NOU 2016: 3

Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi — Produktivitetskommisjonens andre rapport

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Aaberge, R., T. Atkinson, J. Modalsli (2013): Er rike mennesker alltid rike? Økonomiske analyser 4/2013, Statistisk Sentralbyrå.

Aakvik, A., K. G. Salvanes og K. Vaage (2010): Measuring heterogeneity in the returns to education in Norway using educational reforms. European Economic Review Vol. 54(4).

Aamodt, P. O., H. Høst, C. Å. Arnesen og N. Terje (2011) Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisrapport 3, NIFU-rapport 1/2011, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Acemoglu, D. (1998): Why Do New Technologies Complement Skills? Directed Technical Change and Wage Inequality. Quarterly Journal of Economics 113(4): 1055–1089.

Acemoglu, D., J. A. Robinson, T. Verdier (2014): Asymmetric Growth and Institutions in an Interdependent World. Working paper.

Actecan (2013): Den kostbare senioren – fakta eller myte? Oslo: Actecan. Rapport 2013–06.

Agenda Kaupang (2014): Evaluering av Difi, Rapport 31. desember 2014.

Aghion, P., M. Dewatripont, C. M. Hoxby, A. Mas-Colell og A. Sapir (2010): The governance and performance of universities: evidence from Europe and the US. Economic Policy Vol. 25, No. 61, s. 7–59.

Andersen, S.K., C.L. Isben, K. Alsos, K. Nergaard og P. Sauramo (2015): Wage bargaining under the new European Governance. Alternative strategies for inclusive growth. Red. G. Van Guyes og T. Schutten. European Trade Union Institute (ETUI), Brüssel.

Andersen, T. (2012): A Flexicurity Labour Market in the Great Recession: The Case of Denmark. De Economist, vol. 160(2), s. 117–140.

Andrews, D., C. Criscuolo og P. N. Gal (2015): Frontier Firms, Technology Diffusion And Public Policy: Micro Evidence From Oecd Countries. The Future Of Productivity: Main Background Papers. OECD.

Arnesen og Hagen (2008): Fra vesen til virksomhet – et tilbakeblikk på erfaringene med fristilte statlige virksomheter. Forskningsrapport BI nr. 3 2008.

Arnold, E. og B. Mahieu (2012): A Good Council? Evaluation of the Research Council of Norway. Technopolis Group.

Askim, J. (2015): Styring og effektivitet i offentlig sektor. Innlegg for Produktivitetskommisjonen, 16. mars 2015.

Askim J., R. Eltun og E. Fremstad (2014): Mål og resultatstyring, riktig oppskrift for styring av statsforvaltningen? Artikkel i «Det norske demokratiet i det 21. århundre» Harald Baldersheim og Øyvind Østerud (red.) Fagbokforlaget.

Askim, J., R. Karlsen og K. Koltveit (2014), Statssekretærene i norsk politikk. De oversette maktutøverne. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift nr. 4/2014.

Autor, D.H. og D. Dorn (2013): The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. American Economic Review 103(5).

Balsvik, R., S. Jensen, og K. G. Salvanes (2015): Made in China, Sold in Norway: Local Labor Market Effects of an Import Shock. Journal of Public Economics, vol. 127.

Bank of England (2014) The UK Productivity Puzzle. Quarterly Bulletin 2014 Q2: 114–128.

Barkbu, B. B., R. Nymoen og K. Røed (2003): Wage coordination and unemployment dynamics in Norway and Sweden. The Journal of Socio-Economics, 32(1), 37–58.

Barmby, T., C. Orme og J. Treble (1995): Worker absence histories: A panel data study. Labour Economics, vol. 2, s. 53–65.

Barnett, A, B. Broadbent, A. Chiu, J. Franklin og H. Miller (2014b): Impaired capital reallocation and productivity. National Institute Economic Review.

Barth, E. og K. O. Moene (2014): Innovasjon, kunnskap og omstillinger – reell versus ideell konkurranse. Notat til produktivitetskommisjonens første rapport.

Barth, E., B. Bratsberg og O. Raaum (2015): Prestasjonslønn i nye former, Harald Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Gyldendal Akademisk.

Barth, E., K. O. Moene og F. Willumsen (2014): The Scandinavian Model – An interpretation. Journal of Public Economics, vol. 117, s. 60–72.

Baumol, W. J. (2012): The Cost Disease. New Haven and London: Yale University Press.

Benner, M. (2015b): Norsk forskning – mot höjda ambitioner och ökad effektivitet. Notat til Produktivitetskommisjonen.

Benner, M. (2015): Värdsledande kunskapsmiljöer: Kunnskapsstatus. Artikkel i «Eksellens. Innovasjon. Effekt. – Resultater fra forskningen» Sluttrapport FORFI, Forskningsrådet.

Benner, M. og G. Öquist (2014): Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990–2013. Forskningsrådet.

Berglann, H., E. R. Moen, K. Røed og J.F. Skogstrøm (2011): Entrepreneurship: Origins and returns. Labour Economics, 18(2), 180–193.

Berglund, T. og B. Furåker (2011): Flexicurity Institutions and Labour Market Mobility. An Intra-Nordic Comparison, Gøteborgs universitet.

Bikard, M. og M. Marx (2015): Frictions in the Flow of Academic Knowledge to Industry: Evidence from Simultaneous Discoveries. Working paper.

Bjørnstad, R. og R. Nymoen (2015): Frontfagmodellen i fortid, nåtid og framtid. Senter for lønnsdannelse, rapport nr. 1–2015.

Bjørnstad, R., R. Røtnes og S. Aasland (2015): Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov. Samfunnsøkonomisk analyse rapport nr. 19–2015.

Blanchard, O., F. Jaumotte og P. Loungani (2013): Unemployment, Labour-Market Flexiblity and IMF Advice: Moving beyond Mantras. VOX CEPR’s Policy Portal.

Blomquist, S. og K.O. Moene (2015): The Nordic Model. Journal of Public Economics, vol. 127, s. 1–2.

Bragelien, I., og A. Mjøs (2009): En gjennomgang av statens lederlønnssystem. SNF-rapport 20009–03.

Brasch, T. v. (2015): The Norwegian productivity puzzle – not so puzzling after all? Statistics Norway Discussion Papers no. 796.

Brasch, T. v., Å. Cappelen og D. Iancu (2015): Understanding the Productivity Slowdown. Statistics Norway Discussion Papers no. 818.

Bratsberg, B. og O. Raaum (2012): Immigration and wages: evidence from construction. The Economic Journal, 122(565): 1177–1205.

Bratsberg, B. og O. Raaum (2013): Migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår. Samfunnsøkonomene 3: 2013.

Bratsberg, B., E. Fevang og K. Røed(2010): Disability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise? IZA discussion paper no. 4897.

Bratsberg, B., O. Raaum og K. Røed (2010): When minority labor migrants meet the welfare state. Journal of Labor Economics, 28(3): 633–676.

Bratsberg, B., O. Raaum K. Røed (2014): Immigrants, labour market performance and social insurance. The Economic Journal, 124(580): 644–683.

Bratsberg, B., O. Raaum, M. Røed og P. Schøne (2013): Immigration Wage Impact by Origin. Scandinavian Journal of Economics, 116(2): 356–393.

Bravo Biosca, A., C. Criscuolo og C. Menon (2013): What Drives the Dynamics of Business Growth? OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 1.

Bresnahan, T., E. Brynjolfsson og L. Hitt (2002): Information Technology, Workplace Organization, And The Demand For Skilled Labor: Firm-Level Evidence. The Quarterly Journal of Economics, 117(1): 339–376.

Bruce, D. (2002): Taxes and Entrepreneurial Endurance: Evidence from the Self Employed. National Tax Journal 55(1): 5–24.

Brynjolfsson, E. og A. McAfee (2014): The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company.

Brynjolfsson, E. og A. McAfee (2012): Race against the machine: How the digital revolution is accelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy. Digital Frontier, Lexington, MA.

Brønnøysundregistrene (2015): Sluttrapport for utredning av informasjonsforvaltning i offentlig sektor. Brønnøysundregistrene, 2. mars 2015.

Budzier, A. og B. Flyvbjerg (2013): Why Your IT Project May be Riskier than You Think. Harvard Business Review, vol. 89, no. 9, pp. 601–603.

Bützer, S., C. Jordan og L. Stracca (2013): Macroeconomic Imbalanses: A Question of Trust? IZA Working Paper no. 1584.

Bøler, E. A., A. Moxnes og K. H. Ulltveit-Moe (2015): R&D, International Sourcing, and the Joint Impact on Firm Performance. American Economic Review 2015, 105(12): 3704–3739.

Calmfors, L., A. Booth, M. Burda, D. Checchi, R. og J. Vissler (2001): The future of collective bargaining in Europe. Redaktører: Boeri, T., A. Brugiavini og L. Calmfors The role of Unions in the Twenty-First Century. Oxford, Oxford University Press.

Calmfors, L. og J. Driffil, (1988): Bargaining structure, corporatism, and macroeconomic performance. Economic Policy, No. 6, 1988.

Calmfors, L. (2014): How well is the Nordic model doing? Recent performance and future challenges. In The Nordic Model – challenged but capale of reform. Redaktører: Valkonen, T. og Vihriälä. TemaNord 2014: 531.

CapGemini Norge (2014): Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet. Rapport skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Cappelen, Å., E. Fjærli, F. Foyn, T. Hægeland, J. Møen, A. Raknerud og M. Rybalka (2008): Evaluering av Skattfunn – Sluttrapport. Statistisk sentralbyrå, rapport 2008/2.

Cappelen, Å, H. M. Gjefsen, M. Gjelsvik, I. Holm og N. M. Stølen (2013): Forecasting demand and supply of labour by education. Statistisk sentralbyrå, rapport 48/2013.

Cappelen, Å., J. Fagerberg og A. Sandmo (2011): Et åpnere forskningssystem? Samfunnsøkonomen nr. 9/2011.

Card, D. (1992a): Using Regional Variation in Wages to Measure the Effects of the Federal Minimum Wage. Industrial and Labor Relations Review, vol. 46, nr. 1, s. 22–37.

Card, D. (1992b) Do Minimum Wages Reduce Employment? Industrial and Labor Relations Review, vol. 46, nr. 1, s. 38–54.

Card, D., J. Kluve og A. Weber (2010): Active labour market policy evaluations: a meta-analysis. The Economic Journal, nr. 120, 2010.

Carrington, W. (1996): The Alaskian Labor Market during the Pipeline Era. The Journal of Political Economy, vol. 104, no. 1, s. 186–218.

Cascio, E. U. og A. Narayan (2015): Who Needs a Fracking Education? The Educational Response to Low-Skill Biased Technological Change. National Buerau of Economic Research Working paper no. 21359.

CCS (2015): Annual Reports and Accounts 2014/15, UK Crown Commercial Service.

Cingano, F. (2014): Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163.

Claus, G., P. Nordby og H. Næsheim (2014): Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. Statistisk sentralbyrå, rapport 2014/19

Claus, G., P. Nordby og H. Næsheim (2015): Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. Statistisk sentralbyrå, rapport 2015/12.

Coe, P.J. og J.C.H. Emery(2004): The Dis-Integrating Candian Labour Market? The Extent of the market Then and Now. Canadian Journal of Economics, 37(4), s. 879–897.

Colbjørnsen, T (2015).: Ledelse og styring i offentlig sektor, Notat til Produktivitetskommisjonen, 27. mai 2015.

Coryn, Chris L. S. (2008): The Fundamental Characteristics Of International Models And Mechanisms For Evaluating Government-Funded Research. ACCESS Critical Perspectives on Communication, Cultural & Policy Studies Vol. 27 (1 & 2) 2008.

Crespi, G., C. Criscuolo, J. E. Haskel, og M. Slaughter (2008): Productivity Growth, Knowledge Flows, and Spillovers. NBER Working Paper No. 13959.

Dagens næringsliv (2014): Harde bud. Artikkel 29. august 2014.

Dagens næringsliv (2015): Halvparten av kjøpene var ulovlige – Oslo universitetssykehus bryter bevisst innkjøpsreglene i sine byggeprosjekter, ifølge en ny rapport. Artikkel 1. juni 2015.

Dahl, E.H. og O. C. Lien (2013): Pensjonsreformen – flere i arbeid. NAV Arbeid og velferd, 1/2013.

Damvad (2012): Evaluering av basisfinansieringen til norske forskningsinstitutter som omfattes av retningslinjene for basisfinansiering, Damvad Analytics, August 2012.

Damvad (2014a). Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge. Utarbeidet for NHO. Damvad Analytics, 7. juni 2014.

Damvad (2014b) Styringsvirkemidler som påvirker utdanningsvalg. Kunnskapsoppsummering og analyse. 02/06/15, Damvad Analytics.

Daatland, S. O., K. Høyland og B. Otnes (2015): Scandinavian Contrasts and Norwegian Variations in Special Housing for older People. Journal of Housing For the Elderly. Volume 29, Issue 1–2, 2015.

Degen, K. og R. Lalive (2013): How do reductions in potential benefit duration affect medium-run earnings and employment for older workers. In IZA Workshop on Labour Markets and Labour Market Policies for Older Workers 2013.

Delfgaauw, J., og Dur, R. (2008): Incentives and Workers' Motivation in the Public Sector. The Economic Journal, 118 (525): 171–191.

Devoteam DaVinci (2011): Felles IKT-utvikling i kommunal sektor. Utfordringer og muligheter med IKT-styring og IKT-samarbeid. Rapport,1. mars 2011.

Difi (2011): Digitalt førstevalg – en kartlegging av hindringer og muligheter, rapport 2011: 3.

Difi (2012): Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene, rapport 2012: 8.

Difi (2013a): Å lede digitale endringsprosjekter – hva er suksesskriteriene?, rapport 2013: 5.

Difi (2013b): Informasjonsforvaltning i offentleg sektor, rapport 2013: 10.

Difi (2013c): Merverdi eller unødig omvei? – Om direktoratenes rolle i gjennomføring av nasjonal politikk, rapport 2013: 11.

Difi (2013d): Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene, rapport 2013: 14.

Difi (2014a): Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og invovlering av brukarar og tilsette spesielt, rapport 2014: 1.

Difi (2014b): Mot alle odds – Veier til samordning i norsk forvaltning, rapport 2014: 7.

Difi (2015a): Statlig styring av kommunene. En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk for tre sektorer i perioden 1999–2015. Rapport 2015: 19.

Difi (2015b): Tre prosjekter for styrket koordinering av forskningspolitikken. Difi-rapport 2015: 2.

Difi (2015c): Arbeidsrapport om de store gruppene av innmeldte tidstyver. Rapport fra Difi til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 20. april 2015.

Difi (2015d): Offentlige anskaffelser og effektivitet i offentlig sektor, Eksempler. Notat til Produktivitetskommisjonen.

Difi (2015e): Innbyggerundersøkelsen 2015. Hva mener innbyggerne? Rapport 2015: 5.

Digitaliseringsstyrelsen (2015a): Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011–2015 – Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen, mars 2015.

Digitaliseringsstyrelsen (2015b): Ny digitaliseringsstrategi 2016–2020, artikkel på nettsiden digst.dk.

Digitaliseringsstyrelsen (2015c): Lovkrav til it-projekter, artikkel på nettsiden digst.dk.

Djuve, A.B. (2016): Arbeidsmarkedsintegrering av flyktninger. Foredrag på frokostseminar arrangert av Produktivitetskommisjonen desember 2015.

Djuve, A.B., H. Haakestad og E. B. Sterri (2014): Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. FAFO-rapport 2014: 34.

DNV GL og Menon (2015): Gevinstpotensialet i et felles konsept for informasjonsforvaltning i offentlig sektor. Rapport utarbeidet på oppdrag for Brønnøysundregistrene.

Dohmen, T. og F. Armin (2011): Performance Pay and Multidimensional Sorting: Productivity, Preferences and Gender, American Economic Review, 101.

Dur, R. og R. Zoutenbier (2014): Working for a good cause. Public Administration Review, 74.

Dustman, C., B. Fitzenberg, U. Schönberg og A. Spitz-Oener (2014): From Sick Man of Europe to Economic Superstar: Germany’s Resurgent Economy. The Journal of Economic Perspectives, 28(1), pp. 167–188.

Dølvik, J.E., T. Fløtten, J. M. Hippe og B. Jordfald(2014): Den nordiske modellen mot 2030.Et nytt kapittel? FAFO-rapport 2014: 46.

Døving, E., B. Elstad, S. A. Haugland (2001): Utvikling av realkompetanse på arbeidsplassen: uformell læring i tre norske virksomheter. SNF rapport 2001: 3.

Ebhart, R., C. E. Eesley, K. M. Eiesenhardt (2014): Failure is an Option: Failure Barriers and New Firm Perfomance. Stanford University Working Paper No. 111.

Ekeland, A., M. Pajarinen og R. Rouvinen (2015): Computerization and the Future of Jobs in Norway. Utredning til Ludvigsen-utvalget.

Ekholm, K., A. Moxnes, K. H. Ulltveit-Moe (2012): Manufacturing Restructuring and the Role of Real Exchange Rate Shocks. Journal of International Economics, 86: 101–117.

El-Darwiche B., M. Singh, S. Ganediwalla (2012): Digitization and Prosperity. strategy+business 68, Booz and Company.

Eldring, L. og K. Alsos (2014): Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering. FAFO-notat 2014: 20.

Eltun, R. (2013): Mål- og resultatstyring av Norges forskningsråd 2004–2012. Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Emery, H., A. Ferrer og D. Green (2011): Long Term Consequences of Natural Resource Booms for Human Capital Accumulation. Canadian Labour Market and Skills Researcher. Network Working paper no. 74.

Emery, J. H., A. Ferrer og D. Green (2012): Long-term consequences of natural resource booms for human capital accumulation. Industrial & Labor Relations Review, 65(3), 708–734.

Estermann, T., T. Nokkala og M. Steinel (2011): University Autonomy in Europe II. The Scorecard. European Univerity Association.

EU-kommisjonen (2014): A Study on R&D Tax Incentives. TAXUD/2013/DE/315. Haag, 28. November 2014.

EU-kommisjonen (2015): Digital Economy and Society Index (DESI).

Eurostat (2015): Gini coefficient of equivalised disposable income.

Evju, S., K. Nergaard og T.A. Stokke (2013): Det kollektive arbeidslivet. Universitetsforlaget.

Fagernæs, S.O. og S. Gjedrem (2016): Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren. Rapport til Kunnskapsdepartementet 6. januar 2016.

Falch, N.S. og K. Røed (2012) Analyse av en dagpengereform: Virkninger av en forkortet dagpengeperiode. Søkelys på arbeidslivet, 29(3), s. 181–197.

FAOS (2007): Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor, rapport utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 21. desember 2007.

Farzanegan, M. R. (2014): Can oil rich countries encourage entrepreneurship? Entrepreneurship & Regional Development.

Fevang, E. og K. Røed (2006): Veien til uføretrygd i Norge. Frischsenteret rapport 10/2006.

Finansdepartementet (2015): Nasjonalbudsjettet 2016. Meld. St. 1 (2015–2016).

Finanspolitiska råd (2011): Svensk Finanspolitikk. Finanspolitiska rådets rapport 2011. Stockholm, Sverige.

Forskningsrådet (2008): Nukleære virksomheter ved Institutt for energiteknikk.

Forskningsrådet (2012): Utredning om forskning på voksnes læring, en litteraturgjennomgang.

Forskningsrådet (2015): Basic and long-term research within Engineering Science in Norway. Report from the principal evaluetion commitee.

Fredriksen, D., E. Holmøy, B. Strøm and N. M. Stølen (2015): Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro-macro assessment. Statistisk sentralbyrå, Discussion paper 821.

Frey, C.B. og M. A. Osborne (2013): The Furture of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? OMS Working Papers.

Friberg, J.H. og O. Elgvin (2014): Når aktivering blir ydmykelse. En studie av møte mellom somaliske innvandrere og NAV. FAFO-rapport 2014: 43.

Gabrielsen, E. (2013): Beregninger presentert ved offentliggjøringen av de norske PIAAC-resultatene 2013.

Gartner (2015): Sluttevaluering av LØFT programmet. Rapport skrevet på oppdrag fra Lånekassen, 22. januar 2015.

Gjefsen, H.M., T. Gunnes og N. M. Stølen(2014): Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring. Statistisk sentralbyrå, rapport nr. 31/2014.

Goos, M., A. Manning og A. Salomons (2014): Explaining job polarization: Routine-biased technological change and offshoring. The American Economic Review, 104(8), 2509–2526.

Graetz, G. og G. Michaels (2015): Robots at Work. IZA Discussion Paper No 8938.

Grønlie, T. og Y. Flo (2009): Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Fagbokforlaget.

Grimsby, G. (2015): Three essays on competent capital. Doktoravhandling, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Guellec, D. og B. Van Pottelsberghe de la Potterie (2004): From R&D to Productivity Growth: Do the Institutional Settings and the Source of Funds of R&D Matter? Oxford Bulletin of Economics and Statistics vol. 66(3), s. 353–378.

Gulbrandsen, M. (2009): The role of basic research in innovation. Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters.

Gulbrandsen, M., T. M. Thune, S. B. Borlaug, J. Hanson (2015). Emerging Hybrid Practises In Public–Private Research Centres. Public Administration.

Gupta, N. D. og M. Larsen(2010) Evaluating labour market effects of wage subsidies for the disabled – the danish flexjob scheme. SFI The Danish national centre for social research, 07: 2010.

Gylfason, T. (2001): Natural resources, education and economic development. European Economic Review 45: 847–859.

Haga, O. (2015): Forventa pensjoneringsalder og yrkesaktivitet. NAV Arbeid og velferd, 2/2015.

Hagen, T.P. (2013): Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus. Universitetet i Oslo, 2013.

Harding, T. (2015) Fortsatt vekst i offentlig sektor – bør fagøkonomer bry seg? Samfunnsøkonomen, nr. 5, 2015.

Harding, T. og A. J. Venables (2015): Theimplications of natural resource exports for non resource trade. Working paper.

Hart, O. (2006): Dice Report: Bankruptcy. Journal for Institutional Comparisons, CESifo.

Heinze, T. (2008): How to sponsor ground-breaking research: a comparison of funding schemes. Science and Public Policy, 35(5), juni 2008, s. 302–318.

Hellmann, T. og M. Puri (2002): Venture capital and the professionalization of start-up firms. Empirical evidence. The Journal of Finance 57 (1), 169–197.

Henrekson, M. og M. Persson (2004): The effects on sick leave of changes in the sickness insurance system. Journal of Labor Economics, 22(1), s. 87–113.

Hermansen, T. (2015): En bedre styrt stat? Fagbokforlaget 2015.

Hernæs E., J. Piggott, T. Zhang og S. Strøm (2011): Occupational pension, tenure, and taxes. Journal of Pension Economics and Finance 10(3): 435–456.

Hernæs, E., J. Piggott, O. Lotherington Vestad og T. Zhang (2011): Labour Mobility, Pension Portability and the Lack of Lock-In Effects. UNSW Australian School of Business Research Paper No. 2011 AIPAR 01.

Hernæs, Ø., S. Markussen og K. Røed (2015): Kompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Upublisert manuskript.

Hernæs, Ø., S. Markussen og K. Røed (2015): Can Welfare Conditionality Combat High School Dropout? Frischsenteret, upublisert artikkel.

Holden, S., S. Markussen og K. Røed (2012): Arbeid til alle? Samfunnsøkonomen nr. 9, 2015, s. 82–94.

Holmøy, E. (2015): Etterspørselen etter individrettede tjenester hvor det offentlige sørger for mye av tilbudet. Notater 2015/11, Statistisk sentralbyrå.

Holmøy, E. og B. Strøm (2012): Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring. Rapporter 15/2012, Statistisk sentralbyrå.

Holmøy, E. og B. Strøm (2016): Hvor viktig er produktivitetsvekst for økonomisk vekst og offentlige finanser? Kommer i serien Rapporter, Statistisk sentralbyrå.

Holmøy, E. og T. O. Thoresen (2013): Grunnlag for vurdering av arbeidstilbudspotensialet i Norge på lang sikt. Rapporter 9/2013, Statistisk sentralbyrå.

Holmøy E., J. Kjelvik og B. Strøm (2014): Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover. Statistisk sentralbyrå, rapport 2014/14.

Holmøy, E. og B. Strøm (2013): Kostnadene for det offentlige av flere innvandrere. Samfunnsspeilet 5/2013. Statistisk sentralbyrå.

Homme, A. D. og H. Høst (2008): Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden. Rokkansenteret, rapport 8/2008.

Huttunen, K., J. Møen og K.G. Salvanes (2011): How destructive is creative destruction? Effects of job loss on job mobility, withdrawal and income. Journal of the European Economic Association, 9(5): 840–870.

Hvidsten, H. (2012): Innsikt i offentlig evalueringspraksis, Skrevet på oppdrag fra Riksrevisjonen.

Hægeland-gruppen (2014): Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Rapport overlevert Kunnskapsdepartementet, 7. april 2015.

Hægeland, T. (2003): Økonomisk avkastning av utdanning. Utdanning 2003. Statistiske analyser 60/2003, Statistisk sentralbyrå.

Høst, H. (2006): Kunnskapsstatus vedrørende rekruttering og utdanning til pleie- og omsorgstjenestene i nordiske land. Notat 4–2006. Rokkansenteret. Universitetet i Bergen.

Høst, H., C. Å. Arnesen, T. Næss og P. O. Aamodt (2010): Evaluering av kompetanseløftet 2015 – underveisrapport 2, NIFU-rapport 3–2010.

Håkon, H. (2011): Praksisbrev – et vellykket tiltak mot frafall: Hva er lærdommene. Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av forsøk med praksisbrev 2008–2011. NIFU-rapport 27–2011.

Høst, H., A. Skålholt, R. B. Reiling og C. Gjerustad (2014): Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? NIFU-rapport 22–2014.

Håkansson, H. (2015): Utvecklingspotential i «offentlig anskaffelse», Notat til Produktivitetskommisjonen.

IKT-Norge (2014): IKT-Norges kommunekartlegging 2014.18. september 2014.

IKT-Norge (2015): Digitalisering = produktivitet. Notat til Produktivitetskommisjonen, 23. oktober 2015.

IMF (2014): IMF Country Report, No. 14/260 – Norway. Selected issues paper.

Jaumotte, F. og C. O. Buitron (2015): Inequality and Labor Market Institutions. IMF Staff Discussion Note.

Johansson, P., og M. Palme (2005): Moral hazard and sickness insurance. Journal of Public Economics, 89(9), s. 1879–1890.

Johansson, P. og M. Palme (1996): Do economic incentives affect work absence? Empirical evidence using Swedish micro data. Journal of Public Economics 59: 195–218.

Junge, M., B. Severgnini og A. Sørensen (2013): Evidence on the Impact of Education on Innovation and Productivity. Working paper.

Jørgensen, M. (2015a): A Survey on the Characteristics of Projects with Success in Delivering Client Benefits, Simula Research Labratory.

Jørgensen, M. (2015b): Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak. Simula Research Laboratory, Universitetet i Oslo, Scienta.

Kahn, C. og P. Kristoffersen (2015): Arbeidsavklaringspenger- helt forskjellig fra forløperne? Arbeid og velferd, 3/2015.

Katz, L.F. og A. B. Krueger (1992): The Effect of the Minimum Wage on the Fast-Food Industri. Industrial and Labor Relations Review, 46(1): 6–21.

Kilde, H. (2015): Gevinstrealisering fra offentlige prosjekter. Presentasjon for Produktivitetskommisjonen 19. mai 2015.

Kjærvik, J. og J. Askim (2015) «Etatsstyring i praksis: En kartlegging av departementenes målstyring av underliggende virksomheter». Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Klemetsen, M. (2015): The effects of innovation policies on firm level patenting. Discussion Papers No. 830, Statistisk sentralbyrå.

Kluge, J. (2010): The effectiveness of European active labor programs. Labour Economics 17: 904–918.

Konkurransetilsynet (2015): Et drosjemarked for fremtiden. Rapport.

Kostøl, A.R. og M. Mogstad (2012): How Financial Incentives Induce Disability Insurance Recipients to Return to Work. Forthcoming in the American Economic Review.

Krueger, A.B. og M. Lindahl (2001): Education for Growth: Why and for Whom? Journal of Economic Literature, vol. 39(4): 1101–1136.

KS (2014a): Innspill fra KS til bilateralt konsultasjonsmøte 10. november 2014, Kommunens Sentralforbund, notat 7. november 2014.

KS (2014b): eKommunekartleggingen 2014. Kommunenes sentralforbund.

Kube, S., M. A. Maréchal. og C. Puppe (2012): The currency of reciprocity: Gift-exchange in the workplace. American Economic Review 102: 1644–1662.

Kurabayeva, K. og R. Stefanski (2013): Windfalls, structural transformation and specialization. Journal of International Economics 90: 273–301.

Kvaløy, O. (2014) Offer for egen suksess. Dagen Næringsliv, 21. mars 2014.

Kvaløy, O. (2015): Insentiver i offentlig sektor. Notat til Produktivitetskommisjonen.

Kvaløy, O., P. Nieken og A. Schöttner (2015): Hidden Benefits of Reward: A Field Experiment on Motivation and Monetary Incentives. European Economic Review 76.

Langfeldt, L., A. Vabø, K. Wendt, E. Solberg, S. Aanstad og B. M. Olsen (2014): Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag) – Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler? NIFU-rapport 33–2014.

Lee, S., Y. Yamakawa, M. W. Peng og J. B. Barney (2011): How do bankruptcy laws affect entrepreneurship development around the world? Journal of Business Venturing26: 505–520.

Lentz, R. og D. Mortensen (2008): An Empirical Model of Growth Through Product Innovation. Econometrica 76 (6): 1317–1373.

Lerner, J. (2009): Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed – and What to Do About It, Princeton, Princeton University Press, 2009.

Leuven, E. (2015): The importance of mismatching in schooling. Presentasjon på produktivitetskommisjonens møte 21. september 2015.

Lie, E. (2015): Et forsvar for fagligheten, Kronikk i Aftenposten 13. september 2015.

Lien, O. C. (2014): Få bytter jobb etter fylte 50 år. Arbeid og velferd 1/2014.

Lillejord, S., K. Halvorsrud, E. Ruud, K. Morgan, T. Freyr, P. Fischer-Griffiths, O. J. Eikeland, T. E. Hauge, A. D. Homme og T. Manger (2015): Frafall i videregående opplæring: En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning.

Mandal, R., H. O. Jacobsen, C. Jensen og S. O. Ose (2015): Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) som ytelse og ordning? Et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. SINTEF 2015.

McGowan, M.A. og D. Andrews (2015). Skill mismatch and public policy in OECD countries. OECD Economic Department Working paper nr. 1210.

McMahon, F. (2000): Road to Growth: How Lagging Economies Become Prosperous. Atlantic Institute for Market Studies.

McKinsey (2015): Modernisering og effektivisering av stabs-, støtte- og forvaltningsfunksjoner i forsvarssektoren. McKinsey & Company 17. mars 2015.

Meld. St. 14 (2014–2015): Kommunereform – nye og større oppgaver til kommunene.

Meld. St. 1 (2014–2015): Nasjonalbudsjettet 2015.

Meld. St. 1 (2015–2016): Nasjonalbudsjettet 2016.

Menon (2009): Evaluering av såkornfondordningen (Evaluation of the Norwegian Seed Fund Program), MENON-publikasjon nr. 13/2009.

Menon (2011): BIP: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning. Menon-publikasjon nr. 12/2011.

Menon (2013): Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser. Menon-publikasjon nr. 17/2013.

Menon (2015): Kostnadsutvikling mellom KS1 og KS2 i byggeprosjekter. Menon-publikasjon nr. 38/2015.

Moberg, L. og J.O. Sæter (2015): På tide med tydeligere krav. Artikkel i Stat&Styring nr. 3–2015.

MoE New Zealand: An international comparison of performance-based research funding systems (PBRFS), Ministry of Education New Zealand.

NAV (2014): Erfaring og praktiske råd. Foredrag av Eva Kollerud Søndergaard, 13. november 2014.

Nesheim, T. (2015): Enhetlig styring i en mangfoldig stat? SNF-rapport 1315.

Neumark, D. og W. Wascher (2008): Minium wages. Cambridge, MA: MIT Press.

Neumark, D., J. I. Salas og W. Wascher (2014): Revisiting the Minimum Wage – Emplyment Debate: Throwing Out the Baby with the Bathwater? Industrial & Labor Relations Review, 67(3 suppl), 608–648.

New Zealand Cabinet (2012): Government Procurement Functional Leadership. New Zealand Cabinet Paper, Released 20 December 2012.

Nilsen J. K., M. Langset (2015): Statens regionale inndeling og kommunesektoren – konsekvenser for samhandling. NIVI-Analyse Rapport 2015: 3.

Nordic Innovation Report (2012): The Nordic Entrepreneurship Review. Oslo, Nordic Innovation Publication 2015: 25.

Norges forskningsråd (2008): Nukleære virksomheter ved Institutt for energiteknikk – IFE. En samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse. Rapport fra et ekspertutvalg.

Norges forskningsråd (2014): Instituttsektoren. Forskningsrådets strategi 2014–2018.

NOU 1989: 5: En bedre organisert stat. (Hermansen-utvalget).

NOU 2009: 10: Fordelingsutvalget.

NOU 2010: 13: Arbeid for helse – Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren.

NOU 2011: 7: Velferd og migrasjon (Brochman-utvalget).

NOU 2013: 2: Hindre for digital verdiskaping. (Digit-utvalget).

NOU 2013: 9: Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen).

NOU 2013: 13: Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III-utvalget).

NOU 2014: 4: Enklere regler – bedre anskaffelser – Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket (Forenklingsutvalget).

NOU 2014: 13: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi (Scheel-utvalget).

NOU 2015: 9: Finanspolitikk i en oljeøkonomi. Praktisering av handlingsregelen(Thøgersen-utvalget).

NOU 2015: 14: Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring, – Budsjett og regnskap i staten. (Børmer-utvalget).

Ny Analyse (2015a): ByråkratiBarometer 2014.

Ny Analyse og Samfunnsøkonomisk analyse (2015): IKT og produktivitet. Betydningen av IKT for produktivitetsveksten i Norge. Rapport skrevet på oppdrag fra Telenor.

Nyen, T. og A. H. Tøder (2014) Yrkesfagene under press. Universitetsforlaget, Oslo.

OECD (2006) Employment Outlook 2006. Paris, OECD.

OECD (2010) Measuring Innovation: A New Perspective. Paris, OECD.

OECD (2012): Employment Outlook 2012. OECD, Paris.

OECD (2013a) Ageing and Employment Policies: Norway 2013. Paris, OECD.

OECD (2013b) Employment Outlook 2013. Paris, OECD.

OECD (2013c): Value for Money, Norway. Paris, OECD.

OECD (2013d): Commercialising Public Research: New Trends and Strategies, Paris, OECD.

OECD (2013e): Public spending on health and long-term-care: a new set of projections. OECD Economic Policy Papers nr. 6, 2013.

OECD (2013f): Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation. Paris, OECD.

OECD (2014a): Policy challenges for the next 50 years. OECD economic policy paper nr. 9, 2014. Paris, OECD.

OECD (2014b): Skill Strategy Action Report. Norway. Paris, OECD.

OECD (2014c): OECD Economic Surveys. Norway. Paris, OECD.

OECD (2014d): Employment Outlook 2014. Paris, OECD.

OECD (2014e): STI Outlook 2014. Paris, OECD.

OECD (2015a): The Future of Productivity. Paris, OECD.

OECD (2015b): Education Policy Outlook 2015. Making Reforms Happen. Paris, OECD.

OECD (2015c): In It Together: Why Less Inequality Benefits All. Paris, OECD.

OECD (2015d): Entrepreneurship at a Glance. Paris, OECD.

OECD (2015e): Skills Outlook 2015. Paris, OECD.

OECD (2015f): Market Power and Wealth Distribution. Paris, OECD.

OECD (2015g): Going for Growth. Paris, OECD.

OECD (2015h): New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments. Report transmitted to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors at their meeting on 9.-10. February 2015.

OECD (2015i): Education at a Glance 2015. Paris, OECD.

OECD (2015j): Pensions of a Glance 2015. Paris, OECD.

OECD (2016): OECD Economic Surveys. Norway. Paris, OECD.

Ollivaud, P. og D. Turner (2014): The Effect of the Global Financial Crisis on OECD Potential Output. OECD Economics Department Working Papers nr. 1166.

Olsen, D.R. og L. Holden (2015): Samarbeid om fremragende og innovativ forskning. Kronikk, Forskningspolitikk 23. mars 2015.

Olsen, Ø. (2015): Sentralbanksjefens årstale. Økonomiske perspektiver Norges Bank.

Otnes, B. (2013): Familieomsorg – fortsatt viktig. I J. Ramm (red.): Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester, Statistiske analyser 137, Statistisk sentralbyrå.

PACEC (2015): Research to Assess the Nature and Annual Value of Student Start-Ups. A report prepared by PACEC on behalf of HEFCE.

Pajarinen, M. og P. Rouvinen (2014): Computerization Threatens One Thrid of Finnish Employment. ETLA Briefs 22, 13. Januar 2014.

Perspektivmeldingen 2013. Meld. St. 12 (2012–13).

Proba (2014): Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014–03.

Produktivitetskommisionen (2014): Utdannelse og innovation. Analyserapport 4 fra den danske produktivitetskommisjonen.

Prop. 39 L (2014–2015): Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold).

Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016.

PwC (2011): Public Procurement in Europe. Cost and effectiveness. Rapport utarbeidet på oppdrag fra EU-kommisjonen.

PwC (2015): Digitalisering i offentlig sektor. Hvorfor går det så sakte, og koster så mye? Notat til Produktivitetskommisjonen

Pöyry (2011): Kartlegging av potensial for videre utskilling av tjenesteproduksjon fra offentlig forvaltning. Econ-rapport nr. R -2011–060.

Rambøll (2014): Kartlegging av finansierings- og gevinstrealiseringsmodeller i IKT-utviklingsprosjekter, rapport utarbeidet på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rambøll og Inventura (2014): Kostnader, besparelser og effektivisering ved konkurranse. KS Rapport Februar 2014.

Rambøll (2015): IT i praksis 2015.

Rasmussen, C. C. (2013): Vekst i små og mellomstore bedrifter: Betydningen av kollektive kompetanse-baserte ressurser. Doktoravhandling, Handelshøyskolen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2013.

Rege, M., K. Telle og M. Votruba (2009): The effect of plant downsizing on disability pension utilization. Journal of the European Economic Association,7(4), 754–785.

Reichborn, A.N., A. Pape og K. Kleven(1998): Papir på egen dyktighet. Dokumentasjon av egen realkompetanse. FAFO-rapport nr. 245.

Reitan, B. og R. Sørheim (2002): Betydningen av eksterne eiere og private investorer – finansielle vilkår for små og mellomstore bedrifter, Magma 4/2001.

Revidert Nasjonalbudsjett 2015. Meld. St. 2 (2014–2015).

Rickman, D.S., H. Wang og I.V. Winters (2016): Is Shale Development Drilling Holes in the Human Capital Pipeline? IZA Discussion Paper Series.

Riggutvalget (2012): Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel. Rapport overlevert Olje- og energidepartementet, 16. august 2012.

Rigsrevisionen (2005): Beretning til statsrevisorene om statens anvendelse av evalueringer, Maj 2005 RB A302/05.

Riksrevisjonen (2007): Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor, Dok 3: 12 (2007–2008).

Riksrevisjonen (2011): Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar. Dok 3: 6 (2010–2011).

Riksrevisjonen (2013): Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte. Dok. 3: 10 (2012–2013).

Riksrevisjonen (2014): Undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet. Dok 3: 3 (2013–2014).

Riksrevisjonen (2014b): Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus. (Dok 3: 4, 2013–2014)

Riksrevisjonen (2015a): Undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet. Dok 3: 7 (2014–2015).

Riksrevisjonen (2015b): Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter, Administrativ rapport nr. 1 2015.

Roksvaag, K. og I. Texmon (2012): Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012. Statistisk sentralbyrå, rapport 14/2012.

Romer, P. M. (1990): Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 98, 71–72.

Rosenberg, G. (2015): Presentasjon av Research Excellence Framework 2014 på på FORFI-konferansen «Gjerrige på kunnskap?» 3. mars 2015.

Røed, K. (2012): Active social insurance. IZA Journal of Labour Policy No. 1: 8.

Røed, K. og J. F. Skogstrøm (2014): Job Loss and Entrepreneurship. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 76, s. 727–744.

Røed, K. og M. Fevang (2007): Organizational Change, Absenteeism, and Welfare Dependency.

Røed, M. og P. Schøne (2012): The impact of immigration on investments in vocational skills. Institute for Social Research, Mimeo.

Saia, A., D. Andrews, S. Albrizio (2015): Public Policy and Spillovers From the Global Productivity Frontier: Industry Level Evidence, OECD Economics Department Working Papers, No. 1238.

Salter, A. (2015): Profiting from Research. Foredrag på FORFI-konferansen «Gjerrige på kunnskap?» 3. mars 2015.

Samset, K., K. Forss og O. Hauglin (1993): Learning from experience. A study of the feedback from evaluations and reviews in Norwegian bilateral aid. The Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Evaluation report no. 1. 1993.

Samset, K. (2015): Reell eller rituell evaluering? Artikkel i Stat og Styring 3–2015.

Sandbæk, M.L. og A. B. Djuve (2012): Fortellinger om motivasjon. Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere? FAFO-rapport 2012: 27.

Sandmo-gruppen (2004): Kapitaltilgang og økonomisk utvikling. Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Finansdepartementet, 21. juni 2004.

SINTEF (2014): Utfordringer og gode grep i store IKT-investeringer i offentlig sektor. Erfaringer og kvalifiserte synspunkter.

SINTEF (2015): Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv.

Schumpeter, J. (1942) Capitalsim, Socialism and Democracy. Unwin University Press, London.

Skjæveland, A. (2015) Globalisering og det norske arbeidsmarkedet. Magma, 5/2015.

Skogstrøm, J. F. (2012). Entrepreneurial School Dropouts: A Model on Signalling, Education and Entrepreneurship. University of Oslo, Memorandum, nr. 10/2012.

Smith, E. (2015): «Ministerstyre» – et hinder for samordning? Nytt Norsk Tidsskrift Nr. 3 2015.

Solberg, E. (2014): Næringsrettet forskning – små skritt mot store mål. Forskningspolitikk, 25. mars 2014.

Solberg, E., K. Larsen, O. Wiig, K. Aagaard og G. Sivertsen (2012): Markets for Applied Research – A comparative analysis of R&D-systems in five countries. NIFU-rapport 46/2012.

Sparrman, V. (2011): Unemployment in OECD countries. Empirical Essays. Ph.D.-avhandling, Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt.

Spilling, O. R., S. B. Borlaug, E. Iversen, E. Rasmussen og E. Solberg (2015): Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning – status og utfordringer. Sluttrapport fra evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning. NIFU-rapport 18/2015.

Stamland, T., L. Rud og A. Mjøs (2008): Kapitaltilgangen for SMB i ulike deler av landet. SNF-rapport nr. 15/2008.

Statistisk sentralbyrå (2015a): Opna konkursar, 3. kvartal 2015. Publisert 20.01.16.

Statistisk sentralbyrå (2015b): Føretak, 1. januar 2014. Publisert 01.12.2015.

Statistisk sentralbyrå (2015c): Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2014. Publisert 16.12.2015.

Statistisk sentralbyrå (2015e): Økningen i antall asylsøkere og norsk økonomi i 2015–2018. Boks 2.1, Økonomiske analyser 4/2015, Statistisk sentralbyrå.

SSF(2014): Vartannat jobbautomatiseras inom 20 år – utmaningar för Sverige. Stiftelsen for strategisk forskning.

Stamland, T., L. Rud og A. Mjøs: Kapitaltilgangen for SMB i ulike deler av landet. SNF-rapport nr. 15/08.

Stiglitz, J. (2012) The Price of Inequality. W. W. Norton & Company.

Stiglitz, J. (2015) Leaders and Followers: Perspectives on the Nordic model and the economics of innovation.Journal of Public Economics 127, 3–16.

St.meld. nr. 25 (1973–74): Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn.

St.meld. nr. 44 (1982–83): Om maktutredningen.

Stortinget (2014): Innst. 81 S (2013–2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte. Dokument 3: 10 (2012–2013).

Stortinget (2015a): Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1332.

Stortinget (2015b): Vedlegg til enighet om statsbudsjettet 2015, 23. november 2015.

Stortinget (2015c): Innst. 2 S (2015–2016). Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2016 og forslaget til statsbudsjett for 2016.

Svalund, J. (2013) The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries. Doktorgradsavhandling, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Sørbø, J. og H. Ytterborg (2015): Arbeidsavklaringspenger: Hva har skjedd med de som har passert fire år? Arbeid og velferd, 3/2015.

Sørheim, R. og B. Isaksen (2008) Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Notat, NTNU Entrepreneurship Center – Handelshøyskolen i Bodø.

Tekna (2015): Teknas teknologibarometer. Tekna-rapport 1/2015.

Teknologirådet (2015): Denne gangen er det personlig: Digitalt skifte i offentlig sektor. Notat til Produktivitetskommisjonen.

Thune, T. M., P. O. Aamodt, M. Gulbrandsen (2014): Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren. NIFU-rapport 23–2014.

Tjenestemannslovutvalget (2015): Ansettelsesforhold i staten, rapport fra Tjenestemannslovutvalget. 18. desember 2015.

TV2 (2015): Slik hjelper myndighetene mennesker uten lovlig opphold til å få jobb og trygderettigheter, 28. juli 2015.

United Nations (2015): United Nations e-Government Survey.

Vibe, N., M. W. Frøseth, E. Hovdhaugen og E. Markussen (2012): Strukturer og konjunkturer. Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring». NIFU- rapport 26/2012.

Vinsand (2015): Statens regionale inndeling og kommunesektoren – konsekvenser for samhandling. Foredrag basert på Nilsen J. K., M. Langset (2015): Rapport 2015: 3, NIVI-Analyse.

Vihriälä, V. (2014): The Nordic Model – challenges and reform needs. In The Nordic Model – challenged but capable of reform. Redaktører: T. Valkonen og V. Vihriälä. TemaNord 2014: 531. Nordic Council of Ministers. Rosendahl-Schultz Grafisk.

Von Simonsen, K. (2012): Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: Kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv? Søkelys på arbeidslivet, nr. 1–2 2012.

Vågeng-utvalget (2015): Et NAV med muligheter: Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet, rapport overlevert Arbeids- og sosialdepartementet, 9. april 2015.

Westlie, L. (2008) Norwegian vocational rehabilitation programs: Improving employability and preventing disability? Frisch-senteret, memorandum 24/2008.

World Bank Group (2013) Doing Business. Measuring Busines Regulations Zervas, G., D. Proserpio og J. Byers (2015): The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry. Boston U. School of Management Research Paper No. 2013–16.

Öquist, G. og M. Benner (2012): Fostering breakthrough research: a comparative study. Akademirapport, Kungliga Vetenskapsakademien.

Til dokumentets forside