Ot.prp. nr. 20 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram forslag til lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap, heretter kalt Selskapet.

I tråd med tidligere orienteringer til Stortinget, senest i St. prp. nr. 63 (2003-2004), Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004 og St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Fiskeri- og kystdepartementet har Regjeringen fremmet forslag til omdanning av Kystverkets produksjons-virksomhet til statlig aksjeselskap, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2004-2005).

Formålet med loven er 1) å regulere visse overgangsspørsmål i forbindelse med overføring av offentlige og private rettsforhold fra produksjonsvirksomheten i Kystverket til aksjeselskap og 2) gi overgangsbestemmelser om at ansatte i Selskapet midlertidig skal beholde fortrinnsrett til ny statsstilling. Loven er utformet etter mønster av tilsvarende lover ved tidligere omdanninger av statlige virksomheter til egne selskap.

Kystverkets produksjonsvirksomhet får i dag tildelt oppdrag fra Kystverkets utbyggingsenhet uten konkurranse. Omdanningen av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap er et ledd i regjeringens program for modernisering, effektivisering og omstilling i offentlig sektor. Regjeringens forslag til omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap innebærer et organisatorisk skille mellom Kystverket som byggherre og entreprenør. Samtidig åpnes det for konkurranse om utbedring av farleder og utbedring og utbygging av statlige fiskerihavner. Etter regjeringens oppfatning, vil utskillelsen føre til mer effektiv bruk av statens ressurser. I den sammenheng inngår økt konkurranse som et sentralt element.

Regjeringen legger opp til at alle nye oppdrag fra Kystverket skal konkurranseutsettes fra etableringstidspunktet 1. januar 2005. Samtidig er det lagt opp til at løpende oppdrag som produksjonsvirksomheten har fra Kystverket, blir videreført inn i det nye aksjeselskapet.

Virksomheten skal drives med samme krav til forretningsmessig drift som øvrige aktører i bransjen. Selskapet må derfor gis betingelser på linje med konkurrerende selskaper.