§ 4-12: Om fusjoner, fisjoner og konserninterne overføringer

Vedr. oppgave- og dokumentasjonsplikten gjelder for fusjoner og fisjoner.

Ved lov 29. juni 2007 ble det vedtatt nye regler i ligningsloven § 4-12 om oppgave- og dokumentasjonsplikt på internprisingsområdet. Oppgave- og dokumentasjonsplikten gjelder for selskaper og innretninger som har transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper og innretninger. Reglene gjelder fra 1. januar 2008, likevel slik at oppgaveplikten skal gjelde fra og med inntektsåret 2007.

Det er reist spørsmål om oppgave- og dokumentasjonsplikten gjelder for fusjoner og fisjoner. Spørsmålet får betydning når selskapene som inngår i en fusjon eller fisjon oppfyller de øvrige vilkårene for oppgave- og dokumentasjonsplikt. Dette innebærer blant annet at de involverte selskapene må anses som nærstående etter ligningsloven § 4-12.

Etter ligningsloven § 4-12 omfattes i utgangspunktet alle transaksjoner mellom nærstående selskaper og innretninger. Dette gjelder uavhengig av om det ytes vederlag. Formålsbetraktninger kan likevel lede til at transaksjonsbegrepet i ligningsloven § 4-12 må tolkes snevrere enn det som ellers gjelder i skatteretten.

Forarbeidene til ligningsloven § 4-12, Ot.prp. nr. 62 (2006-2007), inneholder ikke uttalelser om at oppgave- og dokumentasjonsplikten gjelder for fusjoner og fisjoner. Hovedformålet med reglene er å danne grunnlag for vurdering av om priser og vilkår ved mellomværender og transaksjoner mellom nærstående selskaper og innretninger i samme konsern er i overensstemmelse mellom det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. For fusjoner og fisjoner som gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven kapittel 11 vil det for skattemessige formål ikke oppstå noe spørsmål om internprisfastsetting. Det samme gjelder konserninterne overføringer som omfattes av skatteloven kapittel 11. Departementet legger til grunn at slike transaksjoner ikke omfattes av oppgave- og dokumentasjonsplikten.

Departementet viser før øvrig til at det i rettledningen til skjemaet RF-1123 – oppgave over opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværender allerede er forutsatt at konsernbidrag ikke omfattes av oppgaveplikten.


Med hilsen
Stig B. Sollund  e.f.
ekspedisjonssjef


Rino S. Lystad
lovrådgiver