NOU 2015: 7

Assimilering og motstand— Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Agerup, J.L. (1991): Redder du barnet, redder du slekten. Teori og praksis i Omstreifermisjonens omsorgsarbeid for barn og voksne 1900–1960. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo.

Bergkvist, Johanne (2014). «…omstrippende og mistænkelige Personer». Utforming og bruk av fattiglovgivning rettet mot romanifolk på 1700 og 1800-tallet. http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/2014/historiedagene/program/historier-om-rom---og-romani:-forholdet-mellom-maj.html [Lest 20.05.2015]

Bergkvist, J. og K.-S. Vigardt (2015a). «Anlæg for opposition». Motstand og organisering blant reisende i første halvdel av 1900-tallet. Godin Hagvald Nikolaysen som eksempel. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Bergkvist, J. og K.-S. Vigardt (2015b). «Vi har reist oss etter mange års undertrykkelse og fornedrelse». Reisendes arbeid for oppreising og anerkjennelse. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Carlsen, I.B. (1922). Et hjemløst folk: Kort oversigt over arbeidet for omstreiferne i Norge. Kristiania: Luthersk bokmission.

Den norske Helsingforskomité (2009). Norsk romani-/taterpolitikk: Fortid, nåtid, fremtid. Oslo: Den norske Helsingforskomité.

Eide, A. (2015). Norges gjennomføring av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Eide, B. og E. Aanesen (2008). Nasjonens barn. Oslo: Conflux.

Ellingsen, D. og S.B. Lilleaas (2015). Levekårsundersøkelse romanifolket/taterne. Registerbasert undersøkelse om dødelighet og utdanning. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Fylkesnes, Marte Knag og Marit Netland (2012). «God praksis i møte med etniske minoritetsfamilier i barnevernet: saksbehandleres og foreldres erfaringer», i Norges barnevern, nr. 4, vol. 89.

Govier, T. og W. Verwoerd (2002). «Taking Wrongs Seriously: A Qualified Defence of Public Apologies» i Saskatchewan Law Review vol. 65.

Hagen, G. (2001). Barnevernets historie. Om makt og avmakt i det 20. århundret. Oslo: Akribe.

Halvorsen, R. (2004). Taternes arbeid for oppreisning og anerkjennelse i Norge. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Hartmann C. (1908). Løsgjengerloven: med kommentar. Kristiania: Grøndahl & Søn.

Hvinden, B. (2000). «Innledning: Fra fordømmelse til respekt og verdighet. Det norske samfunnets skiftende forhold til romanifolket», i Hvinden, B. (red.), Romanifolket og det norske samfunnet: følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet. Bergen: Fagbokforlaget.

Hvinden, B. (2001). Storsamfunn og minoritet. Sammendrag av resultatene fra delprogram om romanifolket (taterne) og det norske samfunnet. Oslo: Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn.

Hvinden, B. og K.S. Pettersen (2001). «Hvem ble kapret av hvem? Samspill mellom sentrale myndigheter og Norsk misjon blant hjemløse i utformingen av politikken overfor romanifolket», iBay, A.H., B. Hvinden og C. Koren (red.). Virker velferdsstaten?. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Haave, P. (2000). Sterilisering av tatere 1934 –1977: en historisk undersøkelse av lov og praksis. Oslo: Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn.

Haave, P. (2001). «Tvangssterilisering i Norge: en velferdsstatlig politikk i sosialdemokratisk regi?» i Christensen, C.R., U. Lundberg og K. Petersen (red.), Frihed, lighed og tryghed: velfærdspolitik i Norden. Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie nr. 48, Århus, s. 140–162.

Haave, P. (2004). «Dokumentasjon av tvangssterilisering i Norge – en orientering» i St.meld. nr. 44 (2003–2004) Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolket/tatere og eldre utdanningslidende samer og kvener (Justis- og politidepartementet), s. 51–53.

Haave, P. (2006). «NS-regimets ‘taterpolitikk’ – en minoritetspolitikk i utakt?» i Johansen, P.O. (red.), På siden av rettsoppgjøret. Oslo: Unipub.

Haave, P. (2007). «Sterilization under the Swastika: the case of Norway» i International Journal of Mental Health, 36 (1), s. 45–57.

Haave, P. (2015a) Avgrensning og identifisering. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Haave, P. (2015b). Ingen rasediskriminering av «tatere»? Om Norges ratifisering av FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Haave, P. (2015c). Assimileringspolitisk dyrevelferd. Om bakgrunnen for forbudet mot «omstreifernes» hestehold i dyrevernloven (1951–1974). Vedlegg til NOU 2015: 7.

Haave, P. (2015d). Sterilisering av kvinner fra Svanviken arbeidskoloni (1949–1970). Vedlegg til NOU 2015: 7.

Haave, P. (2015e). Tater-/romaniutvalgets psykiatriprosjekt: Misjonens rolle. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Haave, P. (2015f). En paragraf til besvær. Misjonens «aksjon» for å lette adgangen til tvangssterilisering av mindreårige. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Haave, P. (2015g). «Taterspørsmålet» under hakekorset. NS-regimets planlagte løsning og taternes/romanifolkets krigshistorie. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Kjeldstadli, K. (1999). «Biologiens tid – randbemerkninger om viten og venstrestat» i Rudeng, E. (red.), Kunnskapsregimer: debatten om De nasjonale strateger. Oslo: Pax Forlag.

Kjeldstadli, K. (2003). «Mange samfunn i samfunnet?» i Kjeldstadli, K. Norsk innvandringshistorie. Bind 2: I nasjonalstatens tid 1814–1940. Kapittel 15. Oslo: Pax Forlag.

Kjeldstadli, K. (2003). «Kan fremmede egentlig bli nordmenn?» i Kjelstadli, K. Norsk innvandringshistorie. Bind 2: I nasjonalstatens tid 1814–1940. Oslo: Pax Forlag.

Larsen, A.-M. (2010). Vi er fargerike bare vi tør: taternes fortellinger. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Larsen, A.-M. (2014a). Taterne – en nasjonal minoritet. Formidling av taterkultur i skolen. Et opplegg med vekt på drama. Trondheim: Dronning Mauds Minne, høgskole for barnehagelærerutdanning.

Larsen, A.-M. (2014b). Taterne – en nasjonal minoritet. Formidling av taterkultur i skolen. Et opplegg med vekt på kunst og håndverk. Rapport fra et prosjekt for 7. trinn ved Fagerlund skole i Ringsaker kommune. Trondheim: Dronning Mauds Minne, høgskole for barnehagelærerutdanning.

Larsen, A.-M. (2014c). Taterne – en nasjonal minoritet. Formidling av taterkultur i barnehagen. Trondheim: Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning / Høgskolen i Sør-Trøndelag / Taternes landsforening.

Larsen, A.-M. m.fl. (2009). Taterfolket fra barn til voksen: et skole- og kulturprosjekt. Trondheim: Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning / Høgskolen i Sør-Trøndelag / Taternes landsforening.

Lie, E. (2001). «Nasjonaliteten i Nasjonen» i Arr nr. 3.

Lilleaas, S.B. og D. Ellingsen (2015). Bosetting av Misjonens klienter på 1980-tallet. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Lund, A.B. og B.B. Moen (2013). «Taterne og skolen – hva må til for å bedre taterbarnas skolesituasjon?» i Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 04–05.

Kaveh, C. (2015). Taterne/romanifolket i det norske politi- og rettsvesenet 1900–1980: Et studium av politiets og domstolenes praktisering av lovverket (løsgjenger-, handels- og dyrevernloven). Vedlegg til NOU 2015: 7.

Kjeldstadli, K., J.E. Myhre og E. Niemi (2003). Norsk innvandringshistorie. Bd. 2 I nasjonalstatens tid 1814–1940, Oslo: Pax Forlag.

Marvik, E.M. (1983): Et merke ble satt på personer og slekter. Om taterne i Norge. Hovedoppgave i sosialantropologi. Oslo: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo.

Marvik, E.M. (1991): Situasjonen for omstreiferne etter avviklingen av Norsk misjon blant hjemløses engasjement og overføring av ansvaret til kommunen. Rapport til Sosialdepartementet. Oslo: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo.

Messel, J. og R. Slagstad (red.) (2014). Profesjonshistorier. Oslo: Pax Forlag.

Midbøe, Ø. (1968). Eilert Sundt og fantesaken. Oslo: Universitetsforlaget.

Midtbøen, A.H., J. Orupabo og Å. Røthing (2014a). Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler. Rapport 2014:010, Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Midtbøen, A. H., J. Orupabo og Å. Røthing (2014b). Etniske og religiøse minoriteter i læremidler. Lærer og elevperspektiver, Rapport 2014:011. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Minken, A. (2003). Tatere/romanifolk i Norden – teorier om opphav og etnisitet, i Romanifolkets kultur, språk og opprinnelse. Rapport fra en arbeidsgruppe. Oslo: Norges forskningsråd.

Minken, A. (2009). Tatere i Norden før 1950. Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller. Avhandling levert for graden philosophia doctor. Institutt for historie, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Moen, B.B. (2009). «Taterne og skolen – et asymmetrisk møte», i Norsk Pedagogisk Tidsskrift 93 (3).

Møystad, M. (2015a). «Strenghet og mildhet må gå hånd i hånd». Norsk misjon blant hjemløses bosettingspolitikk overfor familier av omstreiferslekt i perioden mellom 1907 og 1988. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Møystad, M. (2015b). «Taterne i Solør vil bli fastboende, men ‘buroen’ hindrer dem i å kjøpe jord». En undersøkelse av kommunene Våler, Åsnes og Grues behandling av søknader fra tatere om bolig, tomt til bolig, konsesjon, eller lån til bolig i perioden 1945–1970. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Nordvik, R. (2015a). Barnevern og tatere/romanifolk på 1900-tallet. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Nordvik, R. (2015b). Offentlege unnskyldningar, oppreising og forsoning. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Nordvik, R. (2015c). Erstatnings- og oppreisningsordninger for tatere/romanifolk. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Pareus, F. og M. Stenhammer (2014). Internt notat for Tater-/romaniutvalget.

Pettersen, K.S. (1997). En kvalitativ studie av tiltak mot barn av tatere i perioden 1914–1986. Hovedoppgave i sosiologi. Trondheim: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Rapport fra delprosjekt. Prosjekt: Forskning om tatere, Norges forskningsråd.

Pettersen, K.S. (1999). Forholdet mellom Norsk misjon blant hjemløse og sentrale myndigheter på området barnevern. Rapport fra delprosjekt. Prosjekt: Forskning om tatere, Norges forskningsråd. Trondheim: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Pettersen, K.S. (2000). «For barnas skyld? Ideologi og praksis i tiltakene rettet mot taternes barn» i Hvinden, B. (red). Romanifolket og det norske samfunnet: følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet. Bergen: Fagbokforlaget.

Pettersen, K.S. (2005). Taterne og Misjonen. Mangfold, makt og motstand. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Rapport 2/05.

Pettersen, K.S og B. Hvinden (2008). «Norsk misjon blant hjemløse og barnevernet i det forrige århundret» i Tidsskriftet Norges barnevern 2.

Pettersen, K.S. (2011). «Taushet og tause barn» i Tidsskriftet Norges barnevern 1, s. 5–13.

Romanifolkets Landsforening (1997). Tatere før og nå: Oppreisning for et folk. Våler: Romanifolkets landsforening.

Saenger, S. (1983). «Fra fant til folk». Den norske omstreifermisjonens virksomhet i mellomkrigstiden (1920–1930-årene). En sosialhistorisk undersøkelse. Hovedoppgave i historie (klausulert). Oslo: Universitetet i Oslo.

Schlüter, R. (1990). De reisende: en glemt minoritet. Levanger: Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Schlüter, R. (1993). De reisende. En norsk minoritets historie og kultur. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Seip, A.-L. (1984). Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk 1740–1920. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Seip, A.-L. (1994a). Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk 1740–1920. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Seip, Anne-Lise (1994b). Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920–75. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Simonsen, E, (2004). «Krigsbarn og barnevern», vedlegg 3 i NOU 2004: 23 Barnehjem og spesialskoler under lupen.

Skou, M.J.M. (1893/1917). Paa fantestien. Oplevelser og erindringer fra omstreiferlivet tilligmed en skildring av taterfolkets liv, sæder og skikk. Kristiania: Aschehoug.

Sogner, S. (2003). «Taterne eller romanifolket» i Kjeldstadli, K. Norsk innvandringshistorie. Bind 1: I kongens tid 900–1814, kapittel 18. Oslo: Pax Forlag.

Sundt, Eilert (1974). Beretning om Fante eller Landstrykerfolket i Norge. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Første opplag 1850.

Stenseth, Bodil(2000). Eilert Sundt og det Norge han fant. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Stenhammer, M. (2015). En norsk misjonsstasjon? Svanviken i norsk tater-/romanipolitikk 1949–1986. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Sæther, L.M (2015). Overgangen fra norsk Misjon blant hjemløse til Kirkens Sosialtjeneste. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Søbye, Espen (2014). Folkemengdens bevegelse 1735–2014. En tabellstudie. Oslo.

Tcherenkov, L. og S.Laederich (2014). «The Rroma. Vol. 1» i History, Language, and Groups.

Teige, E. (2015). Sosialpolitisk utvikling med lov om sosial omsorg av 1964 som omdreiningspunkt. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Thompson, Janna (2008). «Apology, Justice, and Respect: A Critical Defense of Political Apology» i Gibney, M. m.fl. (red.). The Age of Apology: Facing Up to the Past. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Thorsnes, I.E. (2015). Barnevernsforvaltningen overfor tatere/romanifolk i perioden 1900–1986. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Tranøy, J. (1988). En særomsorg blir til. Om gjenopptakelsen av Eilert Sundts arbeid for omstreiferne. Magistergradsavhandling. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo.

Vars, L.S. (2015). Fornorsking og forsoning sett fra et samepolitisk perspektiv. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Vie, G.P. (2012). De båtreisende – romanifolket som reiste sjøveien. Oslo: Norsk kulturråd; Kystverket; Riksantikvaren; Fiskeridirektoratet.

Walnum, J. (1893). «Tatersagen» i Morgenbladet nr. 488.

Winge, H. (red.) (1995). «Fantefortegnelsen 1862». Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt.

Østbø, S. (2004). Deilig er jorden: historien om tateren Elias Akselsen. Oslo: H. Aschehoug & Co.

Ørnevik, T. (2014). Erfaringer med å bli gjenforent med biologisk familie etter å ha bodd på barnehjem og/eller i fosterhjem – En kvalitativ studie av erfaringene til personer med taterbakgrunn. Masteroppgave i sosialfag – sosialt arbeid. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Aarset, M.F. og R. Nordvik (2015). Dagens situasjon. Levekår og livskvalitet blant tatere/romanifolk. Vedlegg til NOU 2015: 7.

Til forsiden