3 Lovspeil

Lovspeilet gir en oversikt over bestemmelsene i dagens minerallov og hvor disse er «speilet» i forslaget til ny minerallov. Lovspeilet sier ingenting om likheter eller forskjeller mellom den gamle loven og forslag til ny loven. Der det står «–» betyr det at det aktuelle forholdet ikke er foreslått regulert i forslaget til ny minerallov. Det kan for eksempel være fordi det er foreslått regulert i forskrift, fordi det er regulert i annen lov eller fordi forholdet ikke er foreslått regulert i loven.

Mineralloven av 2009

Forslag til ny minerallov

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1

§ 1-1 første avsnitt

§ 2

§ 1-1 andre avsnitt

§ 3 første avsnitt

§ 1-2 første avsnitt

§ 3 andre avsnitt første setning

§ 1-2 første avsnitt

§ 3 andre avsnitt andre setning

§ 1-2 tredje avsnitt

§ 3 tredje avsnitt

§ 1-2 femte avsnitt

§ 4 første avsnitt

§ 1-3 første avsnitt

§ 4 andre avsnitt

§ 1-3 andre avsnitt

§ 4 tredje avsnitt

§ 5 første avsnitt første setning

§ 1-4 andre avsnitt

§ 5 første avsnitt andre setning

§ 1-4 første avsnitt

§ 5 andre avsnitt

§ 1-4 tredje avsnitt

§ 6

§ 1-5

§ 6 a første avsnitt

§§ 2-1 og 2-2

§ 6 a andre avsnitt

§ 2-12 bokstav a

§ 7 første avsnitt

§ 1-6 første avsnitt

§ 7 andre avsnitt første setning

§ 1-6 andre avsnitt

§ 7 andre avsnitt andre setning

§ 1-2 fjerde avsnitt

Kapittel 2. Leting

§ 8 første avsnitt første setning

§§ 3-1 første avsnitt første setning og 3-1 andre avsnitt første setning

§ 8 første avsnitt andre setning

§ 8 andre avsnitt

§ 3-1 andre avsnitt andre setning

§ 9

§ 3-1 første avsnitt andre setning

§ 10 første avsnitt

§ 3-2 første avsnitt

§ 10 andre avsnitt

§ 10 tredje avsnitt

Kapittel 3. Undersøkelse av grunneiers mineraler

§ 11

§§ 4-2 og § 4-3

§ 12 første avsnitt

§ 4-14

§ 12 andre avsnitt

§ 4-15 andre avsnitt

§ 12 tredje avsnitt

§ 4-18

§ 12 fjerde avsnitt

§ 2-9 bokstav b

Kapittel 4. Undersøkelse av statens mineraler

§ 13 første avsnitt

§ 4-3 første avsnitt

§ 13 andre avsnitt

§ 4-3 andre avsnitt bokstav d

§ 13 tredje avsnitt

§ 4-3 tredje avsnitt

§ 13 fjerde avsnitt

§ 4-3 andre avsnitt bokstav f

§ 13 femte avsnitt

§ 4-3 andre avsnitt bokstav f

§ 13 sjette avsnitt

§ 4-5 tredje avsnitt og § 2-9 bokstav a

§ 14

§ 15

§ 4-7

§ 16

§ 17 første avsnitt*

§ 17 andre avsnitt

§ 4-6 første avsnitt bokstav f og h

§ 17 tredje avsnitt

§ 4-3 andre avsnitt bokstav e og § 2-8

§ 17 fjerde avsnitt

§ 2-9 bokstav a og § 4-5 tredje avsnitt

§ 17 femte avsnitt

§ 17 sjette avsnitt

§ 18 første avsnitt første setning

§ 4-8 første setning

§ 18 første avsnitt andre setning

§ 18 første avsnitt tredje setning

§ 18 andre avsnitt

§ 18 tredje avsnitt

§ 4-8 andre setning

§ 18 fjerde avsnitt

§ 5-3 tredje avsnitt femte setning

§ 18 femte avsnitt

§ 19 første avsnitt

§ 4-4 første avsnitt første setning

§ 19 andre avsnitt

§ 4-4 første avsnitt andre setning

§ 20 første avsnitt første til fjerde setning

§ 4-14

§ 20 første avsnitt femte setning

§ 4-15 andre avsnitt og § 4-18

§ 20 andre avsnitt

§ 2-8, § 2-9 bokstav b, § 4-15 andre avsnitt bokstav f og § 4-15 andre avsnitt

§ 21

§ 22 første avsnitt første setning

§ 4-9 første avsnitt

§ 22 første avsnitt andre setning

§ 22 andre avsnitt

§ 4-9 tredje avsnitt

§ 23 første avsnitt

§ 4-9 andre avsnitt

§ 23 andre avsnitt

§ 23 tredje avsnitt

§ 4-9 tredje avsnitt første setning

§ 24 første avsnitt

§ 4-11

§ 24 andre avsnitt

§ 25

§ 7-2 første og andre avsnitt

§ 26 første avsnitt første, andre og fjerde setning

§ 4-10 første avsnitt

§ 26 første avsnitt tredje setning

§ 4-10 andre avsnitt

§ 26 andre avsnitt

§ 26 tredje avsnitt

§ 27

Kapittel 5. Utvinningsrett til grunneiers mineraler

§ 28

§§ 5-1 og 5-2

Kapittel 6. Utvinningsrett til statens mineraler

§ 29 første avsnitt første setning

§ 5-2 første avsnitt

§ 29 første avsnitt andre setning

§ 5-2 andre avsnitt

§ 29 første avsnitt tredje setning

§ 29 andre avsnitt

§ 29 tredje avsnitt

§ 29 fjerde avsnitt

§ 5-2 femte avsnitt

§ 30

§ 31

§ 5-6

§ 32 første avsnitt første setning

§ 5-3 første avsnitt første setning

§ 32 første avsnitt andre setning

§ 5-3 første avsnitt tredje setning

§ 32 andre avsnitt første setning

§ 5-3 første avsnitt tredje setning

§ 32 andre avsnitt andre, tredje og fjerde setning

§ 33 første avsnitt

§ 5-7 første avsnitt

§ 33 andre avsnitt

§ 5-7 andre avsnitt

§ 34

§ 5-8

§ 35

§ 5-9

§ 36 første avsnitt

§ 5-10 første avsnitt

§ 36 andre avsnitt

§ 5-10 andre avsnitt

§ 36 tredje avsnitt

§ 5-10 tredje avsnitt

Kapittel 7. Ekspropriasjon

§ 37 første avsnitt

§ 9-1 første avsnitt bokstav a, b og c

§ 37 andre avsnitt

§ 9-1 første avsnitt bokstav d, e og f

§ 37 tredje avsnitt

§ 9-1 andre og tredje avsnitt

§ 37 fjerde avsnitt

§ 9-2 andre avsnitt andre setning

§ 38 første avsnitt første setning

§ 9-1 første avsnitt bokstav a, b og c

§ 38 første avsnitt andre setning

§ 38 andre avsnitt

§ 9-1 første avsnitt bokstav e og f

§ 38 tredje avsnitt

§ 9-2 andre avsnitt andre setning

§ 39 første avsnitt

§ 9-3 andre avsnitt

§ 39 andre avsnitt

§ 9-3 første avsnitt

§ 39 tredje avsnitt

§ 9-3 fjerde avsnitt

§ 39 fjerde avsnitt

§ 9-3 femte avsnitt

§ 39 femte avsnitt

§ 9-3 sjette avsnitt

§ 40 første avsnitt

§ 9-2 første avsnitt

§ 40 andre avsnitt

§ 40 tredje avsnitt

§ 2-8 og § 2-9 bokstav d

Kapittel 8. Drift

§ 41

§ 2-1 første avsnitt

§ 42 første avsnitt

§ 6-1

§ 42 andre avsnitt

§ 6-2 andre avsnitt

§ 43 første avsnitt første setning

§ 6-2 første avsnitt første setning

§ 43 første avsnitt andre setning

§ 6-2 første avsnitt andre setning

§ 43 andre avsnitt første setning

§ 6-3 første avsnitt bokstav c

§ 43 andre avsnitt andre setning

§ 6-3 første og andre avsnitt

§ 43 andre avsnitt tredje setning

§ 6-3 tredje avsnitt andre setning

§ 43 andre avsnitt fjerde setning

§ 6-3 tredje avsnitt første setning

§ 43 andre avsnitt femte setning

§§ 6-4 første avsnitt bokstav e og 6-5

§ 43 tredje avsnitt første setning

§ 6-3 tredje avsnitt tredje setning

§ 43 tredje avsnitt andre og tredje setning

§ 6-7

§ 43 fjerde avsnitt

§ 2-8, § 2-9 bokstav c og § 6-3 andre avsnitt

§ 43 femte avsnitt

§ 6-11

§ 44

§ 6-6

§ 45 første avsnitt første og andre setning

§ 6-8 første avsnitt bokstav a og b

§ 45 første avsnitt tredje og fjerde setning

§ 6-8 andre avsnitt første setning

§ 45 første avsnitt femte setning

§ 6-8 andre avsnitt andre setning

§ 45 andre avsnitt

§ 6-8 første avsnitt

§ 45 a første avsnitt

§ 6-9 første og andre avsnitt

§ 45 a andre avsnitt

§ 6-9 tredje avsnitt

§ 45 a tredje avsnitt

§ 6-9 fjerde avsnitt

§ 45 a fjerde avsnitt

§ 6-11 bokstav c

§ 46

§ 7-3

Kapittel 9. Generelle bestemmelser

§ 47 første avsnitt

§ 47 andre avsnitt bokstav a og b

§§ 3-1 tredje avsnitt og 4-1 andre avsnitt første setning

§ 47 andre avsnitt bokstav c

§ 4-1 andre avsnitt tredje setning

§ 47 andre avsnitt bokstav d

§ 4-1 andre avsnitt andre setning

§ 47 andre avsnitt bokstav e og f

§§ 3-1 fjerde avsnitt og 4-1 andre avsnitt første setning

§ 47 tredje avsnitt

§ 47 fjerde avsnitt

§ 4-1 tredje avsnitt

§ 48

§ 2-1

§ 49 første avsnitt

§ 2-4 første avsnitt

§ 49 andre avsnitt

§ 2-4 andre avsnitt

§ 49 tredje avsnitt

§ 2-4 tredje avsnitt

§ 49 fjerde avsnitt

§ 2-12 bokstav c

§ 50 første avsnitt

§ 2-5

§ 50 andre avsnitt

§ 2-12 bokstav c

§ 51 første avsnitt

§ 2-6

§ 51 andre avsnitt

§ 2-12 bokstav d

§ 52 første avsnitt

§ 3-3 første avsnitt

§ 52 andre avsnitt

§ 4-1 fjerde avsnitt

§ 52 tredje avsnitt

§§ 3-3 andre avsnitt og 4-1 fjerde avsnitt

§ 53 første avsnitt

§ 10-7 første, andre og tredje avsnitt

§ 53 andre avsnitt

§ 10-7 fjerde avsnitt

§ 54

§§ 4-12 bokstav a og e, 4-21, § 5-2 femte avsnitt, § 5-4 tredje avsnitt og 6-11 bokstav c

Kapittel 10. Gebyrer og avgifter

§ 55

§ 10-1

§ 56

§ 10-2

§ 57

§ 10-3

§ 58

§ 10-6

Kapittel 11. Tilsyn

§ 59

§ 8-2

§ 60 første avsnitt

§ 8-4 første avsnitt

§ 60 andre avsnitt

§ 8-3

§ 60 tredje avsnitt

§§ 8-3 første avsnitt og 8-4 andre avsnitt

§ 61 første og andre avsnitt

§§ 8-1

§ 61 tredje avsnitt

§ 8-5 bokstav a

Kapittel 12. Forvaltningstiltak og administrative sanksjoner

§ 62

§ 11-1 første avsnitt

§ 63 første og andre avsnitt

§ 11-1 andre avsnitt

§ 63 tredje avsnitt

§ 11-1 tredje avsnitt

§ 64

§ 65

§§ 11-2 og 11-5 bokstav a

§ 66

§§ 11-3 og 11-5 bokstav b

§ 67

§§ 11-4 og 11-5 bokstav c

Kapittel 13. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

§ 68

§ 12-1

§ 69

§ 12-2

§ 70

§ 12-3

* Lovforslaget har ikke en direkte parallell til § 17, fordi lovforslaget gir regler generelt for tradisjonelle samiske områder, og ikke bare for Finnmark. I lovspeilet er det så langt som mulig tatt inn de parallelle reglene, men lovforslaget har også en bredere regulering av forholdet til samiske interesser og rettigheter enn det som gikk frem av § 17. Se for eksempel §§ 2-7 og 2-11.

Til forsiden