NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor— Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

5 EU-programmer og byråer med norsk deltakelse

Norge deltar i slutten av 2011 i 19 EU-programmer gjennom EØS-avtalen, og i Interreg utenfor EØS-avtalen. De aller fleste programmene følger EUs budsjettperiode 2007–2013. Dette vil si at fortsettelsen av mange av programmene per dags dato er under forhandlinger i EU.

 1. Aktiv Ungdom

 2. Daphne III

 3. Erasmus Mundus II

 4. EUs helseprogram

 5. EUs kulturprogram

 6. EUs program for forbrukerpolitikk

 7. EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling

 8. EUs program for konkurranseevne og innovasjon

 9. EUs program for livslang læring (LLP)

 10. EUs program for narkotikaforebygging og informasjon

 11. EUs program for samvirkeløsninger for europeisk offentlig forvaltning (ISA)

 12. EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet (PROGRESS)

 13. EUs statistikkprogram

 14. Galileo

 15. Marco Polo II

 16. Media 2007

 17. Media Mundus

 18. Samordningsmekanismen for sivil beredskap og krisehåndtering

 19. Sikrere internett

 20. Interreg

Siden EØS-avtalen trådte i kraft har EU i utstrakt grad benyttet seg av delegering av myndighet til ulike byråer. Norge deltar i slutten av november 2011 i 26 av disse EU-byråene.

 1. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)

 2. Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA)

 3. Den europeiske politienhet (EUROPOL)

 4. Det europeiske satellittsenter (EUSC)

 5. Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

 6. Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

 7. Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA)

 8. Det europeiske smittevernbyrå (ECDC)

 9. Det europeiske byrå for legemiddelvurdering

 10. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND)

 11. Det europeiske byrå for nett- og informasjonsikkerhet (ENISA)

 12. European GNSS Supervisory Authority

 13. Det europeiske forsvarsbyrået (EDA)

 14. EUs politiakademi (CEPOL)

 15. Det europeiske grensekontrollbyrået (FRONTEX)

 16. EUs utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæringen (CEDEFOP)

 17. Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi

 18. Forvaltningsbyrået for det europeiske forskningsrådet (ERC Executive Agency)

 19. Det europeiske jernbanebyrå (ERA)

 20. Forvaltningsbyrået for forskning (REA)

 21. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)

 22. Forvaltningsbyrået for helse og forbrukere (EAHC)

 23. Det europeiske miljøvernbyrået (EEA)

 24. Forvaltningsbyrået for konkurranseevne og innovasjon (EACI)

 25. Det europeiske organ for styrking av det strafferettslige samarbeidet (EUROJUST)

 26. Forvaltningsbyrået for utdanning, audiovisuelle hjelpemidler og kultur (EACEA)

Til forsiden