Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2023 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-41 trettende ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2023 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-41 trettende ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Ny § 6-41-6 skal lyde:

§ 6-41-6 Særlig om konsernbidrag ved beregning av maksimalt rentefradrag

(1) I alminnelig inntekt eller årets udekkede underskudd etter § 6-41 tredje ledd første punktum skal fratrekkes konsernbidrag mottatt fra selskap som benytter den egenkapitalbaserte unntaksregelen i § 6-41 åttende ledd eller fra selskap som nevnt i § 6-41 ellevte eller tolvte ledd.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for konsernbidrag mottatt direkte eller indirekte fra selskap som har mottatt konsernbidrag som nevnt i første ledd. Konsernbidrag som skal fratrekkes i alminnelig inntekt eller årets udekkede underskudd etter dette ledd, skal begrenses oppad til størrelsen på konsernbidrag gitt av selskap som benytter den egenkapitalbaserte unntaksregelen i § 6-41 åttende ledd eller som gitt av selskap som nevnt i § 6-41 ellevte eller tolvte ledd.

(3) Konsernbidrag som etter annet ledd skal fratrekkes i alminnelig inntekt eller årets udekkede underskudd for mottakende selskap, skal legges til i alminnelig inntekt eller årets udekkede underskudd etter § 6-41 tredje ledd.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024.