NOU 2015: 7

Assimilering og motstand— Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og moderniseringsdepartement et

Ved kongelig resolusjon 3. januar 2011 ble det oppnevnt et utvalg som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romanifolket. Utvalgets mandat ble revidert 1. oktober 2013.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 1. juni 2015

Knut Vollebæk leder

Asbjørn Eide Agnes Inderhaug Per Haave
Karen-Sofie Pettersen Anna Gustavsen Johanne Bergkvist
Laila Susanne Vars Marius Emberland

Ingvill Thorson Plesner (sekretariatsleder)

Nikolai Brandal

Monica Five Aarset

Ragnhild Nordvik

Madeleine Z. Stenhammer
Til dokumentets forside