Kildelister og litteratur

Lover

Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 (Grunnloven)

Lov angaaende bergverksdriften af 14de Juli 1842 (bergverksloven av 1842)

Lov 4. august 1911 nr. 12 om vasdragsreguleringer i industrielt øiemed (vassdragsreguleringsloven 1911).

Lov 3. juli 1914 nr. 5 om erverv av kalkstensforekomster

Lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven)

Lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven 1917)

Lov 15. desember 1917 nr. 16 om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. (vannfallrettighetsloven)

Lov 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)

Lov 17. juni 1949 nr. 3 om erverv av kvartsforekomster

Lov 21. mars 1952 nr. 1 om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster (mineralavståingsloven)

Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven)

Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eiendom (oreigningslova)

Lov 16. juni 1961 om rettshøve mellom grannar (grannelova)

Lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og mineralforekomster

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk (bergverksloven)

Lov 26. januar 1973 nr. 4 om ekspropriasjonserstatning (den tidligere ekspropriasjonserstatningsloven),

Lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)

Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven)

Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven)

Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom (ekspropriasjonserstatningslova)

Lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven)

Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester, teknologi m.v. (eksportkontrolloven)

Lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven)

Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven)

Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven)

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark (Finnmarksloven)

Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven)

Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

Lov 4. juni 2010 nr. 21 om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)

Lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Lov 11. juni 2021 nr. 85 om endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)

Lov 22. desember 2021 nr. 169 om endringer i mineralloven (retting av inkurier)

Forskrifter

Forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.)

Forskrift 11. januar 1995 nr. 42 om opprettelse av restriksjonsområde EN R402, Finnmark (forskrift om restriksjonsområde, Finnmark)

Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeider i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift 9. januar 2004 nr. 8 om verneplan for Junkerdal

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Forskrift 23. desember 2009 nr. 1842 til mineralloven

Forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på enkelte landanlegg (rammeforskriften)

Forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften / SAK 10)

Forskrift 20. desember 2010 nr. 1784 om kart over underjords- og dagbruddsanlegg

Forskrift 25. februar 2011 nr. 224 om vern av Rohkunborri nasjonalpark, Bardu kommune, Troms

Forskrift 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS [BSL A 2-1]

Forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner [BSL D 1-1]

Forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer [BSL F 1-1]

Forskrift 15. juni 2017 nr. 844 om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften)

Forskrift 21. juni 2017 nr. 854 om konsekvensutredninger (KU-forskriften)

Forskrift 15. desember 2017 nr. 2105 om offentlege arkiv

Forskrift 15. mars 2019 nr. 245 om vern av Ursvatnet naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland

Forskrift 22. juni 2018 nr. 951 om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

Forskrift 21. juni 2019 nr. 844 om vern av Røverkollen naturreservat, Oslo kommune, Oslo

Forskrift 25. november 2020 nr. 2460 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori [BSL A 7-2]

Internasjonale og utenlandske kilder

Konvensjoner, avtaler og andre instrumenter

Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende, 2. oktober 1751(Lappekodisillen)

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950 (EMK), Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

FNs konvensjon mot rasediskriminering av 7. mars 1966, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) av 16. desember 1966, International Covenant on Civil and Political rights

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, 1989 (ILO 169, ILO-konvensjon nr. 169)

Konvensjon av 22. mai 1992 om biologisk mangfold (Biodiversitetskonvensjonen)

FNs erklæring om urfolks rettigheter av 13. september 2007 (Urfolkserklæringen)

Nagoya-protokollen av 29. oktober 2010 nr. 59 om tilgang til genetiske ressurser og en rimelig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av utnyttingen av disse (Nagoya-protokollen 2010)

Parisavtalen av 12. desember 2015, Paris Agreement

EU-forordninger og -direktiver

Forordning (EF) 1008/2008 (lufttransportforordningen)

Forordning (EU) 923/2012 (SERA)

Forordning (EU) 965/2012

Forordning (EU) 2019/947

Forordning (EU) 2020/852 (EUs taksonomi)

Direktiv 2001/42/EF (plandirektivet)

Direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet)

Direktiv 2006/21/EF (mineralavfallsdirektivet)

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet)

Direktiv 2011/92/EU (prosjektdirektivet)

Direktiv 2014/52/EU (revidert prosjektdirektiv)

Utenlandsk lovgivning og forarbeider

Gruvlag 621/2011 [Finland]

Minerallag (1991:45) [Sverige]

SOU 2008:99 Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m.

SOU 2012:61 Högre ersättning vid mastupplåtelser

Kommentarer, avgjørelser, klagesaker, uttalelser og annet materiale fra FN, ILO og EMD

EMDs dom 9. desember 1994 Holy Monasteries mot Hellas

FNs komité mot rasediskriminering (2015): Concluding observations on the combined twenty-first and twenty-second periodic reports of Norway, 25. september 2015, CERD/C/NOR/CO/21-22

FNs menneskerettskomités General Comment no. 23, vedtatt 8. april 1994, CCPR General Comment No. 23: Article 27 (Rights of Minorities), CCPR/C/21/Rev.1/Add.5

FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter (2011): Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, Extractive industries operating within or near indigenous terrirories, 11. juli 2011, A/HRC/18/35

FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter (2016): Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on the human rights situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland, 9. August 2016, A/HRC/33/42/Add.3

ILO (1988): Partial revision of the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), Report VI (1), International Labour Office. Hentet fra https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?docid=alma992532493402676&context=L&vid=41ILO_INST:41ILO_V1&lang=en&adaptor=Local%20Search%20Engine.

ILO (1989): Partial revision of the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), Report IV (2 A), International Labour Office. Hentet fra https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1989/89B09_87_engl.pdf.

ILO (2003): ILO Convention on indigenous and tribal peoples, 1989 (No.169): A manual, International Labour Office. Hentet fra https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_345_engl.pdf.

ILO (2009): Indigenous & Tribal Peoples’ Rights in Practice, A Guide to ILO Convention No. 169. Hentet fra https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_171810.pdf.

ILO (2021): Understanding the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169): A tool for judges and legal practitioners. Hentet fra https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_774745.pdf.

ILOs ekspertorgan (2010): Observation, Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), Norway, adopted 2009, published 99th ILC session (2010). Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/sami/ilo_ekspertkomiteens_kommentarer_2010.pdf. Også tilgjengelig på https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2306517.

Representation (article 24) – Colombia – C169 (2001): Klagesak, komitérapport. Hentet fra https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507143,en:NO.

Direct Request CEACR – adopted 1995, published 82nd ILC session (1995). Direkte anmodning. Hentet fra https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2148151.

NOU-er

NUT 1967: 2 Innstilling fra bergverkskomiteen av 1961

NOU 1984: 8 Utnyttelse og forvaltning av mineralressurser

NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling

NOU 1993: 34 Rett til land og forvaltning av land og vann i Finnmark

NOU 1994: 12 Lov om vassdrag og grunnvann

NOU 1994: 21 Bruk av land og vann i Finnmark i et historisk perspektiv

NOU 1996: 11 Forslag til minerallov

NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur

NOU 1997: 5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett

NOU 2001: 35 Forslag til endringer i reindriftsloven

NOU 2007: 13 Den nye sameretten – Utredning fra Samerettsutvalget

NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms

NOU 2016: 19 Samhandling og sikkerhet – Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

Proposisjoner

Ot.prp. nr. 35 (1998–99) Om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Ot.prp. nr. 39 (1998–99) Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Ot.prp. nr. 53 (2002–2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)

Ot.prp. nr. 100 (2002–2003) Om lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Ot.prp. nr. 6 (2003–2004) Om lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Ot.prp. nr. 27 (2007–2008) Om A) Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) og B) Lov om endringar i minerallovgivinga

Ot.prp. nr. 43 (2008–2009) Om lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)

Ot.prp. nr. 107 (2008–2009) Om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)

Prop. 103 L (2012–2013) Endringer i akvakulturloven

Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.)

Prop. 139 L (2015–2016) Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Prop. 106 L 106 (2017–2018) Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)

Prop. 86 L (2020–2021) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Prop. 124 L (2020–2021) Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)

Prop. 13 L (2021–2022) Endringer i mineralloven (retting av inkurier)

Innstillinger og stortingsforhandlinger

Innstilling om mineralavståingsloven (1950): Innstilling om en lov om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster og lov om endring i bergverksloven, avgitt av et utvalg nedsatt av Industri-, håndverk og skipsfartsdepartementet 19. januar 1948

Innst. O. I (1952) Innstilling fra Skog-, vassdrags- og industrikomiteen om lov om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster og lov om endring i lov angaaende bergverksdriften av 14. juli 1842. (Ot.prp. nr. 31 – 1951)

Stortingstidende 1952, O. 6: Stortingtidene inneholdende seksognittiende ordentlige Stortings forhandlinger 1952. Forhandlinger i Odelstinget nr. 6

Innst. 218 S (2021–2022) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Melding til Stortinget

Ot.meld. nr. 1 (1999–2000) Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 35 (1998–99) om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Meld. St. 31 (2018–2019) Samisk språk, kultur og samfunnsliv

Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

Avgjørelser, uttalelser mv.

Rt. 1931 s. 57 (Dergafjeld)

Rt. 1955 s. 361 (Marsfjell)

Rt. 1968 s. 394 (Brekken sameie)

Rt. 1968 s. 429 (Altevann)

Rt. 1975 s. 1029 (Røssåga)

Rt. 1982 s. 241 (Altasaken)

HR-1993-68-A (Lunner pukkverk)

HR-1996-76-B (Borthen-saken)

HR-2000-40-A (Seiland)

HR-2001-4-B (Selbu)

HR-2008-2175-S

HR-2013-2200-P (Strukturkvotedommen)

HR-2014-178-A (Hovden Alpinsenter)

HR-2016-2030 (Stjernøya)

HR-2017-2247-A (Langsundet)

HR-2017-2338-A (Totenvika)

HR-2017-2428-A (Sara)

HR-2018-456-P (Nesseby)

HR-2018-1721-A

HR-2018-1906-A

HR-2019-2395 (Anti)

HR-2020-2472-P (Klimasøksmålet)

HR-2021-1429-A

HR-2021-1935-S (Fosen)

HR-2022-993-A (Voss Gondol)

Oslo tingrett 21. oktober 2021 (sak 21- 035560TVI-OSL/04) (Engebødommen)

Finnmarkskommisjonens rapport felt 4, Karasjok, 11. desember 2019

Anmodningsvedtak nr. 1136 av 27. mai 2021

Finansdepartementet (2015): Rundskriv nr. 112 7. oktober 2015, Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering., R-112/15. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_112_2015.pdf

Klima- og miljødepartementet (2014): Retningslinjer ved behandling av søknader om lavtflyving i verneområder i forbindelse med geofysisk kartlegging i regi av Norges geologiske undersøkelse, brev 13. august 2014 (KLD ref. 14/2243).

Norges institusjon for menneskerettigheter (2017): Årsmelding 2017, dokument 6 (2017–2018).

Norges institusjon for menneskerettigheter (2019): Menneskerettighetene i Norge 2019, NIMs årsmelding, Dokument 6 (2019–2020).

Sametingets Sak 47/08, Minerallov

Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2018/1219

Brev av 17. desember 1993 fra Justis- og politidepartementet til Nærings- og energidepartementet (inntatt som vedlegg 2 i NOU 1996: 11).

Brev av 20. april 1994 fra Justis- og politidepartementet til Nærings- og energidepartementet (inntatt som vedlegg 3 i NOU 1996: 11).

Litteratur

Bugge, H. C. (2019): Lærebok i miljøforvaltningsrett, Universitetsforlaget.

Buhmann, K. (2018): Power, Procedure, Participation and Legitimacy in Global Sustainability Norms: A Theory of Collaborative Regulation, Routledge.

Buhmann, K. (2020): «Meaningful stakeholder engagement as an aspect of risk-based due diligence between the economy, politics and law: The constitutive role of the Business & Human Rights regime». I Johnstone, Rachael L. og Anne Merrild (ed.), Regulation of Extractive Industries: Community Engagement in the Arctic, s. 78–98, Routledge.

Buhmann, K. (2021): «Institutional investors and climate justice: The role of investors in advancing prevention of human rights abuse in investment chains for fossil-free energy». I Volker Mauerhofer (ed), Governance, Law and Sustainability, s. 222–236, Routledge.

Bull, K. S. (1997): Studier i reindriftsrett, Tano Aschehoug.

Fagernes, S. O. (2015): «Høyesteretts rolle ved utvikling av ekspropriasjons- og reguleringsretten», i T. Schei, J. E. A. Skoghøy og T. M. Øye, Lov, Sannhet, Rett, Norges Høyesterett 200 år

Falkanger, T. (2018): Mineralloven, lovkommentar, Universitetsforlaget.

Fischer, C. (2007): International Experience with Benefit-Sharing Instruments for Extractive Resources. Resources for the Future Report.

Føllesdal, A. (2019): «Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning» i Stavang, E. (red.) Ekspropriasjon, Cappelen Damm Akademisk.

Hagstrøm, V. og Stenvik, A. (2019): Erstatningsrett, 2. utgave, Universitetsforlaget.

Hauge, K. B. (2016): Fallrettar og ekspropriasjonserstatning, Universitetsforlaget.

Helgesen, J. E. (1982): Teorier om «folkerettens stilling i norsk rett», Aschehoug.

Keiserud, E., Sæther, K. E., Holmboe, M., Jahre, H., Matningsdal, M., Smørdal, J. G. (2021): Straffeprosessloven, lovkommentar, Universitetsforlaget (juridika.no).

Pedersen, O. J., Ness, S., Skaraas, H., Os, A. (2018): Plan og bygningsrett, del I, Planlegging og ekspropriasjon, 3. utg., Universitetsforlaget.

Ravna, Ø. (2019): Same- og reindriftsrett, Gyldendal.

Reinert, K. A, Reinert, O.T og Debebe, G. (2022): OECD guidelines for multinational enterprises, Political Science and Public Policy, s. 340–358, Elgaronline.

Schei, T., Bårdsen, A., Nordén, D. B., Reusch, C., Øie, T. M. (2022): Tvisteloven, lovkommentar, Universitetsforlaget (juridika.no).

Stenseth. G (2010): «Noen internasjonale utviklingstrekk i ekspropriasjonsretten», i Tidsskrift for rettsvitenskap, s. 774–808.

Ravlo, L. (1997): «Grunnlovens § 110c, presumsjonsprinsippet og motstridslæren», i Jussens Venner, s. 195–208.

Ruokonen, E. (2020): Preconditions for successful implementation of the Finnish standard for sustainable mining, The Extractive Industries and Society, s. 611–620.

Rapporter, veiledere, strategier og utredninger

Direktoratet for mineralforvaltning (2018): Harde fakta om mineralnæringen – mineralstatistikk 2017.

Direktoratet for mineralforlvaltning (2021a): Harde fakta om mineralnæringen – mineralstatistikk 2020 .

Direktoratet for mineralforvaltning (2021b): Årsrapport 2021.

Eilu, P., Bjerkgård, T., Franzson, H., Gautneb, H., Häkkinen, T., Jonsson, E., Keiding, J.K., Pokki, J., Raaness, A., Reginiussen, H., Róbertsdóttir, B.G., Rosa, D., Sadeghi, M., Sandstad, J.S., Stendal, H., Þórhallsson, E.R. & Törmänen T. (2021): The Nordic supply potential of critical metals and minerals for a Green Energy Transition. Rapport utarbeidet for Nordic Innovation. Hentet fra https://www.nordicinnovation.org/critical-metals-and-minerals

Evalueringsutvalget (2018): Evaluering av mineralloven: Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/e9aea8a3cf974c1995dd1665e1ac0b12/innstillingevalueringminerallovsisteversjon.pdf

Hole, E. B. og Bratheim J. (2021): Rapport om Uttak av byggeråstoff som følge av annen utnyttelse av grunnen. Rapport til Direktoratet for mineralforvaltning, upublisert.

Landbruksdirektoratet (2021): Totalregnskap for reindriftsnæringen, rapport nr. 34/2021. Hentet fra https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/arsrapporter/Totalregnskapet%20for%20reindriftsn%C3%A6ringen%202020_rapportnr.34_2021.pdf/_/attachment/inline/2de368e5-b7ba-4d9b-a884-eee61eccd616:d37f37aa912fc219b14c5dde1838e1a2b8a4fbfe/Totalregnskapet%20for%20reindriftsn%C3%A6ringen%202020_rapportnr.34_2021.pdf.

Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning (2018): «Miljø og avfallsdisponering i mineralindustrien», rapport til Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, upublisert.

Miljødirektoratet (2019): Forbud mot sjødeponering av avgangsmasser fra gruvevirksomhet. Notat til Klima- og miljødepartementet datert 24. januar 2019. Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/vann-hav-og-kyst/sjodeponering-gruver-notat240119.pdf.

Miljødirektoratet m.fl. (2021): Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset. Rapport fra tverrfaglig arbeidsgruppe. Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/september-2021/tverrsektorielt-prosjekt-om--disponering-av-jord-og-stein-som--ikke-er-forurenset/

Norges vassdrags- og energidirektorat (2018): Nasjonal ramme for vindkraft – Temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk, NVE rapport nr. 58, 2018.

PwC (2012): Direktoratet for mineralforvaltning – Rapport fra PwCs evaluering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Hentet fra https://kudos.dfo.no/files/6b4/6b48998c1dabe02e6b6dd7daf82fb2195b6fde2079667b7db780e683e0db010c/Evaluering%20DMF.pdf

Andre publikasjoner og dokumenter

Australian Government, Department of Industry, Science, Energy and Resources (2022): 2022 Critical Minerals Strategy. Hentet fra https://www.industry.gov.au/sites/default/files/March%202022/document/2022-critical-minerals-strategy.pdf.

EU-kommisjonen (2011): Communication from the Commision to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials, COM(2011) 25 final. Hentet fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0025.

EU-kommisjonen (2019): The European Green Deal (EUs grønne giv), COM(2019) 640 final. Hentet fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

EU-kommisjonen (2020a): Circular Economy Action Plan: For a cleaner and more competitive Europe (EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi). Hentet fra: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf. Se også https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/forurensning/sirkular-okonomi/eu-og-sirkular-okonomi/id2701035/.

EU-kommisjonen (2020b): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and Social Committee of the Regions – Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability, COM(2020) 474 final. Hentet fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN.

EU-kommisjonen (2020c): Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – a foresight study. Hentet fra https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881.

EU-kommisjonen (2020d): Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020) Final report. Hentet fra https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42883/attachments/1/translations/en/renditions/native.

EU-kommisjonen (2022): Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, REPowerEU Plan, COM(2022) 230 final. Hentet fra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483.

Finanstilsynet (2020a): Høringsnotat om gjennomføring av EU-regelverk om bærekraftig finans: Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft, s. 3. Hentet fra horingsnotat-om-gjennomforing-av-eu-regler-om-barekraftig-finans.pdf-l2350965.pdf (regjeringen.no)

Finanstilsynet (2020b): Taxonomy – Norway’s response to the consultation on the draft delegated regulation. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/nyheter/2020/innspill-til-eus-klassifiseringssystem-for-barekraftig-okonomisk-aktivitet/id2815132/.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) (2011): Hentet fra https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

FNs økonomiske kommisjon for Europa (2019): United Nations Framework Classification for Resources, Update 2019. Hentet fra: https://unece.org/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/publ/UNFC_ES61_Update_2019.pdf.

FN (2015): Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Hentet fra: https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

Finnish Network for Sustainable Mining (Kaivosvastuu) (2017): Finnish Towards Sustainable Mining (TSM) Standard. Hentet fra https://www.kaivosvastuu.fi/app/uploads/2017/03/Kaivosvastuujarjestelma_EN_13-03-17.pdf.

International Energy Agency (2021): The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, World Energy Outlook Special Report. Hentet fra https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf.

OECD (2011): OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en.

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987): Vår felles framtid, s. 42, Tiden Norsk Forlag.

United Nations Framework Classification (UNFC). Hentet fra UNFC2020.pdf (unece.org).

UN Guiding Principles Reporting Framework (2015). Hentet fra https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPReportingFramework_2017.pdf.

U.S. Department of Energy (2021): Critical Minerals and Materials, U.S. Department of Energy’s Strategy to Support Domestic Critical Mineral and Material Supply Chains (FY 2021–FY 2031). Hentet fra https://www.energy.gov/sites/default/files/2021/01/f82/DOE Critical Minerals and Materials Strategy_0.pdf.

U.S. Geological Survey (2010): Mineral Commodity Summaries 2010. Hentet fra https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries.

U.S. Geological Survey (2021): Mineral Commodity Summaries 2021. Hentet fra https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/mineral-commodity-summaries.

U.S. Geological Survey (2022): 2022 Final List of Critical Minerals, A Notice by the Geological Survey on 02/24/2022, 87 FR 10381. Hentet fra https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-24/pdf/2022-04027.pdf.

Nettsider

Commodity Price Indices, IndexMundi, https://www.indexmundi.com/commodities/ (sist lest 16. juni 2022).

«FNs bærekraftsmål», Norsk Bergindustri, artikkel på https://www.norskbergindustri.no/Miljo_og_baerekraft/fns-barekraftmal/.

«Gjenvinning og bærekraft», Norges geologiske undersøkelse, 8. januar 2015, artikkel på https://www.ngu.no/emne/gjenvinning-og-b%C3%A6rekraft (sist lest 15. juni 2022).

«International Uptake», The Mining Association of Canada, artikkel på https://mining.ca/towards-sustainable-mining/international/ (sist lest 15. juni 2022).(sist lest 14. juni 2022).

«Malm», Store norske leksikon, https://snl.no/malm (sist lest 15. juni 2022)

«Mining», Encyclopædia Britannica,

https://www.britannica.com/technology/mining (sist lest 15. juni 2022)

«Reindriftens arealbrukskart», Landbruksdirektoratet. Tilgjengelig via https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/reindriftens-arealbrukskart.

«Policy and strategy for raw materials», EU-kommisjonen,

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-and-strategy-raw-materials_en (sist lest 15. juni 2022)

«TSM: Bærekraft i bergindustrien», Norsk Bergindustri, artikkel på https://www.norskbergindustri.no/artikkelarkiv2/tsm2/ (sist lest 15. juni 2022).

«Verner viktige skogområder», Klima- og miljødepartementet, 15. mars 2019.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/verner-viktige-skogomrader/id2632656/

«What are the Principles for Responsible Investment», PRI Association, artikkel på https://www.unpri.org/about-us/what-are-the-principles-for-responsible-investment (sist lest 15. juni 2022).

Til forsiden