Høring - nye likviditetskrav for finansforetak

Nye likviditetskrav for finansforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2015

Vår ref.: 15/2529

EUs nye kapitalkravsregelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (direktiv 2013/36/EU og forordning 575/2013) inneholder bestemmelser om to kvantitative likviditetskrav, likviditetsdekningskravet LCR («Liquidity Coverage Requirement») og et krav til stabil finansiering kalt NSFR («Net Stable Funding Requirement»). Det er ennå ikke bestemt hvordan kravet til stabil finansiering skal gjennomføres i EU.

EU-kommisjonen har gitt utfyllende regler om likviditetsdekningskravet i kommisjons­forordning (EU) 2015/61. Reglene om likviditetsdekningskravet trer i kraft i EU 1. oktober 2015, og kravet skal fases gradvis inn frem til 2018. Likviditetsdeknings­kravet innebærer at finansforetak må ha tilstrekkelig med likvide eiendeler til å møte forpliktelser som vil oppstå i løpet av en periode på 30 dager under et nærmere angitt scenario med betydelig uro i finansieringsmarkedene.

De ovennevnte rettsaktene er EØS-relevante, men er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Finansdepartementet ba i brev 17. september 2014 om Finanstilsynets vurdering av hvordan likviditetsdekningskravet og kravet til stabil finansiering bør gjennomføres i Norge. Finanstilsynet har ved brev 1. juni 2015 oversendt et høringsnotat og forskrifts­forslag til departementet (tilgjengelig på regjeringen.no), der Finanstilsynet foreslår å fase inn et likviditetsdekningskrav i tråd med EUs regler. Finanstilsynet anser det som mest hensiktsmessig å avvente innføringen av kravet til stabil finansiering til EU har besluttet endelig utforming og krav.

Finanstilsynet foreslår å gjennomføre hovedreglene i kommisjons­forordning (EU) 2015/61 i en midlertidig norsk forskrift, og viser til at kommisjons­forordningen etter EØS-innlemmelse kan gjelde i sin helhet ved henvisning i norsk forskrift. Etter forslaget skal banker, kredittforetak og holdingforetak i finanskonsern oppfylle et minstekrav til likviditetsdekning på 60 pst. fra 1. oktober 2015, slik som i EU. For slike foretak som har forvaltningskapital over 20 mrd. kroner (konsolidert), foreslår Finans­tilsynet at minstekravet til likviditetsdekning trappes opp til 100 pst. fra 1. januar 2016. For foretak med forvaltningskapital under 20 mrd. kroner foreslår Finanstilsynet å følge EUs innfasing, det vil si et likviditetsdekningskrav på 70 pst. fra 1. januar 2016, 80 pst. fra 1. januar 2017 og 100 pst. fra 1. januar 2018.

Finanstilsynet foreslår ikke å forskriftsfeste likviditetsdekningskrav for enkeltvalutaer, men legger opp til å stille krav om 100 pst. likviditetsdekning for euro og amerikanske dollar (fra 1. januar 2016) i den tilsynsmessige oppfølgingen (pilar 2) av de større finans­foretakene. Finanstilsynet vurderer det ikke som hensiktsmessig å angi et generelt minstekrav til likviditetsdekning for norske kroner som skal gjelde likt for alle foretak, og peker på at dette bl.a. kan ha uheldige virkninger for likviditeten i markedet og potensialet for smitteeffekter mellom foretakene. Finanstilsynet viser til at foretakene som utgangspunkt bør ha en høy likviditetsdekning i norske kroner, og legger opp til å følge opp dette i den tilsynsmessige oppfølgingen av foretakene.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets høringsnotat og forskriftsforslag innen 21. september 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi hørings­uttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Per Øystein Eikrem
                                                                                avdelingsdirektør

 Kopi: Finanstilsynet

Alle departementene

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge                                                           

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Banklovkommisjonen

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Hovedorganisasjonen Virke

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Nasdaq OMX Oslo ASA

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Norsk Kapitalforvalterforening

Nordic Trustee

Norsk Venture

Norsk Øko-Forum

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

NOS Clearing ASA

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Oslo Clearing ASA

Pensjonskasseforeningen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statistisk sentralbyrå

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Økonomiforbundet