NOU 2015: 7

Assimilering og motstand— Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over utvalgets medlemmer og andre tilknyttede personer

Utvalgets medlemmer (oppnevnt fra august 2013) har vært:

 • Knut Vollebæk (utvalgsleder), fra august 2013

 • Asbjørn Eide (utvalgsleder til august 2013)

 • Sissel Daabous (til februar 2014, nominert av Landsorganisasjonen for Romanifolket).

 • Johanne Bergkvist (initiativtaker til Romanimanus rakrar avri!, spesialkonsulent v/Oslo Byarkiv, nominert av Romanifolkets Riksforbund)

 • Anna Gustavsen (intiativtaker til Taterfolket fra barn til voksen, tilknyttet Glomdalsmuseet, nominert av Taternes Landsforening)

 • Marius Emberland (advokat, Regjeringsadvokaten)

 • Per Haave (forsker, Universitetet i Oslo)

 • Agnes Sofie Inderhaug (assisterende regiondirektør for Kriminalomsorgen region Sørvest)

 • Karen-Sofie Pettersen (forsker, Arbeidsforskningsinstituttet /Høgskolen i Oslo og Akershus)

 • Laila Susanne Vars (direktør ved Gáldu, Kompetansesenter for urfolks rettigheter)

Asbjørn Eide, Per Haave og Karen-Sofie Pettersen har vært med i utvalget fra begynnelsen i 2011 – i tillegg til Eivind Smith, Cecilie Høigaard og Henriette Sinding Aasen, som gikk ut av utvalget høsten 2012.

Departementet oppnevnte fem representanter for de ulike tater-/romaniorganisasjonene som observatører i utvalget for perioden 2011–2013:

 • Wigdis Larsen-Ross (Romanifolkets Riksforbund)

 • Alvin Viborg (Foreningen Romanifolket Kystkultur)

 • Holger Gustavsen (Taternes Landsforening)

 • Nina J. R. Pettersen (Landsforeningen for Romanifolket)

 • Wilhelm Holm (Landsforeningen for Romanifolket)

Ved omorganiseringen fra sommeren 2013 besluttet departementet å oppnevne to personer som medlemmer av utvalget etter forslag fra de samme organisasjonene. Anna Gustavsen ble oppnevnt etter forslag fra Taternes Landsforening. Sissel Daabous var medlem av utvalget fra august 2013 til hun gikk bort i februar 2014. Hun var oppnevnt etter forslag fra Landsorganisasjonen for romanifolket. Johanne Bergkvist ble oppnevnt som medlem av utvalget våren 2014 etter Sissel Daabous. Bergkvist var oppnevnt etter forslag fra Romanifolkets Riksforbund.

Utvalgets ressursgruppe har bestått av:

 • Jim Karlsen (leder/koordinator, Romanifolkets Riksforbund)

 • Gunnar Ekeløve-Slydal, (Den norske Helsingforskomité)

 • Holger Gustavsen (Taternes Landsforening)

 • Wilhelm Holm (Landsorganisasjonen for Romanifolket)

 • Wigdis Larsen-Ross (Romanifolkets Riksforbund)

 • Alvin Viborg (Foreningen Romanifolkets Kystkultur, inntil juni 2014)

 • Jone Pedersen (nominert av Foreningen Romanifolkets Kystkultur, fra september 2014. leder for Romanifolkets Forening)

 • Nina J. R. Pettersen (Landsorganisasjonen for Romanifolket)

Seks av ressursgruppens medlemmer ble oppnevnt etter forslag fra tater-/romaniorganisasjonene, men stilte som medlemmer av gruppen uten noen formelle bindinger til organisasjonene. Gunnar Ekeløve-Slydal ble oppnevnt som representant for Helsingforskomiteen. Alvin Viborg fra Foreningen Romanifolkets Kystkultur var oppnevnt som medlem av ressursgruppen, men gikk bort i juni 2014. Jone Pedersen ble deretter medlem av ressursgruppen fra høsten 2014.

Utvalgets sekretariat har fra 2013/2014 til juni 2015 bestått av:

 • Ingvill Thorson Plesner (sekretariatsleder), fra august 2013

 • Nik. Brandal, Ragnhild Nordvik og Monica Five Aarset (prosjektledere/forskere), fra august 2014

 • Madeleine Zetterlund Stenhammer (prosjektmedarbeider og administrasjonssekretær), fra mars 2014

Karin Næss og Mari Østhaug Møystad var rådgivere i sekretariatet i utvalgets første fase, fra 2011 til henholdsvis 2012 og 2013. I tillegg har flere medarbeidere vært tilknyttet sekretariatet i deltidsstillinger for kortere perioder i 2014 og 2015, samt at en rekke eksterne forskere på oppdrag fra utvalget har utført ulike delutredninger. Disse er presentert i NOU-ens tilleggsdel. Også noen av utvalgets medlemmer har vært engasjert som forskere på enkelte prosjekter. Medlemmer av ressursgruppen og andre ressurspersoner fra tater-/romanimiljøet har gitt viktige bidrag til utforming av flere av utvalgets undersøkelser og utredninger.

Vitenskapelige assistenter og prosjektmedarbeidere:

 • Abraham Afrim-Narh, fra oktober til november 2014

 • Veslemøy Aga, fra april 2015

 • Eivind Digranes, fra november 2014

 • Ingvild Onstad Helle, fra mars 2014 til september 2014

 • Maria Elisabeth Holter, fra desember 2014 til januar 2015

 • Kari-Johanne Iversen, fra april 2014 til juni 2014

 • Hade Lile, april 2014

 • Siw Beate Lilleaas, Arbeidsforskningsinstituttet/Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Frida Paréus, fra mars 2014 til mai 2015

 • Marit Lommundal Sæther, fra januar til april 2015

 • Ingrid Egeland Thorsnes, fra januar 2015 til mai 2015

 • Christina Tjelland, fra mars 2014 til september 2014

 • Anja Ulvær, fra januar 2015 til februar 2015

 • Kai-Samuel Vigardt, Romanifolkets Riksforbund

 • Ingvil Thallaug Øverli, fra august 2014 til september 2014

Utvalgsmedlemmer som har vært engasjert som forskere:

 • Johanne Bergkvist, konsulent v/Oslo byarkiv

 • Per Haave, Universitetet i Oslo

 • Karen-Sofie Pettersen, AFI/Høgskolen i Oslo og Akershus

Eksterne forskere:

 • Dag Ellingsen, Arbeidsforskningsinstituttet/Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Chalak Kaveh, Universitetet i Oslo, Insitutt for arkeologi, konservering og historie

 • Hilde Lidén, Institutt for samfunnsforskning

 • Mari Østhaug Møystad, Anno Museum (Glomdalsmuseet)

 • Elisabeth Teige, Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk

 • Ane-Sofie Tømmerås, Fru Justisia

Konsulenter:

 • Hilde Bondevik, Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn

 • Kjersti Ericsson, Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi

 • Reidun Førde, Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk

 • Elisabeth Gording Stang, NOVA/ Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Jan Gutu, spesialist i psykiatri

 • Anniken Hagelund, Institutt for samfunnsforskning

 • Svein Haugsgjerd, Aker universitetssykehus

 • Cecilie Høigård, Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi

 • May-Len Skilbrei, Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Til forsiden