Nye Rikshospitalet og Nye Aker ved Oslo universitetssykehus HF – anmodning om å gjennomføre planarbeidet som statlig reguleringsplan

Jeg viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 1. april 2022, med anmodning om at reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker gjennomføres som statlige reguleringsplaner.

Statlig reguleringsplan kan benyttes når gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det, jf. plan- og bygningsloven § 6-4, andre ledd. I denne saken mener Helse- og omsorgsdepartementet at det er nødvendig å gjennomføre planprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan for å sikre nødvendig forutsigbarhet for fremdriften i planarbeidet.

Jeg deler helse- og omsorgsministerens vurdering av at det er knyttet nasjonale interesser til etableringen av Nye Oslo universitetssykehus. Jeg tar til etterretning helse- og omsorgs­ministerens vurdering av usikkerheten rundt forutsigbarhet og videre fremdrift i det pågående planarbeidet i regi av Oslo kommune. Jeg legger til grunn at det nå er nødvendig å skape sikkerhet for å få gjennomført et nasjonalt sykehusprosjekt som Stortinget har gitt tilslutning til og bevilget statlig låneramme til. På denne bakgrunn imøtekommes anmodningen om bruk av statlig reguleringsplan i denne saken.

I saker som behandles som statlig arealplan, trer Kommunal- og distriktsdepartementet inn i kommunestyrets rolle som planmyndighet. Det vil være departementet som vedtar reguleringsplanen, og som også ivaretar øvrige oppgaver som etter loven ligger til planmyndigheten.

Departementet forutsetter imidlertid at Helse- og omsorgsdepartementet sørger for den praktiske gjennomføringen av planarbeidet, i samråd og dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet. Dette innebærer blant annet å gjennomføre høring av justerte planforslag og oppsummere innkomne høringsuttalelser, og på alle måter sørge for at departementet kan utøve sin rolle som statlig planmyndighet på best mulig måte.

Helse- og omsorgsdepartementet har vektlagt behovet for fremdrift og forutsigbarhet som grunnlag for anmodningen om å gjennomføre planarbeidet som statlig reguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplanene for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker vil være ressurskrevende, og ønsket fremdrift i planprosessen vil være avhengig av at Helse- og omsorgsdepartementet sørger for at det settes av tilstrekkelige ressurser og selv tar et hovedansvar for fremdrift.

Det er de samme kravene til medvirkning ved bruk av statlig plan som ved kommunale planprosesser. Ved bruk av statlig plan, vil Oslo kommune være høringsinstans, på linje med andre offentlige myndigheter. Departementet vil spesielt understreke betydningen av god dialog med Oslo kommune i det videre planarbeidet.

 

Med hilsen

Bjørn Arild Gram