NOU 2015: 7

Assimilering og motstand— Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

Til innholdsfortegnelse

2 Innholdsliste for vedleggsdel

Vedlegg 1: Avgrensning og identifisering

Vedlegg 2: Norges gjennomføring av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Vedlegg 3: Ingen rasediskriminering av «tatere»?

Vedlegg 4: «Anlæg for opposition»

Vedlegg 5: «Vi har reist oss etter mange års undertrykkelse og fornedrelse»

Vedlegg 6: Dagens situasjon

Vedlegg 7: Levekårsundersøkelse tatere/romanifolket

Vedlegg 8: Sosialpolitisk utvikling med lov om sosial omsorg av 1964 som omdreiningspunkt

Vedlegg 9: Taterne/romanifolket i det norske politi- og rettsvesenet 1900 – 1980

Vedlegg 10: Assimileringspolitisk dyrevelferd

Vedlegg 11: Barnevern og tatere/romanifolk på 1900-tallet

Vedlegg 12: Barnevernsforvaltningen overfor tatere/romanifolk i perioden 1900 – 1986

Vedlegg 13: «Strenghet og mildhet må gå hånd i hånd»

Vedlegg 14: Bosetting av Misjonens klienter på 1980-tallet

Vedlegg 15: «Taterne i Solør vil bli fastboende, men ‘buroen’ hindrer dem i å kjøpe jord»

Vedlegg 16: Svanviken – ditt beste sted på jord?

Vedlegg 17: En norsk misjonsstasjon?

Vedlegg 18: Sterilisering av kvinner fra Svanviken arbeidskoloni (1949 – 1970)

Vedlegg 19: Tatere/romanifolk under Misjonen og psykiatrien

Vedlegg 20: En paragraf til besvær

Vedlegg 21: «Taterspørsmålet» under hakekorset

Vedlegg 22: Overgangen fra Norsk misjon blant hjemløse til Kirkens Sosialtjeneste

Vedlegg 23: Fornorsking og forsoning sett fra et samepolitisk perspektiv

Vedlegg 24: Offentlege unnskyldningar, oppreising og forsoning

Vedlegg 25: Erstatnings- og oppreisningsordninger for tatere/romanifolk

Vedlegg 26: Uttalelse fra Falstadseminaret 6. – 7. oktober 2009 til statsminister Jens Stoltenberg, om «Norsk romani/taterpolitikk må endres»

Vedlegg 27: Brev fra utvalgsmedlem Cecilie Høigård til Fornyingsdepartementet, 7. november 2012, om «Utvalget for å undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romanifolket, jfr. kgl. res. 3. januar 2011»

Vedlegg 28: Brev fra professor dr. juris Geir Woxholth til Tater-/romaniutvalget, 24. april 2015, om «Erstatningsansvar for omsorgssvikt/overgrep innen barnevernet»

Vedlegg 29: Brev fra professor dr. juris Geir Woxholth til Tater-/romaniutvalget, 20. mai 2015, om «Tilleggsuttalelse: Erstatningsansvar for omsorgssvikt/overgrep innen barnevernet»

Vedlegg 30: Brev fra professor dr. juris Geir Woxholth til Tater-/romaniutvalget, 21. mai 2015, om «Stiftelsesrettslige spørsmål vedrørende Svanviken-eiendommen»

Til forsiden