. S. nr. 32 (2008–2009)

Konkurranse i offentlig persontransport

St.prp. nr. 79 (2007–2008)

Innst. S. nr. 31 (2008–2009)

Harmonisering av førerkortreglene

St.prp. nr. 78 (2007–2008)

Innst. S. nr. 51 (2008–2009)

Rapportkrav ved fusjon/fisjon

St.prp. nr. 77 (2007–2008)

Innst. S. nr. 52 (2008–2009)

Utøvelse av aksjonærrettigheter

St.prp. nr. 75 (2007–2008)

Innst. S. nr. 131 (2008–2009)

Vanndirektivet

St.prp. nr. 56 (2007–2008)

Innst. S. nr. 251 (2007–2008)

Norsk deltakelse i EIT (institute for techn/innov)

St.prp. nr. 50 (2007–2008)

Innst. S. nr. 256 (2007–2008)

Fellesskapets statistikkprogram 2008–2012

St.prp. nr. 49 (2007–2008)

Innst. S. nr. 246 (2007–2008)

REACH og ECHA

St.prp. nr. 47 (2007–2008)

Innst. S. nr. 277 (2007–2008)

Norsk deltakelse i EFSA

St.prp. nr. 46 (2007–2008)

Innst. S. nr. 273 (2007–2008)

Næringsmiddelhygiene og offentlig kontroll

St.prp. nr. 44 (2007–2008)

Innst. S. nr. 264 (2007–2008)

Annen generasjon Schengen informasjonssystem

St.prp. nr. 42 (2007–2008)

Innst. S. nr. 231 (2007–2008)

Unionborgeres rett til å ferdes fritt

St.prp. nr. 36 (2007–2008)

Innst. S. nr. 217 (2007–2008)

EU-programmet for helse

St.prp. nr. 35 (2007–2008)

Innst. S. nr. 190 (2007–2008)

EU-programmet om narkotikaforebygging

St.prp. nr. 34 (2007–2008)

Innst. S. nr. 195 (2007–2008)

EU-program for forebygging av vold

St.prp. nr. 32 (2007–2008)

Innst. S. nr. 153 (2007–2008)

Om årsregnskaper og konsoliderte regnskaper

St.prp. nr. 31 (2007–2008)

Innst. S. nr. 152 (2007–2008)

Samordning lover og forskrifter UCITS-fond

St.prp. nr. 29 (2007–2008)

Innst. S. nr. 120 (2007–2008)

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

St.prp. nr. 26 (2007–2008)

Innst. S. nr. 107 (2007–2008)

Kvotedirektivet

St.prp. nr. 25 (2007–2008)

Innst. S. nr. 124 (2007–2008)

Opprettelse av beredskapsteam for grensekontroll

St.prp. nr. 11 (2007–2008)

Innst. S. nr. 122 (2007–2008)

Om investeringsforetak

St.prp. nr. 9 (2007–2008)

Innst. S. nr. 94 (2007–2008)

Om internasjonal gjesting i offentlige mobiltelefonnett

St.prp. nr. 8 (2007–2008)

Innst. S. nr. 121 (2007–2008)

Opplysningsplikt for betaler v/pengeoverføringer

St.prp. nr. 81 (2006–2007)

Innst. S. nr. 273 (2006–2007)

Revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

St.prp. nr. 75 (2006–2007)

Innst. S. nr. 260 (2006–2007)

Mer miljøvennlig godstransport

St.prp. nr. 73 (2006–2007)

Innst. S. nr. 265 (2006–2007)

Rammeprogram for forbrukerpolitikk (2007–2013)

St.prp. nr. 72 (2006–2007)

Innst. S. nr. 257 (2006–2007)

Bulgarias og Romanias deltakelse i EØS

St.prp. nr. 71 (2006–2007)

Innst. S. nr. 259 (2006–2007)

Etablering av et felles europeisk luftmarked

St.prp. nr. 70 (2006–2007)

Innst. S. nr. 272 (2006–2007)

Definisjon av «politisk utsett person«

St.prp. nr. 66 (2006–2007)

Innst. S. nr. 263 (2006–2007)

Finansieringsordningen for sivil krisehåndtering

St.prp. nr. 55 (2006–2007)

Innst. S. nr. 211 (2006–2007)

Harmonisering veitransport

St.prp. nr. 51 (2006–2007)

Innst. S. nr. 169 (2006–2007)

Program for sysselsetting og sosial solidaritet

St.prp. nr. 50 (2006–2007)

Innst. S. nr. 181 (2006–2007)

Rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon

St.prp. nr. 48 (2006–2007)

Innst. S. nr. 162 (2006–2007)

7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling

St.prp. nr. 47 (2006–2007)

Innst. S. nr. 194 (2006–2007)

Støtteprogram for audiovisuell industri

St.prp. nr. 46 (2006–2007)

Innst. S. nr. 199 (2006–2007)

Ansvarsforsikring for motorvogn

St.prp. nr. 45 (2006–2007)

Innst. S. nr. 179 (2006–2007)

EUs rammeprogram om kultursamarbeid

St.prp. nr. 42 (2006–2007)

Innst. S. nr. 198 (2006–2007)

Sjøtransport, kabotasje og internasjonal trampfart

St.prp. nr. 38 (2006–2007)

Innst. S. nr. 171 (2006–2007)

Aktiv Ungdom (2007–2013)

St.prp. nr. 36 (2006–2007)

Innst. S. nr. 130 (2006–2007)

Handlingsprogram for livslang læring

St.prp. nr. 34 (2006–2007)

Innst. S. nr. 139 (2006–2007)

Fusjoner av grensekryssende selskaper

St.prp. nr. 13 (2006–2007)

Innst. S. nr. 108 (2006–2007)

Håndheving forbrukerlovgivning

St.prp. nr. 11 (2006–2007)

Innst. S. nr. 140 (2006–2007)

Kvalifisering og opplæring av sjåfører

St.prp. nr. 9 (2006–2007)

Innst. S. nr. 119 (2006–2007)

Foretaks handelspraksis overfor forbrukere

St.prp. nr. 6 (2006–2007)

Innst. S. nr. 97 (2006–2007)

Hvitvasking og finansiering av terrorisme

St.prp. nr. 4 (2006–2007)

Innst. S. nr. 30 (2006–2007)

Om opplysninger i prospekter

St.prp. nr. 2 (2006–2007)

Innst. S. nr. 60 (2006–2007)

EU-rettsakter om offentlige anskaffelser

St.prp. nr. 87 (2005–2006)

Innst. S. nr. 46 (2006–2007)

Felles europeisk luftrom

St.prp. nr. 84 (2005–2006)

Innst. S. nr. 24 (2006–2007)

Om gjenforsikring

St.prp. nr. 83 (2005–2006)

Innst. S. nr. 23 (2006–2007)

Om konjunkturstatistikk

St.prp. nr. 63 (2005–2006)

Innst. S. nr. 216 (2005–2006)

Tunneldirektivet

St.prp. nr. 60 (2005–2006)

Innst. S. nr. 206 (2005–2006)

Om Sveits’ tilknytning til Schengen og Dublin

St.prp. nr. 59 (2005–2006)

Innst. S. nr. 220 (2005–2006)

Bevegelsen av personer over grenser

St.prp. nr. 54 (2005–2006)

Innst. S. nr. 158 (2005–2006)

EU-programmet IDABC

St.prp. nr. 52 (2005–2006)

Innst. S. nr. 168 (2005–2006)

Elektrisitet, Gassmarkeddirektiv II, Grensehandel

St.prp. nr. 47 (2005–2006)

Innst. S. nr. 187 (2005–2006)

Direkte søkeadgang i Schengen informasjonssystem

St.prp. nr. 40 (2005–2006)

Innst. S. nr. 109 (2005–2006)

Verdipapirmarkedsdirektivet

St.prp. nr. 37 (2005–2006)

Innst. S. nr. 101 (2005–2006)

Krav til åpenhet om utstedere av verdipapirer

St.prp. nr. 36 (2005–2006)

Innst. S. nr. 90 (2005–2006)

Om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor

St.prp. nr. 32 (2005–2006)

Innst. S. nr. 76 (2005–2006)

Om overtakelsestilbud

St.prp. nr. 31 (2005–2006)

Innst. S. nr. 104 (2005–2006)

Innføring av nye funksjoner i SIS

St.prp. nr. 11 (2005–2006)

Innst. S. nr. 44 (2005–2006)

Opprettelse byrå for nett- og informasjonssikkerhet

St.prp. nr. 6 (2005–2006)

Innst. S. nr. 27 (2005–2006)

Opprettelse av europeisk jernbanebyrå (ERA)

St.prp. nr. 5 (2005–2006)

Innst. S. nr. 134 (2005–2006)

Fellesskapsprogram sikrere bruk av Internett

St.prp. nr. 74 (2004–2005)

Innst. S. nr. 29 (2005–2006)

Forlengelse program for audiovisuell industri

St.prp. nr. 71 (2004–2005)

Innst. S. nr. 266 (2004–2005)

Opprettelse europeisk byrå, forvaltning av ytre grenser

St.prp. nr. 62 (2004–2005)

Innst. S. nr. 256 (2004–2005)

Om definisjon av hjelp til ulovlig innreise, transitt

St.prp. nr. 61 (2004–2005)

Innst. S. nr. 235 (2004–2005)

Europeisk digitalt innhold i globale nett

St.prp. nr. 58 (2004–2005)

Innst. S. nr. 243 (2004–2005)

Samarbeidsavtale mellom Norge og Eurojust

St.prp. nr. 56 (2004–2005)

Innst. S. nr. 216 (2004–2005)

Klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse

St.prp. nr. 54 (2004–2005)

Innst. S. nr. 233 (2004–2005)

Standarder biometriske identifikatorer i pass

St.prp. nr. 51 (2004–2005)

Innst. S. nr. 179 (2004–2005)

Fellesskapsprogram katastrofevernberedskap

St.prp. nr. 45 (2004–2005)

Innst. S. nr. 166 (2004–2005)

Opprettelse smittevernbyrået

St.prp. nr. 44 (2004–2005)

Innst. S. nr. 164 (2004–2005)

Opprettelse byrå for flysikkerhet (EASA)

St.prp. nr. 43 (2004–2005)

Innst. S. nr. 163 (2004–2005)

Forsikringskrav for luftfartsselskap

St.prp. nr. 39 (2004–2005)

Innst. S. nr. 146 (2004–2005)

Tilsyn med foretakssammenslutninger

St.prp. nr. 38 (2004–2005)

Innst. S. nr. 144 (2004–2005)

Om opprettelse av Overvåkningsorgan og Domstol

St.prp. nr. 32 (2004–2005)

Innst. S. nr. 126 (2004–2005)

Utfylling av markedsmisbruksdirektivet

St.prp. nr. 13 (2004–2005)

Innst. S. nr. 52 (2004–2005)

Om opprettelse av Overvåkningsorgan og Domstol

St.prp. nr. 10 (2004–2005)

Innst. S. nr. 46 (2004–2005)

Program for tiltak på energiområdet

St.prp. nr. 9 (2004–2005)

Innst. S. nr. 51 (2004–2005)

Programmet for ungdomsorganisasjoner

St.prp. nr. 8 (2004–2005)

Innst. S. nr. 50 (2004–2005)

Programmet for utdanningsorganisasjoner

St.prp. nr. 7 (2004–2005)

Innst. S. nr. 66 (2004–2005)

Utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner

St.prp. nr. 6 (2004–2005)

Innst. S. nr. 214 (2004–2005)

Harmonisering av opphavsrett

St.prp. nr. 5 (2004–2005)

Innst. S. nr. 103 (2004–2005)

Om det indre markeds virkemåte

St.prp. nr. 3 (2004–2005)

Innst. S. nr. 41 (2004–2005)

Gjennomføring av konkurransereglene

St.prp. nr. 82 (2003–2004)

Innst. S. nr. 56 (2004–2005)

Prinsipp om likestilling ved arbeid, yrkesutdanning

St.prp. nr. 81 (2003–2004)

Innst. S. nr. 13 (2004–2005)

EU-program for forebygging av vold

St.prp. nr. 80 (2003–2004)

Innst. S. nr. 19 (2004–2005)

Prospektdirektivet

St.prp. nr. 79 (2003–2004)

Innst. S. nr. 45 (2004–2005)

Om energibruken til bygninger

St.prp. nr. 78 (2003–2004)

Innst. S. nr. 15 (2004–2005)

Rapportering av hendelser i sivil luftfart

St.prp. nr. 77 (2003–2004)

Innst. S. nr. 18 (2004–2005)

Om innsidehandel og markedsmanipulasjon

St.prp. nr. 76 (2003–2004)

Innst. S. nr. 28 (2004–2005)

Krav om offentlig innsyn for visse selskapsformer

St.prp. nr. 68 (2003–2004)

Innst. S. nr. 264 (2003–2004)

Europeiske samvirkeforetak

St.prp. nr. 67 (2003–2004)

Innst. S. nr. 258 (2003–2004)

Kultur 2000-programmet

St.prp. nr. 61 (2003–2004)

Innst. S. nr. 224 (2003–2004)

Deltakelse Marco Polo-programmet

St.prp. nr. 60 (2003–2004)

Innst. S. nr. 208 (2003–2004)

Erasmus Mundus-programmet (2004–2008)

St.prp. nr. 59 (2003–2004)

Innst. S. nr. 223 (2003–2004)

Reguleringspakke for elektronisk kommunikasjon

St.prp. nr. 58 (2003–2004)

Innst. S. nr. 202 (2003–2004)

Om årsregnskap og konsoliderte regnskap

St.prp. nr. 55 (2003–2004)

Innst. S. nr. 191 (2003–2004)

Fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår

St.prp. nr. 49 (2003–2004)

Innst. S. nr. 213 (2003–2004)

Om vedtektene for SCE-foretak

St.prp. nr. 48 (2003–2004)

Innst. S. nr. 177 (2003–2004)

Rammeprogrammet for forbrukerpolitikk

St.prp. nr. 45 (2003–2004)

Innst. S. nr. 157 (2003–2004)

Integrering av IKT i utdanning

St.prp. nr. 44 (2003–2004)

Innst. S. nr. 169 (2003–2004)

Euroforordningen

St.prp. nr. 39 (2003–2004)

Innst. S. nr. 150 (2003–2004)

E-Europa 2005

St.prp. nr. 35 (2003–2004)

Innst. S. nr. 112 (2003–2004)

Direktivet om forsikringsmekling

St.prp. nr. 11 (2003–2004)

Innst. S. nr. 89 (2003–2004)

Programmet om motkjemping av diskriminering

St.prp. nr. 10 (2003–2004)

Innst. S. nr. 34 (2003–2004)

Om arbeidskraftundersøkelser

St.prp. nr. 9 (2003–2004)

Innst. S. nr. 33 (2003–2004)

Statistikkprogram for 2003–2007

St.prp. nr. 8 (2003–2004)

Innst. S. nr. 72 (2003–2004)

Forebygging og bekjempelse BSE

St.prp. nr. 7 (2003–2004)

Innst. S. nr. 64 (2003–2004)

«Intelligent energi for Europa» (2003–2006)

St.prp. nr. 4 (2003–2004)

Innst. S. nr. 35 (2003–2004)

Det europeiske året for utdanning gjennom idrett

St.prp. nr. 3 (2003–2004)

Innst. S. nr. 103 (2003–2004)

Utvidelse EØS-området

St.prp. nr. 2 (2003–2004)

Innst. S. nr. 21 (2003–2004)

Opprettelse av europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

St.prp. nr. 80 (2002–2003)

Innst. S. nr. 22 (2003–2004)

Mot forsinket betaling i handelsvirksomhet

St.prp. nr. 79 (2002–2003)

Innst. S. nr. 29 (2003–2004)

Fjernsalg av finansielle tjenester

St.prp. nr. 71 (2002–2003)

Innst. S. nr. 286 (2002–2003)

Utvidet handel med landbruksvarer

St.prp. nr. 68 (2002–2003)

Innst. S. nr. 281 (2002–2003)

Om alminnelig produktsikkerhet

St.prp. nr. 64 (2002–2003)

Innst. S. nr. 237 (2002–2003)

Om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

St.prp. nr. 62 (2002–2003)

Innst. S. nr. 279 (2002–2003)

Om bruk av fartsskriver innen veitransport

St.prp. nr. 57 (2002–2003)

Innst. S. nr. 269 (2002–2003)

Innlemmelse av Dublin II-forordningen

St.prp. nr. 56 (2002–2003)

Innst. S. nr. 219 (2002–2003)

Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker

St.prp. nr. 52 (2002–2003)

Innst. S. nr. 221 (2002–2003)

Ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere

St.prp. nr. 49 (2002–2003)

Innst. S. nr. 228 (2002–2003)

Direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen

St.prp. nr. 46 (2002–2003)

Innst. S. nr. 218 (2002–2003)

Konkurranse på markedet for posttjenester i Fellesskapet

St.prp. nr. 45 (2002–2003)

Innst. S. nr. 185 (2002–2003)

Om legemiddel mot sjeldne sykdommer

St.prp. nr. 43 (2002–2003)

Innst. S. nr. 220 (2002–2003)

Patentdirektivet

St.prp. nr. 37 (2002–2003)

Innst. S. nr. 94 (2002–2003)

Fellesskapsordning for sivil krisehåndtering

St.prp. nr. 36 (2002–2003)

Innst. S. nr. 73 (2002–2003)

Om begrenset bruk av virkelig verdi i regnskaper

St.prp. nr. 35 (2002–2003)

Innst. S. nr. 84 (2002–2003)

Om vedtektene for det europeiske selskap

St.prp. nr. 31 (2002–2003)

Innst. S. nr. 72 (2002–2003)

Investeringer gjort av investeringsforetak

St.prp. nr. 16 (2002–2003)

Innst. S. nr. 63 (2002–2003)

Deltakelse i EUs 6. rammeprogram for forskning

St.prp. nr. 11 (2002–2003)

Innst. S. nr. 58 (2002–2003)

EU-programmet for folkehelse (2003–2008)

St.prp. nr. 9 (2002–2003)

Innst. S. nr. 37 (2002–2003)

Harmonisering fremgangsmåter for sikker lasting av bulkskip

St.prp. nr. 8 (2002–2003)

Innst. S. nr. 34 (2002–2003)

Direktiv om havnestatskontroll

St.prp. nr. 7 (2002–2003)

Innst. S. nr. 145 (2002–2003)

Om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer

St.prp. nr. 6 (2002–2003)

Innst. S. nr. 68 (2002–2003)

Fellesskapstiltak for å stimulere sysselsetting

St.prp. nr. 5 (2002–2003)

Innst. S. nr. 30 (2002–2003)

Endring av arbeidstidsdirektivet

St.prp. nr. 4 (2002–2003)

Innst. S. nr. 41 (2002–2003)

En ny felles europeisk selskapsform

St.prp. nr. 77 (2001–2002)

Innst. S. nr. 33 (2002–2003)

EFTAs overvåkningsorgan i forbindelse med statsstøtte

St.prp. nr. 75 (2001–2002)

Innst. S. nr. 23 (2002–2003)

Opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA)

St.prp. nr. 74 (2001–2002)

Innst. S. nr. 3 (2002–2003)

Innlemming av barnematdirektivene

St.prp. nr. 47 (2001–2002)

Innst. S. nr. 182 (2001–2002)

Det europeiske året for funksjonshemmede 2003

St.prp. nr. 45 (2001–2002)

Innst. S. nr. 183 (2001–2002)

Samarbeid til bekjempelse av sosial utstøting

St.prp. nr. 43 (2001–2002)

Innst. S. nr. 138 (2001–2002)

Fellesskapsordning for tildeling av miljømerke

St.prp. nr. 42 (2001–2002)

Innst. S. nr. 267 (2001–2002)

Gassmarkedsdirektivet

St.prp. nr. 29 (2001–2002)

Innst. S. nr. 54 (2001–2002)

Om bearbeidede landbruksvarer og andre landbruksvarer

St.prp. nr. 11 (2001–2002)

Innst. S. nr. 51 (2001–2002)

Direktiv om taubaneanlegg til persontransport

St.prp. nr. 10 (2001–2002)

Innst. S. nr. 79 (2001–2002)

Endring av Konvensjon om Det europeiske frihandelsforbund

St.prp. nr. 9 (2001–2002)

Innst. S. nr. 26 (2001–2002)

Fellesskapsramme fremming bærekraftig byutvikling

St.prp. nr. 102 (2000–2001)

Innst. S. nr. 27 (2001–2002)

Skipsavfallsdirektivet

St.prp. nr. 98 (2000–2001)

Innst. S. nr. 32 (2001–2002)

Bekjempelse av alvorlige former for internasjonal kriminalitet

St.prp. nr. 85 (2000–2001)

Innst. S. nr. 323 (2000–2001)

Direktiver om elektroniske penger

St.prp. nr. 79 (2000–2001)

Innst. S. nr. 311 (2000–2001)

Fjerde direktiv om motorvognforsikring

St.prp. nr. 73 (2000–2001)

Innst. S. nr. 291 (2000–2001)

Endring av innsynsdirektivet

St.prp. nr. 69 (2000–2001)

Innst. S. nr. 259 (2000–2001)

Forbrukerinformasjon om drivstofføkonomi og CO2-utslipp

St.prp. nr. 64 (2000–2001)

Innst. S. nr. 226 (2000–2001)

Fremming europeisk digitalt innhold i globale nett (eContent)

St.prp. nr. 61 (2000–2001)

Innst. S. nr. 233 (2000–2001)

Vern tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester

St.prp. nr. 59 (2000–2001)

Innst. S. nr. 205 (2000–2001)

Fellesskapsramme akutt havforurensning

St.prp. nr. 57 (2000–2001)

Innst. S. nr. 216 (2000–2001)

EUs program for næringsliv og entreprenørskap

St.prp. nr. 56 (2000–2001)

Innst. S. nr. 218 (2000–2001)

Fellesskapsprogram for audiovisuell industri

St.prp. nr. 55 (2000–2001)

Innst. S. nr. 206 (2000–2001)

Direktiv om elektronisk handel

St.prp. nr. 49 (2000–2001)

Innst. S. nr. 182 (2000–2001)

Direktiv om arbeidstid på skip

St.prp. nr. 48 (2000–2001)

Innst. S. nr. 217 (2000–2001)

Det femte likestillingsprogrammet til EU (2001–2005)

St.prp. nr. 44 (2000–2001)

Innst. S. nr. 155 (2000–2001)

Deltakelse delprogram i EU-programmet for folkehelse

St.prp. nr. 38 (2000–2001)

Innst. S. nr. 136 (2000–2001)

Ansvar behandling av asylsøknad

St.prp. nr. 18 (2000–2001)

Innst. S. nr. 81 (2000–2001)

Deltakelse program for forvaltingsnett (IDA-programmet)

St.prp. nr. 17 (2000–2001)

Innst. S. nr. 96 (2000–2001)

Supplerende pensjon for arbeidstakere

St.prp. nr. 14 (2000–2001)

Innst. S. nr. 56 (2000–2001)

Program for fornybare energikilder i Fellesskapet (ALTENER)

St.prp. nr. 13 (2000–2001)

Innst. S. nr. 57 (2000–2001)

Program til fremming av energieffektivisering (SAVE)

St.prp. nr. 12 (2000–2001)

Innst. S. nr. 104 (2000–2001)

Diversedirektivet, fargestoffdirektivet og søtstoffdirektivet

St.prp. nr. 7 (2000–2001)

Innst. S. nr. 70 (2000–2001)

Program forurensningsbetingede sykdommer/forebygging

St.prp. nr. 6 (2000–2001)

Innst. S. nr. 19 (2000–2001)

Opprettelse av en ny finansieringsordning under EØS-avtalen

St.prp. nr. 2 (2000–2001)

Innst. S. nr. 20 (2000–2001)

Direktiv om midlertidig ansettelse

St.prp. nr. 86 (1999–2000)

Innst. S. nr. 39 (2000–2001)

Fellesskapsramme for elektroniske signaturer

St.prp. nr. 80 (1999–2000)

Innst. S. nr. 250 (1999–2000)

Flerårig ungdomsprogram «UNG i Europa»

St.prp. nr. 71 (1999–2000)

Innst. S. nr. 227 (1999–2000)

EU-program for forebygging av vold

St.prp. nr. 70 (1999–2000)

Innst. S. nr. 230 (1999–2000)

Direktivet om rettslig beskyttelse av registrerte mønstre

St.prp. nr. 69 (1999–2000)

Innst. S. nr. 232 (1999–2000)

Om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer

St.prp. nr. 68 (1999–2000)

Innst. S. nr. 253 (1999–2000)

Sikker drift av roro-ferger og hurtiggående passasjerfartøyer

St.prp. nr. 67 (1999–2000)

Innst. S. nr. 236 (1999–2000)

EUs handlingsprogram vedrørende sjeldne sykdommer

St.prp. nr. 57 (1999–2000)

Innst. S. nr. 211 (1999–2000)

Om subsoniske jetfly

St.prp. nr. 51 (1999–2000)

Innst. S. nr. 213 (1999–2000)

Program for studier og analyse tilknyttet energisektoren (ETAP)

St.prp. nr. 50 (1999–2000)

Innst. S. nr. 183 (1999–2000)

EUs aktivitet for yrkesrettet vekselopplæring

St.prp. nr. 49 (1999–2000)

Innst. S. nr. 182 (1999–2000)

Handlingsprog. for allmennutdanning Sokrates (2000–2006)

St.prp. nr. 46 (1999–2000)

Innst. S. nr. 212 (1999–2000)

Om bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

St.prp. nr. 45 (1999–2000)

Innst. S. nr. 191 (1999–2000)

Femårig handlingsprogram for katastrofevernberedskap

St.prp. nr. 42 (1999–2000)

Innst. S. nr. 157 (1999–2000)

Om forbrukervern

St.prp. nr. 37 (1999–2000)

Innst. S. nr. 132 (1999–2000)

EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2000)

St.prp. nr. 34 (1999–2000)

Innst. S. nr. 114 (1999–2000)

Personverndirektivet

St.prp. nr. 31 (1999–2000)

Innst. S. nr. 97 (1999–2000)

Deltakelse EU-programmet Leonardo da Vinci

St.prp. nr. 29 (1999–2000)

Innst. S. nr. 93 (1999–2000)

Deltakelse europeisk overvåkningssenter for narkotika

St.prp. nr. 28 (1999–2000)

Innst. S. nr. 72 (1999–2000)

Femårige rammeprogrammet for forbrukerpolitikk

St.prp. nr. 25 (1999–2000)

Innst. S. nr. 75 (1999–2000)

Håndheving av internasjonale standarder om bord på skip

St.prp. nr. 98 (1998–1999)

Innst. S. nr. 9 (1999–2000)

Om sikrere bruk av internett

St.prp. nr. 96 (1998–1999)

Innst. S. nr. 78 (1999–2000)

Om audiovisuelle tjenester

St.prp. nr. 95 (1998–1999)

Innst. S. nr. 16 (1999–2000)

Forskning på sysselsettings- og arbeidsmarkedsområdet

St.prp. nr. 94 (1998–1999)

Innst. S. nr. 5 (1999–2000)

Om finansielle tjenester

St.prp. nr. 93 (1998–1999)

Innst. S. nr. 11 (1999–2000)

Nærmere tilknytning til EUs legemiddelsamarbeid

St.prp. nr. 92 (1998–1999)

Innst. S. nr. 6 (1999–2000)

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

St.prp. nr. 83 (1998–1999)

Innst. S. nr. 239 (1998–1999)

Deltakelse i EU-programmet PROMISE

St.prp. nr. 79 (1998–1999)

Innst. S. nr. 52 (1999–2000)

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

St.prp. nr. 50 (1998–1999)

Innst. S. nr. 147 (1998–1999)

Videreutvikling av Schengen-regelverket

St.prp. nr. 49 (1998–1999)

Innst. S. nr. 201 (1998–1999)

Energieffektivitetskrav til nye kjøleskap

St.prp. nr. 40 (1998–1999)

Innst. S. nr. 113 (1998–1999)

Samarbeid vedrørende forskning og teknologisk utvikling

St.prp. nr. 12 (1998–1999)

Innst. S. nr. 94 (1998–1999)

Telekommunikasjonstjenester

St.prp. nr. 6 (1998–1999)

Innst. S. nr. 72 (1998–1999)

Veterinære og plantesanitære forhold

St.prp. nr. 87 (1997–1998)

Innst. S. nr. 26 (1998–1999)

Om villedende reklame og forbrukervern

St.prp. nr. 84 (1997–1998)

Innst. S. nr. 16 (1998–1999)

Om pengeoverføringer på tvers av landegrensene

St.prp. nr. 81 (1997–1998)

Innst. S. nr. 29 (1998–1999)

Utsendelse av arbeidstakere ved tjenesteyting

St.prp. nr. 72 (1997–1998)

Innst. S. nr. 4 (1998–1999)

Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker

St.prp. nr. 48 (1997–1998)

Innst. S. nr. 197 (1997–1998)

Endring av protokoll 31

St.prp. nr. 47 (1997–1998)

Innst. S. nr. 182 (1997–1998)

Forbrukervern ved fjernsalgsavtaler

St.prp. nr. 46 (1997–1998)

Innst. S. nr. 154 (1997–1998)

Tjenesteytelse innen sjøtransport inn i EØS-avtalen

St.prp. nr. 41 (1997–1998)

Innst. S. nr. 181 (1997–1998)

Standarder for overføring av fjernsynssignal

St.prp. nr. 26 (1997–1998)

Innst. S. nr. 86 (1997–1998)

Deltakelse handlingsprogram forebygging narkotikabruk

St.prp. nr. 6 (1997–1998)

Innst. S. nr. 63 (1997–1998)

Deltakelse i språkprogram: Multilingual Information Society

St.prp. nr. 5 (1997–1998)

Innst. S. nr. 28 (1997–1998)

EUs 3. flerårige program for små og mellomstore bedrifter

St.prp. nr. 4 (1997–1998)

Innst. S. nr. 62 (1997–1998)

Integrert forebygging og begrensning av forurensning

St.prp. nr. 3 (1997–1998)

Innst. S. nr. 40 (1997–1998)

Beskyttelsesertifikat for plantefarmasøytiske produkter

St.prp. nr. 58 (1996–1997)

Innst. S. nr. 216 (1996–1997)

Deltakelse i informasjonsprogrammet INFO 2000

St.prp. nr. 54 (1996–1997)

Innst. S. nr. 188 (1996–1997)

Registrering av import og leveranser av råolje

St.prp. nr. 52 (1996–1997)

Innst. S. nr. 187 (1996–1997)

Program for å fremme energieffektivitet

St.prp. nr. 42 (1996–1997)

Innst. S. nr. 229 (1996–1997)

Schengen I

St.prp. nr. 40 (1996–1997)

Innst. S. nr. 205 (1996–1997)

Deltakelse i støtteprogram audiovisuell industri

St.prp. nr. 36 (1996–1997)

Innst. S. nr. 182 (1996–1997)

Rettslig vern av databaser

St.prp. nr. 30 (1996–1997)

Innst. S. nr. 116 (1996–1997)

Deltakelse i EURES

St.prp. nr. 28 (1996–1997)

Innst. S. nr. 105 (1996–1997)

Handlingsprogram like vilkår kvinner og menn

St.prp. nr. 23 (1996–1997)

Innst. S. nr. 90 (1996–1997)

Vern av unge personer på arbeidsplassen og arbeidstid

St.prp. nr. 26 (1995–1996)

Innst. S. nr. 26 (1995–1996)

Ny artikkel 13 om kultursamarbeid

St.prp. nr. 63 (1995–1996)

Innst. S. nr. 63 (1995–1996)

EFs tredje handlingsprogram for funksjonshemmede

St.prp. nr. 25 (1995–1996)

Innst. S. nr. 98 (1995–1996)

Opprettelse av europeisk samarbeidsutvalg (arbeidstakere)

St.prp. nr. 23 (1994–1995)

Innst. S. nr. 68 (1994–1995)

Overgangsordninger EFTA-stater etter EU-medlemskap

St.prp. nr. 24 (1994–1995)

Innst. S. nr. 77 (1994–1995)

Justering av avtaler mellom EFTA-statene

St.prp. nr. 45 (1994–1995)

Innst. S. nr. 166 (1994–1995)

Innskuddsgarantiordninger

St.prp. nr. 43 (1994–1995)

Innst. S. nr. 188 (1994–1995)

Time-share direktivet

St.prp. nr. 40 (1994–1995)

Innst. S. nr. 194 (1994–1995)

Konsesjonsdirektivet

St.prp. nr. 40 (1993–1994)

Innst. S. nr. 177 (1993–1994)

Tilleggsavtalen – EØS

St.prp. nr. 53 (1992–1993)

Innst. S. nr. 137 (1992–1993)

Protokoll om justering av EØS-avtalen (tilkn. til Art. 129)

St.prp. nr. 54 (1992–1993)

Innst. S. nr. 138 (1992–1993)

Protokoll om justering av avtalen mellom EFTA-statene

St.prp. nr. 101 (1991–1992)

Innst. S. nr. 247 (1991–1992)

Opprettelse overvåkningsorgan, domstol og EFTAs faste komité (behandlet 1992–1993)

St.prp. nr. 100 (1991–1992)

Innst. S. nr. 248 (1991–1992)

EØS-avtalen (behandlet i 1992–1993)

Til forsiden