NOU 2020: 9

Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Til innholdsfortegnelse

Referanse- og litteraturliste

Der det i utredningen er referert til konkrete avgjørelser, rettsregler, publikasjoner eller litteratur, er fullstendige henvisninger til disse kildene inntatt under.

Litteratur, artikler, tidsskrifter

Forfatter

Tittel, forlag/medie mm

Andresen, Martin

«Koordinering av trygdeytelser i EØS-området» i Trygd og pensjon i EØS. Biørn Bogstad (red.) Oslo: Gyldendal, 2015, s. 19–37.

Andresen, Martin

«Kontantytelser ved sykdom og svangerskap/fødsel» i Trygd og pensjon i EØS. Biørn Bogstad (red.) Oslo: Gyldendal, 2015, s. 95–107.

Arnesen, Finn og Are Stenvik

Internasjonalisering og juridisk metode. 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Backer, Inge Lorange

Lov og lovgivning: artikler og foredrag. Oslo: Universitetsforlaget, 2013.

Bakke, Olaug Kristine

«Kommentar til folketrygdloven» i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata 2017. Hentet 10. juni 2020.

Bekkedal, Tarjei

«Nav-saken, likebehandlingsprinsippet og retten til fri bevegelighet» Lov og rett Vol. 59, nr. 4 (2020), s. 191–212.

Bjerke, Hans Kristian, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther

Straffeprosessloven: Kommentarutgave: Bind 1. 4. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

Boe, Erik Magnus

«Navs veilednings- og opplysningsplikt» i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt: Festskrift til Aslak Syse 70 år. Reidun Førde, Morten Kjelland og Ulf Stridbeck (red.), Oslo: Gyldendal Juridisk 2016.

Bogstad, Biørn (red.)

Trygd og pensjon i EØS. Oslo: Gyldendal, 2015.

Eckhoff, Torstein og Eivind Smith

Forvaltningsrett. 11. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

Eckhoff, Torstein

Rettskildelære. 4. utg., ved Jan E. Helgesen, Oslo: Universitetsforlaget, 1997.

Eriksen, Christoffer Conrad og Halvard Haukeland Fredriksen

Norges europeiske forvaltningsrett, Oslo: Universitetsforlaget, 2019.

Fløistad, Karin

The EEA Agreement in a Revised EU Framework of Welfare Services. Cham: Springer, 2018.

Fløistad, Karin

Article 28 and 29, i Agreement on the Euopean Economic Area: A Commentary. Arnesen, Finn, Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola Mestad, Christoph Vedder (red.), Baden-Baden, C.H. Beck, Hart, Nomos, Universitetsforlaget, 2018.

Fredriksen, Halvard Haukeland og Gjermund Mathisen

EØS-rett. 3. utg., Bergen: Fagbokforlaget, 2018.

Fredriksen, Halvard Haukeland

«Tvisteloven og EØS-avtalen» Tidsskrift for Rettsvitenskap Vol. 121, nr. 3 (2008), s. 289–359.

Fredriksen, Halvard Haukeland

EU/EØS-rett i norske domstoler. Rapport # 3 fra Europautredningen, Oslo, 2011.

Fuchs, Maximilian og Rob Cornelissen (red.)

EU Social Security Law – A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009. Baden-Baden: Beck/Hart, 2015.

Gröning, Linda, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen

Frihet, forbrytelse og straff: En systematisk fremstilling av norsk strafferett. 2. utg., Bergen: Fagbokforlaget, 2019.

Haider, Imran

«Bokanmeldelse: Gudrun Holgersen: Arbeidsavklaringspenger og trygdeytelser» Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett Vol. 13, nr. 3 (2016) s. 230–236.

Hasfjord, Kjersti

«Sykepenger m. m.» i Trygdeytelser i Europa: vandrearbeideres rett til ytelser fra ulike europeiske trygdeordninger etter forordning (EØF) 1408/71. Asbjørn Kjønstad (red.), Oslo: Gyldendal, 1999, s. 77–88.

Holgersen, Gudrun

Arbeidsavklaring og trygdeytelser. Bergen: Fagbokforlaget, 2015.

Holgersen, Gudrun

«Kommentar til folketrygdloven» i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata 2019. Hentet 10. juni 2020.

Horspool, Margot, Matthew Humphreys og Michael Wells-Greco

European Union Law. 10. utg., Oxford: Oxford University Press, 2018.

Irgens-Jensen, Harald (red.)

Knophs oversikt over Norges rett. 15. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2019.

Jünge, Lisa-Mari Moen

«EØS-rettens tjenere – om norske domstolers plikt til å anvende EØS-retten ex officio» MarIus nr. 487, Oslo: Sjørettsfondet, 2017.

Kane, Aina

«Navs begrunnelser av enkeltvedtak. Hvilke forhold kan påvirke utformingen av Navs enkeltvedtak, og hvilke konsekvenser kan det ha for brukernes rettssikkerhet?» Tidsskrift for velferdsforskning Årg. 21, nr. 4 (2018), s. 313–329.

Kjønstad, Asbjørn (red.)

Trygdeytelser i Europa: vandrearbeideres rett til ytelser fra ulike europeiske trygdeordninger etter forordning (EØF) 1408/71. Oslo: Gyldendal, 1999.

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland

Velferdsrett I: Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. 6. utg., Oslo: Gyldendal, 2017.

Kjønstad, Asbjørn

Innføring i Trygderett. 5. utg., ved Imran Haider, Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

Matningsdal, Magnus

«Kontradiksjon i sivile saker og straffesaker» Jussens venner Vol. 48, nr. 01-02 (2013), s. 1–115.

Matningsdal, Magnus

Norsk spesiell strafferett. 2. utg., Bergen, Fagbokforlaget, 2016.

Matningsdal, Magnus

«Tilståelsesdom» Jussens venner Vol. 42, nr. 5. (2007) s. 251–272.

Matningsdal, Magnus

Straffeloven: Alminnelige bestemmelser: Kommentarutgave. Oslo, Universitetsforlaget, 2015.

Narvland, Runar

Trygderett i et nøtteskall. 2. utg., Oslo: Gyldendal, 2018.

Narvland, Runar

«Kommentar til folketrygdloven» i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata 2020. Hentet 10. juni 2020.

Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn og Olav Kolstad

EØS-rett. 1. utg., Oslo: Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, 1995.

Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad, Sten Foyn og Olav Kolstad

EØS-rett. 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2004.

Sejersted, Fredrik, Finn Arnesen, Ole-Andreas Rognstad og Olav Kolstad

EØS-rett. 3. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

Strandbakken, Asbjørn

«Retten til bistand av forsvarer ved politiavhør. En kritisk vurdering av Rt. 2015 s. 844 og forslaget til ny straffeprosesslov» i Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat: Festskrift til Tor-Aksel Busch. Knut Erik Sæther, Runar Torgersen, Ulf Stridbeck og Kjerstin A. Kvande (red.), Oslo: Gyldendal, 2019, s. 559–578.

Svele, Ane-Louise

«Arbeidsavklaringspenger – en ny ytelse fra folketrygden», Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett Vol 7, nr 01–02 (2010), s. 42–75.

Troberg, Peter

Troberg i Kommentar zum EU-/EG-Vertrag. Hans von der Groeben, Jochen Thiesing og Claus-Dieter Ehlermann red., 5. utg., Baden-Baden: Nomos, 1997.

Wennerås, Pål

Article 6 Homogeneity, i Agreement on the European Economic Area: A Commentary, Arnesen, Finn, Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola Mestad, Christoph Vedder (red.), Baden-Baden, C.H.Beck, Hart, Nomos, Universitetsforlaget, 2018.

Westerhäll, Lotta

«Grunnprinsipper om koordinering av trygdeytelser» i Trygdeytelser i Europa: vandrearbeideres rett til ytelser fra ulike europeiske trygdeordninger etter forordning (EØF) 1408/71. Asbjørn Kjønstad red., Oslo: Gyldendal, 1999, s. 21–40.

Øyen, Ørnulf

Straffeprosess. 2. utg., Bergen: Fagbokforlaget, 2019.

Lovgivning

Norske lover og forskrifter

1814

Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges grunnlov (Grunnloven).

1902

Lov 22. mai 1902 nr. 10 almindelig borgerlig straffelov (Straffeloven) [opphevet].

1915

Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven).

1949

Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse.

1962

Forskrift 9. mai 1962 nr. 1 Instruks for Regjeringsadvokaten.

1965

Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven).

1966

Lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten (trygderettsloven).

1966

Lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd [opphevet].

1980

Lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp [rettshjelploven].

1981

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).

1985

Forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen).

1992

Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m. v. (EØS-loven).

1992

Forskrift 4. desember 1992 nr. 914 om inkorporasjon av trygdeforordningen i EØS-avtalen.

1997

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

1997

Forskrift 3. desember 1997 om salær fra det offentlige til advokater m.v.

1998

Forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet.

1999

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettighetsloven).

2001

Lov 2. mars 2001 nr. 7 om endring i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling m.v.).

2004

Lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven).

2005

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).

2005

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

2005

Forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker.

2006

Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven].

2006

Forskrift 30. juni 2006 nr. 731 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen [opphevet].

2012

Forskrift 22. juni 2012 nr. 585 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen (trygdeforordningsforskriften).

2012

Forskrift 7. juni 2012 nr. 518 Stortingets forretningsorden.

2016

Forskrift 19. februar 2016 nr. 184 Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen).

2017

lov 16. juni 2017 nr. 43 om endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv).

2018

Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

2019

Lov 20. desember 2019 nr. 85 om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

Traktater og konvensjoner

ODA

Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol. Oporto, 2. mai 1992.

EØS-avtalen

Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Oporto, 2. mai 1992.

EMK

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Roma, 4. november 1950.

SP

Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. New York, 16. desember 1966. (FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter).

TEUF

Traktat om den Europæiske Unions funktionsmåde. Konsolidert udgave 2016 (EUT 2016/C 202/01).

Statutten for den europeiske unions domstol

Protokol nr. 3 til TEUF, Statutten for den europæiske unions domstol.

Direktiver og forordninger

Forordning 1612/68

Rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 av 15. oktober 1968 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen Fellesskapet.

Forordning 1408/71

Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971om anvendelsen av trygdeforordninger på arbeidstakere og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet.

Direktiv 73/148/EØF

Rådsdirektiv (EØF) nr. 73/148 av 21. mai 1973 om opphevelse av reise- og oppholdsrestriksjoner innen Felleskapet for statsborgere i medlemsstatene med hensyn til etablering og tjenesteytelse.

Forordning 883/2004

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger [trygdeforordningen].

Direktiv 2004/38/EF

Europaparlamentets- og Rådsdirektiv (EF) 2004/38 av 29. april 2004 om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, om endring av forordning (EF) nr. 1612/68 og om oppheving av direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF [unionsborgerdirektivet].

Forordning 987/2009

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger.

Forordning 2016/679

Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)

For- og etterarbeider

Dato/referanse

Tittel

Innst. O. nr. 46 (1996–1997)

Innstilling fra sosialkomiteen om ny lov om folketrygd (folketrygdloven) m.v.

Innst. S. nr. 210 (2002–2003)

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Stortingets kontroll med regjering og forvaltning.

Innst. S. nr. 296 (1995–1996)

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli – 31. desember 1995.

NOU 1990: 20

Forenklet folketrygdlov.

NOU 1992: 32

Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II.

NOU 2012: 2

Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU.

NOU 2016: 24

Ny straffeprosesslov.

NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

NOU 2020: 5

Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven).

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009)

Om lov om endring i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning).

Ot.prp. nr. 29 (1995–96)

Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).

Ot.prp. nr. 4 (2008–2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner).

Ot.prp. nr. 5 (1966–67)

Om lov om anke til Trygderetten og lov om endringer i lov av 17. juni 1966 om folketrygd og andre trygde- og pensjonslover.

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005)

Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Ot.prp. nr. 66 (2001–2002)

Om lov om endring i straffeprosessloven mv. (hurtigere straffesaksbehandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.).

Ot.prp. nr. 68 (1976–77)

Om lov om endring av lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd.

Ot.prp. nr. 8 (1996–97)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Oppfølging av Velferdsmeldingen).

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004)

Om lov om straff (straffeloven).

Ot.prp. nr. 99 (1991–92)

Om lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd (Trygdedekning, pensjonsopptjening og pensjonsberegning for personer med utenlandsopphold i yrkesaktiv alder).

PRE-2012-06-22-585

Statsrådsforedrag: Forskrift 22. juni 2012 nr. 585 om inkorporasjon av nye trygdeforordninger i norsk rett. Kongelig resolusjon. Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm.

Prop. 139 L (2014– 2014)

Endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon).

Prop. 48 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn).

Prop. 74 L (2016–2017)

Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.).

St.meld. nr. 26 (2008–2009)

Om offentleg rettshjelp – Rett til hjelp

St.prp. nr. 100 (1991–92)

Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 1992.

St.prp. nr. 100 (1991–92)

Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

Rettspraksis mv.

Rettspraksis fra Høyesterett

År

Referanse

1990

Rt. 1990 s. 801

1995

HR-1995-87-B (Rt. 1995 s. 945)

2001

HR-2000-49-B (Rt. 2000 s. 1811 Finanger I)

2005

HR-2005-2000-A (Rt. 2005 s. 1757 Skyggekjennelsen)

2006

HR-2006-1150-A (Rt. 2006 s. 853)

2007

HR-2008-1840-A (Rt. 2007 s. 1040)

2008

HR-2008-1840-A (Rt. 2008 s. 1386)

2009

HR-2009-81-A (Rt. 2009 s. 22)

HR-2009-1336-A (Rt. 2009 s. 872)

2012

HR-2012-409-A (Rt. 2012 s. 313)

HR-2012-810-A (Rt. 2012 s. 622)

HR-2012-97-U

2013

HR-2013-650-A (Rt. 2013 s. 416)

2014

HR-2014-808-U

2015

HR-2015-1405-A (Rt. 2015 s. 844)

2016

HR-2016-1648-U

HR-2016-2554-P Holship

2017

HR-2017-560-A

HR-2017-1569-U

2018

HR-2018-587-U

2019

HR-2019-1788-A

HR-2019-2193-A

HR-2019-2282-U

Rettspraksis fra lagmannsrettene

År

Referanse

2008

LB-2007-61181 Borgarting

2014

LB-2014-9356 Borgarting

2018

LF-2018-107704 Frostating

Rettspraksis fra tingrettene

År

Referanse

2010

Rana tingretts dom av 23. juli 2010, 10-051886MED-RANA.

2013

Indre Finnmark tingretts dom av 16. mai 2013, 13-060095MED-INFI.

2014

Øvre Romerike tingretts dom av 2. juli 2014, 13-209359MED-OVRO.

Nord-Troms tingretts dom av 27. august 2014, 14-084912MED-NHER.

2015

Larvik tingretts dom av 20. oktober 2015, 15-098611MED-LARV.

Asker og Bærum tingretts dom av 25. november 2015 15-129045MED-AHER/2.

Nord-Troms tingretts dom av 30. november 2015, 15-183900ENE-NHER.

2016

Nedre Telemark tingretts dom av 4. mars 2016, 15-179156MED-NETE.

Hammerfest tingretts dom av 29. august 2016, 16-046155MED-HAFE.

Drammen tingretts dom av 8. september 2016, 16-082918MED-DRAM.

Trondenes tingretts dom av 24. oktober 2016, 16-129152MED-TRES.

Halden tingretts dom av 7. desember 2016, 16-147694MED-HALD.

2017

Tønsberg tingretts dom av 5. januar 2017, 16-205881ENE-TONS.

Tønsberg tingretts dom av 9. februar 2017, 16-169944MED-TONS.

Kristiansand tingretts dom av 24. mars 2017, 17-023583MED-KISA/05.

Heggen og Frøland tingretts dom av 19. april 2017, 17-015047MED-HEGG.

Sandefjord tingretts dom av 7. juli 2017, 17-081023MED-SAFO.

Oslo tingretts dom av 28. august 2017, 17-065591MED-OTIR/08.

Stavanger tingretts dom av 31. august 2017, 17-113375ENE-STAV.

Follo tingretts dom av 13. oktober 2017, 17-098330MED-FOLL.

2018

Gjøvik tingretts dom av 12. januar 2018, 17-112588MED-GJOV.

Oslo tingretts dom av 21. februar 2018, 17-137460MED-OTIR/06.

Rana tingretts dom av 9. mai 2018, 18-022972MED-RANA.

Kristiansand tingretts dom av 21. september 2018, 18-108435MED-KISA/27.

Fredrikstad tingretts dom av 11. november 2018, 18-042424ENE-FRED.

2019

Kristiansand tingretts dom av 9. januar 2019, 18-158623MED-KISA/01.

Asker og Bærum tingretts dom av 25. februar 2019, 19-021545ENE-AHER/1.

Bergen tingretts dom av 17. september 2019, 18-133294MED-BERG/4

Avgjørelser fra EU-domstolen

Referanse

Tittel/parter

Publisert

Sak 167/73

Kommisjonen mot Frankrike

ECLI:EU:C:1974:35

Sak C-275/81

Koks

ECLI:EU:C:1982:316

Forente saker 286/82 og 86/83

Luisi og Carbone

ECLI:EU:C:1984:35

Sak 104/86

Kommisjonen mot Italia

ECLI:EU:C:1988:171

Sak 186/87

Cowan

ECLI:EU:C:1989:47

Sak C-204/90

Bachmann

ECLI:EU:C:1992:35

Sak C-45/93

Kommisjonen mot Spania

ECLI:EU:C:1994:101

Sak C-55/94

Gebhard

ECLI:EU:C:1995:411

Sak C-120/95

Decker

ECLI:EU:C:1998:167

Sak C-158/96

Kohll

ECLI:EU:C:1998:171

Sak C-275/96

Kuusijärvi

ECLI:EU:C:1998:279

Sak C-18/95

Terhoeve

ECLI:EU:C:1999:22

Sak C-211/98

Kommisjonen mot Spania

ECLI:EU:C:2000:119

Sak C-157/99

Smits og Peerbooms

ECLI:EU:C:2001:404

Sak C-385/99

Müller-Fauré,

ECLI:EU:C:2003:270

Sak C-215/03

Oulane

ECLI:EU:C:2005:95

Sak C-372/04

Watts

ECLI:EU:C:2006:325

Sak C-522/04

Kommisjonen mot Belgia

ECLI:EU:C:2007:405

Sak C-50/05

Nikula

ECLI:EU:C:2006:493

Sak C-212/05

Hartmann

ECLI:EU:C:2007:437

Sak C-76/05

Schwarz

ECLI:EU:C:2007:492

Sak C-208/07

von Chamier-Gliszinski

ECLI:EU:C:2009:455

Sak C-490/09

Kommisjonen mot Luxemburg

ECLI:EU:C:2011:34

Sak C-503/09

Stewart

ECLI:EU:C:2011:500

Sak C-430/15

Tolley

ECLI:EU:C:2017:74

Sak C-551/16

Klein Schiphorst

ECLI:EU:C:2018:200

Sak C-729/17

Kommisjonen mot Hellas

ECLI:EU:C:2019:534

Sak C-477/17

Holiday on Ice Services BV

ECLI:EU:C:2019:60

Forente saker C-95/18 og C-96/18

van den Berg

ECLI:EU:C:2019:767

Sak C-897/19 PPU

straffesak mot I.N

ECLI:EU:C:2020:262

Avgjørelser fra EFTA-domstolen

Referanse

Tittel/parter

Publisert

Sak E-6/98

Norge mot ESA

[1999] EFTA Ct. Rep. 74

Sak E-3/04

Tsomakas m.fl.

[2004] EFTA Ct. Rep. 95

Sak E-3/05

ESA v Norge (Finnmarkstillegg)

[2006] EFTA Ct. Rep. 102

Sak E-2/07

ESA mot Norge

[2007] EFTA Ct. Rep. 280

Forente saker E-11/07 og E-1/08

Rindal og Slinning

[2008] EFTA Ct. Rep. 320

Sak E-3/12

Jonsson

[2013] EFTA Ct. Rep. 136

Sak E-6/12

ESA v Norge (barnetrygd)

[2013] EFTA Ct. Rep. 618

Sak E-13/15

Abuelo

[2015] EFTA Ct. Rep. 720

Sak E-14/15

Holship Norge AS mot Transportarbeiderforbundet

[2016] EFTA Ct. Rep. 240

Sak E-24/15

Walter Waller

[2016] EFTA Ct. Rep. 527

Sak E-11/16

Mobil Betriebskrankenkasse v Tryg

[2017] EFTA Ct. Rep. 384

Sak E-5/16

Sinnataggen

[2017] EFTA Ct. Rep. 52

Kjennelser fra Trygderetten

TRR-1999-295

TRR-2000-1214

TRR-2000-5350

TRR-2002-2534

TRR-2003-2253

TRR-2009-2265

TRR-2009-488

TRR-2010-2285

TRR-2011-1098

TRR-2011-1809

TRR-2012-195

TRR-2013-704

TRR-2014-1181

TRR-2014-855

TRR-2015-1493

TRR-2016-1368

TRR-2016-2497

TRR-2016-2634

TRR-2016-3142

TRR-2016-3145

TRR-2016-3182

TRR-2016-3238

TRR-2016-3288

TRR-2017-1058

TRR-2017-1265

TRR-2017-1708

TRR-2017-2054

TRR-2017-2063

TRR-2017-2148

TRR-2017-2308

TRR-2017-2497

TRR-2017-2826

TRR-2017-2929

TRR-2017-3048

TRR-2017-3258

TRR-2017-3528

TRR-2017-3662

TRR-2017-3677

TRR-2017-565

TRR-2017-964

TRR-2018-1101

TRR-2018-2114

TRR-2018-3099

TRR-2018-567

TRR-2018-741

Generaladvokatenes forslag til avgjørelser

Sak 186/87, Cowan

Forslag til avgjørelse, Generaladvokat Carl Otto Lenz

ECLI:EU:C:1988:526

Sak C-215/03, Oulane

Forslag til avgjørelse, Generaladvokat Phillipe Léger

ECLI:EU:C:2004:653

Sak C-221/11, Demirkan

Forslag til avgjørelse, Generaladvokat Pedro Cruz Villalón

ECLI:EU:C:2013:237

Annen offentlig praksis

Rundskriv

Referansenummer

Organ/forfatter

Tittel/beskrivelse, dato/årstall

G-16/2001

Justis- og politidepartementet

«Rundskriv, Lovavdelingens bistand til andre departementer» datert 28. juni 2001, senere oppdatert.

RA nr. 3/2018

Riksadvokaten

«Kvalitetskrav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene mv. (kvalitetsrundskrivet)» datert 8. november 2018.

R09-00

Rikstrygdeverket/ Nav – Arbeids- og velferdsetaten

«Rundskriv til ftrl. kap. 9 – Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom» datert 1. januar 1998, senere oppdatert.

R11-00

Rikstrygdeverket/ Nav – Arbeids- og velferdsetaten

«Rundskriv til ftrl. kap. 11 – Arbeidsavklaringspenger» datert 1. oktober 2002, senere oppdatert.

R40-00

Rikstrygdeverket/ Nav – Arbeids- og velferdsetaten

«Rundskriv til EØS-avtalens trygdedel» datert 15. februar 2001, senere oppdatert.

R45-00

Rikstrygdeverket/ Nav – Arbeids- og velferdsetaten

«Hovednr. 45 – Rundskriv til EØS-avtalens bestemmelser om trygd» datert 15. februar 2001, senere oppdatert.

Instrukser/retningslinjer

Arbeids- og sosialdepartementet

«Tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2011», 10. februar 2011 https://nsd.no/polsys/data/filer/tildelingsbrev/nav_2011.pdf hentet 9. juni 2020.

Arbeids- og sosialdepartementet

«Tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2012», 27. januar 2012 https://www.regjeringen.no/contentassets/ccfdb1de77a04e41ad4989825a70e315/tildelingsbrev_2012_arbeids_og_velferdsdirektoratet.pdf hentet 9. juni 2020.

Arbeids- og sosialdepartementet

«Tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2013», 1. februar 2013 https://www.regjeringen.no/contentassets/ccfdb1de77a04e41ad4989825a70e315/tildelingsbrev_2013_arbeids_og_velferdsdirektoratet.pdf hentet 9. juni 2020.

Arbeids- og sosialdepartementet

«Tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2014», 5. februar 2014 https://www.regjeringen.no/contentassets/ccfdb1de77a04e41ad4989825a70e315/tildelingsbrev_2014_arbeids_og_velferdsdirektoratet.pdf hentet 9. juni 2020.

Arbeids- og sosialdepartementet

«Tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2015», 23. mars 2015 https://www.regjeringen.no/contentassets/ccfdb1de77a04e41ad4989825a70e315/tildelingsbrev_2015_arbeids_og_velferdsdirektoratet.pdf hentet 9. juni 2020.

Arbeids- og sosialdepartementet

«Instruks om virksomhets- og økonomistyring for Arbeids- og velferdsdirektoratet» Fastsatt 1. januar 2017, revidert 18. januar 2019. https://www.regjeringen.no/contentassets/ccfdb1de77a04e41ad4989825a70e315/instruks-av-dir-2019.pdf hentet 7. juni 2020.

Direktoratet for økonomistyring

«Veileder til utredningsinstruksen – Instruks om utredning av statlige tiltak» 2018.

https://dfo.no/filer/Fagomr%C3%A5der/Utredninger/Veileder-i-utredningsinstruksen.pdf hentet 11. juni 2020

Finansdepartementet

«Reglement for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten» Fastsatt 12. desember 2003, sist oppdatert 23. september 2019. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf hentet 7. juni 2020.

Justisdepartementet

«Lovteknikk og lovforberedelse: Veiledning om lov- og forskriftsarbeid» [Lovteknikkveilederen]. Februar 2000. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/jd/bro/2000/0003/ddd/pdfv/108138-lovteknikkboka.pdf hentet 7. juni 2020.

Riksadvokaten

«Saker om trygdebedragerier – Bruk av straffeloven § 166 og §§ 270, 271 og 271A i konkurrens – nytt påtaledirektiv» Instruks fra Riksadvokaten til statsadvokater og politimestrene, 18. februar 2014. https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2017/10/Saker-om-trygdebedragerier.pdf hentet 5. juni. 2020.

Riksadvokaten

«Høyesteretts dom av 19. desember 2019 – prøving av gyldigheten av forvaltningsvedtak i straffesaker» Brev fra riksadvokaten til statsadvokater og politimestrene, 20. februar 2020. https://www.riksadvokaten.no/document/proving-av-gyldigheten-av-forvaltningsvedtak-i-straffesaker/ hentet 6. juni 2020

Statsministerens kontor

«Retningslinjer: Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten» 2011. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/smk/vedlegg/retningslinjer/14367-foreleggelse-av-saker.pdf hentet 7. juni 2020.

Statsministerens kontor

«Retningslinjer: Om r-konferanser: forberedelse av saker til regjeringskonferanse» Oktober 2018. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-rkonf/id2470121/ hentet 7. juni 2020.

Utenriksdepartementet

«EU/EØS-håndboken 2016» https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/europapolitikk/eu_eos_handbok2016.pdf hentet 09.06.2020

Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet

«Overordnede prinsipper for utarbeidelse av rundskriv i NAV» 13. desember 2016. Ikke offentlig tilgjengelig.

Annet

Organ/forfatter

Tittel/beskrivelse, dato/årstall

Ekspertgruppe nedsatt av Arbeidsdepartementet

«Tiltak for å bedre NAVs virkemåte.» Sluttrapport, 24. juni 2010.

Internrevisjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet

«Spesialoppdrag – D2019-10 Kartlegging av fakta i EØS-saken.» 11. desember 2019.

Arbeidsdepartementet

«Utkast til prop. XX L (2012–2013) Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover.«

Arbeidsdepartementet

«Medlemskap og eksport.» Arbeidsgrupperapport, 2013.

Domstolsadministrasjonen

«Saksavvikling i domstolene.» i Domstolsadministrasjonens årsrapport 2018. https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/arsrapport/aktiviteterogresultater/saksavvikling/ hentet 5. juni 2020.

Høyesterett

«Årsmelding 2019.» 13. januar 2020. https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/arsmelding/2019/ hentet 5. juni 2020.

Interdepartemental arbeidsgruppe

«Eksport av velferdsytelser.» 2014. Ikke offentlig tilgjengelig.

Arbeids- og velferdsdirektoratet

«Årsrapport 2016.» 24. april 2017. https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/om-nav/årsrapport/tidligere-arsrapporter-fra-nav hentet 10. juni 2020

NOKUT

«Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap.» NOKUT rapport, 2008 https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/kvalitetssystem/jus/kvalitetssystem-studier/2008_nokut_rapport-master-rettsvitenskap-uio.pdf hentet 7. juni 2020.

Arbeid- og velferdsdirektoratet.

«Arbeid- og velferdsdirektoratet sitt svar på høring om arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurdering m.m.» 14. mars 2008. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/aid/publikasjoner/horing/2008/vpa/arbeidsavklaringspenger_frist_130308/horingssvar/arbeids_og-_velferdsdirektoratet.pdf hentet 7. juni 2020.

Administrasjonsdepartementet

«Ny trygdeforordning.» EØS-notat. Administrasjonsdepartementet, 2012. https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2006/okt/ny-trygdeforordning/id2432782/ hentet 7. juni 2020.

Andre EU/EØS-kilder

KOM (1998) 779

Forslag til Rådets forordning (EF) om koordinering af de sociale sikringsordninger.

EU-tidende

EU-tidende nr. 76/2015.

EU-tidende

EØS-komitébeslutning 76/2011, 1. juli 2011, publisert i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54, 6. oktober 2011.

Case No 84326

ESAs brev til Norge 11. mars 2020.

Nettsider

Arbeids- og velferdsetaten

«Grunnbeløpet i folketrygden» 1. desember 2019. https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden hentet 9. juni 2020

Norges Høyesterett

«Om Høyesterett» u.å. https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/om/ hentet 5. juni 2020.

UiT Norges arktiske universitet

«Regelverk ved UiT Det juridiske fakultet» u.å https://uit.no/regelverk#v-pills-660873 hentet 9. juni 2020.

Universitetet i Bergen

«Norske og internasjonale rettslege institusjonar» u.å. https://www.uib.no/emne/JUS121 hentet 9. juni 2020.

Universitetet i Oslo

«JUS2211 – Vår 2020 – Litteratur/læringskrav – EØS rett» 2019 https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v20/pensumliste/index.html#toc13 hentet 9. juni 2020.

Til forsiden