NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor— Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

2 Norske lover som inneholder EU/EØS-rett

Oversikten viser gjeldende norske lover per august 2011 som er vedtatt eller endret som følge av tilpasning til EU-retten, gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen eller andre avtaler. Den omfatter både lover som positivt inneholder EU-regler og lover som er endret for ikke å komme i konflikt med EU-regler.

Oversikten viser at det er anslagsvis 174 norske lover som på denne måten kan sies å inneholde EU-rett. Det utgjør om lag 29 prosent av gjeldende lover i dag (ca. 600). En slik oversikt forteller ikke noe om hvor stor del av loven som er uttrykk for EU/EØS-rett – det kan være alt fra hele loven til en liten del, noen ganger ikke mer enn én paragraf. Den omfatter kun hovedlover (ikke endringslover), og bare lover som er i kraft per august 2011, ikke lover som er opphevet.

Hvilke EØS-regler som gjennomføres i henholdsvis lov og forskrift kan noen ganger være litt tilfeldig, og beror på tradisjonen på det enkelte rettsområde for fordeling lov/forskrift. Mange viktige EØS-regler er gjennomført på forskriftsnivå. Det er per i dag ca. 1.000 norske forskrifter som inneholder EU/EØS-rett (av ca. 11.000).

Å kartlegge eksakt hvilke norske lover som er vedtatt eller endret helt eller delvis på grunn av EU/EØS-retten reiser metodiske problemer. Listen er satt opp på grunnlag av et søk i Lovdata (august 2011) på søkeordet«eøs*» i teksten eller fotnotene. Dette ga 164 treff, hvorav 150 er hovedlover og 14 endringslover. Et slikt søk avdekker de fleste lovene som inneholder EU/EØS-rett, men langt fra alle, siden Lovdatas noteapparat ikke alltid fanger opp dette. Lovdatasøket er derfor supplert med en skjønnsbasert gjennomgang av samtlige norske lover, som ga ytterligere 24 lover som med sikkerhet gjennomfører EU/EØS-rett. Tvilstilfelle er ikke tatt med, og Utvalget har ikke hatt kapasitet til systematisk å gjennomgå alle lovendringer 1992–2011 for å avdekke hver eneste endring som skyldes EU/EØS-tilpasning. Det korrekte tallet er derfor antakelig noe høyere enn 174.

 1. Straffeloven av 1902

 2. Taubaneloven av 1912

 3. Domstolsloven av 1915

 4. Industrikonsesjonsloven av 1917

 5. Vassdragsreguleringsloven av 1917

 6. Avtaleloven av 1918

 7. Vinmonopolloven av 1931

 8. Landbruksvareloven av 1932

 9. Kunstavgiftsloven av 1948

 10. Sjømannspensjonstrygdloven av 1948

 11. Lov om Statens Pensjonskasse av 1949

 12. Finanstilsynsloven av 1956

 13. Lov om avgift på utøvende kunstneres prestasjoner av 1956

 14. Fiskerpensjonsloven av 1957

 15. Bilansvarsloven av 1961

 16. Åndsverksloven av 1961

 17. Sparebankloven av 1961

 18. Forretningsbankloven av 1961

 19. Lov om Helsingforsavtalen av 1962

 20. Sykepleierpensjonsloven av 1962

 21. Komponistfondloven av 1965

 22. Vegtrafikkloven av 1965

 23. Fiskeriforbudsloven av 1966

 24. Forvaltningsloven av 1967

 25. Patentloven av 1967

 26. Brannfarligvareloven av 1971

 27. Tobakksskadeloven av 1973

 28. Lønnsgarantiloven av 1973

 29. Lov om eksplosive varer av 1974

 30. Lov om prisregler for jern og stål av 1974

 31. Utleveringsloven av 1975

 32. Sjømannsloven av 1975

 33. Produktkontrolloven av 1976

 34. Jernbaneansvarsloven av 1977

 35. Likestillingsloven av 1978

 36. Kulturminneloven av 1978

 37. Forurensningsloven av 1981

 38. Straffeprosessloven av 1981

 39. Verdipapirfondloven av 1981

 40. Forbruksvaremerkeloven av 1981

 41. Kommunehelsetjenesteloven av 1982

 42. Tannhelsetjenesteloven av 1983

 43. Linjekonferanseloven av 1984

 44. Sentralbankloven av 1985

 45. Selskapsloven av 1985

 46. Foretaksregisterloven av 1985

 47. Foretaksnavneloven av 1985

 48. Bibliotekvederlagsloven av 1987

 49. Inkassoloven av 1988

 50. Finansieringsvirksomhetsloven av 1988

 51. Utlendingsloven av 1988

 52. Produktansvarsloven av 1988

 53. Alkoholloven av 1989

 54. Yrkesskadeforsikringsloven av 1989

 55. Forsikringsavtaleloven av 1989

 56. Kretsmønsterloven av 1990

 57. Energiloven av 1990

 58. Lov om overføring av domfelte av 1991

 59. Statsforetaksloven av 1991

 60. Agenturloven av 1992

 61. Tvangsfullbyrdelsesloven av 1992

 62. EØS-loven av 1992

 63. Forsikringslovvalgsloven av 1992

 64. EØS-arbeidstakerloven av 1992

 65. Statsstøtteloven av 1992

 66. Sjøtransporttjenesteloven av 1992

 67. Kringkastingsloven av 1992

 68. Husdyravlloven av 1992

 69. Legemiddelloven av 1992

 70. Planteforedlerrettsloven av 1993

 71. Allmenngjøringsloven av 1993

 72. Genteknologiloven av 1993

 73. Lov om vederlag for visning av billedkunst av 1993

 74. Jernbaneloven av 1993

 75. Luftfartsloven av 1993

 76. Regnskapsførerloven av 1993

 77. Lov om tekniske kontrollorgan av 1994

 78. Sjøloven av 1994

 79. Lov om medisinsk utstyr av 1995

 80. Lov om innenlands transport av 1995

 81. Pakkereiseloven av 1995

 82. Lov om europeiske økonomiske foretaksgrupper av 1995

 83. Lov om allmenngjøring av tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg av 1996

 84. Petroleumsloven av 1996

 85. Postloven av 1996

 86. Banksikringsloven av 1996

 87. Artistskatteloven av 1996

 88. Folketrygdloven av 1997

 89. Tidspartloven av 1997

 90. Aksjeloven av 1997

 91. Allmennaksjeloven av 1997

 92. Innførsle- og utførslereguleringslova av 1997

 93. Kontantstøtteloven av 1998

 94. Regnskapsloven av 1998

 95. Fritids- og småbåtloven av 1998

 96. Revisorloven av 1999

 97. Skatteloven av 1999

 98. Menneskerettsloven av 1999

 99. Finansavtaleloven av 1999

 100. Lov om registrering av leveranser av råolje i EØS av 1999

 101. Spesialisthelsetjenesteloven av 1999

 102. Lov om Schengen informasjonssystem (SIS) av 1999

 103. Lov om offentlige anskaffelser av 1999

 104. Betalingssystemloven av 1999

 105. Pasientrettighetsloven av 1999

 106. Foretakspensjonsloven av 2000

 107. Personopplysningsloven av 2000

 108. Apotekloven av 2000

 109. Lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport av 2000

 110. Innskuddspensjonsloven av 2000

 111. Angrerettloven av 2000

 112. Vaktvirksomhetsloven av 2001

 113. Helseregisterloven av 2001

 114. Stiftelsesloven av 2001

 115. Esignaturloven av 2001

 116. Lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter innen EØS av 2001

 117. Sanksjonsloven av 2001

 118. Dyrehelsepersonelloven av 2001

 119. Yrkestransportlova av 2002

 120. Barnetrygdloven av 2002

 121. Forbrukerkjøpsloven av 2002

 122. Naturgassloven av 2002

 123. Verdipapirregisterloven av 2002

 124. Lov om e-pengeforetak av 2002

 125. Designloven av 2003

 126. Miljøinformasjonsloven av 2003

 127. Ehandelsloven av 2003

 128. Introduksjonsloven av 2003

 129. Ekomloven av 2003

 130. Privatskoleloven av 2003

 131. Matloven av 2003

 132. EØS-konkurranseloven av 2004

 133. Konkurranseloven av 2004

 134. Voldgiftsloven av 2004

 135. Klimakvoteloven av 2004

 136. EØS-høringsloven av 2004

 137. COTIF-loven (internasjonal jernbanetrafikk) av 2004

 138. Akvakulturloven av 2005

 139. EØS-varebytteloven av 2005

 140. Lov om europeiske selskaper (SE) av 2005

 141. Straffeloven av 2005

 142. Jernbaneundersøkelsesloven av 2005

 143. Utdanningsstøtteloven av 2005

 144. Forsikringsformidlingsloven av 2005

 145. Forsikringsvirksomhetsloven av 2005

 146. Statsborgerloven av 2005

 147. Arbeidsmiljøloven av 2005

 148. Tvisteloven av 2005

 149. Offentlighetsloven av 2006

 150. Lov om europeiske samvirkeforetak (SCE) av 2006

 151. Skipssikkerhetsloven av 2007

 152. Eiendomsmeglingsloven av 2007

 153. Børsloven av 2007

 154. Verdipapirhandelloven av 2007

 155. Samvirkeforetaksloven av 2007

 156. Tolloven av 2007

 157. Utlendingsloven av 2008

 158. Helseforskningsloven av 2008

 159. Omstillingsloven av 2008

 160. Plan og bygningsloven av 2008

 161. Lov om individuell pensjonsordning av 2008

 162. Lov om nordisk arrestordre av 2008

 163. Markedsføringsloven av 2009

 164. Hvitvaskingsloven av 2009

 165. Dyrevelferdsloven av 2009

 166. Mineralloven av 2009

 167. Tjenesteloven av 2009

 168. Varemerkeloven av 2010

 169. Politiregisterloven av 2010

 170. Edelmetalloven av 2010

 171. Geodataloven av 2010

 172. Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre av 2010

 173. Helse- og omsorgstjenesteloven av 2011

 174. Elsertifikatloven av 2011

Til forsiden